"Tta! TAXIDIENST Speciale groote wagens mm 4000 DÉ EENLANDEQ LAVAL EN HERRIOT WEIGEREN E Y T A X Belangrijkste Nieuws TEL. 1788 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Donderdag S Juni 1935 UitgaveUALICHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 284 De radicaal-socialisten het struikelblok Thans de beurt aan Piétri STEEDS SNELLER TEMPO GEVANGEN PREDIKANTEN IN VRIJHEID HET TAALGEBRUIK BIJ DE BELGISCHE JUSTITIE DE AARDBEVINGSRAMP IN BELOETSJISTAN UCCES SPOEDIG AFTREDEN VAN MAC DONALD Zaterdag nieuwe regeering? NiEUWE WAGEMS PASSAGBEÜS TOT fSOOO.-VERZEBCERD in binnen- en buitentand Dit nummer bestaat uit 3 bladen JAPAN VERLANGT VOLDOENING DE VLOOTBESPREKINGEN TE LONDEN ERNSTIGE RELLETJES IN SPANJE EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 42 min. TELEFOON 1210 In- en verkoop van automobielen NIEUWE RECORDPOGING DER NORMANDIE week (me; gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 CH DAGBLAD P0IJC npp ADVERTENTIEN van 14 n&k 1,05 met inbegrip van een bewijsnummef elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 Kans op een uitgesproken linksche regeering? PARIJS, 5 Juni. (V. D.) Hedenmiddag heeft Laval een bespreking gehad met den gouverneur van de Bank van Frankrijk. Een langdurig onderhoud tusschen Laval en Piétri was aanleiding tot de verwach ting, dat laatstgenoemde het ministerie van financiën op zich zou willen nemen. De radicaal-socialistische kamerfractie is hedenmiddag bijeengekomen. De zitting eindigde met het aanvaarden van een reso lutie. welke door een delegatie naar Laval gebracht is. De resolutie werd ook ter ken nis gebracht van de partijen, die deelgeno men hebben aan de conferentie der link- sche partijen. In de resolutie wordt de nadruk gelegd op den wil van de rad.-soc. fractie een ge zonde financiccle politiek, gesteund 'op ccn breedc democratische meerderheid te voc ren. In het verloop van de besprekingen, waar omtrent nog geen bijzonderheden bekend geworden zijn, zou de strooming binnen de partij, die tegen dc volmachten in den door Flandin en Bouisson geëischten vorm is, aan het woord zijn gekomen. Bovendien zouden zekere door Daladicr te berde ge brachte maatregelen voor het geval van financieele moeilijkheden de goedkeuring hebben gevonden van een deel der fractie. Laval Toen Laval hedenavond om 7 uur op het Elysce arriveerde, verklaar de hij, dat hij tengevolge van het feit, dat hij de voorwaarden, die dc radicaal socialisten stellen, niet kon aanvaarden, niet kon hopen op een voldoende meerderheid voor een eventueel door hem te vormen kabi net, zoodat hij zich genoodzaakt zag de opdracht tot het formocren eencr regeering niet te aanvaarden. Hot besluit van de radicaal socialistische fractie, dat Laval aanleiding hoeft gegeven tot zijn pessimistische uitlating over den stand der regeeringsformatie. is genomen met 31 tegen 27 stemmen. In dit besluit wordt betreurd, dat Laval geen genoegen wil nemen met volmachten, die beperkt blijven tot steun aan den franc on strijd tegen de speculatie. De zitting van hedenmorgen van de link sche partijen heeft niet geleid tot een posi tief resultaat. ITeden zal geen nieuwe zit ting meer gehouden worden. De radicaal socialisten hebben in de con ferentie van de linksche partijen een vra genlijst doen eirculeorcn. waarin in 4 pun ten vragen gesteld wórrlen omtrent de wer kelijke voornemens der socialisten. Ge vraagd wordt of dc socialisten willen deel nemen aan oen uitgesproken linksche regee ring en dan ook zouden stemmen voor vol machten. voorts hoe de bestrijding der spe culatie zal plaats vinden en welke houding zij zuilen innemen ter zake van de deva luatie. De president der republiek hoeft ITerriot aangeboden hem dc vor ming van een kabinet op te dragen. ITerriot heeft echter geweigerd. Lebrun heeft thans den vroegc- ren minister van marine. Piétri ontboden, teneinde hem cp te dra gon c<?n rcgcering te vormen. Het antwoord van Piétri is nog niet be kend. Onrust in Parijs Voor bet gebouw van dc Petit Journal is het tot onlusten gekomen. Aanhangers van f'e Action Franc «ise hebben daar gepro