aison Hartel TAXIDIENST Speciale groote wagens 4000 STABILISATIE? TELEFOON 1210 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DE EEMLANDEQ Maandag 27 Mei 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 277 Hitler's rede blijft de aandacht trekken Belangrijke rede van Mussolini De nieuwe zaak SNOUCKAERTLAAN 2 ERNSTIGE BOTSING TE WASSENAAR Auto uit Zeist gekanteld Vergelijk tusschen Rome en Addis Abeba Verlaging tolmuren MOTOR RIJDT OP KINDEREN IN In- en verkoop van automobielen VOLKENBONDSRAAD UITEEN GEGAAN Dit nummer bestaat uit 3 bladen Doodelijk motorongeluk TEL. 1830 TEL. 1093 op anadere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 31 min. TAX NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT ff 5000.- VERZEKERD in bsnnen- en buitenland TEL. 1788 W. LEYEBHORST - LEUSDERWEG 242 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN vaa 1rc8eIs f 1,05 ,net van eca bewijsnummer dkc fegd mcer f 0 25 Licfdadighcids_advertcnti€n voor df helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1*Bewijsnummer extra f 0.05 Waarom dc Labour Party zich kant tegen de Britsche be* wapeningsuitbreiding In een hoofdartikel over den internatio nalen toestand gaat de Times de beweeg redenen na, die de Labour-oppositic in het lagerhuis ertoe kupnen hebben gebracht, zich te verzetten tegen de bewapenings- Mussolini plannen. Deze houding, aldus het blad, is gegrond op een nader onderzoek van de rede van Hitler, die de Labourpartij zoo constructief acht, dat zij het vooruitzicht op een aanzienlijke verbetering in den Europeeschen toestand opent. Dit standpunt, schrijft de Times, wordt door de gehcelc Britsche natie gedeeld. Het is echter onbegrijpelijk, hoe ccn partij, die werkelijk meent, dat Engeland een grootc rol in de internationale politiek heeft te vervullen en dat de nationale veiligheid een essentieel element van deze politiek is, hieruit kan afleiden, dat Hitiers rede als zoodanig Engeland bevriidt van den plicht zijn eigen strijdkrachten op peil te brengen. Gelijkheid van bewapening is de .juiste grondslag, waarop het collectieve cy- steem tusschen de mogendheden niet vrij wel gelijke hulpbronnen moet berusten. Dc Labourpartij voert aan dat liet stelsel der collectieve veiligheid \o!komen is, wan neer geen enkele luchtstrijdmaeht sterker is dan alle andere lucli(strijdkrachten. Hierbij moet cellier rekening gehouden worden niet het theoretische gevaar, dat een mogendheid in een opwelling van on geduld zich op een andere mogendheid zou kunnen werpen en deze vernietigen, voor een ander land te hulp kon snéllen. Het is derhalve van het grootste belang, dat deze afzonderlijke deelnemer aan liet pact ten minste sterk genoeg is om zich te verdedigen tegen een inval, die hem reeds dadelijk buiten gevecht zou stollen. De diplomatieke medewerker van de Mor ning Post meldt, dat de Engclschc regee ring o.a. wil weten, of Hitler's uitlegging van de pariteit der Duitsche luchtvloot wil zeggen: pariteit met de gezamenlijke Bril- sclic luchtstrijdkrachten in liet, moederland en overzee, of slechts met dc luchtvoort in liet moederland. Onnoodig te zeggen, aldus het blad, dat Engeland de eerste uitlegging niet zou kunnen aanvaarden. Dc bespreking van deze en talrijke andere punten /al waarschijnlijk heel wat lijd in beslag ne men. Pas wanneer dit alles achter den rug is,,zal men kunnen zeggen, of dc bijcen- roeping van een internationale conferentie, zin heeft. De Manchester Guardian