TAXIDIENST Speciale groote wagens KINDER- en MEISJESJURKEN SS1TSS DE EEMLANDER LEYTAX EXPLOSIERAMP TE REINSDORF TEL. 1788 4000 GARAGE MÜLtftAAR TELEFOON 1210 Vrijdag 14 Juni 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 290 Goebbels betuigt zijn deelneming Radio-uitzending onderbroken HET BEZUINIGINGS- ONTWERP Voorloopig verslag verschenen MOEILIJKHEDEN IN OOST-AZIE Militaire voorbereidingen NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W. IEYENHORST - IEUSDERWEG242 Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN Fa. v. d. Water en v. d. Brink en Zn. In antieke meubelen zijn wij specialist, door een bijna 40-jarige praktijk TOT BRANDSTICHTING AANGEZET Er komt steeds nog meer los! TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 49 min. In- en verkoop van automobielen ZIET ONZE AFDEELING AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85, Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnommef -elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 „De slachtoffers zijn als soldaten op het veld van eer gevallen" BERLIJN, 13 Juni. (V.D.) Te Reinsdorf nabij Wittenberg is een springstoffenfabriek in de lucht gevlogen. Meer dan hon* derd personen zouden bij deze ramp gedood zijn en sedert hes denmiddag is men bezig met het bergen van de lijken en de ges •wonden. Daartoe heeft men een aantal ambulances geïmproviseerd Omtrent de ontploffing te Reinsdorf wordt nader gemeld, dat de ontploffing plaats vond op een oogenblik. dat alle werklieden in de fabriek waren. De fabriek verschafte werk aan eenige honderden ar beiders. Men vreest, dat allen gedood of zwaar gewond zijn. aangezien vrijwel de geheele fabriek werd vernield. De ontplof fing was zoo hevig, dat verscheidene kilo meters in den omtrek de ruiten sprongen. Alle beschikbare ambulances zijn terequi- rcerd. alle doctoren uit het district Witten berg zijn naar de plaats des onheils ontbo den. Riiksweer, S.A.. S.S. en Arbeidsdienst ziin behulpzaam bij het opruimingswerk. De ontploffingsramp heeft plaats cehad in de fabriek van do firma Wcstfaclisch Anhaltinische Sprengstoff-Fabrik (Wasag) Men heeft de oorzaak van het ongeluk nog niet kunnen vaststellen. Na de eerste ont ploffing ontstond een brand in den loop waarvan nog verdere ontploffingen zich voordeden. De laatste ontploffing geschied de om 6 uur. Eerst tegen S uur kon men doordringen tot de plaats van den brand. Reutor meldt: Gedurende zeven uren ziin de ziekendra gers thans reeds bezig de slachtoffers van de ramp te Reinsdorf naar de geïmpro viseerde ambulances te vervoeren. Gelijk reeds gemeld is de streek afgezet. Onder geen beding wordt een particulier op dit gebied toegelaten. De dooden en gewonden ziin voor het meerendee! afgrijselijk ver minkt. zoodat. men don bloedverwanten der slachtoffers niet toestaat hen te zien, bet geen aanleiding geeft tot hartverscheurende tooneelen. wanneer de politie vrouwen, moe ders en kinderen van slachtoffers verwij dert uit de gebouwen, waar zii liggen. Naar thans bekend wordt omtrent de ont zaglijke ontploffingscatastrophe in Reins dorf moet gevreesd worden, dat het aantal dooden minstens 500 zal bedragen. Hot aan tal slachtoffers ligt vermoedelijk tusschen 500 cn 1500. Het geheelc district is door de politie afgezet. De enorme, hoog opschie tende vlammen ziin kilometers ver in den omtrek zichtbaar als een luguber teeken van de verschrikkelijke ramp. Reuter meldt nog dat dc brand na de ontploffing op een afstand van 30 K.M. was te zien. Binnen een cirkel van 25 K.M. riin 'de meeste ruiten gesprongen, terwijl vele gebouwen volkomen