testeerd tegen dc door dit blaft bepleite dovaluatiepolitiek, waarbij zii alle ruiten insloegen. Ook uit andere doelen van de stad ko men berichten over samenscholingen. De procureur--generaal te, Parijs heeft in structie gegeven rle effecten- en deviezen markt streng te routroleeren en hem over iedere speculatieve manoeuvre tegen den franc rapport uit te brengen. LONDEN, 5 Juni. TV Rj Tn het Lager buis hoeft Chamberlain hede.i de. vraag, of het ministerie van financiën liet valuta- Herriot egalisatiefonds gebruikt heeft om een al te groote waardevermindering van de Fran- sche valuta te verhinderen, ontkennend be antwoord. Het fonds diént uitsluitend tot het beperken van de schommelingen van bet pond sterling tot een minimum. Het mi nisterie van financiën bedient zich van het fonds in samenwerking met de bank van Engeland. Italiaanschc verschepingen naar Oost-Afrika ROME. 5 Juni. (V.D.) Dc van arbeiders, troepen en n Oost-Afrika worden in steeds voortgezet. Van Triest is de grootste Italiaans-die molorsc arbeiders vertrokken. Uit Gen worden arbeiders' ran sporten 1000 man gemeld. Tenslotte z; een begin worden gemaakt voer van dc eersle troepen mobiliseerde divisie Sabauda verschepingen ïateriaal naar sneller tempo Saturnia. het hip. inol 4000 na en Livorno tot ongeveer ïl dezer dagen met het ver der derde ge van Sardinië. Dc Daily Telegraph meldt uit Addis Abe ba, dat de te Rome gepubliceerde mededee- ling omtrent een nieuw ernstig grensinci dent aan dc Ttuliaoiisdh-Abcssijrischo grens te Addis Abeba niet wordt bevestigd. In de historische stad Augsburg houdt de bclijdenisbcwcging in de Duilsche Evan.g. kerk een sMiode, waar is medege deeld, dat de in concentratiekampen opge sloten predikanten in vrijheid zijn gesteld, meldt het Handelsblad.- Een vertegenwoor diger van dr. -Prick, den minister van Bin- nenlandsche Zaken-, woont deze vergadering bij: men weet echter nog niet. of de Duit- scho regeering van zins is ook verder een andere houding tcgeno\er de Kerk aan te nemen. Wetsontwerp aangenomen BRUSSEL. Met 05 togen 40 stemmen hoeft de kamer het wetsontwerp aangeno men, waarin het taalgebruik wordt geregeld bij dc justitie. Thans is de taal bij de rechtspraak in het overwegend Vlaanischc deel van het land Vlaamsch, in het Waalsche dcc! Fransch, terwijl in het district Brussel een twec-talcn systeem wordt ingevoerd. LONDEN", 5 Juni. (V.D.) Een mededee- ling van het departement voor Indic houdt in, dat, ofschoon er nog ecnig gevaar be staat voor verdere aardschokken te Quctta, dit geen aanleiding Dolïocft te geven tol buitengewone ongerustheid, aangezien alle voorzorgsmaatregelen genomen zijn om het gevaar voor de overlevenden tot een mini mum terug te brengen. Zoowel de burger bevolking als de militairen zijn op het open veld ondergebracht. Alle Britsche overle venden geven zich niet alle kracht aan het reddings- en hulpwerk, waarbij zij steun vinden in den onafgebroken stroom van luilp van buiten. Een groot deel van de kantonncering Ie Quotta is onbeschadigd of slechts licht beschadigd, hetgeen geldt voor dc militaire hospitalen en barakken van de Britsche en Indische troepen en hun ge zinnen. Gewond, in behandeling in het militaire hospitaal,- ziin 20 Britsche man nen, 73 vrouwen en 3 kinderen benevens 3250 Indische mannen en vrouwen en kin deren. U!T HET LAND GEZET WEENIÏW 5 Juni. (V.D.) Dr. Ilart- mever, do Duilsche journalist, die Maandag is gearresteerd, is thans uitgewezen. Hij is op vrije voeten gesteld en hem is een ter mijn van twee dagen gegeven om zijn za ken in Oostenrijk op orde te brengen. IN DEN Tuin WAT ZAAIEN WE NU IN DE GROENTE NTUIN. Eindelijk is het Meiweertje zooals we dat graag hebben. Het is nu heerlijk groeizaam en juist geschikt om boonen te leggen; we wachten dan ook nier langer. De tijd voor het leggen van sla- en snijboonen varieert zoo van begin Mei tot half Juni, maar zij die al langer tuinen weten uit ondervinding dat men bij het leggen van boonen terdege rekening moet houden met het weer. Heb ben we direct na het zaaien nat en koud weer dan zullen de zaden op de meeste gronden