schrijft, dat dc rede, die Adolf Hitler in den rijksdag heeft gehouden zin voor zin nauwkeurig wordt bestudeerd, aangezien incn van zins is een zoo goed mogelijk gebruik hiervan tc ma ken. De rede geeft in algemecne trekken de Duitsche politiek weer en is niet tot een bepaalden staat of statengroep gericht: der halve is geen antwoord hierop noodigd. Dc rede brengt evenwel sommige punten niet zoo duidelijk naar voren als w el geWenscht is en derhalve is dc Duitsche rcgcering ver zocht opheldering tc verstrekken. Het blad schrijft verder, dat dc rede niet als een grondslag voor onderhandelingen kan wor den beschouwd; toch is men tc Londen van gevoelen, dat onderhandelingen thans mo gelijk zijn, hoewel men nog geen besluit heeft genomen, wie dc onderhandelingen zal beginnen. Te Londen acht men dc mogelijkheid voor onderhandelingen omtrent een luchtpaci zeer gunstig, doch men weet nog niet, of alleen over een luchlpact zal worden on derhandeld, of dat men ook zal spreken over een beperking van de bewapening in de lucht en mogelijk ook nog over de civiele luchtvaart. Ten slotte scluijft het blad, dal men wel liet aantal frontvliegtuigen kan beperken en een regeling voor de andere vliegtuigen en zelfs de verkeersvliegtuigen hierbij kan insluiten, maar liet is niet ge makkelijk de mogelijkheid van liet vervan- gen van buiten gerecht gestelde vlietui- geti te controlecrcn. In de kamer heeft Mussolini Zatei 'ag een rede gehouden, waarin hij alle gebeur tenissen, die zich in Europa hebben afgc spcchl sedert het begin van dit jaar, be sprak. Hij gewaagde zoodoende eveneens, van de voorgenomen Donauronferentie. die niet in Juni zal worden bijeengeroepen, maar pas na een zeer minuticuse voorbe- bericht liaar geachte clientèle, dat in verband met de ver plaatsing, de zaak aan de KORTÉ GRACHT 6 vanaf WOENSDAGMIDDAG 3 UUR GESLOTEN ZAL ZIJN zal Vrijdagmorgen 31 Mei in gebruik genomen worden. Uw bezoek zal op hoogen prijs gesteld worden. Aanbevelend: M aison Har tel reiding. Mussolini was van oordeel, dat de jongste rede van Hitler nadere precisec- ringen vereischt met betrekking tot het Oostenrijksche vraagstuk, dat een Euro- peesch en een Italiaansch, „maar niet uit sluitend Italiaansch" vraagstuk is. Dc ducc wees met nadruk op het heilige karakter, der grenzen. Ofschoon hii moest vaststel en, dat dc Donauconfercntic begin Juni niet zal kunnen bijeenkomen, verklaarde Mus solini toch: „Dc Oostenrijksche en Hon- gaarsche eischen zijn niet van dien aard, dat zij een verwezenlijking van.de doelein den der conferentie belemmeren.' Zooals wij reeds aan Berlijn hebben medegedeeld, zijn wij van plan ook Duitschland uit tc noodi- gen en het op dc lioogto tc houden van de opeenvolgende phascn. van voorbereiding Vervolgens constateercnd, dat dc verde diging van de Brenner-grens zeer belangrijk is, zeide dc ducc, dat alle grenzen zoowel van het moederland als van de koloniën, zonder onderscheid heilig zijn en verdedigd dienen te worden tegen elke bedreiging. Een 16*jarige jongen uit Drie* bergen gedood, vier zwaar gewonden Men meldde ons Zondagavond uit Leiden: Hedenavond is ccn auto die met een vaart vaii SO a. 00 KM. reed op den rijks straatweg tc Wassenaar in aanraking ge komen met een auto bestuurd door II. S. uit Voorschoten welke uit dc van Ouder- meulenlaan kwam. Eerstgenoemde auto, bestuurd door A. C. M. dc J. uit Zeist, kan telde, de bestuurder zelf is er goed afge komen maar 5 andere inzittenden