TAXIDIENST Speciale groote wagens L E Y T A X HAN HOLLANDER 4000 DË EEMLANDEU SANEERING VAN FINANCIEN TEL. 1788 G. BROUWER GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 Woensdag 29 Mei 1935 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 279 VOLMACHTEN VOOR Fransclie regeering PROF. DR. J. H. OORT HONGARIJE GAAT BEWAPENEN NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 PROF. DR. E .HERTZSPRUNG Zet ied're twijfel heusch terzijde Uw kweekerij blijft „HORSE WEIDE" AAAJLAAAAAAAAAAA HEDENAVOND AMICITIA 8'U uur KAARTVERKOOP AAN DE KASSA van „AMICITIA" 25 - 40 - 50 - 60 cent YYYYVVTVVW VVV V Dit nummer bestaat uit 3 bladen EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berichten Eerste Wad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 33 min. In- en verkoop van automobielen AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0-15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bcwijsnummef elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentién voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regeb 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.0J Indiening van een wetsontwerp. Onmiddellijke maatregelen zijn vereischt door de crisis PARIJS, 28 Mei. (V.D.) Dc Kamer is hedenmiddag bijeengekomen voor het aan- Iiooren van dc verklaring waarin de rcgcc- ring speciale volmachten vraagt voor het bestrijden van dc financieele en economi sche crisis. In de Kamer waren alle mi nisters, met uitzondering van den premier Flandin, aanwezig. De tribunes waren dicht bezet. Onmiddellijk na de opening van dc zit ting betrad de minister van financiën, Ger main Martin het spreekgestoelte ter indie ning van zijn wetsontwerp cn ter motivee ring daarvan. Zijn uiteenzettingen werden herhaaldelijk door de Jinksche afgevaardig den onderbroken; vooral luid protesteerden de socialisten en communisten, toen de mi nister verklaarde, dat het afvloeien van goud vooral krachtig begonnen was na dc gemeenteraadsverkiezingen die een over winning hadden gebracht van uiterst links. Dc rede van den minister van financiën, die overigens meer binnen technische gren zen bleef, werd door dc Kamer bijzonder koel ontvangen. Als eenig spreker ant woordde dc leider der socialisten, Leon Blum. Hij verdedigde het standpunt dat een algemeen onderzoek moest worden in gesteld naar dc oorzaak van de speculatie te gen den frank. Overigens verklaarde hij dat, wanneer devaluatie noodzakelijk mocht worden, de Kamer daarover een besluit moest kunnen ncnien en de regeering niet onder den druk van de internationale „haute finance" uit eigen beweging een be slissing mocht vellen. Daarop werd het re- geeringsyoorstel verwezen naar de finan cieele commissie var. dc Kamer, die Woens dag daarover zal beraadslagen. De voortzet ting der debatten is bepaald op Donderdag middag 15 uur. Het wetsontwerp Het wetsontwerp dot de minister van fi nanciën, Germain Martin, hedenmiddag heeft ingediend, luidt als volgt: „Senaat cn Kamer van afgevaardigden geven de regccring dc bevoegdheid tot 01 December 1935 alle maatregelen met kracht van wet te nemen, die in staat zijn de sa neering van de openbare financiën, de her leving van de economische bedrijvigheid, dc verdediging van het openbare crcdiet en de instandhouding der valuta te verwerke lijken. Deze door den ministerraad uit te vaardi gen verordeningen zullen aan de Kamer voor 31 Juli 193G ter ratificatie worden voor gelegd." De motiveering In de lïiotiveëring van het wetsontwerp, waarop, de minister van financiën zich ge baseerd heeft bij zijn uiteenzettingen van lieden in dc Kamer wordt dc toestand