TAXIDIENST Speciale groote wagens 4000 DE EEMLANDEU UIT modi Amersfoort TEL. 1788 Medische Hulp TELEFOON 1210 UW EIGEN AUTO GARAGE VALEW8NK Zaterdag 15 Juni 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 291 JAPAN LOOPT CHINA ONDER DEN VOET Vermomde inpalming van nieuw gebied SPOORWEGTEKORT IS GESTEGEN MISDAAD TE WILDEItVANK SCHERPE AANVALLEN OP DE KATHOLIEKEN DE RAMP TE REINSDORF ITALIË'S ACTIE IN OOST-AFRIKA M 2 EU WE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.- VERZEKERD in binnen- en buitenland W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 In- en verkoop van automobielen JACHT OP BERUCHT MISDADIGER Dit nummer bestaat uit 4 bladen EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 49 min. kan niet mooier zijn, dan onze verhuurauto's met en zonder chauffeur ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per -wcck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiè'n „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 WERELDGEBEUREN Geen staaty die zich liet lot van den gedupeerde aantrekt Merkwaardig zijn dc gebeurtenissen, die zich sinds ccnigen tijd in liet Verre Oosten afspelen, waar Japan opnieuw ccn poging doet zijn macht aan merkelijk uit tc breiden. In den loop der jaren heeft Tokio zich meester weten tc maken van Korea, Mandsjoerijc en Jchol en thans is Noord-China aan do beurt gekomen, dat feitelijk nu rczcis geannexeerd Japansch gebied is geworden. Japan spreekt zelf niet van geannexeerd gebied, dat zou te. cru klinken, maar gewaagt van landstreken, waartoe het zijn controle uitstrekt, teneinde tc voorkomen, dat. Japanschc belangen, die men bedreigd acht, al te zeer in het ge drang raken. Natuurlijk voelden de Japanners, die ove rigens om het oordeel der wereld niet al tc veel geven, althans eenigc bohocüe hun ver rassende handelwijze tc motivccren. Volgens hen kwamen do Chineezon dc clausules, vervat in het vvapenstilstaridsverdrag van Tangkoe, dat na de Japansche actie in Jchol in 1933 werd gesloten, niet op behoor lijke wijze na. Tokio liet onder meer als be zwaar gelden, dat de Chinccscho autoritei ten bet banditisme niet energiek genoeg onderdrukten cn eveneens laksch waren in de bestrijding van anti-Japansche bedrijvig heid in 't algemeen. In verband hiermee stelden de Japanners, die vooraf voor een intimideeremd militair machtsvertoon zorg den, een hcele reeks cischen, die door China, zonderdat dit tegenstribbelde, onmid dellijk werden ingewilligd: dc gouverneur van Tsjili (Iloepei) werd afgezet, dc Cliinec- sclic troepen werden teruggetrokken cn do bureaux van dc Kwomintang, de Chineesehc nationalistische partij, werden gesloten. Ja panschc officieren namen dc leiding dor politic te Tientsin en Peking op zich, ter wijl tevens een verscherpt verbod werd uit gevaardigd met betrekking tot aanvallen in de pers en boycot propaganda, gericht tegen dc ..bevriende" Japanschc natie. Voor China 5s dit alles een hard gelag, vooral wanneer men ovccrweegt, dat de vroegere kern van het Chinee sell c keizerrijk, Poking, onder Japansche controle is komen tc staan. Zelfs houdt men hier cn daar reeds rekening met de eventualiteit, dat Kang Teh, die thans keizer van het door Tokio gecontroleerde Mandsjoerijc is, eveneens keizer zal worden over liet thans ingepalmde Noord-China. In elk geval blijkt uit het vorenstaande, dat de Japanschc militairen consequent dc poli- tiek-van-hct-fait-accompli in daden omzet ten cn zoodoende Japan gebied bezorgen, waar de expansiebehoefte eencr natie, die aan overbevolking lijdt, kan worden bevre digd. Wel waren dc Japanners reeds bij voor baat overtuigd van China's zwakke positie, maar de onverwijlde cn algeheele inwilli ging van dc gestelde cischen wekte toch, eenigc verbazing en bracht dc Japansche militairen zelfs een oogenblik in verlegen- beid, daar de verregaande Chineesehc tege moetkomendheid hun actie feitelijk beroofde van baar grondslag. Vandaar dat