AXIDIEHST Speciale groote wagens L E Y T A X 4000 Japans optreden in Noord-China Licht op GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per DË EËMLANDÊU PRIJS DER ADVERTENTIEN rcgds'AJ b^L™" Maandag 17 Juni 1335 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 292 Troepenconcentratie bij den Grooten Muur De houding der mogendheden REGEERINGSCRISIS IN MEXICO STAAT VAN BELEG Lloyd George's plannen onaannemelijk SPOORWEGRAMP BIJ LONDEN Aanvankelijk veertien dooden en zestig gewonden FINLAND IS DE EENIG DEUGDZAME SCHULDEN, WELKE NIET BETAALD WORDEN NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenSand TEL. 1788 W. LEYENHORST - LEUSDERSEG242 Dit nummer bestaat uit 2 bladen Het tankschip Juno DE ONTPLOFFING TE REINSDORF EXEMPLAREN TEL. 1630 TEL. 1093 Belaogrïjlkste op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 50 min. In- en verkoop van automobielen wcejj (met gracis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD elke regel meer f 0.25 Liefdadighcids-advertentièn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Regeeringsverklaring in het Lagers huis te verwachten Volgens Reu Ier is de plaatsvervangende leider der politieke commissie te Peking, Wangkomin, na een bespreking met den Japanschcn militairen attaché te Nanking, Isotani, met volmachten voor de instelling van een nieuw bestuur naar Noord-China vertrokken. De Japansche minister van buitcnland- sche zaken, llajasji, beeft tegenover een vertegenwoordiger van liet agentschap Sjimbocn Rengo verklaard, dal Korea en Mandsjoekwo militair versterkt moeten wor den. Het is misschien noodlg, dat wegens den tegenwoordigen toestand in Noord- China een uitbreiding van hel militair ver drag tot stand komt. Volgens het Tass-agcntschap worden Ja pansche troepen samengetrokken langs den Grooten Muur, waar bovendien een eska- drille van dertig Japansche vliegtuigen wordt verwacht. Te Peking zou in verband hiermede ernstige ongerustheid hecrschcn. Lit Moekden wordt gemeldt, dat aldaar, met toestemming van den Japanschcn mi nister van oorlog, een bcwakings-corps voor den spoorweg PekingTientsinMoekden zal worden opgericht. Hierbij zullen een eskader Japansche bombardementsvliegtui gen en een afdecling lichte artillerie wor den ingedeeld. Het corps zal reeds déze week zijn dienst aanvangen. De regeering van Mandsjoekwo heeft vorder toegestaan, dat. 5000 koelies worden aangeworven voor het Japanscho leger ten behoeve van het aanleggen van wegen in de richting van den Grooten Chinecschen Muur. In verband met stappen van den ambas sadeur van China bij het Foreign Office heeft de regeering van Gröot-Britanniü zich in verbinding gesteld met de mogendheden van liet negenmogcndhcdcnvcrdrag. Sa muel Iioare zal Maandag in het Lagerhuis het standpunt van Engeland t.a.v. de ge beurtenissen in China uiteenzetten. Uit Washington wordt gemeld, dat vol gens verklaringen van minister Huil China geen enkele nota heeft overhandigd om de hulp der Verccnigde Staten te vragen en ook geen beroep heeft gedaan op het negen- mogendhedenverdrag in verband met de cischcn en maatregelen der Japanners in Noord-China. De actie der Japanners in Noord-China zal volgens een verklaring van Saito, den Japanschcn ambassadeur te Washington, tegenover journalisten, geen nadoclige uit werking hebben op de Amerikaansche han delsbelangen. Saito wilde geen commentaar leveren op de Chincesch-Japanscho positie en bepaalde er zich toe te zeggen, dat vele der berichten, melding makend van ver scheidene incidenten, z.i. overdreven waren. Reuter seint uit I-Isinking, dat een bende franc-tireurs een spoorbrug van de lijn LafaCharbin in de lucht heeft laten vlie gen op het oogcnblik. dat een goederentrein passeerde. De trein stortte in de diepte. Tot dusver wordt gewaagd van zes dooden en twintig gewonden. Uit Italië is te Sjanghai het bericht bin nengekomen, dat Mussolini oen viermotorig vliegtuig naar