MIN. STEENBERGHE TREEDT AF TAXIDIENST Speciale groote wagens E Y T A X ©nze auto's 4000 DE EEMLANDÊD. HIJ STOND DEVALUATIE VOOR TEL. 1788 Belangrijks te GARAGE VALEWINK GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 Maandag 3 Juni 1935 Uitgave: VALKH0FF Ca. Bureau: Arnhemschepocrtwal 2a 33e Jaargang No. 231 Prof. Dr. Ir. II. C. J. H. Gelissen, directeur der N.V. Prov. Limburgsche Electriciieits- maatschappij wordt zijn opvolger PROF. GELISSEN'S LOOPBAAN DE SCHEIDENDE MINISTER MOORDAANSLAG UIT MINNENIJD NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKER® in binnen- en buitenland W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 Dit nummer bestaat uit 3 bladen worden geroemd door onze cliënte. Verhuur met en zonder chauffeur PRINSES JULIANA NAAR DIERDORF? W. J. COHENIsTUART f EXEMPLAREN TEL. 1S3Ö TEL. 1093 Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 39 min. In- en verkoop van automobielen AHESSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maanJ C.65; per -week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bcwijsnummet elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 s-GRAVENHAGE, 3 Juni. De Minister van Economische j Zaken, Mr. Steenberghe, heeft aan H. M. de Koningin ont slag uit zijn ambt verzocht. Naar aanleiding van dit verzoek wordt het volgende medegedeeld: Het kabinet was en is eenstemmig van oordeel, dat de nood van den tijd verdere aanpassing noodzakelijk maakt en dat die aanpas» sing moet worden nagesteefd zoowel in het maatschappelijk leven als bij de publieke financiën. Deed zich ten aanzien van het ingediende bezuinigingsontwerp geen enkel verschil van meening voor, zulk meeningsverschil ontstond wèl bij de vraag langs welken weg de aanpassing in het maatschap» pelijk leven moest worden nagestreefd. Terwijl het kabinet in zijn grootst mogelijke meerderheid van meening was, dat beproefd moest worden de aanpassing cn met name de verlaging van vaste lasten door speciale maatregelen te verkrijgen, was minister Steenberghe van oordcel dat alleen devaluatie hiertoe zou kunnen leiden. Volgens hem kan dc aanpassing in het maatschappelijk leven wel» ke den verderen teruggang van het bedrijfsleven moet tegegaan, on» der de huidige monetaire cn economische verhoudingen alleen langs den monetairen weg verkregen worden. Waar ter zake overeenstemming niet te verkrijgen was cn minister Steenberghe zich niet kon neerleggen bij het gevoelen van de overige leden van het kabinet, gevoelde hij ziek verplicht aan H.M. de Ko» ningin ontheffing uit zijn ambt te verzoeken. Een dezer dagen is de benoeming te verwachten van Prof. Dr. Ir. H. C. J. H. Gelissen tot minister van Econo mische Zaken. Vermoedelijk zal de overdracht van de portefeuille a.s. Donderdag plaats vinden. Omtrent de loopbaan van den nieuwen minister van economische zaken kan o.a. het volgende worden medegedeeld: Prof. Gelissen werd 13 Mei 1893 te cnlo geboren cn studeerde aan het pro-gymna sium te Vcnlo cn de H.B.S. te Rolduc, daar na aan dc technische lioogescholeii te Delft ien Charlottcnburg cn te Londen. Hij deed op 1 Januari 1917 „niet lof'1 zijn examen voor scheikundig ingenieur aan de iTcchnischc Hoogcschool te Delft cn promo- ivcerdc vanuit dc praktijk eveneens met lof aan dc Technische Iloogcschool te Delft 1 Sept. 1923 tot doktor in dc technische weten schappen. Reeds voor zijn ïngcnicurscxa- nicn was hij hoofdassistent in de chemische technologie aan dc technische