vernield ziin. Dc fa briek zelf is één ruïne, waarin het oprui mingswerk zeer wordt bemoeilijkt door de vlammen en de angst voor nieuwe ontplof fingen. Om acht uur heeft dan ook nog een ontploffing plaats gehad. De Duitsche bladen mogen geen melding maken van bet aantal dooden cn gewonden voor dit door dc officieele instanties wordt meegedeeld. Naar het Duitsche Nieuwsbureau bericht zijn tot dusver 22 dooden geborgen. Dertig arbeiders worden nog vermist en er be staat weinig kans op hun redding. Verder zijn 75 zwaar gewonden geteld en 300 licht gewonden, meest met schaaf- of snijwonden 'die na verbonden tc zijn naar huis konden gaan. Een speciale verslaggever van het Duit sche Nieuwsbureau deelt het volgende me de over de ramp in de munitiefabriek te Reinsdorf: Toen de eerste ontploffing kort voor drie ■uur plaats had, was dc uitwerking in het op een afstand van 8 K.M. gelegen Witten berg buitengewoon hevig. In de naaste om geving van de fabriek en zelfs in de straten aan dc zijde van Reinsdorf werden de spie gelruiten van verschillende groote zaken vernield; van de hoogere verdiepingen vie len hier en daar glasscherven, waardoor eenige voorbijgangers werden gewond. De verwarring werd nog vergroot, doordat ver schillende paarden, verschrikt door het ge weld van dc ontploffing, op hol sloegen. Beschadigd werden overigens bijna alleen oudere gehouwen in de buitenwijk aan den kant van Reinsdorf. De eerste ontploffing had verscheidene branden tengevolge, waarna van tijd tot tijd nieuwe ontploffingen volgden. Reeds na twintig minuten kwamen de eerste gewon- dentransportcn uit de fabriek. Het schenen hoofdzakelijk arbeiders te zijn. die door ge steente of machinedee'cn gekwetst waren. Alle particuliere auto's der stad werden ge- reqnireerd, alle dokters, ook uit verdere om geving, opgeroepen. Toen het ziekenhuis overvol was, zijn andere gewonden in par ticuliere woningen opgenomen. De gewon den, die vervoerd konden worden, werden getransporteerd naar naburige steden, ge deeltelijk zelfs naar Ilalle. Men stelde er hoogen prijs op de familieleden zoo spoedig mogeli|k \an het gebeurde in kennis tc stel len. Dit. was zeer moeilijk, daar het groot ste deel dezer familieleden op betrekkelijk grooten afstand van de fabriek woont. Zoo als altijd bij dergelijke gebeurtenissen, deed een menigte onjuiste geruchten de ronde, doch de autoriteiten konden de bevolking geruststellen en haar ervan overtuigen, dat voor haar geen gevaar meer bestond. In den loop van den middag sloten de Witten- bergsche zaken haar deuren. De speciale verslaggever meldt verder, dat bij een eerste bezichtiging van het terrein des onheils bleek, dat niet de gehcele fa briek. doch slechts een deel door dc ramp is getroffen. In de overige deelen is slechts stoffelijke schade aangericht. Het bedrijf als geheel zal geen ernstige onderbreking on dergaan. Ook in den laten avond was het gebouw en de omgeving nog in een dichten rook gehuld, waarin nu cn dan vlammen zichtbaar waren. Na dc eerste ontploffing werd onmiddel lijk opgetreden door de fahrieksbrandweer, die ook den gewonden de eerste hulp ver leende. Zeer spoedig waren ook de brand weren uit Wittenberg en omgeving aanwe zig, evenals ziekendragers en S.A.- en S.S.