China heeft laten verzenden .1 Is een geschenk voor maarschalk Tsjang Kai Tsjek. Japansche troepen, gewapend met gewe ren en mitrailleurs, hebben manoeuvres ge houden in de Japansche concessie le Tient sin, gedurende welke talrijke straten geslo ten werd voor voertuigen en voetgangers. Bovendien hebben vjjf Japansche officieren le paard en twee pantserauto's vol soldaten een tocht gemaakt door de Chinccsche stad. Er bestonden ernstige geschillen tusschcn Calics cn Cardenas Uit een nader telegram van Reuter blijkt, dat de regecringscrisis in Mexico, waarvan wij Zaterdag reeds melding maakten, liet uitvloeisel was van een geschil tusschen president Cardenas cn oud-president Calics, die de regeering kritiseerde, wijl zij z. i. al tc toegeeflijk en zwak tegenover de stakende arbeiders is geweest. Calics viel ook de vorming aan van Mexicaansche parlemen taire combinaties, genaamd Cardonistcn en Callfstcn cn herinnerde er de wetgevers aan, dat soortgelijke formaties, een paar jaren geleden, leidden tot de plotselinge demissie van den persident der republiek Rubio. Volgens Reuter is het in Mexico volstrekt rustig en heeft men't volste vertrouwen, dat Cardenas spoedig de crisis zal oplossen. Cardenas heeft het ontslag van het kabinet ingediend, teneinde de vrije hand te krijgen bij het kiezen van nieuwe medewerkers. Uit. Mcxico-stad wordt d.d. 17 Juni ge meld: De besprekingen tusschcn president Car denas cn oud-president generaal Calics schijnen tc leiden lot de vorming van een nieuwe arbeidersrcgcering in Mexico, die links zal zijn gericht cn dc cisclfcn der arbeidsgroepen als voornaamste richtlijn voor hun program zal aanvaarden. Tc Mexico-stad was gisteren een grootc troepenmacht geconcentreerd. Ernstige onlusten in een Amerikaansche stad OMAHA, 17 Juni. (V. D In verband rnet de ernstige stakingsonlusten, waarbij twee persenen zijn gedood cn meer dan vijf tig gewond, zijn 1800 man van dc nationale garde van Nebraska in dc stad aangekomen. Het zeventiende regiment van het federale leger wordt in gereedheid gehouden le Fort Cook, op 13 K.M. van Omaha. Honderden politic-agenten hebben dc plaatsen, waar de onlusten hebben gewoed, bezet en bewaken verschillende gebouwen en dc huizen van de directeuren der tramwegmaatschappij, wel ker arbeiders in staking zijn gegaan. Inmiddels is de slaat van beleg afgekon digd. Aan vrouwen en kinderen is liet ver boden op straat te komen, daar de autori teiten willen voorkomen, dat de oproerige elementen achter hen dekking zoeken. Alle rustverstoorders, die gearresteerd worden, zullen zich voor een krijgsgciccht hebben Ie verantwoorden. Dc nationale garde is nicl voorzien van traangas, maar van gewoon gas, zooals dat in'den oorlog werd gebruikt. GROOTE MANOEUVRES LONDEN, 17 Juni (Reuter) Kort na zonsopgang zijn hedenochtend in Tyneside (Schotland) cn Noord Wales grootc manoeu vre^ van het Britsche leger in samenwer king niet dc vloot cn luchtmacht gehouden. LONDEN, IS Juni (V.D.). Men ver wacht, dat deze weck in liet Lagerhuis door dc regeering zal worden medegedeeld, dat het plan voor een New-Deal voor Engeland, dat is ontworpen door Lloyd George en o.a. in wcrkverschaffingsplannen voorziet, voor haar onaanvaardbaar is. Snclgocdcrcntrcin rijdt op trein die voor onveilig signaal stilstond LONDEN, 16 Juni. (V.D.) Kort voor middernacht heeft nabij Londen een ernstig spoor* wegongeval plaats gehad, waarbij een groot aantal doodèn en ge* wonden is te betreuren. Nabij het station Wclwyn, 20 K.M. ten Noorden van Londen gelegen, stond de snel trein voor Newcastle voor een onveilig signaal. Door tot nu toe onbekende oorzaak is een snelgocdcrentréin uit Londen van achteren op den stilstaanden trein ingere den. De gCNolgen waren ontzettend. Tal van wagens werden geheel of gedeeltelijk in elkaar gedrukt. Van den goederentrein ont spoorden dc locomotief, die ernstig bescha digd werd, en ccnige wagens. Onmiddellijk