TAXIDIENST Speciale groote wagens L E Y T A X 4000 DE EEfïLANDED Opzienbarende rede van den Duce TELEFOON 1210 TEL. 1788 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van l-4 regels fl.05 met inbegrip van een bewijsnummer Dinsdag 11 Juni 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 287 Felle aanvallen op Engeland IN TWEE DAGEN NAAR INDIE? VERKIEZINGEN IN GRIEKENLAND Oorlog in den Chaco geëindigd In- en verkoop vas automobielen KRAS OPTREDEN VAN DE JAPANNERS Ontstemming der mogendheden NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 WANTOESTANDEN AAN DE BELGISCHE GRENS Het goedkoope Belgische bier GEEN KOMKOMMERS MEER NAAR DUITSCHLAND Nieuwe slag voor de tuinders Ditnummer bestaat uit4bladert EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 46 min. AMERSFOORTSCK DAGBLAD -elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor d# helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 r „Letterlijk zullen wij hen navol* gen, die ons thans de les komen lezen" Te Cagliari op Sardinië heeft Mussolini tot de troepen, dio gereed stonden om naar Ervthrea te worden ingescheept, een rede gehouden, waarin hij o.a. gezegd heeft: „Wij alleen cn niemand anders hebben te beslissen of wij de uitzending van nog meer troepen naar Afrika noodig achten of niet. Op onze mobilisatiemaatregelen is vooral critiek gekomen van een zijde, die zich al meer als de schoolmeester van Europa heeft opgeworpen, maar die zich, toen zii zelf een groot wereldrijk heeft ge sticht, nooit of tc nimmer aan het vertoog van wicn dan ook heeft gestoord cn het bovendien steeds bijzonder kwalijk heeft genomen, als iemand er zich mee waagde te bemoeien. Zoo is het gegaan in Indië. in Zuid-Afrika en overal elders, maar nu het ons past maatregelen te nemen, die wii in het belang van ons land noodzakelijk ach ten. zullen wii evenmin cenige oppositie «dulden van welken kant dan ook. Als liet Jtaliaansche volk en de ltaliaanschc sol daat weten, dat de eer en waardigheid van den fascistische» staat aangetast zouden kunnen worden, dan zullen zii als één man op de bres staan voor dc verdediging van do belangen des vaderlands. Leve Italië, leve de koning!" r Do Italiaanscbe pers besteedt groote aan dacht aan Mussolini's redevoering. De Tribuna noemt haar het antwoord op 'de debatten in het Engelsche Lagerhuis en in het bijzonder op dc verklaringen van Eden. In opschriften Ier breedte van do geheele pagina worden de woorden aan gehaalde: ..Wii hebben oude cn nieuwe re keningen te vereffenen en wij zullen ze vereffenen." „Letterlijk zullen wii hen na volgen, die ons thans de les komen lezen." Tegelijkertijd uit de pers haar misnoegen over de debatten in het Lagerhuis, in liet bijzonder over de uitlatingen van den La- bour-afgevaardigde majoor Attlce. De officieuse Giornale d'Italia wiist er op. dat de woorden van Mussolini, zooals steeds, door de ltaliaanschc volksziel ge dragen worden. Tegen do krachten, die vandaag tegen IIalië en morgen tegen ieder ander volk gericht worden, heeft de duce zijn stem laten hooren. Deze krachten zul len echter den loon van de gebeurtenissen niet kunnen tegenhouden, die zich op de zelfde wijze zullen voltrekken als bii het ontstaan van andere eroote wereldrijken. De. rede van Mussolini heeft tc Londen groot opzien gebaard, zii wordt op opval lende wiizo gepubliceerd, waarbij vooral de aandacht wordt gevestigd op de passage, waarin gezegd wordt, dat Italië bii het in het leven roepen van een groot riik die mogendheden zal navolgen, die thans ge- looven Italië de les te kunnen lezen. Vol gens een bericht in de Star heerscht. te Bonje een uitgesproken anti-Engclschc stem jning. zoodat zelfs dc politieposten voor de Eijgclsche ambassade verdrievoudigd moes ten worden. Ook de Ahessijnsehc legatie, wordt op 'deze manier bewaakt, maar naar Keuter uit Rome meldt, worden er