TAXIDIENST IE "J. Pt L E Y T A X 4000 Speciale groote wagens Duitsch-Engelsch vlootaccoord DË EEMLANDEü Sterkteverhouding -• ÉnIA' - TEL 1788 GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN 1-4 regels fl.05 met inb^p van eubewijsnumm» Woensdag 19 ém\ 1935 Uitgave: UALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 294 35 100 vastgesteld Voorbehoud inzake duikbooten Geheimzinnige schepen ~5-A" Regeeringsverklaring van Malypetr 1 JKJ j*v H Mf I y uj* w NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 ROUWPLECHTIGHEID TE REINSDÖRF Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN TEL. 1630 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 51 min. In- en verkoop «an automobielen BEELDENSTORM IN DUITSCHLAND week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.35. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD - elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentikn voor d. helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 tegels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Het terrein voor een algemeenc conferentie ter limiteering van zccbcwapening thans geëffend? LONDEN, 18 Juni (WD.). Zooals reeds gemeld werd, zijn vanmorgen de vlootbe- sprekingen tusschen Duilschland en Enge land geëindigd. Yon Rihbentrop, dc leider van de Duitsche delegatie, heeft thans een schrijven gericht tot den Engelschen minis ter van buitenlandsche zaken Sir Samuel Hoare, waarin hij allereerst de mededee- lingen van de Engclschc regcering herhaalt, zooals die in een schrijven van Hoare aan ,von Rihbentrop zijn neergelegd. In dit. schrijven wordt door de regcering van het iVereenigd Koninkrijk medegedeeld, dat zij het voorstel van de Duitsche regcering for meel aanvaardt. Volgens dit voorstel zal de toe komstige sterkte van de Duitsche Vloot vergeleken met de totale .vlootstcrkte der leden van het Brit- sclie Gcmccnbcst, een verhouding van 35 ten 100 hebben. De regeering Van het Vcreenigd Koninkrijk be schouwt dit voorstel als een buiten gewoon belangrijke bijdrage tot dc tockomslige beperking van dc bc- jvapcning ter zee. Von Ribbentrop De regcering van het Vereenigd Ko ninkrijk valt verder de verklaringen bij, 'die door de Duitsche gedelegeerden in den loop der kortelings in Londen gehouden be sprekingen betreffende de toepassingsme thoden van dit principe zijn afgelegd. Deze verklaringen kunnen als volgt vvor- Ben samengevat:" De verhouding der vlootstcrkte van 35 len 100 moet een permanente verhouding zijn. In geval een toekomstig algemeen ver- Örag inzake de beperking der zccbcwape ning de methode der limiteering door over eengekomen sterkteh-verhoudingen tusschen ide vloten der verschillende mogendheden niet mocht behelzen, zal de regeering van het Duitsche Rijk niet aandringen op dc in voeging van de boven genoemde verhouding in een zoodanig toekomstig algemeen vcr- Ürag. Het Duitsche Rijk zal onder alle omstan digheden vasthouden aan de verhouding Van 35 ten 100. Mocht het algemeenc even wicht der bewapening ter zee door ceniger- lei abnormale en buitengewone bouvvmaat- regelen van andere mogendheden lievig verstoord worden, dan behoudt de regee ring van bet Duitsche Rijk zich het recht voor de regeering van liet Vereenigd Ko ninklijk uit te noodigen den op deze wijze onstancn nieuwen toestand te bestudceren. De regeering van het Duitsche Rijk be gunstigt" op het gebied der beperking van bewapeningen ter zee, dat systeem dat de oorlogsschepen indeelt in categorieën, waar-j bij de maximum-tonnage en/of het maxi mum kaliber van de stukken geschut voor dc schepen van iedere eategorie wordt vast gesteld en dat de ieder land toekomende tonnage volgens scheepscatcgoi'iccn toekent. In