zoo ernstig genoemd, dat onmiddellijke maatie- gclen vereischt zijn. Sedert twee weken heeft con reeks van gebeurtenissen, die zich in de laatste dagen bijzonder hebben toege spitst, de goudvoorraden van de Bank van Frankrijk verminderd. Ofschoon dc goud voorraad door zijn groolcn omvang uiterst weerstandskrachfig kan blijken, zou, wan neer dc hevige beweging zou toenemen, de franc toch kunnen worden bedreigd in ge val dc verantwoordelijke regeering niet vast besloten zou zijn hun, die twijfelen aan haar moed, daarvan bewijzen te geven. Door den wil der regeering, de waarde van den franc te behouden, komt de regeering thans tot het parlement met den eisch haar de dienovereenkomstige middelen in handen te geven. Het afvloeien van goud van 1 tot 17 Mei bedroeg 1 milliard; van 17 tot 24 Mei steeg dit afvloeien tot meer dan 3 milliard. De werkloosheid gaat achteruit. Wat de toestand van de valuta betreft, is iedere on rust te onpas geweest, aangezien dc franc gedekt blijft met S0 goud. Wel moot een schaduw worden opgemerkt. Het deficit op de begrooting is ondanks een streven van vier jaren niet uit den weg geruimd. Een over zoo menigvuldige hulpbronnen be schikkend land als Frankrijk, zal een de ficit op de begrooting van cenige milliar- den francs zonder meer kunnen dragen. In de begrootlngjaren 1930/34 zijn ongedekte uitgaven van de schatkist ten bedrage van 27.617 milliard francs ontstaan. Een zooda nige schuld heelt noodzakelijkerwijze jaar lijks nieuwe eischen van crediet met zich mede gebracht door leeningen, waardoor dc toestand verergerd is. Thans bedraagt de jaarlijkschc rentelast voor deze leeningen meer dan drie milliard francs. Noodzakelijk is dc kalmecring van do openbare meening, d.w.z. een speciaal in het oog houden van den psychologischcn kant van de zaak. De regeering moet be wijzen, dat zij tot snel handelen, vooral wat het deficit op de bcgrooting betreft, vastbe sloten is. Ofschoon van zekere zijde een devaluatie van dc valuta voorgesteld is, blijft dc regeering er toch van overtuigd, dat een zoodanige maatregel geen oplos sing van het probleem beteekent. IERLANDS BAND MET ENGELAND DUBLIN, 29 Mei (Reuter). Ministerpre sident De Valera heeft gisteren in den Icr- schen Dail verklaard, dat de regeering \an den Ierschen Vrijstaat voornemens is. het ambt van gouvernewiEgeneraal volledig af te schaffen. De leider van de oppositie ver klaarde, dat dc plichten van den tegen woordige» gouverneur-generaal door eiken jongstcn bediende vervuld kunnen worden. Indien dit voornemen verwezenlijkt wordt, zullen verschillende dcelen van de grondwet gewijzigd moeten worden. De Icr- schq gouverneur-generaal vormt den ccni- gen formeelcn band tusschen Ierland cn Engeland. Thans benoemd tot buitens gewoon hoogleeraar te Leiden Bij K.B. is benoemd in de L^ulteit der wis- en natuurkunde aan de Rijks-Universi teit te Leiden om onderwijs te geven in de sterrekunde tot buitengewoon hooglceraar, dr. J. H. Oort, thans lector. De nieuw benoemde buitengewoon hoog leeraar prof. dr. J. H. Oort is 35 jaar oud. Hij bezocht de II.B.S. te Leiden en studeerde te Groningen astronomie, vooral onder lei ding van prof. J. C. Kapteijn. Van 19211922 was hij assistent in het Sterrenkundig La boratorium te Groningen. In 1922 werd hij werkzaam gesteld aan Yale Observatory te New Haven (Amerika), waar hij zich ver der onder leiding van prof. Schlesinger be kwaamde in de practische astronomie. In 1924 werd Oort benoemd tot conservator aan de Sterrenwacht te Leiden; in 1926 werd hij privaat-docent, in 1930 lector. In 1926 pro moveerde hij cum laudc aan de Groningsche