den heelen dag Viiandjge kreten voor beide gebouwen ge- Bouw van het grootste cn snelste vliegtuig ter wereld LONDEN, 10 Juni. (V. D.) De lucht vaart- medewerker van de Daily Express weet te melden, dat op het oogenblik voor Enge land een groot passagiersvliegtuig het snelste vliegtuig ter wereld naar verhou ding van zijn afmetingen wordt gebouwd, liet toestel is bestemd voor de Imperial Air ways. liet wordt gebouwd bij de Armstrong Whitworth Company te Coventry, die dc meeste groote machines voor dc. Imperial Airways heeft gebouwd. Geen passagiersvliegtuig tot dusver in En geland of elders gebouwd, kan met dit vlieg tuig wat afmetingen cn snelheid betreft, .wórden vergeleken. Het wordt een 3200 P.K. viermotorige een- ilekker met een kruissnelheid van 1G0 mijl per uur cn een topsnelheid van drie mijl per minuut, volgens voorzichtige bereke ning. Hel zal ruimte bieden aan 56 passa giers en hun bagage of 3.5 ton passagiers en \racht of een kwart milliocn brieven cn postpakketten. Het zal waarschijnlijk het eerste van een aantal van dergelijke vliegtuigen zijn \oor de 20,000 mijlsroute van de Imperial Air- ;wnvs naar Australië. Tiet nieuwe vliegtuig wordt gebouwd met bet oog op de tegen 1937 verwachte ont wikkeling van liet luchtverkeer. Volgens hel vastgestelde plan zal de luchtmail uit Indië dan in twee (lagen in Londen kunnen zijn. ivan Kaapstad in vier dagen cn van Australië ïn zeven dagen. Dc geraamde snelheid van drie mijl per minuut wordt aan don lagen kant geacht In vooraanstaande luchtvaartkringen werd verklaard, dat de kruissnelheid zelfs do £90 mijl per uur zal naderen boord, ofschoon er geen bctoogingen heb ben plaats gehad, aangezien iedereen dade lijk tot doorloopcn wordt aangemaand. De Corriere dclla Sera meldt, dat eenigo Abessijnsche stammen een aanval hebben gedaan op den trein, waarmee de keizer naar Addis Abeba terugkeerde van een in spectietocht van eenige garnizoenen langs de grenzen van Ervthrea. Na een kort gevecht heeft dc lijfwacht van den keizer dc aanvallers op de vlucht gciaagd: de trein kon verder zonder avon turen de Abessiinsche hoofdstad hereiken Een eskadron cavalerie is uitgezonden om de stammen to achtervolgen. ROME, 10 Juni. (V. D.) Zondag is een nieuwe mobilisatieorder afgekondigd voor officieren, onderofficieren en manschappen voor de luchtvaartafdeeling van de lichtin gen. 1900, 1908 en 1912. Verder zijn nog ceni ge lichtingen reservctrocpcn onder de wa pens gegrocpen. Nederlaag voor de royalisten ATHENE, 10 Juni (V.D.). Volgens de tot dusver bekende resultaten van dc Zon dag in Griekenland gehouden verkiezingen van leden der Nationale Vergadering in verband met een herziening der grondwet hebben dc royalisten een ernstige neder laag geleden. Er ontbreken nog uitslagen uit kleinere sleden en dorpen van het plat teland. Dc uitslagen in Athene cn andere groote steden wijzen er echter op, dat vele kiezers zijn thuisgebleven. Daar de Repu- blikeinsche partijen niet aan de verkiezing deelnemen, ging de strijd uitsluitend tus- schen de Volkspartij, die de rcgccring ver tegenwoordigt, aangevoerd door den minis ter-president Tsaldaris en generaal Kondy- lis, den minister van oorlog aan den eenen kant en de Royalistische Unie onder lei ding van Metaxas. Hoewel de volledige uitslagen nog niet bekend zijn, verwacht men dat de regee ring over ongeveer 270 van de 300 zetels in het nieuwe parlement zal beschikken. Dc republikeinen, onder wie de aanhan gers van den vroegeren premier Veniz.clos, die dezó verkiezing boycotten, verklaren evenwel, dat de uitslag dezer verkiezingen van geen beteekenis is, hetgeen moet blij ken uit de vele thuisblijvers. In verband met den uitslag der verkie zingen verwacht men, dat de regecring bin nen veertig dagen een plebisciet zal uit schrijven om het Grieksche volk te doen beslissen over het al of niet herstellen van de