namelijk de 40-jarige cchtgcnóotc van den bestuur der, dc 20-jarige P. II. uit Bussum en de gebroeders J. M-, A. M. en G. M. allen wonende tc Driebergen, cn resp. oud 16, li en 11 jaren zijn zwaar gewond, en na voor- loopig tc zijn \crbondcn naar het Acade misch Ziekenhuis tc Leiden overgebracht. Dc lG-jarigc J. M„ die een schcdelbasis fractuur had bekomen is kort na aankomst tc Leiden aan dc verwondingen overleden. De Italiaanschc troepenzendin* gen naar Oost-Afrika Volgbns den zegsman van het departe ment van buitcnlundsche zaken, aldus meldt Keuter uit Rome, zijn de Italiaanschc troe pen naar Afrika gezonden voor defensieve doeleinden; ook verder zullen Italiaanschc troepen worden gezonden, zoolang dit noo- dig wordt geacht. Het vergelijk, dat te Ge neve tot stand is gekomen, brengt dan ook peen wijziging in tic mobilisatie van Ita liaanschc troepen. Aan den anderen kant verklaarde dc zegsman, dat dc troepen /.ou den kunnen worden teruggeroepen, indien de verzoeningscommissie het eens wordt in zake het incident van Oeal-Oeal en indien de hangende vraagstukken tusschen Italië en Abessynië werden geregeld. Volgens ccn Reuterbericht uit Rome heeft men daar ter stede met grootc voldoening kennisgenomen van het besluit \an Gcnè\c betreffende het geschil tusschen Italic en Abessynië. Men is van mccning, dat het probleem thans wordt teruggebracht naar zijn eigenlijk terrein, waar uitsluitend Italië en Abcssynië elkaar ontmoeten. Ondcrlusschen verklaarde Mussolini Za terdag in de Kamer, dat. wel-is-waar Italië had toegestemd in de verzoenings- en arbi trage-procedure, om het Oeal-Oeal-incidonl binnen dc perken te houden, maar dat nie mand, vooral in Italië, zich tc veel illusies in dit opzicht moest maken. Tc Addis Abeba verklaart men volgens Reuter in officicelc kringen niets af Ic weten van zoogenaamde Britsche militaire toebe reidselen aan dc Soedaneesche grens. Zij verklaren verder, dat Ethiopië van zijn kant in liet geheel geen troepen concentreert aan de grens. JUWEELENDIEF GEARRESTEERD ANTWERPEN, 26 Mei. Alhier is op ver zoek der Ï-Iaagschc politie, hedenmiddag ge arresteerd de ut) jarige 11. II. uit Den Haag, verdacht van een juweelendicfstal op 12 Mei ten bedrage van 13,000. Amerika zou een wercldconfc* rcntic willen bijeen roepen NEWsYORK, 26 Mei. (Reuter) Dc correspondent tc Washington van dc New York Times zegt uit geautoriseerde bron te heb* ben vernomen, dat de Verccnig* de Staten binnenkort zullen voor* stellen leen wereldconferentie bij* ccn tc roepen der voornaamste landen, ten einde den grondslag te leggen voor een accoord tot internationale stabilisatie der wisselkoersen en tot verlaging der tolmuren. Dc New York Times voegt hieraan tóe, dat als het denk* beeld verwezenlijkt wordt, de conferentie slechts zal bestaan uit een beperkt aantal gedele* geerden, daar de Amerikaanschc experts het echec der economi* sche conferentie van Londen toe* schrijven aan liet tc groote aan* tal afgevaardigden. Eén doode cn vier zwaar gewonden DRIEHUIZEN, 26 Mei. Hedenmiddag omstreeks 1 uur heeft op don llagolinger- weg tc Driehuizen bij Vclzcn ccn ernstig motorongeval plaats gehad, waarbij een persoon werd gedood, terwijl dc motorrijder en zijn duo-rijdster benevens nog twee an dere ernstig werden gewond. Ter hoogte van het Missie-huis kwam uit dc richting Vel-en niet oen vaart van pl.m. 30 K.M. per uur een motorrijder de heer Jacobsen uit IJmuiden met zijn vrouw als duo-passagiere den Hagelinger weg afgere den. De weg maakt daar een bocht cn ver moedelijk doordat dc motorrijder te veel vaart had. verloor hij de macht over zijn machine. Hij kon zijn motor niet meer op den weg houden en met onverminderde snelheid reed hij op een groep kinderen in. Deze kinderen waren alle leden van de .