Universiteit op een proefschrift: „The stars of high velocity". Verschillende publicaties verschenen van zijn hand in Publicaties Kap teyn van het Astron. Laboratorium te Gro ningen, in de Annalen van de Sterrewacht te Leiden en het Bulletin of the astronomi cal institute of the Netherlands. Dr. Oort werkte nauw samen met den onlangs over- Dr. J. H. Oort leden diic^cur der Leidsche Sterrewacht prof. de Sitter. LAAG3LIJVENDE EENJARIGE ZOMER BLOEMEN De laatste jaren wordt voor beplanting van onzen siertuin zeer veel gebruik ge maakt van rots- en alpenplanten. Daar onder zijn veel voorjaarsbloeiers en het gevolg hiervan is dat de tuin in het voor jaar een groole bloemcnschat te aanschou wen geeft. Voor den zomer en 't najaar laat de bloei wel wat te wenschen over en om hierin te voorzien gebruiken we eenjarige zomerbloemen cn potplanten voor aanvul ling. We hebben daarbij echter te zorgen dat de rots- cn alpenplanten, die immers groo- tendeels op hun plaats blijven staan, niet verstikken onder het gewas van dit tijdelijk aangebracht materiaal. Daarom is de keuze beperkt. We noemen hier eenigc soorten en de plaats waar deze gebruikt kunnen wor den. Ionopcidium acaule is een zeer klein plantje van 1 a 2 c.M. hoogte dat op zon nige plaatsen rijk bloeit met zacht lila bloempjes. Het wordt ter plaatse gezaaid en is b.v. zeer goed te gebruiken in „flagsto ne" paden tusschen de stecnen. Het zaait zichzelf voort en komt dus jaarlijks terug. Ook om open plekjes in een rotspartij te vullen is het geschikt. Iets forscher van groei, maar niet liooger dan 5 tot 7 c.M. is Alyssum Benthamii procumbens. Het bloeit den geheelen zomer rijk met witte bloempjes, is even gemakkelijk te kweeken» en op dezelfde plaatsen te gebruiken. Een mooi plantje voor rotspartijtjes en stapel- muurtjes is Linaria alpina. Het bloeit met blauwe en paars-rose bloempjes en heeft een kruipende groeiwijze. Het wordt in Maart of April onder glas gezaaid en nu buiten uitgeplant. Op dezelfde wijze behan delen en gebruiken we Mesembrianthemum tricolor. Dit plantje bloeit den geheelen zo mer met straalvormige ro.se bloempjes. Voor dezelfde doeleinden is ook geschikt Campa nula speculum procumbens dat op zonnige plaatsen rijk bloeit met blauwe, witte of rose bloempjes. Laatstgenoemde kan ook di rect ter plaatse worden gezaaid. Op zeer zonnige plaatsen kunnen we Leptosiphon hybridus zaaien. Dit plantje wordt niet hooger dan 10 tot 15 c.M. en bloeit zeer rijk in allerhande kleuren. Iets forscher groeiende soorten zijn: dwergleeuwenbek ken of Antirrhinum ma jus Tom Thumb, Neesia compacta dwerg Chrysanthemum as ters, en Phlox Drummondi nana compacta. Ze bereiken een hoogte van 15 tot 25 c.?L en bloeien in tal van klc iren. Deze soorten kunnen we nu direct ter plaatse zaaien maar beter is het Ze in Maart of begin April onder glas tc zaaien en nu met een kluitje buiten uit te planten. Vooral leeu wenbekken bloeien lang door. UITBREIDING VAN HET STADION AMSTERDAM, 29 Mei. Naar wij ver nemen zal in een dezer dagen tc houden vergadering van het bestuur van liet Ncdcr- landsch Sportpark een voorstel in behande ling komen om het stadion zoodanig uit te breiden, dat het 60.000 toeschouwers zal kunnen bevatten. Invoering van den dienstplicht en bewapcningsmogelijkheid door Goeinboes geëischt BOEDAPEST. 