monarchie. Do verkiezingen zijn over het algeméén •ustig verloopen; ernstige incidenten heb ben zich niet voorgedaan. Vredesverdrag werd Zon* dag geteekend BUENOS AIRES, 10 Juni. (V. D.) Dc oor log in den Gran Chaco, die bijna drie jaren geduurd heeft, is geëindigd. Zondag is tus- schen de ministers van buitenlandsche zu- ken van Bolivia cn Paraguay het vredesver drag namens dc respectieve regeeringen geteekend. De voorwaarden van het verdrag zijn aan beide regeeringen toegezonden; het eerste artikel houdt in, dat de vijandelijkheden on middellijk gestaakt worden. De Chaco-zöne zal worden gedemilitariseerd. Do andere voorwaarden van het verdrag zijn nog niet gepubliceerd. Do Argentijnsche minister van buiten landsche zaken Saavedras Lamas heeft na de onderteekening van het verdrag een ver klaring afgelegd, waarin hij o.a. zeide: „Ik ben blij te hebben medegewerkt aan deze overeenkomst en ik geloof, dat zij een einde zal maken aan den oorlog, welke, naar wij hopen, de laatste zal geweest zijn van dit continent." Dc minister van buitenlandsche zaken van Paraguay verklaarde aan dc pers, dat alle moeilijkheden zijn opgelost. Van de zijde van Bolovia was liet verdrag reeds cenige dagen geleden goedgekeurd. OPNIEUW AARDBEVING OP FORMOSA TOKIO, 10 Juni. (V. D.) Het eiland For mosa is wederom door een ernstige aardbe ving gétfeisterd. Volgens de tot dusverre ont vangen berichten zijn in de provincie Dei- choe vele dorpen door deze ramp getroffen. Naar verluidt zijn in totaal ongeveer 600 huizen verwoest en talrijke bewoners om het leven gekomen. Ook het aantal gewonden is aanzienlijk. RUIME STALLING MET ON- DERHOUDS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth, Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's in elke prijsklasse voorradig. Tokio stelt China opnieuw een reeks eischen Reuter seint uit Pciping, dat de overplaat sing, zooals deze door de Japanschc mili taire autoriteiten is geëischt, van dc Chinee- sehe autoriteiten, partijbureaux en troepen uit Noord-China naar meer in liet Zuiden gelegen plaatsen, in versneld tempo ge schiedt. Nochtans, zoo wordt, gezegd, is er geen enkel teeken van paniek te bespeu ren. De stemming is veeleer rustig, in af wachting van de besluiten der te Tientsin bijeengekomen Japanschc militaire confe rentie. De Japanschc eischen, die o.a. beoogen dc onderdrukking der anti-Japansche bewe ging in geheel China, hebben ook betrek king op de volgende punten: (1) Inrichting van een radiotelegraaf- en vliegverkeer; (2) Opheffing van de verhooging van 10 der invoerrechten op Japansclie goede ren. Dc consul-generaal, Soema, heeft dc regee ring van Nanking tot onmiddellijke bespre kingen over deze punten uitgenoodigd en medegedeeld, dat deze eischen gescheiden moeten worden gehouden van de Noord-Chi- neesche kwestie. Zij moeten echter tegelij kertijd worden vervuld. De Engelsche ambassadeur te Tokio heeft een bezoek gebracht aan den plaatsver- vangenden minister van buitenlandsche za ken, om zich van den toestand te Noord- China op de hoogte te stellen. Naar medege deeld wordt, heeft de plaatsvervangende mi nister van buitenlandsche zaken tegenover den ambassadeur verklaard, dat Japan niet voornemens is bezit te nemen van Noord- China. Naar verluidt, aldus wordt uit Moekdcn geseind, zou liet oppercommando van het Kwantoengleger in verband mot den gewij- zigden politicken cn militairen toestand in d"» gedemilitariseerde zóne aan dc Japanschc troepen bevel gegeven hebben, den op 23 Mei onderbroken opmarsch weder voort te zotten. Alle bergpassen aan den Grooten Muur zouden door Japansche troepen bezet worden. Te Washington wordt hel optreden der Japanschc regecring met groeiend misnoe gen gadegeslagen. Men is er van gevoelen, dat de Amerikaansche regeering Engeland en eventueel andere mogendheden moet con- sulteercn, als de toestand in Noord-China