deels verrotten of met kwade harten te voorschijn komen. Ook in het laatste ge val komt er weinig van terecht. Voor alle zekerheid leggen we steeds wat zaden op een nestje, dicht bijeen, opdat we wanneer de zaden opkomen reserve planten bij de hand hebben om mogelijke wegblijvers te vervangen. We leggen nu de boonen voor de hoofdpluk, dus ook voor den inmaak. Later leggen we omstreeks half Juni, ja zelfs nog einde Juni, kleinere hoeveelheden, op dat we tot in den herfst de beschikking zullen hebben over versche boontjes. Het is nu ook uitstekend weer om postelein in den vollen grond te zaaien. Denk er wel aan, dat dit zaad niet, of althans nagenoeg niet, met aarde moet worden gedekt. Bij zonnig weer heeft het dan ook licht kans om tijdens het kicmingsproccs te verbranden. Daarom be dekken we bet gezaaide met een zak of mat, totdat het behoorlijk opkomt. Dit is ook een grocnlensoort die, evenals spinazie, spoedig doorschiet. Daarom zaaien we b.v. om de 14 dagen een kleine oppervlakte. Ook de nu te zaaien kropsla schiet spoedig door, om welke reden we deze groentensoort nu ter plaatse ruim zaaien cn de plantjes later uitdunnen lot op den voor een behoorlijke ontwikkeling 'oenoodigden afstand van 25 c.M, Slaplanten die verplant zijn zullen veel eerder door schieten dan de ter plaatse gezaaide. Op dezelfde wijze zaaien we nu zomerandijvie. Daar deze groentensoort nog weer gemakke lijker doorschiet, .zorgen we vooral voor een rijkfcemeslen, stikstofrijken bodem opdat we een snellen groei mogen verwachten. Voor 'n behoorlijke ontwikkeling hebben ze minstens den afstand van kropsla noodig. Een minder bekende groentensoort die wc nu ook zaaien n bindsla Ze heeft een langgerekten vorm en doet denken aan suikerbroodskool. We kunnen ter plaatse zaaien cn uitdunnen of wel dc plantjes later elders uitplanten. Ook deze groentensoort verlang! een vruchtbaren grond. Ze is alleen geschikt voor gebruik als stoofsla. Men verwacht echter dat hij deel van de regeering blijft uitmaken LONDEN, 5 Juni (V. D.) Het parlement zal Vrijdag: op Pinkstcrreccs Kaan. Of schoon tot dusver Reen officieele aanwijzing daartoe is gegeven, wordt in politieke krin gen vernomen, dat, wanneer liet Lagerhuis tien dagen later weer zal bijeenkomen, Macdonald zal zijn afgetreden als premier cn zijn functie zal zijn overgenomen door Baldwin als hoofd van de gereconstrueer de regecring. grootcndeels samengesteld uit dezelfde persoonlijkheden on staande op denzelfdcn nationalen grondslag als de huidige regeering. Macdonald zal Vrijdag door den koning v/orden ontvangen en zal dan ziin verlan gen te kennen geven te worden ontheven van zijn functie als premier. Het is vandaag zes jaar geleden sinds hij voor de tweede .maal minister-president werd en sindsdien heeft hij zonder onder broking deze functie waargenomen. Algemeen wordt verwacht, dat Macdonald deel zal blijven uitmaken van dc regeering zonder echter de lasten van het premier schap. De nauwe cn intieme samenwerking tusschen hem en Baldwin, welke gedurende zes jaren zoo onvol lend is geweest, zal dus worden gehandhaafd. Vanmorgen werd de gebruikelijke weke- lijksche kabinctszitting gehouden onder voorzitterschap van Macdonald. Er werden verschillende loopendc zaken behandeld, die zoo mogelijk voor de te verwachten wij ziging van het kabinet op Vrijdag a.s. moe ten zijn afgedaan. Na zijn aftreden als minister-president zal hij zich Vrijdag a.s. naar zijn geboorte stad Lossiemouth in Schotland hegeven. Vermoedelijk zal Baldwin 7\ terdag, nadat de Koning ziin toestemming heeft gegeven, dc samenstelling der nieuwe regecring be kend maken. MIJNONGELUK KOBLENZ, 5 Juni. (V.D.) In de mijn Merkur van de Slollbcrger A.G. is heden morgen een ernstig ongeluk gebeurd. Daar ontplofte n.l. plotseling een patroon, die was blijven sf n. waardoor 4 arbeiders getrof fen wcr.',:;i. Een hunner werd gedood, twee anderen werden zwaar gewond, do vierde bekwam slechts lichte kwetsuren. Bij een der zwaargewonden bestaat levensgevaar. W.IEYENHORST - LEUSDERWEG 242 DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN China