TAX TAXIDIENST Speciale groote wagens DE EEMLANDEQ 4000 Weensche Tricot Deux-pièces FIRMA DUIM BURGER TELEFOON 1210 Donderdag 13 Juni 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 289 JAPANS ACTIE IN NOOKB-CHINA Vijandelijkheden geopend TOENADERING TUSSCHEN OUD-STRIJDERS DE AARDBEVINGSRAMP IN BELOETSJISTAN DE BOOTRAMP NABIJ ALPHEN NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland TEL. 1788 W. LEYENMORST - LEUSOERWEG 242 SUCCES DER COMMUNISTEN TE FINSTERWOLDE MINISTER GELISSEN Dit nummer bestaat uit 3 bladen exemplaren TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEER VERWACHTING Op 9 uur 48 min. In- en verkoop van automobielen voor de smaakvol gekleede dame DAMES-M0DEZAAKarnh.weg 26 AMER SFQORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maarlden voor Amersfoort 1.95; per maan J 0.65; per wee-K (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 4 regels f 1.05 met inbegrip van een bcwi,snummei rCgei meer f 0.25 Licfdadigheids-advcrtentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advcrtentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Plotselinge verscherping van het conflict PEKING. 1.' Juni. (Heuler). De Japan ners hebben don Cluiieczon nieuwe sensu- tioncele cischcn gesteld, die groote onrust verwekken. Deze eiscben omvatten bot on masse onlslaaii van roeeeringsamblenaren en vervanging door nro-Jananschc perso nen. Ui t geloofwaardige: bron verluidt voorts, dat de Japanners ook goeisHit /ou den bobben, «lal gouverneur Soe Tsjo "Aor»it11 /jp-|i mei al ziin troepen uit T.-iahar zou terugtrekken. SI1ANMAT. 12 Juni. (Peuter). Wel ingelichte Cbiiieescbe kringen vreezen. dal het conflict in Ilopei. dat men reeds gere geld waande, zich verseherpt tengevolge van de nieuwe Janansclie risdicii. welke thans door bet centrale politieke comité, dat in spoedvergadering is bijeengekomen, bestu deerd worden. Men meent bier te weten, dat de Tapansche ambassadeur Arinsji. zal aandringen op bet. eonsolidcereu van lecningeu. vooral de leenincr van 1017, wol Te de Qiinco/m steeds bobben geweigerd te erkennen. Deze consolidatie zou een in leiding moeten worden op de economische en financieelo samenwerkinsr tusschcn Ja pan en China. NANKING. 1? Juni. (Reuter). De Chi noesch-Japansche toestand is plotseling verscherpt aangezien de Chinecschc mini ter van oorlog. Ho Yin Tsiing geweigerd heeft een schriftelijk antwoord Ie seven op «Ie Japnnsche eiscben. zooals dit verlangd wérd. lief ultimatum is vastgesteld op 12 uur hedennacht Men vreest, dat on dat oogcnblik de vijandelijkheden geopend zul len worden in Noord-Chïha. wanneor d militaire Janansehc autoriteiten aan hun eisch vasthouden. r TOKIO. 12 Juni. (Reuter). Dc dagbla den Tujbliceeren hnrichlen, volgens welke de Noord-Cliineescbe provincies zich vijan dig zouden toonon aan de Kwo Min Tang en een autonome reeeoi ing zouden eiscben. HOOG WATER IN TIROL INNSBJtl CK. 12 Juni. (V.D. Het haogc "water, fluïde rivieren van Tirol ten gevolge van bet. smelten van sneeuw met zich me devoeren. heelt thans reeds vijf mcnschen- levens 'cc'-iscbl. In de nabijheid van Inns bruck verdronken drie jongens in den leef tijd van 12 lot is iuar ii hef baden in den snelstrocmenden lnn. Do livier overstroom de een gedeelte van een kolonie aan de peri pheric van de stad. Tn bet stadsdeel St. Nikolai.is drong bef water de kelders bin nen benevens de laffer gelegen woningen, ïn Oosl-Tirol slortlen Dij Linz een sloten maker en ziin leerling met linn rijwiel in do Tsel. 7ii verdronken onmiddellijk in dn wilde watermassa's en konden niet meer worden gevonden. DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN KONING GEORGE LONDEN, 12 Juni (V.D.). De Koningin is heden naar Buckingham Palace terugge keerd, aangezien dc ziekte van den koning slechts van lichten aard is en hem slechts .verplicht tot liet houden van rust. Heden middag heeft dc koning zelfs eert autorit van een uur in Sandringham gemaakt. 