nog scherper vormen zou aannemen, of in dien China zelf een beroep mocht doen op de mogendheden. Uit Dairen wordt gemeld, dat de toestand in Noord-China en Ie Hsinking, de hoofd stad van Mandsjoelcwo, algemeen als zeer ernstig wordt beschouwd en wordt verge leken met den toestand in Mandsjoerije vóór het incident van Moekden in 1931. China willigt de eischen in TOKIO, 10 Juni. (V. D.) Volgens tele grammen uit Peiping zou de Chineesche re gecring besloten hebben de Japanschc re geering mede te deelen, dat zij de. Japan sche eischen aanvaardt. Amerika zendt oorlogst schepen WASHINGTON, 10 Juni. (V. D.) De Ame rikaansche regeering heeft Zondagavond or der gegeven, dat dertien Amerikaansche tor pedojagers nog denzelfden avond naar Tientsin zouden vertrekken in verband met de nieuwe crisis in het Verre Oosten. Bo vendien is een flottilje onderzeebooten op weg naar Tientsin. Van officieele zijde wordt verklaard, dat liet zenden van de oorlogsschepen naar Tientsin geen verband houdt met het feit, dat twee Japansche torpedojagers daarheen zijn vertrokken ter bescherming van de Ja pansche onderdanen cn ter voorkoming van wanordelijkheden. Chineesche troepen trek ken terug TIENTSIN, 10 Juni. (V. D.) Nog voordat het antwoord van Nanking aan Japan be kend is geworden, zijn Zondag de Chinee sche troepen uit het gebied van Tientsin naar het Zuiden in de richting van Paoting vertrokken. De terugtrekkende troepen staan onder commando van generaal Yo Jlsiangchung. De opperbevelhebber generaal Ho Yang Chang heeft toegestemd in de in williging van alle Japansche eischen cn ge meld wordt, dat hij er bij de regeering op aangedrongen beeft toe te stemmen in het fait accompli. Het officieele antwoord van Nanking aan Tokio wordt heden verwacht. Smokkelen met speciaal ingerichte auto's Men schrijft aan de N.R.Ct.: De smokkelarij aan de grenzen is een nog altijd welig tierend bedrijf. De beroeps-smokkelaars zijn goed geoutil leerd met uitstekend ingerichte auto's. Hoe het soms toe gaat, als er een botsing ont staat tusschen ambtenaren of maréchaussee moge blijken uit hetgeen een paar dagen geleden te Chaam en Tilburg is geschied. Op een avond omstreeks half tien kwam uit België een verdachte auto het grondge bied van het grcnsplaatsje Chaam, vlak ten zuiden van Gilze Rijen, binnen. Met zoo'n wilde vaart, dat. de kommiezen, die bevel lot stoppen gaven, geen schijn van kans kregen den wagen aan te houden. Daarop werd de hulp van de maréchaussée uit Gilze Rijen ingeroepen en die ging er ach ter aan met motor en zijspan, in de rich ting van Tilburg. Want gewoonlijk kennen de wetsbeschermèrs hun mcnschen wel, en weten zij ook, waar zij gewoonlijk een wijk plaats zoeken. Even 10 uur snelde inderdaad de gezochte auto over den Bredaschen weg, Tilburg bin nen, met een vaart, die de wandelaars ang stig deed opzien. Vlak er achter reeds dc maréchaussée. Zonder te letten op eenig verkeer-signaal ging het dwars dc stad door. Eindelijk, aan den Pelgrimsweg, stuitten de smokkelaars op liet Wilhelminakanaal en moesten ze wagen en buit in den steek laten. Dc maréchaussée vonden den auto, stevig gepantserd tegen vuurgevechten, met in den wagen een groote hoeveelheid Belgische margarine. Van de smokkelaars is later cell ier geen spoor meer ontdekt. Ook correcte burgermenschen worden her haaldelijk bij hun reizen per auto of auto bus op heeterdaad betrapt. Dc gedepriceerde valuta in België maakt de zaak nog erger. Maar ook tot iets anders heeft de deva luatie geleid, n.l. tot dronkenschap cn uit spattingen. In liet dorpje Poppel vlak over de grens, enkele K.M. ten zuiden van Goirle, zijn de estamineltcn, meest met vrouwelijke bedie ning, als paddestoelen uit den grond gerezen. Vooral 's Zaterdags en 's Zondags ziet men dc jongelui uit Tilburg en elders, per rijwiel naar dit land van belofte peddelen. Negen tien pottekes bier voor 'n gulden met dames- bediening Okshoofden worden er op zulke dagen omgezet, ongeacht nog dc gru welijk slechte jenever, die clandestien in elke kroeg zooveel te drinken valt als men wil. Maar van een gehalte, dat de drinkers niet suf-dronken, maar schier razend maakt van ongewondenhcid. 