••fdeellng „Santpoort van de Ncderlandsehe Arbeiders Sportbond, die van een wande ling huiswaarts keerden. De gcxolgen vai dcc aanrijd ine waren ontzettend. Het eerste slachtoffer, dat door dc motor werd gegrepen was dc leider Handgraaf. Deze werd tegen den grond gesmakt, welk lot ook het tienjarig jongetje J. C. Ooster waal trof. Tenslotte viel een zeven-jarig jongetje II. M. Schoon als slachtoffer, waar na de motor zelf tegen den grond sloeg, met het gevolg dat berijder cn duo-passa giere eraf geworpen werden. Niet minder dan vijf personen lagen op dat moment dus zwaar gewond op den weg. Van de dichtstbijzijnde politiepost werd dadelijk een brigadier gehaald, die maat regelen nam, noodsg om hulp aan de slacht offers te verleencn. Inmiddels kwamen twee doktoren en het Roodc Kruis uit IJmuiden aan. die verdere hulp verleenden. Do lieer Handgraaf en het knaapje Oos- tenvaal werden met een z^kenauto naar het Antonius-Zickcnhuis te IJmuiden ver voerd, terwijl dc andere slachtoffers, daar heen werden gebracht met particuliere automobielen. Tijdens het transport is het jongetje Oosterwaal overleden. De toestand van dc andere slachtoffers is hoogst ernstig. HOTELBRAND TE HELDER DEN HELDER. Zondagavond ongeveer 6 uur brak door onbekende oorzaak brand uit in bet in het centrum der stad gelegen hotel „Bellevue". Politie en mariniers wisten het vuur te blusschen; linkervleugel cn bo venverdieping brandden echter uit. Verzeke ring dekt de schade. RUIME STALLING IV1ET ON- DERHOUDS- ABONNEMENTEN. Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth Adler, Fiat, IVI.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's in elko prijsk lasso voorradig. Dc zitting tot September a.s. gesloten GENEVE. 25 Mei. (V.D.) In dc slot- zitting van den Volkenbondsraad is het Zuid-SlavischHongaarschc conflict zonder formeele resolutie na het aanhooren der verklaringen van den rapporteur Eden cn der beide partijen voor gesloten verklaard. Eden merkte op. dat hij op grond van dc verklaringen der Kleine Entente cn der Eransche rcgcering naar aanleiding van de Hongaarscho medcdcclingcn over de uil- voering van de raadsresolutie van 10 De cember eigenlijk nieuwe vragen aan dc Hongaarschc rcgcering had kunnen stellen. Hij heeft dat echter niet gedaan, daar het de wensch van den gebeden raad is, do aangelcgcnhc'id tot een einde te brengen. Dc Hongaarschc vertegenwoordiger We- litsch verklaarde, dat zijn regeering alle noodigc maatregelen tegen terroristische actie zal blijven nemen cn bijzonder het oog zal houden op dc Zuid-Slavische emi granten. De Italiaanschc gedelegeerde Aloisi rappor teerde over liet grensconflict tusschen Irak en Iran. Hij zcidc niet in staat te zijn om mede tc doelen, dat dc beide partijen tot overeenstemming waren gekomen. Dc ver tegenwoordiger van Irak betreurde het, dat dc raad dc kwestie nog niet heeft kunnen DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Litwinof regelen, terwijl de gedelegeerden van Iran (Perzië) zich bij hel rapport van Aloisi aan sloot. Overeenkomstig dit rapport werd dc. kwestie verdaagd lot September. Evenzoo tot September werd verdaagd dc kwestie van de geëisclile