3 De ruïne van een huis in het spoor wegdistrict Quetta, dat vernietigd werd door dc aardbeving, die Beloetsjistan zoozeer heeft geteisterd. Dc verklaring van den prins van Wales in het middenpunt der belangstelling BERLIJN. 12 Juni. (V.D.) Dc rede van den Prins van Wales, waarin deze sprak over een bezoek valt Engelsche oud-strij ders aan Berliin vinden erooten weerklank in de Duitsclie bladen. De Berliner Bocr- senzeilung schriifl: ..De Engelschen mogen weten, dat bet Duitsclie volk juist zoo denkt als II°ss. (ïocrine en Ribbcntrop en dat bet de Britsche oud strijders met open an,nep zal ontvangen". De Deutsche Allgemeinc Zcilung schrijft: .De oud-strijders ziin aan heide kanten de voorpost voor een door beide landen ee- wensclvte kameraadschap. Vooral onze ieuffd wenscht een verhouding tot de En gelschen. die uitgaaf hoven een politieke formule." Do Star publiceert een interview, dat het blad beeft gehad met sir Frederic Mau rice, den president van het Britsh Legion. Aan de deze weck gehouden conferentie van bet Legion aldus verklaarde Mau rice hebben Fi'anschc oudst rijders deel genomen en ik zie niet in, waarom dc Duitsclie ourlsfriiders niet op gelijke wijze vertegenwoordigd zouden kunnen zijn. Ik neem aan. dat z.ii bet volgende iaar lui ons zullen ziin. overeenkomstig onzen wenseh tot bevordering der vriendschap. Hot doel van bet bezoek van onzen voorzitter en on zen oud-voorzit ter aan Duifschland bestaat in hef vaststellen, op welke wijze de vriendschap kan worden bevorderd. Pas n hun terugkeer zullen wij kunnen weten, welke plannen bet Legion zal uitwerken. Hoogstwaarschijnlijk zullen bezoeken tus- sehon Duitsclie en Engelsche oudstrijde.rs worden gewisseld. Deze stap van bet Le gion beeft overigens geen politieke bctcc- kenis. De Evening News schrijft over de rede van den prins van Wales, dat dc wonden van den oorlog tussclicn Engeland en Duitschland alle genezen ziin. Hef is een voortdurende bron yan internationale moei lijkheden, dat de. meening van een natie over de nabuur-dalen al. te vaak gevormd wordt door politieke propaganda en niet door ervaring en wederzijdsehc betrekkin gen. De Star méént te weten, dat de verkla ring van den prins van Wales tevoren is voorgelegd aan toonaangevende politieke en diplomatieke instanties cn dus dc vol ledige officicelc goedkeuring heeft Van officieuse Duitsclie ziidc schrijft men over dc rede Vin den prins van Wales o.iii.: Dc oudstrijdci s-bonden ziin op zich zelf zeker nog geen verantwoordelijke staaisin- slffnlics en vergissingen over wijze en mogelijk be id van hun ingrijpen zouden tot teleurstellingen kunnen leiden, maar zij kunnen de werkzaamheid van de staatslei ding en de diplomatic beïnvloeden en ver gemakkelijken. De oudst rijdersgecst zal ook op liet uitgesproken politieke terrein beslis- senden invloed hebben en zijn ervaringen en zijn oordeel, waarvan liet onkreukbaar cn patriottisch karakter door niemand be streden wordt, zullen steeds effectiever worden, dan alle tendentieuze kuiperijen van den dag. De prins Van Wales heeft dc harten der Duitschers gewonnen door op de jaar vergadering der Britsche frontstrijders te verklaren, dat geen corporatie er zich heter loc leende den. Duitschers de hand der vriendschap toe to steken dan de vereeniging van oud strijders. Men houdt rekening met het spoedig bezoek var. vertegenwoordigers van het British Legion aan Duitschland. LONDEN, 13 Juni. (V.D.) Nu de ge wonden overgebracht z.ijn naar de zieken huizen, begint dc toestand in Quetta lang zamerhand weer normaal te worden. Dc zeer strenge maatregelen ter vooikoiuing van het uitbreken van een epidemische ziekte worden echter gehandhaafd en met kracht wordt gewerkt aan dc oplossing van dc problemen, die de sanitaire toestand in Quetta en dc omringende dorpen opwerpt. In liet belang van de gezondheid blijft Quetta dan ook onder militaire bewaking staan. Ilet is onmogelijk te zeggen, wan neer bet opruiniingswerk zal worden her vat. Degenen, wier eigendommen bedolven zijn ouder dc puinlioopcn, hebben' van df' rcgccring de verzekering gekregen, dat de waakzaamheid dor autoriteiten voor