's Avonds omstreeks acht of negen uur zwaaien dan slierten fiet sers zig-zagsgewijzc over den weg huistoe. Ook Turnhout, dat reeds van ouds een geliefd oord was van vele Brabanders, pro fiteert nu meer dan ooit. Ook dc tomatcnuitvoer zal wors den stopgezet. Bctalings* contingenten uitgeput Met ingang van Vrijdag is dc export van komkommers naar Duitschland geheel stop gezet. De uitvoer van tomaten zal in den loop van dc volgende week eveneens aan zienlijk worden beperkt. Dc reden van de stopzetting is, dat het op de clacring voor dezen uitvoer beschik bare bedrag opgebruikt is. Voor dc komkommers is liet stilleggen van den uitvoer naar Duitschland wel bij zonder fataal zoo toekent dc „N. R. Ct." hierbij aan daar dit product ten gevolge van de belemmeringen, welke de uitvoer naar andere landen ondervindt, voor 95 per cent op Duitschland is aangewezen. Voor België is de invoer van komkommers ge- contingenteord, in Frankrijk is hij geheel verboden, Engeland heft zulke zware rech ten op tuinbouwproducten (op tomaten bij voorbeeld ongeveer 110 percent), dat het practisc-h gesproken ontoegankelijk is. Tc Rotterdam waren gisteren 150.000 kom kommers aan dc markt, waarmee men geen raad wist cn waarvoor dus als eenige be stemming maar weer de mesthoop ove. bleef. Dc stopzetting van den uitvoer naar Duitschland is voor de tuinders nog extra schrijnend, omdat de prijzen in Duitschland DIT BLAD HEEFT EES DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. BINNENLAND Ernstige branden. (Tweede Blad, pag. 2)'. Noodweer boven verschillende streken van ons land. (Tweede Blad, pag. 2)'. OMTREK Brand in kvveekerij tc Zeist. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS De jaarlijkschc N.S.B. Marsch. i (Tweede Blad, pag. 1). .Verkeersindrukken van dc Pinksterdagen, (Tweede Blad, pag. 1). Gcrcf. Zendingsmiddag op Birkhovcn. (Eerste Blad, pag. 2.) Teraardebestelling van B. II. Jansen. (Tweede Blad, pag. 1). Do balans van de feestdagen. (Tweede Blad, pag. 1). Inbraak bij dc firma Noack. (Eerste Blad, pag. 2.)' Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. Verwachting: Matige, tijdelijk wel licht krachtige Zuid-Westelijke tot Westelijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk regen met kans op on weer, koeler. Hoogste barometerstand 7G7.3 te Jan Mayen. Laagste barometerstand 713.3 tc Malin- hcad. buitengewoon hoog zijn. Duitschland heeft onze groenten blijkbaar broodnoodig. Reeds eenige weken geleden heeft liet cen traal bureau voor de veilingen in Nederland met het oog hierop, in overleg met zijn dis trictsvertegenwoordigers, een brief tot den minister van Economische Zaken gericht om hem, met het oog op de zeer donkere toe komst van liet bedrijf, met den meesten aandrang tc verzoeken verhooging van de betalingscontingénten voor verschillende producten te vragen, eventueel met besnoei ing van dc betalingscontingénten voor an dere producten, waarvan afzet naar elders dan Duitschland nog wel mogelijk geacht moet worden. In zijn antwoord heeft de minister al zeer weinig hoop gegeven. Het centraal bureau heeft overleg gepleegd met den rcgeeringscommissaris, den lieer Val st ar, en daarna nogmaals een vergadering gehouden, in welke is besloten, dat men op nieuw stappen zal doen bij de regecring om tegemoetkoming voor het. hoogst benarde be drijf te verkrijgen. Dc toestand werd ons met een woord als wanhopig afgeschilderd, de nood is zoo lioog gestegen, dat men waar lijk in liet geheel niet meer weet wat men rnoct beginnen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1