schadevergoeding voor liet in beslag nemen van Finsclic koopvaardijschepen gedurende den oorlog. Litwinof sloot dc zitting met woorden van bijzondcren dank aan Eden. die op deze zitting een zware taak heeft gehad. Met een vaart van 87 K.M. tegen een lantarenpaal ROTTERDAM, 20 Mei. In den afgcloo- peil nacht oni 1 uur 30 is bij de Bergpolder- brug alhier een motorrijwiel, bestuur dooi den 32-jarigen A. II. van Akkeren, wonen de in de St. Laurcnsstraat, met ccn snel heid van S? K.M. per uur tegen een aldaar staande lantarenpaal gereden, met het gc- \olg, dat hij van zijn motor werd geslingerd en met een schedèlbasisfractuur werd opge nomen. Zijn verwonding was van zoo ern st igen aard, dat lui zeer spoedig na het ongeluk overleed. Op dc duo zat de lieer A. W. Perné, wonende op don Visschcrs- dijk, oud 36 jaar. Deze kwam er veel be ter af. Hij kreeg n.l. slechts een hersen schudding. Wat dc oorzaak van het ongeluk betreft kan worden medegedeeld, dat deze uitslui tend gezocht moet worden in de overmatige snelheid, waarmede de bestuurder van dc motor gereden heeft. Ter jilaaise van het ongeluk moest hij een in dezelfde richting gaande auto passeeren. Hij week daartoe \ccl te veel links uit, met het gevolg, dat de onderzijde van de motor tegen den trot toirband schuurde en hij het voertuig niet meer in dc hand hield, dat tegen den daar staanden lantarenpaal te pletter sloeg. De lantarenpaal brak bij den g'ond af. Do chauffeur van de gepasseerde auto stopte onmiddellijk, constateerde, wat gebeurd was en waarschuwde de pol it ie, die zorg droeg voor snelle medische hulp. ANTISEMITISCHE CAMPAGNE IN MUNCI-IEN BEGONNEN MUNCH EN, 26 Mei. (V.D.) Groepen niet-geuniformdo jongelieden hebben giste ren den geheelen dag alhier gedemonstreerd tegen de Joden. Zij dwongen alle Joodsche winkels te sluiten. De politie heeft ver schillende demonstranten gearresteerd. EXEMPLAREN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. BINNENLAND Prof. Zeeman gehuldigd. (Derdo Blad, pag. 2.)'; STADSNIEUWS Ds. den Hollander's laatslc gang. (Derde Blad, pag. 1)'. Nieuw bouwplan van „Goed Wonen" Derdo Blad, pag. 1 Feestavond van de A.P.W.G. Derde Blad, pag. 1 SPORT, yoetbaljcugd-tournooi op Bakhoven. (Tweede Blad, pag. 2.) KORFBAL Be.Igit-Holland 0—ld (Tweede Blad, pag. 1), j Medegedeeld door het K.N.M.I. te Dc Bilt. Verwachting: Matige tot zwakke O. tol Z.O. wind, licht tot half bewolkt, droog vrij warm weer, behoudens ge ringe kans op onweer. BLOEDIGE BOTSINGEN MET CHINEEZEN In gevechten, welke plaats vonden in dt gedemilitariseerde zone tusschen Japansehe detachementen uit Jehol en vierhonderd mon ongeregelde Chineesche troepen, wer den volgens ccn Japansch communiqué 300 Chincczcn gedood. De Japanners kregen zes dooden en drie gewonden. BOTSENDE VLIEGTUIGEN Te Schaulen zijn, naar Reuter uit Kofno seint, bij een oefenvlucht. van een escadrille militaire vliegtuigen, twee machines met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Een der toestellen viel brandend op een boerderij en deed deze in vlammen opgaan. Dc beide bestuurders konden zich met be hulp van hun valschermen in veiligheid brengen. ERNSTIGE BRAND IN INDIE NAGPOER, 25 Mei. (V.D.) Het secreta riaatsgebouw van de regeering der centrale provincies is door brand geheel vernield. De schade wordt op meer da. 100.000 pond sterling geschat. Ook waardevolle documen ten vielen aan dc vlammen ten prooi.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1