moet de wapenstilstands* overeenkomst getrouwelijk nakomen Bedreiging noch bluf, aldus ee.. telegram uit Tokio, is vervat in de waarschuwing, die door den commandant van het Japan- schc garnizoen gezonden is aan dc Chince- schc autoriteiten in Noord-China. De Japan- sche militaire autoriteiten eischen van Chi na, dat het dc bepalingen van dc wapen stilstandsovereenkomst van Tangkoc na komt, hetgeen in de waarschuwing uiteen gezet wordt. Dc Japansche autoriteiten wachten thans de ontwikkeling van uc din gen af. Dit alles wordt uiteengezet in een semi- officiecle verklaring, die is uitgegeven door liet. departement van oorlog, hetwelk er op wijst, dat dc gevallen van banditisme in dc gedemilitariseerde zone van Noord-China en de terroristische daden in Tientsin gepleegd zijn dooi' soldaten van Chincest*hc geheime ere omgingen cn door ambtenaren, die han delden op instructie van dc Chinecschc autoriteiten in Noord-China, met overtre ding van het wapenstilstandsverdrag van Tangkoe. Kolonel Salmi, de chef van den staf van hot Japansche garnizoen in Tient sin, is te Peking aangekomen, waar hij ccn bezoek heeft gebracht aan den Cliinecschen minister vnti oorlog, generaal Ho JintzTsjin, lie voorzitter is van den oorlogsraad van Peking. Bij dit onderhoud heeft Sakai.naar verluidt, generaal llo verzocht de wapen- stilsfandsoverecnkomst van Tangkoe ge trouwelijk na Ie komen. Te Londen zijn Dinsdagochtend in hel Foreign Office de Duitsch-Engclsclie vloot- besprekingen begonnen .Van Duitsclic zijde werd er aan deelgenomen door den buiten gewone» gevolmachtigde Von Ribbcntrop, admiraal Schuster, kapitein ter zee Kiderlcn en den Duitschcn marine-attaché tc Londen kapitein Wassner. Van Kngelschc zijde na men aan de besprekingen deel dc waarne mende onderstaatssecretaris van 't Foreign Office, Craigie, de waarnemende chef van den marinestaf vicc-admiraal Eittle en ka pitein Danckwcrts. Von Ribbcntrop Bij het begin der besprekingen begroette de Engelsche minister van buitenlandsche zaken sir John Simon dc deskundigen na mens dc Engelsche regecring, waarna on middellijk een aanvang wercl gemaakt met dc zakelijke besprekingen. MADRID, 5 Juni (Reuter). In verband met ernstige onlusten tc Novalias nabij Sa- ragossa, waarbij in een gevecht tusschen socialisten en fascisten twee dooden en vijf gewonden violen, heeft dc regeering den procureur-generaal van de republiek ver zocht maatregelen te nemen om een ver bod te kunnen uitvaardigen voor politieke vergaderingen, waar provoceerende rede voeringen worden gehouden en vergade ringen te verbieden, als verwacht kan wor den, dat deze ccn heftig karakter zullen hebben. (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. STADSNIEUWS Vcrkèerscxamen in d' Oranjeboom. (Tweede Blad, pag. 1)'. Vergadering van de Kleuterschool. (Tweede Blad, pag. 1). Gebrs. Pesie openen een bad te Nunspect. (Tweede Blad, pag. 1). OMTREK Gemeenteraad van Hoogland. (Tweede Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K. N. M. I. te Dc Bilt. Matige, tijdelijk krachtige. Zuid-Wes telijke tot Zuidelijke, later ruimende wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk regenbuien, weinig ver andering in temperatuur. Hoogste barometerstand: 766.5 tc Toulouse. Laagste barometerstand: 746.5 te Valentia. RUIME STALLING MET ON- DERHOUDS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth, Adler, Fiat, M.G. auto's en Farco vracht-chassis. Gebruikte auto's in e'ke prijsklasse voorradig. NEW-YORK, 5 Juni. (V.D.) Jean Ha zard, de hoofdmachinist van de Normandic, zeide gisteren, dat getracht zal worden op de terugreis naar Frankrijk een gemid delde snelheid van 31 knoopen tc bereiken. In een tijdsverloop van vier dagen en zeven uur zou het schip dan in de Fransche ha ven zijn. Daarmede zou het record voor do reis van New-York af, dat op naam van de Bremen staat, gebroken zijn. Het sciiip is Dinsdag door vele duizen den bezocht en bezichtigd. Mevrouw Lebrun is naar Washington vertrokken-, waar zij een bezoek zal brengen aan den heer en mevrouw Roosevelt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1