zij met nieuwe cischen voor den dag kwamen, welke onder meer behelsden het ontslag van ettelijke Chinccscho ambtenaren, die dan zouden moeten worden vervangen door meer of minder pro-Japansehc C.hincezen. Boven dien kan uit verscheidene berichten worden afgeleid; dat Japan het er bovendien op aan stuurt China in financieel opzicht eveneens afhankelijk van Japan tc maken, hetgeen stellig evenzeer zal lukken, daar China ccn uiterst vereenzaamde positie inneemt. Waar is dc Volkenbond, die China Ie hulp snelt, waar is ccn individueclo staat, die zich zijner aantrekt? Genèvc, dat 111 een voeger tijdvak' Japan wel eens moreel heeft veroordeeld, maar liet intusschen zijn gang liet gaan, hult zich in stilzwijgen cn ziet dadeloos toe. De Angelsaksische staten schijnen evenmin cr iets voor tc voelen lus- schenbeide te komen, nu hun directe be langen niet in het gedrang raken. Boven dien hebben zij dc banden vol niet eigen netelige problemen, zooclat zij Japan laten begaan. Hetzelfde geldt feitelijk van dc Sovjetunie. China zelf beschikt niet over vol doende machtsmiddelen, daar een belangrijk deel der strijdkrachten voortdurend moet worden gebruikt om dc communisten in toom tc houden, die een aanzienlijke gewa pende macht vertegenwoordigen. Ilot is dc biuneniandsehe vijand, die China belet naar buiten zich krachtig te doen gelden, zooals bel vroeger dc Chineesehc generaals, die el kaar voortdurend bestreden, waren, die China in builcnlamlsch-politiek opzicht ver zwakten. lloc dit zij, het groote Chineesehc rijk brokkelt hoe langer hoe meer af cn zijn gebied wordt zienderoogen kleiner. Zullen thans dc rcgcoringcn van Nanking en Kan ton, onder leiding van generalissimus Tsjang Kai Tsjek, via een hereeniglng, trachten van het Chineesehc rijk te redden wat er van te redden is? Zal, nu de nood nijpt en Japans opdringerigheid hoe langer hoe meer excessieve vormen aanneemt, de eenheid, die China al jaren lang vannoode heeft gehad, werkelijkheid worden? Dit mag, gezien de lessen der historie, ten zeerste worden betwijfeld. Dc Staat zal plm. 32^ millioen moeten uitlccercn Blijkens de verslagen van II.IJ.S.M. en S.S. bedraagt liet in 1934 geleden verlies in totaal 30.798.146, waar. van voor rekening der H.IJ.S.M. komt 17.110.090, cn voor rekening der S.S. 13.6S8.073. De Staat der Nederlanden moet in verband hier. mee uitkeeren aan de H.IJ.S.M. 18.010.091, aan de S.S. 14.408.073, totaal 32.418.163.(vorig jaar 2S.690.971.—.) Met ijzer verzwaard lijk opgehaald van iemand bij wicn vooraf schijnt te zijn ingebroken VEENDAM, 15 Juni. Sedert eenigc da gen was bet den buren van den allecnwó- ne.ndon heer Kroeze wonende aan liet Oos- terdicp te Wiidervank, opgevallen dat het huis gesloten bleef. Bii een Vrijdag in het huis ingesteld on derzoek bleek alles in de woning overhoop te zijn gehaald, terwijl de brandkast gefor ceerd was. Van den lieer Kroeze ontdekte men evenwel geen spoor. In verband hier mede werd een onderzoek ingesteld. In den afgeloopcn nacht is men ertoe overgegaan om in liet Oosterdiep vóór de woning van den heer Kroeze, te gaan dreggen. Het duurde niet lang of liet lijk van den lieer Kroeze werd opgehaald. Het slachtoffer 'bleek gebonden tc zijn, terwijl zijn lichaam verzwaard was met een stuk ijzer. Hier door is komen vast to staan dat misdrijf in het spel is. De politic zet haar onderzoek nog steeds voort. Omtrent do daders tast men nog in het duister. MÜXC'.IIKX, li Juni. (Heuler). In con friassavcrgadeiing heeft. dr. Engel, dc leider van de Duilschc gcloofsbewoging van J.u- deudorf, scherpe aanvallen gedaan op de Katholieken. Zijn beloog werd door de nazi's Stormachtig toegejuicht. De vergadering droeg een semi-officioel karakter en bclcekende oen hervatting van de vervolging der Katholieken in Zuid- Duilschland. Toen dc naam van kardinaal Faulhaber word genoemd, werden kreten ge boord al-- ..Hang bom cp" en toon do spre ker zinspeelde op dc