- mannen, die het terrein afzetten. In de late avonduren is de rust te Wit tenberg teruggekeerd. De opwinding, die zich onmiddellijk na de eerste ontploffing van de bevolking had meester gemaakt, werd zeer spoedig bedwongen door het in grijpen der politie en geleidelijk werd de stemming weer kalmer. Doordat vele arbei- Gisteravond is verschenen het voorloopig verslag der Tweede Kamer nopens het bekende be= zuinigingsontwerp der regeering. Elders in dit blad vindt men een uittreksel uit dit omvangrijk, vele tientallen pagina's beslaande werk ders uit de betreffende fabriek en uit nn- burige werkplaatsen na de eerste ontplof fing hun lokalen hadden verlaten, was liet aanvankelijk betrekkelijk rnceilijk een over zicht over het aantal slachtoffers te krij gen. Van de ongeveer 300 lichtgewonden konden de meestcn, nadat noodverbandon waren aangelegd, naar hun woningen gezon den worden. Zelfs uit Berlijn en Leipzig wa ren dokters ontboden. In de omligcrcnde plaatsen cn in Wittenberg zelf hebben de. explosies in hoofdzaak slechts niaterieelc schade aangericht. Rijksminister dr. Goebbels heeft het vol gende telegram doen toekomen aan den be drijfsleider der Westfaclisch-Anhaltinische Sprengstofffabrik: „Bij het ontzettende ontploffingsongeluk te Reinsdorf, waarbij zooveel brave arbei ders het leven hebben moeten laten, betuig ik u mijn warme en oprechte deelneming. De slachtoffers dezer catastrofe zijn als sol daten van den arbeid op het veld der natio nale eer gevallen. liet Duitsche volk zal hun nagedachtenis hoog cn heilig houden. Ik verzoek u den nagelaten betrekkingen dc uitdrukking van mijn diep medegevoel en den gewonden mijn beste wenschen voor een spoedig herstel te willen overbrengen." Te 22.15 gisteravond is over alle Duitsche zenders mededeeling gedaan van de ramp. Ten teeken van rouw werden de uitzendin gen vijf minuten gestaakt. Daarna werden wijzigingen gebracht in het muzikale pro gramma. zoodat alleen ernstige muziek ten gehoore werd gebracht. Dr. Ley. leider van het Duitsche. arbeids front, heeft order gegeven, dat bij alle ge bouwen van het arbculsfront de vlag half stok moet worden geheschcn. Verder is vijf dagen rouwfloers voorgeschreven. Het Duit sche arbeidsfront heeft onmiddellijk een be drag van 50.000 Mark beschikbaar gesteld. Japansche troepen van Jehol uit op marsch naar Peking PEKING, 14 Juni (Iteuter). In een verkla ring van het Japansche Kwantoeng-leger ten aanzien van het incident van Tsjahar wordt in tegenstelling met de Chinccsche lezing beweerd, dat de betreffende militairen vijf dagen lang onder vernederende omstandig heden zijn vastgehouden, ofschoon zij in het bezit waren van de vereischte identi teitspapieren. Naar voorts wordt gemeld, zijn dc mili taire voorbereidingen van Japan voor het optreden in Noord-China reeds op 9 Juni begonnen. Tot 11 dezer zijn 13 troepen transporten dc stad Sjanhaikwan aan de lijn MoekdenPeking gepasseerd. Het eerste Japansche troepentransport- schip is Woensdagochtend te Tangkoe aan gekomen. De troepen worden in twee irci- nen naar Tientsin gebracht. Voor heden is het bezoek van een eskader Japansche vliegtuigen uit Jehol tc Peking aangekondigd. Gisteren is een massavlucht uit Peking be gonnen. In de plaats van dc gelatenheid, die er tot dusver heerschte. is thans een zeer groote nervositeit getreden. Officieel wordt uit Ksinking medegedeeld, dat „in verband met de ernstige verwikke lingen in Noord-China" sterke Japansche troepenafdeelingen uit de provincie Jehol naar Peking op marsch zijn gegaan. Eerste minister Okada en maarschalk Ka- nin, chef van den gcnoralcn staf van het Japansche leger zijn Donderdagmiddag dooi den keizer ontvangen voor het uitbrengen van rapport over den toestand in Noord- China. De Japansche minister van oorlog, Haiasji, is, naar Reuter uit Tokio seint, op Korea aangekomen. Hij verklaarde, dat de tegenwoordige toe stand geen vermindering der militaire uit gaven in