geval geen algemeen verdrag inzake beperking van bewapeningen ter zee afge sloten wordt, of in geval bet toekomstige algemeenc verdrag geen bepaling mocht be vatten over beperking van categorieën, zal de wijze en de omvang van het recht der regcering van liet Duitsche Rijk om dc ver houding van 35% in een of meer catego rieën te wi'ziecn, door overeenkomst tus schen de rep coring van het Duitsche Rijk cn de regeering van bet Vereenigd Ko ninkrijk et liet oog op den dan bestaan- den vloot torst a nd, geregeld worden. Tn geval n zoolang andere belangrijke zeemogendheden een enkele categorie voor kruisers en destroyers behouden, beeft liet Duitsche Rijk liet recht op een categorie voor deze beide solieepsklassen, ofschoon het voor deze beide klassen twee categorieën zal prcfcreercn. Duikbooten "Waf rL duikbooten betreft, beeft het Duitsche Rijk echter het recht ccn aan de totale onderzeeërs-ton nage cn dc leden van het Britsche gemeencbest gelijke duikbootton nage te bezitten, zonder echter de verhouding van 35 ten 100 met be trekking tot dc totale tonnage te overschrijden. De regeering van het Duitsche Rijk ver plicht zich intusschcn met uitzondering van de in den volgenden zin aan te geven omstandigheden met haar duikboottonnagc niet uit te gaan boven 45%. Mocht een toe stand ontstaan, die het naar dc meening der regeering van het Duitsche Rijk nood zakelijk maakt gebruik te maken van haar recht op een boven de 45 uitgaand percen tage, dan behoudt de regeering van het Duitsche Rijk zich het recht voor de re geering van het Vereenigd Koninkrijk daar van medcdeeling te doen en gaat ermede accoord dc aangelegenheid tc maken tot onderwerp van vriendschappelijke bespre kingen voordat zij dit recht uitoefent. De regcering van het Duitsche Rijk is ook van haar kant van mecning, dat dc overeenstemming, waartoe zij thans met de regeering van het Vereenigd Koninkrijk komt en die zij als ccn van den dag van he den af geldige, duurzame en definitieve overeenkomst tusschen de heide regeeringen beschouwt, het afsluiten van een algemee- ne overeenkomst over deze problemen tus schen alle zeemogendheden der wereld, ver gemakkelijken zal. Reuter seint nog, dat het Duitsche vloot- programma in zeven jaar zal worden uit gevoerd. Vreemde gebeurtenissen op dc kust van Portugecsch Guinea LISSABON, 18 Juni (Enter). De cor respondent' van liet blad Diario dc Lisboa te Bolaina, dc hoofdstad van Portugecsch Guinea,.maakt melding van een geheimzin nige activiteit, die een drietal vreemde sche pen ter hoogte van dc kust van Portugecsch Guinea heeft ontwikkeld. In dc eerste plaats werd ccn onderzeeër naar men meent van Duitsche nationaliteit, aan de kust gesignaleerd. Dit vaartuig ver dween even geheimzinnig als het gekomen was, zonder de haven binnen 1e loopon of zich met de autoriteiten in verbinding te stellen. Voorts is er sprake van een Duitsche vrachtboot, die des morgens vroeg de ha ven van Bissau bod verlaten om den vol genden dag op slechts korten afstand van dezelfde haven tc worden waargenomen. Ilct derde schip was een Chinecsche jonk, voorzien van een motor, die onder hevel van een Duitscher de haven binnenliep on zonder eenige verklaring weer vertrok. De bemanningen zouden op een desbetreffende vraag hebben geantwoord, dat alleen de ka pitein wist, wat zij op zee deden. Deze vreemde, gebeurtenissen, aldus het Portugecsche blad, hebben tc Bolama de herinnering wakker geroepen aan de ge ruchten, dat groote hoeveelheden petroleum door een Duitsche firma op de Bissagos eilanden, nabij de kust van Portugecsch Guinea zijn opgeslagen in verband met het feit, dat deze eilanden zeer geschikt zijn voor duikbootbasis. NOODWEER IN AMERIKA NEW-YORK, 