vcrschilende Katholieke leiders werd geroepen: „Stuur ze naar Rome terug" REINSDÓRF, 14 Juni. Het auntal to! dusverre tijdens het opruimingswerk gebor gen dooden bedraagt thans Vrijdagmid dag volgens een mcdcdeeling van de be drijfsleiding 45. De vcrlicslijst is echter nog niet afgesloten. Op de plaats des onheils Dc speciale verslaggever van het Duit- schc Nieuwsbureau meldt Vrijdagmiddag van de plaats des onheils, dat uit dc puin- lioopcn nog steeds rook opstijgt. Slechts aan ingenieurs cn reddingsmanschappen is toe gestaan door te dringen tot de haard van den ramp. In verwrongen kluwens steken stukken ijzer, gebarsten ketels, slangen, cn andere overblijfselen omhoog. De afzettingen werden ook in den loop van den ochtend streng gehandhaafd, daar men onrust tengevolge van mogelijke nieu we ontploffingen wilde voorkomen. Op dc puincn zijn de rcddingscolonncs druk bezig tc trachten omgekomen kameraden tc ber gen. Er hebben zich onder de arbeiders staal tjes van plichtsbetrachting voorgedaan, die slechts den hoogsten lof kunnen verdienen. Zoo weigerde een arbeider, die dc wacht hield bij een aantal groote. reservoirs met springstoffen, toen hij gewaarschuwd werd, te vertrekken, voordat alles onder water ge zet was. Mede door de plichtsbetrachting van deze arbeiders-is een uitbreiding van dc ramp voorkomen cn is liet aantal slacht offers niet nog groot er geworden. Op ver scheidene plaatsen ook hebben arbeiders, die hun werkplaats nog tijdig hadden kun nen verlaten, ondanks de rondvliegende glas splinters enz. andere werkplaatsen opge zocht, teneinde daar door instorting opge sloten arbeiders tc bevrijden. Alles is in het werk gesteld om dc ver zorging van de ontsnapte arbeiders vlot te doen funclionneeren. Hedenmiddag hebben generaal Dclucge cn minister Frick ccn bezoek gebracht aan de plaats van de ramp. In de nietvernicldo werkplaatsen werd toen reeds, na opruiming van de glassplinters etc. weer gewerkt. Een groot aantal lichtgewonden is heden weer in dc fabriek verschenen om het werk le hervatten. DE KLEINE BONTE SPECHT De wakkere cn behendige Kleine Bonte Specht is de kleinste van de hier voorko mende spechten. Hij is zoo groot als een vink of een musch, zoodat men hem in Duitscliland ook wel musschenspecht noemt. Zijn zwart-witlc vcorcnpak en zijn gedragin gen gelijken veel op die van den Groolen BonteD Specht. Het mannetje heeft een prachtige karmijnroode kruin, terwijl die bij het wijfje wit is. Het vrij zeldzame spechtje maakt zijn nest evenals andere spechten, in een boomholte, die hij zelf hakt. De ingang hiervan is een rond gat van 4 c.M. middellijn. Van een nest is eigenlijk geen sprake, want de 4 tot 6 glanzende witte eieren, die alleen door het wijfje worden bebroed, worden gewoon op eenige spaanders gelegd. Men kan hem zoo wel des winters als des zomers in tuinen cn in ome plantsoenen aantreffen. Het geheele jaar door en vooral in den paartijd, kunt U zijn roep, een vaak achter een herhaald „kli-kli-kli", hooren, zooals toren- en boomvalken dit kunnen doen. In de lente kan hij aardig doordringend trom melen op een hollen boom of tak. Dc weinig schuwe vogel is zeer nuttig, daar hij veel insecten en larven verdelgt, die schadelijk zijn voor boomen van bosch en boomgaard. Om deze insecten te bemachti gen, is hij voorzien van geschikte instrumen ten. Met zijn dikke cn korte leiblauwe poo- ten cn de scherpe diep doordringende nagels houdt hij zich zonder moeite vast aan de verticale stammen, terwijl de veerkrachtige en buigzame harde staart hem tot steun dient. De beitelvormige snavel en zijn krach tige nekspieren stellen onzen kleinen specht in staat om den bast van aangetaste boomen te verwijderen. Met zijn kleverige dunne draadvormige lange tong, die met stijve stekels of borstels is bezet, kan bij gemak kelijk in alle gaatjes in den boom doordrin gen, zoodat hij de zich hierin bevindende larven of kleine kevers er uit kan