Mandsioekwo toelaat. De minister kondigde voorts een reorgani satie van het leger aan niet een sterkere concentratie der troepen, die van de politie zullen worden gescheiden. Optimisme ten aanzien van de sovjet-pnie, aldus Haiasii, is niet gerechtvaardigd, daar haar vredelievende houding slechts met het oog op vervolmaking der bewapening is voorgewend. Volgens een bericht uit Takao op Formosa is wederom een buitenlandsch stoomschip in moeilijkheden geraakt met plaatselijke auto riteiten. Het Britsche stoomschip Christina Moro, metende 800 ton met op sleeptouw do Salvador van 700 ton, is Kaiko in het Zuid- Westen van Formosa op 11 Juli j.l. binnen- geloopcn, onderweg van Ilo op de Philip- pijnen naar Sjanghai. Kaiko is een gesloten haven, doch de kapitein van de Christina Moro bracht te zijner verdediging naar vo ren, dat hij verplicht was geweest daar bin ncn te loopen tengevolge van een tekort aan water. Deze verklaring achtten de plaatse lijke autoriteiten niet voldoende, weshalve zij bevel gaven de schepen naar Takao, voor het instellen van een onderzoek, moesten varen. De Christina Moro heeft een beman ning aan boord van 7 Engelschen en 40 Chi- neezen. Amerika en China Op een vraag van journalisten of de Ver. St economische waarnemers naar China zouden zenden, gelijk Engeland antwoordde Huil: „Ofschoon geen enkele beslissing ge nomen is zouden de Ver. St kunnen samen werken met andere mogendheden bij de be- studeering van den cconomischen en finan- cieelen toestand in China met inbegrip van het zilverprobleem." Geen terugtrekking der Britsche troepen Reuter seint uit Londen dat het niet in het voornemen zou liggen om do Britsche troepen die tc Peking en te Tientsin zijn gestationneord krachtens het Boxer-verdrag, uit deze steden terug te trekken. LONDEN, 15 Juni (V.D.) De correspon dent te Tokio van de Daily Telegraph heeft op het Japansche ministerie van oorlog ver nomen, dat van Japansche zijde nieuwe cischen ten aanzien van Noord-China zijn gesteld door een Japansch kolonel, zonder dat zijn superieuren officieel opdracht heb- non gegeven. De generale staf en ook de regeering gaan met deze eischen accoord en naar uit Nan king wordt vernomen, zouden zij door do Chineeschc autoriteiten zijn ingewilligd. Do oficicele zegsman van liet Japansche mini sterie van buitenlands'che zaken verklaart, dat de berichten over cventueole vijandelijk heden ten zeerste zijn overdreven. Niettemin kornen uit Tientsin berichten, dat door Ja pansche torpedojagers daar veldgeschut aan land wordt gebracht en dat prikkeldraad versperringen worden opgericht De Japansche autoriteiten laten weinig los naar aanleiding van de geruchten, dat het Kwandoenleger geconcentreerd wordt ten Zuiden van den Grooten Muur. Tc Tientsin schijnt men te vreezen, dat Japan de gehcele provincie Tsjahar zal trachten te bezetten. (Gedeeltelijk gecorrigeerd). DIT BLAD HEEFT EEN DAOEL1JKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Complete Woninginrichting Leusderweg 2224 Opgericht 1898, Tel. 1534 De arrestatie van den hotelhouder Benkers tc Oss De marechaussee heeft naar wij reeds in 't kort meldden te Veghel den 45-jari- gen caféhouder Bcnkcrs gearresteerd op verdenking, dat hij in Juni 1933 de beide neven De Bie heeft aangezet tot het in brand steken van zijn woonhuis annex bak kerij te Megen. Hij zou daarvoor aan deze beide Osscnaren een belooning hebben gc- gegeven. De Telegraaf deelt hieromtrent nog het volgende mede: In den nacht van 7 op 8 Juni 1933 is dc brand geweest en de verzekeringsgelden werden aan Benkers uitgekeerd. Gevanke lijk is