na het bekend worden van liet ongeval werd uit Londen hulp gezonden. Het opruimingswerk heeft den gcheclen nacht geduurd. Tot Zondagochtend waren veertien dooden cn zestig gewonden gebor gen. Van do gewonden moesten velen in ernstigen toestand naar hel ziekenhuis wor den vervoerd. Nader wordt gemeld: Zaterdagavond te 23 uur vertrok van het station King's Cross to Londen een trein met week-end passagiers naar het Noorden, en precies 15 minuien later vertrok op het zelfde spoor dc „Flying Scottsman", dc be kende sneltrein naar Schotland, met post cn passagiers. Kort voor middernacht reed laatstgenoem de trein met razende snelheid men zegt ongeveer 100 K.M. op den in het station Wehvyn stilstaanden itrsl vertrokken trein. De gevolgen waren ontzettend. Dc wagons schoven in elkaar en kwamen dwars over dc rails le staan, zoodat alle vier sporen, die hier naast elkaar lagen, versperd werden. Onmiddellijk werd het reddingswerk ge organiseerd. Reeds spoedig na het or.ge\al vertrok de eerste hulptrcin met doktoren cn verplegend personeel uit Londen. Ook de bewoners van Welvvyn Garden City werden WERELDGEBEUREN Amerika, de crediteur, maant, maar de debiteuren nemen een hoffelijlcafwij zende houding aan NOG steeds beslaat liet probleem der oorlogsschufden als uitvloeisel van de vredesverdragen, die een einde maak ten aan liet in 101 i uitgebroken gewapende conflict, waarbij zoo n groot deel der wereld was betrokken cn waarin ook Amerika een actic\e rol speelde. Amerika was destijds nog het rijke land, dat aan andere staten ter financiering van de ooi logs voering groote bedragen kon leencn. De geschiedenis heeft echter geloerd, dat de betaling der oorlogs- schulden zoowel voor debiteuren als credi teuren fatale gevolgen heeft gehad en door velen wordt zij zelfs beschouwd als één der voornaamste oorzaken van de crisis, die thans heel de wereld teistert. Hel merkwaar dige geval heeft zich echter voorgedaan, dat, al ziet men nagenoeg allerwege de juist heid van deze zienswijze in, men niettemin den moed mist om door het schuldenpro bleem als iets afgedaans een streep te halen. Aanleiding om op deze kwestie thans even terug te komen, is het feit, dat ver leden Zaterdag, 15 Juni, de schuldenaren aan America weer een deel hadden moeten betalen van dc bedragen, waarvoor zij bij de Verccnigde Stalen in het krijt staan. Washington had dc debiteuren een tijdje tevoren vriendelijk aan hun verplichtingen herinnerd, maar zij, tot. wie dc aanmaning was gericht, hebben even vriendelijk laten weten, dat zij noch tot. kapitaals- noch tol rentebetalingen op den vastgesteldcn datum zouden overgaan. Er was echter één uit zondering: Finland, dat tot dusver getrouwe lijk zijn verplichtingen is nagekomen, waar door hot bij Amerika buitengewoon in den pas staat, heeft weer zijn 165.453 dollar be taald, een som, die echter in het. niet valt, wanneer men ze vergelijkt met de bedragen, die de overige staten moeten betalen Tot. liet jaar 1932 hadden do betalingen aan dc Verccnigde Stalen nogal een vlot verloop, maar in December van genoemd jaar werden zij stopgezet door Frankrijk, België, Polen en enkele andere kleine debiteurlandéh. Ilierbii dient te worden aan- geleekend, dat C-rool-Bri tannic, Italië, Tsjecho-Slowakijc cn een reeks kleine schuldcnaarstaten nog anderhalf jaar lang z.g. crkonningsschulden hebben betaald, waarmee zij tot uitdrukking wilden brengen, dat zij wel-is-waar van goeden wille geacht moesten worden, maar dat hun financieele toestand hun niet veroorloofde de schulden af te lossen en dc rente te betalen in den omvang, die van hen werd geëischt. Sinds Juni 1934 echter ontvangt Amerika, afgezien van het bescheiden bedrag, dat Finland zoo plichtsgetrouw overmaakt, niets meer. Een en ander betcekent, dat door het in gebreke blijven der debiteuren liet totale bedrag van dc kapitaalsschuld, met inbe grip van dc achterstallige renten enz., is