halen. Merkwaardig is, dat onze vogel indirect meewerkt aan dc bestrijding van de zoo ge vreesde iepeoziekle, daar hij een kever ver delgt, die de voornaamste verspreider is van de sporen der zwam, welke de boruchtc ieper.ziekte veroorzaakt. Om dc 7 minuten worden dc jongen door beide ouders gevoerd dus plm. 250 kecren per dag. Rekent men, dat zij gemiddeld 4 insecten of larven per keer aandragen, dan vernietigt zoo'n paar vogels duizend insec ten per dag. In 't Laantje links vanaf den Arnherasche- weg in den tweeden beuk kunt U nu dc kleurige en ijverige spechtjes hun reeds al groote jongen zien voeren althans als zij intusschen niet zijn uitgevlogen. VIRID1S. De buitcnlandsche medewerkster van dc Excelsior lieeft. gisteren eon interview met Mussolini gehacl, waarbij de duce over liet Italiaansch-Abessijnsclic conflict o.a. ver klaarde: „Wij hebben militaire maatregelen geno men cn zullen deze ook in de toekomst ne men. Niettemin hebben wij toegestemd in een scheidsgerecht cn een scheidsrechter lijke procedure, die. zich uitsluitend be perkt tot een onderzoek naar de incidenten van Ocal Ocal, want deze incidenten wa ren het alarmsignaal voor een toestand, die sedert jaren steeds ernstiger werd. Reeds sedert 3929, ik wijs hier met nadruk op, is Abcssynió begonnen, zijn leger te re- organiseeren met. behulp van Europccsche opleidingsofficieren. De bedreigingen, waar aan onze Oost-Afrikaanschc grenzen zijn blootgesteld, ziin niet i:i haar beginstadium Zij zijn reeds in feite aanwezig en worden steeds groot er. Zij dwingen om dc kwestie der Haliaansch-Abcssijnschè betrekkingen van den oorsprong af aan dc orde tc stel len. Dat wij ccn volk ziin. dat kolonisccrcn, organiseoren cn een land pacificccren kan bewijst de toestand in Lybië. De Italiaanschc regeering is overggaan tot maatregelen tegen de Amerikaansche Ders cn wel tegen twee der voornaamste Amerikaansche bladen. Wegens den toon, dien 't blad aansloeg bii de bespreking der reen te gebeurtenissen en ziin standpunt ten aanzien van de dictatuur, is de versprei ding van do New York Times in Italië ver boden. Voorts is don Romoinschen corres pondent van dc Chicago Tribune. David Darrali, bet verder verblijf in Ttaliö ont zegd wegens overdrijving in zijn bcricht- gcu'ng over Mussolini's jongste bezoek aan Sardinië. DE VEERTIGURIGE ARBEIDSWEEK GENEVE, li Juni (V.D.). De Commissie van de Internationale Arboidsconfereiilie, die zich bezighoudt met de kwestie van dc invoering van de vcertigurige arbeidsweek in verscheidene industrieën, hield Vrijdag ochtend haar eerste zitting. Zij koos den vroegeren Franschcn minister van arbeid Justin Godart tot voorzitter en begon onmid dellijk met. de bespreking van een algemee- ne conventie, waarin het beginsel van de veertigurlge arbeidsweek wordt vastgesteld en waarin de wijze van geleidelijke invoe ring van deze sociale hervorming in de on derscheidene industrieën zou moeten ge schieden. Amersfoortsche Huisartsen Verecniglng Zondag hebben dienst dc volgende burger geneeshccrec: Hendriks, Berkenweg 25; Tel. 1384. Linschoten, Socsterwog 329; Tel. 112. Kolk, Utr. weg 9; Tel. 579. Van dc overige gcnecshccren heeft dienst Zandt, Bankas'raat 33; Tel. 1374. Zondag cn dc geheele week 's nachts hcett dienst dc apotheek van de firma Ten Brink cn Vermolen, Varkcnsmarkt 19a; Tel. 160. Zondag hebben dienst dc vroedvrouwen: Mevrouw Dqams, Punlcnburgerlaan 21. Mej. v. d. Grient, Brccstraat 8b. RUIME STALLING MET ON- JERHOUDS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent c!cr Chrysler. Plymouth, Ad Ier, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte cuto'a In elke prijsklasse voorradig. In liet Zuiden van Limburg BEEK (Limburg), li Juni. Nu dc poli tic door dc arrestatie van V., geboortig uit Bock, tc Maastricht en van S. tc Lutteradc, welke beiden zijn opgesloten in dc strafge vangenis te Roermond, volkomen zeker heid heeft gekregen, dat dc 36-jarige