28 Mei. (V.D.) Betreffen- dc de begrooting van bet Ilonvedminislcrie hebben alle sprekers uitdrukking gegeven aan de eensgezinde opvatting, dat Honga rije op militair gebied volledige rechtsge lijkheid moet krijgen. Minister president Goemboes verklaarde, dat bii in overeenstemming met den minis ter van buitenlandsche zaken alles zou doen om deze rechtsgelijkheid te verkrijgen, zonder welke geen duurzame vrede moge lijk is. Een onontbeerlijke voorwaarde voor de deelneming van Hongarije aan ceniger- lei Europeescho conferentie is de aan Hon garije binnen zoo kort mogcliiken tijd door de groofe mogendheden te vcrlecncn rechts gelijkheid. Hongare wil op dit terrein reeds daarom niet het voorbeeld van Duitschland volgen, omdat het lid van den Volkenbond is. Het vertrouwt op de rechtvaardigheid van den Volkenbond cn het zou het zeer pijnlijk /.ch- ten, wanneer liet eveneens tot willekeurige middelen ziin toevlucht zou moeten nemen. Hongarije voelt zich vernederd, aange zien het een deel der souvereiniteit nog steeds mist. Aan den anderen kant is het aan liet einde gekomen van ziin geduld, want het kan niet inzien, waarom deze eenvoudigheid van den toestand, die den Europeeschen vrede in gevaar brengt, nog steeds kunstmatig in stand gehouden wordt Hongarije eischt derhalve de invoe ring van den algemcenen dienst plicht met teil hoogste 2 iaar dienst tijd en een gc ijkc bcwapenings- rnogeliikhcid als dc Kleine Entente. Voorts liet toestaan van luchtafweer cn luchtstriidniiddclen voor de Hongaarsche Ilonvcd. Ook na het inwilligen van die eischen zal Hongarije nog steeds over een kleinere weermacht beschikken dan de kleinste der staten van dc Kleine Entente, maar dit is piet dc belangrijkste factor in deze kwo.s- io. Hongarije cischt nioreelc genoegdoe ning voor het 15 jaar ten toon gespreide geduld en de nauwkeurige nakoming der rechtsvcrplichtingcn. Na de met grooten bijval aangeboorde re devoering van den minister-president keur de het huis van afgevaardigden de bc grooting van het Honvcdminislcrie goed. Waarom deze stap In zijn rede heeft Goemboes nog het volgende verklaard: Sinds het afsluiten van de overeenkomst van Rome ziin groote zetten gedaan op het politieke schaakbord, in het middelpunt waarvan Duitschland staat. Men kan zich de Hongaarsche politiek nauwelijks anders voorstellen dan vol begrip cn inachtneming van de groote Duitsche krachten. Voordat Goemboes een aanvang maakte met het uitspreken van ziin redevoering had dc Christeliik-Xationale afgevaardigde Turi gewaarschuwd voor deelneming aan een omsingeling van Duitschland. Goemboes begon ziin redevoering met te zeggen dat de belangrijkste gebeurtenis der laatste dagen de redevoering van Hitier geweest is. waarop spreker overging tot be handeling van de voor Hongarije in het bijzonder van belang zijnde problemen. De naburen van Hongarije die sedert het ein de van den oorlog nooit vriendschap heb ben getoond tegenover dit land. hebben dc oplossing van de problemen der revisie, der minderheden, der rechts gelijkheid enz. gesaboteerd en do Hongaar- scho regeering gedwongen een zoodanige buitenlandsche politieke richting in te slaan welke geschikt bleek, in het bijzonder op economisch ecbicd deze vijandige houding der genoemde staten tegen te gaan. Goemboes verklaarde verder, dat men Duitschland niet. bad begrepen cn het dc souvereiniteit nog verder had willen ont houden op het gebied der landsverdediging. De Volkenbond heeft zich laten leiden door eenzijdige machtspolitieke doeleinden, toen lui de inwilliging van dc rechtsgelijkheid weigerde, ofschoon hij door de inwilliging niet alleen het gezag van den Volkenbond maar ook de gcheele wereld een grooten dienst zou hebben bewezen. Hongarije kan het voorbeeld van Duitschland niet volgen. Hongarije vertrouwt er op. dat de morecie krachten van zijn rechtvaardige zaak dc overwinning zullen brengen en dat het de gelegenheid