op- geloopen tot een som, die dc twaalf milliard dollar overschrijdt. Wanneer men in aan merking neemt, dat Amerika, in den vorm van aflossing cn rente, nog geen twee mil liard dollar heeft ontvangen, dan ziet men in, dat door de wanbetaling der debiteuren don Ver. Staten grootc bedragen zijn ont houden. Overigens is liet in verband met bet vo renstaande niet oninteressant kennis te maken met dc wijze, waarop Frankrijk rea geerde, toen het onlangs door Washington op de traditionccle wijze herinnerd werd aan het naderen van den nieuwen vervalda tum. Parijs zond namelijk een nota, waarin liet vaststelde, dat in de Amerikaansche waarschuwing om te betalen herhaald werd, dat de Amerikaansche regeering zeer wel er voor is to vinden, om langs diplomatie- ken weg elk schikkingsvoorstel te overwe gen, waarmee dc Franschc regeeiing voor den dag mocht komen en dat de Ameri kaansche rcgecring alsdan aandachtig zou onderzoeken, om na tc gaan of liet even tueel aan het Amerikaansche congres ter behandeling zou kunnen worden voorge legd. In diezelfde nota herhaalde de Fran schc regeering, dat zij bereid is, zoodia dc omstandigheden zulks veroorloven, een on derzoek in te stellen naar dc regeling der Franschc schulden op een voor beide par tijen bevredigenden grondslag. Daar zij zoo vervolgt dc nota op het oogcnblik nog gccncrlei voorstel kan doen, kan zij slechts hopen, dat do ontwikkeling van den toc- stand in dc naaste toekomst liet openen van onderhandelingen rechtvaardigt, die dc spoedige verwerkelijking waarborgen van een. schikking, die door beide rcgccringen wordt gcwcnscht. Men ziet: de weigering, om voorloopig ook maar één centime te betalen, is omkleed met een dik foudraal van hoffelijkheden. En over een half jaar is er voor den zoo- vcelslcn keer opnieuw een vervaldatum. Frankrijk zal dan misschien nog hoffelij ker zijn. midden in den nacht opgeroepen om aan het reddingswerk deel te nemen. In den eersten trein, die uit acht perso nenrijtuigen bestond met twee goederenwa gons, bc\onden zich 200 personen, terwijl het aantal passagiers van den voor Schot land bestemden posttrein 5i bedroeg. Volgens een officiccle medcdceling van do L.M.S. is de oorzaak van het ongeluk nog niet bekend. Het verkeer kon na het eerste opruimingswerk over één spoor in stand worden gehouden. Nog een treinbotsing Nauwelijks 12 uur na het ernstige spoor wegongeluk bij Wclwyn in dc omgeving van Londen, heeft zich nabij Glasgow in Schotland een nieuw treinongeluk voorge daan. Een personentrein reed op het station Gourock tegen een sloot blok. Tengevolge van de lievige botsing werden 22 personen gewond, waarvan 3 ernstig. LONDEN, 17 Juni. (Reuter). Omtrent de treinbotsing in het station Wclwyn Garden City (Hcrlforshirc) wordt nog ge meld Dc treinen hotsten met een gewel digen slag tegen elkaar, op het geluid waar van talrijke bewoners van het plaatsje kwamen toegesneld. Tezamen met brand weerlieden cn politieagenten namen zij deel aan liet reddingswerk, terwijl vanuit Lon den onmiddellijk doktoren cn verplegend personeel werd gezonden. Door het nach telijk duister klonken hartverscheurende kreten en een fijne motregen verhoogde het afgrijselijk karakter van de ramp. Met behulp van acetylecnlainpcn werden dc lijken met grootc moeite uit dc puin- hoopen bevrijd en ter indentificatie in tijde lijke lijkenhuisjes geplaatst. Dc gewonden werden onmiddellijk naar dc naburige ziekenhuizen van Welwvn cn Hertford overgebracht. Een baby werd dood in dc armen van zijn zwaargewonde moe der aangetroffen. Van de wrakstukken van den trein legden de reddingsmanschappen vuren aan om bet reddingswerk tc verge makkelijken. Bij bel aanbreken van den dag leverde het terrein van de ramp een droefgeestigen aanblik op. Men vreest, dat zich onder de puinhoopen nog meer slachtoffers bevinden. Nog steeds in Japan vastgehous den. Bezwarende vers klaring TOKIO, 16 Juni (V.D.) Nog steeds