18 Juni. (Reuter). Veertien personen werden gedood door overstroomin gen en een wervelstorm, die Austin teister den. Uit Mexico City wordt voorts gemeld, dat dc overlevenden van dc groote overstroo ming, die de hergen in zijn gevlucht thans bedreigd worden door hongersnood. Ze ver toeven in een totaal geïsoleerde positie en hebben drie dagen lang geen voedsel meer gehad. I> ÈIA-W - j. r - E:; 'i f! ■■Aël'r r i Drie persoonlijkheden, die ccn groote rol spelen hij de militaire actie der Japan ners in Noord-China. Van links naar rechts: generaal Hayasji, de Japanscho minister van oorlog, generaal Minami, opperbevelhebber der Japansche strijd- krachten in Mandsjoekvvo en admiraal Ozoemi, chef van de Japanscho vloot. Handhaving der betrekkingen tusschen Tsjecho?Slowakijc cn Frankrijk I'RAAG, 1>S )uni (Y.D.). Lo regeerings- vcrklaring, die ministerpresident Malypetr lieden na dc constilucering van dc nieuw gekozen nationale vergadering in. .dc.beide huizen heeft doen hooren, zet liet program dor nieuwe rcgcci iug .uiieon. I'c regeering zal consequent Aas^ omlen' aan dc tot dus- ycri-e gevoerde politiek van de nationaal- Tsjeeliisclie en staatkundige eenheid, cn op dc basis'der geldende wellen de decentra lisatie van het bestuur voortzetten volgens de practische behoeften. Wat de buitenlandsche politiek betreft, zal de regcering dc lot dusverre gc\olgdc richt lijnen handhaven. Dc op liet volken- hondshandvest gebaseerde principes, dc ach ting der internationale verdragen cn hel silexen naar versterking, behoud of opbouw van betrekkingen van goede nabuurschap en vriendschap met alle nabuurlanden in liet belang van liet behoud en versterking van den Europccschcn en den wereldvrede, dit alles vormt de basis waarop de gebecle constructie van de Tsjeclio-Slowaaksclio bui tenlandsche politiek staat cu zal staan. In dezen geest moeion ook de bondge nootschappelijke betrekkingen van Tsjecho- Slowakijc inct Frankrijk en de staten der Kleine Entente worden begiepcn. Het door de Tsjecho-Slowaaksche buiten landsche politiek, in overeenstemming met Frankrijk en de Kleine Entente, maar ook in overeenstemming met: Engeland, Italië en de Sovjet-Unie, henevens nog eenige an dere staten nagestreefde doel van verwer kelijking van het Oost- cn Midden-Euro- peesche pact, zal verder worden nagestreefd. Het is te hopen, dat Tsjecho-Slowalcije op dezen weg zal komen tot een definitieve vriendschappelijke verhouding tot Polen cn tot een goede op duurzamen vrede en duur zame samenwerking gebaseerde verhouding lot zijn grooten nabuur, Duitschland. Uitvoerig bespreekt vervolgens dc regee- ringsverklaring den oconomischen toestand des lands on wijst crop, dat de in 1934 in gevoerde devaluatie van de Tsjecho-Slo- vvaaksche kroon, een verzachting gebracht heeft van de talrijke moeilijkheden, waar mede dc Tsjecho-Slowaaksche exporteurs, voordien te kampen hadden tegenover hun buitenlandsche concurrenten. t 'w' -7-~ ■>- J ^'m rC ■g^\ /'iSK f .VJ- f Hoe de slachtoffers van de ontploffingscatastrophc te Rcinsdörf in ccn kapel der fabriek waren opgebaard. Men ziet, dat de kisten getooid zijn met svvastikavlaggcn Hiticr bctui«t persoonlijk zi.:n deelneming WITTENBERG, IS Juni. Reeds heden morgen vroeg trokken groote colonnes S.A. en S S. en leden van liet Arbeidsfront naar Reinsdörf voor clc (hoeve rouwplechtigheid voor de GO slachtoffers van de noodlottige ontploffing in de springstoffenfabriek. In dc kapel staan dc GO kisten reeds ge reed voor hun laatstcn gang. Groote haken- kruisvlaggen hangen aan dc muren en in het lichi van honderden kaarsen straalt liet crucifix. Bij groepjes van zes komen de arbeiders der fabriek binnen, heffen den arm ten groet c:i