hoogcschool te Delft, daarna bed rij fsingenieur aan de Vondclingcnplaat te Scliicdam, aan de {Voltmetaaldraadlanipcnfabriek te Tilburg cn vervolgens adjunct-directeur der super fosfaat- cn zwavelzuurfabrickcn Cocnen cn Schoenmakers te Udcn. A an 1920 tot '26 was hij als hoofdinge- ricur zoowel in Nederland als in liet bui tenland werkzaam in het concern Noury cn (van der Lande. Vail 192G tot 1930 was lii.j directeur der N.V. Elcctrochemisclic in Iclustrie te Roermond, welke fabriek een dochtcrfabriek van Noury en Van der Lan de is. Sedert Augustus 1930 is hij directeur der N.V. Prov. Limb. Electriciteits-Mij. en itcvens buitengewoon hoogleeraar in de in- dustrieleer aan dc R.K. Handclshoogeschool te Tilburg. Ilij nam hetzij alleen hetzij in samenwerking met anderen het initiatief yoor de oprichting van de volgende in stellingen: laboratorium voor de bereiding, uitvcr- IVing cn onderzoek van analine kleurstoffen aan de Technische Hoogcschool te Delft ,(mct prof. Steger); Chemisch Technischcn Raad voor dc was- gcherij-induslrie (met den lieer Kamerbeek); Nijvcrheidscommissic tc Roermond (met [den heer Steinweg); Economisch Technologisch Instituut aan <de R.K. Handelshoogcschool tc Tilburg (met prof. Kaag cn prof. Goossens); Economisch Technologisch Instituut in Limburg (met baron van Hövell tot Wes- jterflier en mgr. prof. dr. Poels); Stichting Fonds ter Bevonlering van do Studie van het recht van den lndustriee- len Eigendom (met baron van Hövell lot iWestörflier). Deze stichting heeft weer twee leerstoe len gevestigd aan de Rijksuniversiteit to .Utrecht cn aan dc Technische Hoogcschool to Delft. Stichting Nedcrlandscli Instituut voor Electro-warmte en Electro-chemic; N.V. Industricbank in Limburg (tezamen met den Commissaris der Koningin in Lim burg en Ged. Staten van Limburg). Prof. Gelissen schreef het eerst o\er coör dinatie. zoowel in personen- en goederen verkeer als energie-verkeer cn bepleitte in stelling van een energieraad.Ilij is te- ivens warm voorstander lan een goede en innige samenwerking met België, waar hij menigmaal op aandrong. De heer Gelissen 1 leeft zich vooral bewo gen op economisch technisch gebied. Hij is lid van talrijke economische cn technische commissies, zooals: dé Commissie voor Tnduslric-polilick van Hen Economischen Raad; Nijverheidsorganisatie T.N.O.; Staatscommissie Spaarbekkenkracht werk; Industrie-commissie Werkfonds, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Maas tricht en omstreken; Commissaris in dc N.V. tot keuring van electrotcchnischc materialen (K.E.M.A.); Curator van de bijzondere leerstoelen te Utrecht en tc Delft; Prof. Gelissen is dc grondlegger van bet economisch regionalisme in Nederland. In woord en geschrift heeft hij zijn systeem (gedecentraliseerd maar centraal (natio naal) georiënteerd systeem) voor de mobi lisatie van kapitaal cn arbeid \crdedigd. De aftredende. Minister, Mr. Max Paul Leon Steenberghe werd geboren op 2 Mei 1S99 als zoon van den heer P. J. G. Steen berghe cn mevrouw F. Stccnbcrghc-Engc- riiigh, dc Presidente van de. Internationale Federatie, van Katholieke Vrouwenbonden. Nadat hij aan dc Rijksuniversiteit te Utrecht in de rechtswetenschappen had ge studeerd, promoveerde hij reeds op 21-jari- gen leeftijd. Na zijn promotie verbond mr. Slficnbcrghc zich als rechtskundig adviseur aan de N.V. H. van Puycnbrock's Texticl- maatschappij te Goirle destijds en ook thans nog een der belangrijkste katoenwe verijen