dc be scherming van den pa: :l ••Mieren eigendom niet verslappen zal. Sir Norman Cater, de agent van den goeve.nicur-generaal in Be loetsjistan, is te Simla aangekomen, lei einde met de regeei ing van lndié over den toestand te confciecren. VREDE IN DEN CHACO BUENOS AIRES, 12 Juni. (Reuter). Vandaag om 'half één is het wapenstil- slandsverdrag tussclicn Bolivia en Para guay onderleckend. Dc vijandelijkheden zullen binnen 4S uur. d.w.z. Vrijdagmiddag gestaakt worden, zoodal. voldoende tiid be schikbaar is, om beide partijen °D :,'lc dcclen van bei, front van de bereikte rege ling in kennis te stellen. Een wielrijder van zijn fiets geslingerd Men meldt uit Alphen a.d. Rijn aan het Vad.: Gistermiddag hebben wij nogmaals een bezoek gebracht aan de plaats waar dien ochtend de Rotterdamsche sleepboot Risico tengevolge van een ketelontploffing is ver gaan. Wij hadden daarbij een onderhoud met een der brugwachters van de Gouw- sluische brug, welke de sleepboot juist ge passeerd was. Van ccnig onraad aan boord van de Risico, die een aak cn een woon schip sleepte, was op dat oogenblik nog niets te bespeuren. De kapitein J. Kooren stond aan liet roer cn de machinist Bouvin bevond zich in de machinekamer. Zeer lang/aam stoomde de bleep in de richting van de spoorbrug over dc Gouwe, welke ge sloten was, zoodat men moest wachten. Nauwelijks had dc brugwachter zich weer naar binnen begeven, of hij hoorde een hc- vigen knal welke dc bewoners van alle om liggende woningen naar buiten deed snel len. In een minimum van tijd had dc ramp zich voltrokken cn niemand heeft eigenlijk goed begrepen wat er gebeurde. De ecnigc ooggetuige was waarschijnlijk een knecht, die op dc \oorplcclit stond van de aak wel ke door dc sleepboot word getrokken. De man hoorde plotseling eon geweldige knal, zag een rookwolk, alsmede een vuurzuil en viel van scluik achterover in het ruim. Een wielrijder, die op de Gouwekade reed toen dc explosie plaats had, werd van zijn fiets geslingerd en tegen het hek gedrukt. De man, die ongedeerd bleef, sprong overeind n verborg zich \an schrik achter oen boe renwoning. Wanneer men de situatie ter plaatse en de overal verspreid liggende loeien van sleepboot en ketel ziet, staat men werkelijk verstomd dat alles nog zoo bel rekkelijk goed is afgcloopen en bii dit ongeval slechts twee menschenlevens te be treuren zijn. Langs de Gouwekade toch staan ecnige boerderijen cn arbeiderswonin gen naast elkaar. De dertig ton wegende stoomketel is over de daken van deze hui zen heen ongeveer 200 M. verder in een weiland terecht gekomen. Kleinere doelen zijn o.m. gevallen op het dak van dc wo ning van den brugwachter, met wien wij een onderhoud hadden. Het dak is gedeel telijk ingestort en de bewoner vond later verschillende onderdeden van dc sleepboot op zolder. Ook het dak van een groote boer derij heeft het moeten ontgelden cn zooals gemeld, ging het tegenwicht van den ketel dwars door het dak van een hooiberg. Stuk ken hout en zelfs ijzeren platen van de Ri sico vond men later in de Zeilmakersstraat, welke op oen afstand van ongeveer 300 M. van de Gouwekade is gelegen. Tal van ruiten in dc omgeving sprongen door den hevigen luchtdruk, maar merk waardigerwijze werd niemand gewond. De kapitein van de hoot is over de kruinen der hoornen heen geslingerd en daarop in een sloot terecht gekomen. Men heeft bijna een uur moeten zoeken voor men het slachtof- lcr gevonden had. De machinist, die in de onmiddellijke nabijheid van den ketel heeft gestaan, werd gruwelijk verminkt op de rijnaak gevonden. Een geluk rnag liet ongetwijfeld nog ge noemd worden, dat dc ramp niet ecnigc mi nuten eerder, toen dc sleep dc Gouwesluis- schebrug passeerde, heeft plaats gehad. Hel aantal slachtoffers zou dan zeker aanmer kelijk groóler zijn geweest. Van de sleep boot was vrijwel onmiddellijk na dc explo sie niets meer te zien dan oen ijzeren plaat, welke half boven bet water uitstak. De plaats waar liet wrak ligt midden in de Gouwe is door roo.de vlaggen en palen afgezet. Gistermiddag heeft, de hoofdinspec teur van het stoomwezen oen voorloopig on derzoek ingesteld. Naar wii vernemen, is de oorzaak van de exploisic daarbij nog niet aan het licht getreden. De ketel zag er nog betrekkelijk goed uit cn vertoonde geen enkele oude plek. Men heeft echter opdracht gegeven ecnige platen uit den ke tel te snijden welke voor nader onderzoek naar Den Haag zullen worden opgezonden. Het stoffelijk overschot der heide slachtof fers is gistermiddag door de justitie vrijge geven. Zij behaalden zes van dc elf zetels FINSTERWOLDE. 