J. II. te Beek, dc dader is van talrijke diefstal len, welke gedurende den laatstcn tijd zijn gepleegd in Zuid- en Midden-Limburg, maakt zij in samenwerking met de mare chaussee sedert eenige dagen ijverig jacht op dit gevaarlijke sujet. Dc gearresteerden hebben als medeplichtigen van J. II. een bekentenis afgelegd. J. il.die een zwerver is, is den laatstcn tijd een 'gevaarlijk indi vidu geworden. Hij wordt door de politic tevens verdacht van den enkele maanden geleden te Gclccn goplecgdcn overval met berooving en van de alhier cn in tal van andere Limburgschc plaatsen gepleegde kerkdiefstallen. J. IJ., die nog slechts enkele maanden ge leden wegens zijn actieven smokkelhandel liet verblijf, alhiei is ontzegd, wordt thans, in dc veronderstelling, dat hij om deze re den gezocht wordt, door tal van gezinnen in bescherming genomen, bij welke hij in schuren, stallen enz. nachtverblijf krijgt. Aangezien de man, zooals gezegd, aan tal van andere delicten delict is, rekenen de politie autoriteiten op de medewerking van de bevolking. J. II. slaapt geregeld in dc open lucht, in de veldgewassen. Overal ziet men hem op duiken, doch in zijn schuwheid weer even snel verdwijnen. Alle huiszoekingen hij nacht cn ontij bleven tot lieden vruchteloos. De opsporingen worden echter met kracht voortgezet. Tc bevoegdcr plaatse worden gaarne mondeling of schriftelijk aanwijzin gen omtrent don gezochte ingewacht. DE LOTING VOOR DEN DIENSTPLICHT Gistermiddag heeft in de rolzaal op het Binnenhof te Den Haag dc loting voor den dienstplicht plaats gehad voor de lichting 1937. Ilicrbij werd gebruik gemaakt van liet alphabetise!^ register van Amster dam voor de lichting 1934. Uit de bus werd getrokken no. 557, onder welk nummer in genoemd register stond ingeschreven Max Blom, geboren 25 April; de aanwijzing van dc dienstplichtigen voor de lichting 1937 vangt in iedere gemeente aan bij dezen naam, of zoo deze naam niet voorkomt in bet alphabctisch register der gemeente voor de lichting 1937 bij don daarop voorkomen den alpbabelisch ccrslvolgcnden naam. DE KONINGSMOORD TE MARSEILLE MARSEILLE, 14 Juni (Reuter). De drie mannen, beschuldigd van den moord op koning Alexander, zijn geconfronteerd met ceti valies onlangs aan.een Parijsch station gevonden en dat een aantal wapens bevat. Do beschuldigden jveigerden te antwoorden. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. BINNh.NLAND Het Van Heutsz monument onthuld. (Eerste Blad, pag. 2). Het Uiver-rapport gepubliceerd. (Derde Blad, pag. 1). POST-INDIE Dc Volksraad door den Gouverneur- Generaal geopend. (Tweede Blad, pag. 2). Medegedeeld door het Kon. Ncdcrl. Met. Instituut te dc Bilt te 21.00 uur. Zwakke tot matige, Z. tot W. wind, zwaar bewolkt met tijdelijko opkla ring, aanvankelijk kans op regen of onweer, weinig verandering in tem peratuur. Hoogste barometerstand 766.4 te La Corunha. Laagste barometerstand 750.4 te Malinhead. MUURHUIZEN 40 - TEL. 454 EEN WERELDCONFERENTIE VAN OUD-STRIJDERS LONDEN, 14 Juni. (V. D.) Naar uit Mel bourne gemeld wordt, heeft het denkbeeld van den prins van Wales inzake een reis van oud-strijders naar Berlijn het voorstel, een wereldconferentie van oud-strijders bij een te roepen, weer doen herleven. Dit voor stel was eenigen tijd geleden door de orga nisatie van oud-strijders van den Australi- sclien bondsstaat Victoria gedaan. Met een kleine meerderheid was het toentertijd ech ter door den Britschen rijksbond van oud- strijders verworpen. VERDEDIGING DER FRANSCHE GRENS PARIJS, 14 Juni. (V. D.) De Fransche mi nister van oorlog en de leden der legercom- missie van kamer en senaat vertoeven in het oostelijk grensgebied ter bezichtiging van de verdedigingswerken. Ook de chefs Ier generale staven van Tsjecho-Slowakije. .Toego-SIavië cn Roemenië zijn te Straats burg aangekomen, waar zij door den mili tairen gouverneur zijn ontvangen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1