van Noordbrabant. Door zijn toewij ding cn ijver, in zijn functie als rechtskun dig adviseur aan den dag gelegd, klom hij reeds in Juni 1921 op tot directeur der maat schappij. Niet alleen in deze hoedanigheid werd Mr. Steenberghe algemeen gezien ook op sociaal terrein trad hij op den voorgrond. Reeds onmiddellijk na zijn benoeming tot directeur der textiel-maatschappij maakte hij naam door zijn ijverige bemoeiingen in he tVerecnigingslcven der Katholieke Werk gevers. Achtereenvolgens werd hij benoemd tot lid van het dagelijksch bestuur der Vcr- eeniging van Katholieke Werkgevers in dc Textielnijverheid cn bestuurslid der R.K. Werkgevcrsvcrccniging in het Diocees Den Bosch. Na dc reorganisatie van dc Algc- mcene R.K. Werkgevcrsverceniging werd hij aangewezen als vertegenwoordiger van het Diocees Den Bosch in het. dagclijksch bestuur der Alg. R.K. Wcrkgeversvereeni- ging waarin hij ecnigc jaren dc functie van penningmeester vervulde. In Jan. 1931 aanvaardde mr. Steenberghe dc functie van voorzitter van dc A.R.K.W.V. Hiernaast nam hij dc functie waar van vicc-voorzitter van liet R.K. Verbond an Werkgeversvereni gingen. Door rle Katholieke Werkgevers werd mr. Steenberghe benoemd tot lid van den Nijverheidsraad, welk college op zijn beurt hem aanwees tot voorzitter van dc Merken- en Octrooi com missie, van de Algc- meenc Volkcnbohdscommissic cn dc Stati stiek-commissie, terwijl hij tevens fungeer de als voorzit Ier der thans opgeheven com missie voor Importcredictcn en der commis sie voor de Technische herziening der Tariefwct. Door zijn zitting in het bestuur der voornoemde belangrijke vakverenigin gen werden aan mr. Steenberghe in den loop der jaren nog verscheidene andere functies opgelegd, waarvan wij noemen lid van dc Centrale Commissie voor de Stati stiek, waaronder weer zijn werkzaamheid als bestuurslid van de subcommissie voor De aftredende minister de Intern. Statistiek, dc Statistiek van voort brenging cn Verbruik, dc Statistiek der Coöperaties en de Statistiek der Bcdrijfs- telling. Voorts was hij lid van den Hoogen Raad van Arbeid, lid van liet Bestuur der Intern. Werkgeversvereniging, afd. Nederland, cn van den Kring van Werkgcverscentrales, lid van bet. bestuur der Vcrccniging voor Actieve Handelspolitiek, enz. Ook buiten de Nedcrlandsche grenzen is mr. Steenberghe een bekende figuur. 1-Iij vertegenwoordigde in 1923 ons land op liet Internationaal Congres tc Luxemburg, in 1923 was bij Nedcrlandscli afgevaardigde op liet Intern. Werkgevers Congres te Strc- sa. Door de Nederlandséhe Regeering werd bij in 1927 naar Genève gezonden ter bij woning van de. Int. Economische conferen tie va nden Volkenbond, terwijl hij tenslotte in 192S door (ïb „Vcreeiiiging voor Volken bond en Vrede" naar do Economische Con ferentie te Praag werd gezonden. Als lid van den Partijraad der R.K. Staatspartij lot welke functie hij werd be noemd door den Rijkskioskring Tilburg, maakte de lieer Steenberghe zich op poli tiek, terrein bekend door zijn prae-advies over de taak van den wetgever ton opzichte van dc verhouding Werkgever-Worknctncrs. Bij de jongste verkiezingen der Tweede Kamer der Staten Generaal werd mr. Steenberghe candidaat gesteld. Van zijn pu blicaties noemen wij: zijn prae-adviezen over „Bedrijfsorganisatie" voor dc R.K. Staatspartij (1928). Met ingang van 25 Juni 1031 werd hij be noemd tot minister van Economische Za ken, ter vervanging van Minister Verschuur die om gezondheidsredenen