vanmiddag de hotelhouder naar de marechausseekazerne te Oss overgebracht, waar hij aan een streng verhoor werd on derworpen. Benkers verkeerde vroeger, toen hij nog het beroep van bakker te Megen uitoefende, veel in Ossche kringen. De lezing van Piet de Bie is als volgt: Om zijn kinderen in Megen tijdig buiten ge vaar te brengen, heeft Benkers aan een in woner in Veghel opdracht gegeven met een auto naar Megen te rijden, om hen daar af te halen. De chauffeur moest maar zeg gen, dat hij, Benkers, zeer ernstig ziek was. Benkers had er niet aan gedacht dat cr ook nog een inwonende knecht en een meid in groot gevaar werden gebracht. Tegen middernacht woedde plotseling in Megen een zware brand, die onder zeer bijzondere omstandigheden was uitgebroken. De dienstbode had gehoord, hoe indringers eerst het huis plunderden. Op den zolder goten ze eenige blikken met benzine leeg en dan brak plotseling van alle kanten het vuur uit. De meid zag kans ora in nacht gewaad te vluchten, doch de slapende knecht, dien men geheel vergeten had, kon zich slechts door een sprong uit het raam van zijn slaapkamer op het moment, dat do brand het felst woedde, van een wissen dood redden. Reeds eenige dagen na het misdrijf arres teerde men Benkers, op verdenking, dat hij de hand in deze zaak zou hebben gehad. Thans heeft de bekentenis van Piet de Bie, die berouwvol in de kazerne tc Uden van daag zijn hart aan den brigadecomman dant Van der Beek heeft uitgestort, ver moedelijk het volle licht op de toedracht van het misdrijf geworpen. In Veghel vernamen wij, dat Benkers blijkbaar zijn arrestatie reeds te voren heeft voelen aankomen. Zijn hotel heeft hij eeni ge dagen geleden voor den duur van eeni ge jaren aan iemand anders verhuurd. De bekentenis van Piot de Bie is een belang rijk succes voor den brigadecommandant van Uden. Ook de opzienbarende roofoverval die in Februari 1933 te Geffcn werd gepleegd op de hoogbejaarde mej. Van Dijk is door dc bekentenis van Piet de Bie thans tot klaar heid gekomen. Te zamen met zijn neef Gerrit is hij liet kleine winkeltje binnengedrongen, met een stuk ijzer sloegen de beide De Bie's het vrouwtje tegen den grond cn trachtten daarna haar geld te rooven. Door het ge schreeuw van het slachtoffer zagen de bei de jeugdige boeven zich genoodzaakt de vlucht te nemen. Het vrouwtje moest maan denlang in het ziekenhuis te Oss worden verpleegd. Zij verkeerde in levensgevaar, want zij had een zware schedelbreuk op- geloopen. (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. BINNENLAND Voorloopig verslag der Tweede Kamer no pens het bezuinigingsontwerp. (Tweede Blad, pag. 2 cn 3 cn Eerste Blad, pag. 3). Minister Slotemakcr de Bruine installeert do commissie inzake de jeugdwerkloosheid. (Tweede Blad, pag. 4). STADSNIEUWS Hinderlijk volgen door vertegenwoordigers. (Kantongerecht). (Tweede Blad, pag. 1). De R.S.A.P. on dc verkiezingen. (Tweede Blad, pag. 1). tVcrgadering der Dr. Ariënsvereeniging. 1 (Tweede Blad, pag. 3). Het zomerprogram der Int. School voor Wijsbegeerte. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door liet K.N.M.I. te De Bilt: Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen, be trokken tot zwaar of half bewolkt, kans op regen of onweer, later waar schijnlijk iets kouder. Hoogste barometerstand 7C6.8 te War schau. Laagste barometerstand 748.0 tc Blacksod. RUIME STALLING MET ON- DERHOUDS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth, Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte Auto's in elke orljeklaeee voorradig.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1