zal hebben op de eerstvolgende conferenties ziin eischen van rechtsgelijk heid met succes naar \oren te kunnen bren gen. Wanneer men Hongarije's bestaansrecht erkent, zal het geen verstoorder van den vrede ziin. die een regeling van het Dounau- problceni zou verhinderen. Benoemd tot gewoon hoogs leeraar te Leiden Bij K.B. is benoemd in dc faculteit der wis- en natuurkunde aan dc Rijks-Universi teit te Leiden om onderwijs te geven in dc Dr. E. Hertzspmng Sterrekunde tot gewoon hooglceraar, tevens directeur der Sterrewacht, dr. E. Hertz- sprung, thans buitengewoon hooglceraar en adjunct-directeur van do Sterrewacht. Prof. Ejnar Herlzsprung, Deen van ge boorte, zag in 1873 het levenslicht en is dus thans 61 jaar. Hij werd in 1909 buitengewoon hoogleeraar tc Göttingen, maar volgde het zelfde jaar Schwarzschild naar Potsdam. In 1919 werd hij benoemd tot onderdirecteur der Sterrenwacht tc Leiden. Prof. Hcrtzsprung heeft zich in do astrofotografio (effectieve golflengten, fotometrie van sterrenhoopen, onderzoek van veranderlijke sterren, uitme ting van dubbelsterren) grooten naam ver worven. Hij ontdekte de veranderlijkheid van de Poolster en wees voor het eerst op het bestaan van twee klassen van oranje gele sterren (door Russell later reuzen cn dwergen genoemd). Behalve het groote werk „Photographische Hclligkeitsmessungen von V.V. Orionis" (Potsdam 1919) publiceerde hij een 70-tal belangrijke artikelen in verschil lende vaktijdschriften; afzonderlijke vermel ding verdient vooral „Zur Strahlung der Sterne" (1907). Prof. Hcrtzsprung volgt den onlangs overleden Prof. do Sitter als direc teur der Leidsche Sterrenwacht op. GEEN NOODLANDING VAN DE GRAF ZEPPELIN FRIEDRICIISHAFEN, 29 Mei (V.D.). Het luchtschip Graf Zeppelin is gistermid dag op den vastgesteldcn tijd te Friedrichs- hafen teruggekomen van zijn vlucht naar Zuid-Amerika. De officieren verklaarden, dat het gerucht, als zou het luchtschip in Noord-Afrika een noodlanding hebben moe ten maken, volkomen op fantasie berust en dat de reis vlot is vcrloopen als altijd. Kruiskamp 12 Tel 1546 DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. BINNENLAND Steun aan behoeftige Kunstenaars. (Derde Blad, pag. 1)'. De zaak der yalscho H.V.A.-aandceien. {Derdo Blad, pag. 1). Reorganisatie der Rekenkamer. (Derdo Blad, pag. 2). OMTREK Bij do Bilt is een vrouw doodgereden. (Eersto Blad, pag. 3.) Heidebrand to Hilversum. (Eersto Blad, pag. 3.) STADSNIEUWS De grondverkoop in het Soesterkwartiep in den gemeenteraad. (Tweede Blad, pag. 2 en S)'. Kranslcgging op het graf van L. Pesic. (Tweede Blad, pag. 1.) Zal de Jachthaven nog tot stand komen?, (Tweede Blad, pag. 1.) Mevrouw do Wed. P. P. Schicdjes over- leden. (Tweede Blad, pag. 1). De autotocht voor Ouden van Dagen. (Tweede Blad, pag. 1.) Medegedeeld door het Kon. Ncd. Met. Instituut te Dc Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit Oostelijke richting, later waarschijnlijk veran derlijk, half tot zwaar bewolkt of be trokken, toenemende kans op regen of onweer, koeler, vooral in bet Noor den. Hoogste barometerstand 768.3 tc Jan May en. Laagste barometerstand 749.7 tc .Vardö. RUIIVIE STALLING MET ON- DERHOUDS- ABONNEMENTEN. Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's In elke prijsklasse voorradig. INBREKERS VEROORDEELD De Haagsche rechtbank heeft den stuca- door T. M. D. en den kellner G. L., respec tievelijk wegens diefstal (10 Inhraken) en diefstal in vcreeniging veroordeeld. D. lot drie jaar en B. (recidivist) tot 5 jaar gevan genisstraf. Deze vonnissen werden bevestigd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1