12 Juni. Re heden alliiei- «houden eenicenleraadsverkier.inKëri bicken lmiluiisewoqn verrassend (e ziin ee- wccst. Van de 1355 coldiec stemmen, waren op de Communistisch parlii 0S2 uitge bracht. op dc Voróenieine voor Gemccnte- bclanccn 215 cn op dc Neutrale Kicsver- cemgins 128 stemmen. Van dc elf zetels behaalden do Commu nisten (Ie Ver. voor Gom. belangen 2 en dc Neutrale Kicsvoroonigine 3. Voorzitter Werkfonds 1934 Men seint ons uit den Iiaag: Naar wij vernemen zal dc nieuwe minis ter van economische zaken, prof. dr. ir. H. C. J. II. Gclisscn, zich tevens belasten mot het voorzitterschap van het Werkfonds 1934. METSELAAR GEVALLEN BOXTEL. 12 Juni. Hedenmiddag om streeks half viif is dc metselaar A. H., tij dens het herstellen van een bouwvallige fabrieksschoorsteen, met ren gedeelte der schoorsteen naar beneden gevallen. Met een gebróken nek werd de man opgenomen Ilii overleed biina onmiddellijk na het ongeluk. Zijn stoffelijk overschot is per brancard naar het Sint I.udwinazickcnhuis te Boxtel overgebracht. GEZONKEN GENIE VAARTUIGEN •SCHELLINGWOL'DE, 13 Juni Gister middag zijn ongeveer 2 mijl dwars van Valkevcen diic vaartuigen van dc genie gezonken. De uitgaande schepen voor Amersfoort cn Huizen worden hiervoor gewaarschuwd. Omtrent het zinken van ecnige vaartuigen van de genie in hel IJssclmecr twee mijl dwars van Valkeveen vernemen wij nader: De vorige week heeft, de genie aan de Eem bij Baarn oefeningen gebonden. liet materiaal werd via Muiden over bet IJsscl mecr naar de Eem gebracht. Woensdag zou dit materieel langs denzelfden weg naar Utrecht worden teruggebracht. Een aantal platte vaartuigen van dc genie, model pontons en iets groot er, werden door een motorboot over het IJssclmecr gesleept. Ten gevolge van liet ruwe weer zijn vijf van deze vaartuigen omgeslagen en gezonken. Het materieel op deze vaartuigen bestaat voornamelijk uit ijzeren brugliggérs. Heden zal worden getracht de vaartuigen en het materieel te lichten. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIIKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. STADSNIEUWS Vergadering der Chr. Historische Unie. (Tweede Blad, pag. 1). Dc historische optocht der Oranje Ver eeniging. (Tweedo Blad, pag. 1). Dc heer G. F. G. de, Bruyn overleden. (Tweede Blad, pag. 1.) OMTREK Raadsverkiezingen te Hoogland en Hoeve laken. (Eerste Blad, pag. 2). Medegedeeld door liet K.N.M.I. te De Bilt: Matige lijdelijk nog toenemende. Zui (lelijke lot Westelijke wind, half tol zwaar bewolkt of betrokken, later kans op eenigen regen. Weinig verandering in temperatuur. Hoogste barometerstand 7GS.G te Krakau. Laagste barometerstand 718,3 tc Thorshavn. RUIME STALLING MET ON- DERHOUDS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie Agent der Chrysler, Plymouth, Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-c.'iassis. Gebruikte auto's in elke orijsklasse voorradig. DE BRANDSTICHTING IN HET SPORTPARK TE OSS Te 's Mcrlogenbosch is op vriic voelen gesteld zekere H. Schuurman uit Oss. die was gearresteerd en voorgeleid, als ver dacht van medeplichtigheid aan de brand stichting in het paviljoen van het sport park fe Oss. waarvan do directeur van het sportpark. J. V. werd ingesloten. Uit liet onderzoek is gebleken. dat Seh. alleen ecnigc glazen hier had gedronken bii dc gelegenheid van de tractatie. die de bende leden 011 touw hadden gezet van het hono rarium. dat zii voor de brandstichting hadden ontvangen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1