was afgetreden. Liefdesdrama tc Loon op Zand LOON OP ZAND, 3 Juni. Zondagavond tad tc Loon op Zand op den Tilburgschcn weg nabij liet landhuis „Bcukciiboreh" een moordaanslag plaats. Omstreeks half negen liepen op dezen weg de 21-jarige jongeman J. van B. cn het 21-jarig meisje J. B., heiden uit Kaatsheuvel. cZ hadden een tijdje met elkaar verkeerd, doch deze omgang was door het meisje verbroken. Telkens opnieuw probeerde dc jongeman weer contact met het meisje 1c krijgen. Het meisje bleef ech ter weigeren. Toen zij gisteravond weer eenig meeningsverschil hadden, hield de jongeman liet meisje een revolver voor cn schoot haar driemaal in dc rug, waarop zij incenzccg. Toevallig passcercnde voorbijgangers wier pen zich op den dader, daar deze ook de hand aan zichzelf wilde slaan. Dc omstan ders hielden den jongeman vast, totdat dc politie aanwezig was. Het meisje is-per zie kenauto naar het ziekenhuis te Tilburg over gebracht. Haar toestand is zorgwekkend. 9 MUURHUIZEN 40 - TEL. 454 Erfprins von Wied verzocht ITaar zijn tweeden zoon ten doop tc houden Naar het Handelsblad verneemt, zou dc Erfprins Hermann von Wied aan IT. K. II. Prinses Juliana de uitnoodiging hebben ge richt tegenwoordig te willen zijn bij de doopplechtigheid van zijn tweeden zoon tc Dicrdorf, en daarin meer in liet bijzonder te kennen hebben gegeven het op zeer hoogen prijs te zullen stellen wanneer Prinses Ju- liana het kind ten doop zal willen houden Het huis van den Prins von Wied is ge lieerd aan het geslacht Oranjc-Nassau. De erfprins is een kleinzoon van prinses Maria der Nederlanden. Uit zijn huwelijk met Maria Antonia gravin van Stolberg-Wcrni- gerodc werd in 1931 prins Frcdcrik Wilhelm geboren on thans is uit dit huwelijk een tweede zoon voortgesproten, hij wiens doop Prinses Juliana is uitgenoodigd tcgenwoor dig te willen zijn. Oud.-minister van marine DEN HAAG, 2 Juni. Hedenmiddag is hier ter stede plotseling overleden in den ouderdom van 78 jaar de lieer W. J. Cohen Stuart, oud-zeeofficier cn oud-minister van Marine. Dc lieer Cohen Stuart begaf zich om streeks vijf uur per tram naar do woning van zijn zoon, toen hij door een hartverlam ming getroffen werd cn in de tram over leed. De heer Cohen Stuart trad als jong adel borst in dienst der marine, werd zeeofficier cn doorliep do verschillende rangen in den zeedienst. In 190i bereikte hij den rang van Kapitein ter Zee. Het volgend jaar echter, moest hij den act ie ven zeedienst vaarwel zeggenomdat hem verzocht was zitting te nemen in het kabinet-De Meester, dat in 1905 aan dc rcgccring kwam. Ilij trad in het ministerie op als minister van Marine en diende het land in die hoedanigheid van 19031907. Zijn aftreden in dat jaar hield verband met een marinierskwestio, welke toen in de Kamer aanhangig was gemaakt Na zijn aftreden als minister trad hij dade lijk weer in den zeedienst cn werd als Ka pitein ter Zee belast met liet commando van II. M.'s „Friesland". Ilij maakte daarmede een tocht naar West-Indië cn maakte ook deel uit von liet eskader, dat in dien tijd naar Venezuela ge zonden was, ter bescherming van onze be langen. Na deze tocht maakte liij nog ver schillende studiereizen met de „Friesland" en verliet den zeedienst in 1909. In latere jaren wijdde hij zich in hoofdzaak aan maatschappelijk werk cn was een bekende persoonlijkheid in de kringen van tal van ereenigingen als het „Zeemansfonds," het .T.I.B.O.", de Burgerwacht cn dc Padvin- lersbcweging. Dc