wordt het Ncdcrlandschc tankschip „Juno', dat in April j.l. door de Japansche autoriteiten onder verdenking van het plegen van spion nage in de Japansche wateren is aangehou den, in Japan vastgehouden, terwijl het on derzoek nog steeds niet beëindigd is. Thans heeft dc bemanning van een Japansche vis- schersboot nieuwe bezwarende getuigenis sen afgelegd tegen den gezagvoerder van de Nedcrlandsclic tankboot, door te verklaren, dat zij de bemanning van de. „Juno" peilin gen had zien verrichten in de wateren nabij Pescadores. Het opruimingswerk voortgezet. Reeds 58 dooden geborgen REINSDORF, 10 Juni (V.D.) Het oprui- mings- en borstelwerk tc Reinsdorf is nog steeds in vollen gang Van de vernielde hui zen heeft uien het eerst de daken hersteld, opdat de bewoners hun woningen weer kon den betrekken. Thans is men begonnen met het kleinere borstelwerk. Het opruimings werk wordt voortgezet door arbeidsdienst en militairen Zeer velen hebben Zondag de plaats van de ramp, voor zoover men deze kon nade ren. bezocht cn bleken diep onder den in druk van het ongeluk, dat do arbeiders en de bevolking heeft getroffen. Zeer veel be woners ziet men loopen met verbanden om liet hoofd of met een arm in een slinger. Tot nog toe zijn 58 dooden geborgen, waar van slechts 38 geïdentificeerd konden wor den. Ten einde ook de andore dooden te idenlificceron zijn dc naaste verwanten va-i de overige slachtoffers opgeroepen om zich met de leiding der fabriek in verbinding tc stellen WITTENBERG, 17 Juni (V.D.). Dc voorbereidingen v oor dc begrafenis van dc slachtoffers der ramp zijn in vollen gang. De dooden zijn opgebaard in de Wnsag-ka pél, Kameraden en leden van het Duitsehc Arbeidsfront houden daar de wacht. Dinsdagmiddag zal op een terrein voor de fabriek dc rouwplechtigheid plaats vin den, die door alle Duitsche zenders zal wor den uitgezonden. Do plechtigheid begint des middags te tvvanlf uur en zal ongeveer drie kwartier duren. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel f,MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. SPORT A. Z. cn P. C. verliest met 11—0 van Zvvcmlust. (Tweede Blad, pag. 2). Sopla verliest met 10—1 van Vclox. (Tweede Blad, pag. 1). Excelsior speelt met 3—3 gelijk tegen Achilles (handhal). (Tweede Rlad, pag. 2). A.L.T.A. kampioen barer afdecling. (Ten nis). (Tweede Blad, pag. 2). Medegedeeld door liet Kon. Ncderl. Met. Instituut tc De Bilt. Verwachting: Matige tot krachtige, later afnemende Westelijke tot Zuide lijke wind. afnemende bewolking, weinig of geen regen in het Westen, in liet Oosten nog kans op regen buien, iets warmer overdag. Hoogste barometerstand 767.3 tc La Corunha. Laagste barometerstand: 730.6 te Nordöyan. STORM WAARSCHUWINGSDIENST Geseind van de Bilt hedenmorgen 0 uur aan alle posten, „Wcest op Uw hoede" BUITENL. WEEKOVERZICHT De secundaire, die Zaterdag boven do Oostzee lag. heeft tot een diepe depressie over Scandinavië ontwikkeld, die Noord waarts trekt. De hooge drukking uit het Zuid-Westen breidt zich over Frankrijk cn Duitschland uit. Een rug van hoogere druk king over de Britsche eilanden brengt hier nog buiig weer. daarachter nadert een nieu we depressie van den Oceaan. In Frankrijk' is de lucht nog zwaar bewolkt met regen uit bet Oosten. De Britsche eilanden heb ben tijdelijk opklaring met lagere tempera tuur. vooral in Schotland. In Oost-Duitsch- !and is het worm met kans op onweer, in bet Westen ccnigszins buiig. In Scandina vië is de wind plaatselijk krachtig tot storm achtlg en viel zeer veel regen. Bij de ver plaatsing van den rug van hoogen druk naar ons land is ecnigc opklaring cn later stijging van temperatuur tc wachten. RUIME STALLING MET ON- 3ERHOUDS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth, Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vraeht-chassis. Gebruikte auto's in elke prijsklasse voorradig.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1