dragen ccn kist naar bui ten. Een reusachtige hoeveelheid bloemen sta pelt zich op. Achter dc middenrij tusschen de kisten staal een hoog zwart kruis opge steld, aan welks voet een tweede lauwer krans rust. Rondom het plein staan forma- lies S.A. en landspolilie. Ook de straten, die naar het plein leiden, zijn afgezet door S.A., S.S. en Arbeidsdienst. Men ziet den Rijksminister van oorlog, generaal von Blomberg, dc Rijksministers Goering, Dr. Frick, Rust, Dr. Gocbbcls, Dl*. Frank, verder Dr. Lev, Rosenberg, de Rijks jeugdleider Baldur von Schirach, de chef van den staf Lutze en dc Rijksstadhouders Mutschmann en Kaufmann. Dan ai-riveert, terwijl allen zich van hun zetel verheffen, Hitler per auto uit Piestc- ritz. Achter hem dragen twee S.S.-mannen een reusachtige krans van roode rozen. Dan neemt de plechtigheid oen aanvang, die geopend wordt met den trourmarsch uit de Eroica van Beethoven, waarna dc Evan gelische landshisschop Peter liet woord richt tot de achtergeblevenen. Vervolgens spreekt d<> katholieke priester Dr. Winkelmann, die tevens woorden yan deelneming overbrengt namens Paus Pius XI cn den aartsbisschop van Padcrborn Mgr. Klein. Namens de N.S.D.A.P. spreekt dc gouw leider van Ilallc-Mcrseburg Jordan cn dan legt generaal Goering namens Hitler dc groote krans met roode rozen neer, op wel ker linten slechts dc naam Adolf Hitler staat. Dan wendt Goering zich tot de nabe staanden der slachtoffers om uiting te ge ven aan dc deelneming van Hitier, van clc partij en van den Staat. Hij gedenkt de offers die ook deze arbeiders hebben ge bracht voor dc natie, die nieuw is opge staan cn waarin ook de arbeiders een nieuw tehuis hebben gevonden, waarin zij tot de eervolste leden van de samenleving bclioo- ren. Dc muziek speelde vervolgens lelt halt' ein' Kameraden, liet Horst Wessellied cn het Duitschlandlied, waarna Hitler de na bestaanden der slachtoffers een voor een toesprak en de hand drukte. Na liet ver trek der hoogc autoriteiten defileerden dc arbeiders langs de kisten, die tenslotte vvcr- dcii ovpipebracht naar de woonplaatsen der slachtoffers, waar zij zullen worden bijge- TROTZKI TE OSLO OSLO, 18 Juni. (Reiiter.) Uit Frankrijk komend, is Trotzki hier lieden aangeko men. dit blad heeft een dagelijkschb gecontroleerde oplaag van (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. BINNENLAND De nieuwe regelen voor het verkeer. (Tweede Blad, pag. 2). Militair invalidenhuis tc Leiden wordt opgeheven. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS Notaris Knoppers morgen 35 jaar notaris. (Tweede Blad, pag. 1). Inbrckcrsbcndc onschadelijk gemaaki. (Tweede Blad, pag. 1). Nieuw bouwplan van Goed Wonen. 1 (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door liet Kon. Ncd. Met. Instituut te Dc Bilt. Verwachting: Matige tot zvvakkt Noord-Westelijke tot Zuid-Westelijkt wind, afnemende bewolking, weinig ol geen regen, warmer overdag. Hoogste barometerstand 769.3 tc Roche- fort. Laagste barometerstand 753.0 tc Ilapa- randa. RUIME STALLING IV1ET ON- DERHOUDS- ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler. Plymouth AdleiS Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's in elke orijekiasce voorradig. BERLIJN. IS Juni (Reuter). In ver schillende katholieke gemeenten in Wuer- temberg hebben fanatici de kruisbeelden langs den openharen weg vernield. De katholieke bevolking is over deze hei ligschennis ten zeerste verbolgen. Reuter seint uit Berlijn dat in verschillen de dec' n van Duitschland botsingen hebben plaats gehad tusschen Rooinsch Katholieke jongeren en Nazi'*. De politie moest, ingrij- I5en cn arresteerde verscheidene R.K. jonge lieden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1