thans ontslapene was ridder in den Ncderlandsclien Leeuw en ridder in dc Oranje Nassau Orde Ds. SPELBERG GEÏNSTALLEERD Als predikant»sccretaris van den V.P.R.O. Gisteravond heeft dc voorzitster van den V.P.R.O. Mej. Dr. N. A. Bruining den nieuw benoemden predikant-secretaris in vasten dienst bij den V.P.R.O. Ds. E. D. Spelberg, als zoodanig voor den V.P.R.O. microfoon geïnstalleerd. Spreekster herinnerde aan liet \e)e werk dat Ds. Spelberg in dc loop van de elf jaren, waarin de Vrijzinnig godsdienstigen hun beginsel door dc radio uiitzenden heeft verricht. Zij heette liem nu van harte welkom als predikant in de or ganisatie van den V.P.R.O. cn sprak dc hoop uit dat dez.e benoeming zou mogen strek ken tot versterking van do band van dc leden van den Vrijzininig Piot. Radio Om roep onderling en tot heil van liet Vrijzin nig Protestantisme in liet algemeen. Ds. Spelberg heeft met een kort woord zijn nieuwe functie aanvaard. Hij verklaar de overtuigd te zijn dat de taak die hem wachtte niet envoudig was, maar hij aan vaardde haar met vreugde. Dc geschiedenis toch van den Radio Omroep heeft reeds volkomen bewezen dat de uitzendingen van godsdienstigen aard zijn. Verder geloofde Ds. Spelberg dat do verbreiding van het vrijzinnig protcstantschc geloofsleven door middel van den V.P.R.O. nog een grooten toekomst tegemoet ging. De uitzonding word voortgezet met con Studio-dienst, waarin Ds. Spelberg voor ging. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELlJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „I7IONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. op aradere pagïoa's STVID.S.V/Et/irS Teraardebestelling van Mevrouw Scliicdgcs, (Derde Blad, pag. 1). Dc ouden van dagen hebben weer genoten. (Derde Blad, pag. 1). Nat. Historische Vcreeniging op excursie naar het Naardcrmecr. (Derde Blad, pag. 1). SPORT, A. Z. en P. C.'s vijfde lustrum. (Tweede Blad, pag. 1). Interdistrictstcnniswedstrijdcn op de A. L'. T. A.-bancn. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door liet K. N. M. I. l( De Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige meest Zuid-Westelijke wind, zwaar be wol kt. met tijdelijke opklaring, waar schijnlijk regenbuien met kans op on weer, weinig verandering in tempera tuur. RUIME STALLING MET ON- DERKOUDS- ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's in elke prijsklasse voorradig. DRIE JONGENS WAGEN ZICH TE VER IN ZEE IïOEK VAN HOLLAND, 2 Juni. Heden middag hebben zich een drietal jongens uit Rotterdam, t.w. de 12-jarige T. Barriel, de 15-jarige G. van Leeuwen en de 18-jarige E. v. d. Heuvel, tc ver in zee gewaagd. Op hun geroep kwam onmiddellijk hulp toeschieten. Do heeren J. v. d. Sluis cn C. Spek, beiden eveneens uit Rotterdam, mochten erin slagen do twee jongsten van het drietal te redden. V. cl. Heuvel, cle oudste, verdronk jam merlijk. AUTO TEGEN BOOM MOERDIJK, 2 Juni. Hedenmiddag tegen zes uur is op clcn Achtcrdijk een personen auto, bestuurd door den heer Ottevangcr uit Klundert, .door het plotseling defect raken der stuurinrichting, in volle vaart tegen een boom gereden. Zijn dochter, die iiast dezen zat, vlog met het hoofd dooi de voorruit cn bekwam een hersenschud ding, tcr\vij! zij bovendien door glasscher ven ernstig aan het hoofd werd gewond. Zij is naar een der ziekenhuizen tc Breda over gebracht. De auto, welke ernstig was toegetakeld, is weggesleept.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1