33 TAXIDIENST Speciale groote wagens LEYTAX 4000 DE EEMLANDEU VERKEERSPROBLEMEN VAN DE LICHTSTAD TEL. 1788 Belangrijkste Nieuws GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1-4 regels f 1.05 met mbegripvaneen bewijsnummer Donderdag 20 Juni 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 295 Hoe men deze tracht op te lossen MIDDEN-WESTEN OPNIEUW GETEISTERD Succes Tuin NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 ITALIË KRITISEERT ABESSYNIE BEZORGDHEID VOOR DE DEFENSIE Botsing met de politie te Parijs Dit nummer bestaat git 3 bladen EXEMPLAREN TEL. 1630 TEL. 1093 op aradere pagina's Laatste berichten Eerste Iblad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 51 min. In- en verkoop van automobielen KRACHTIGE LUCHTMACHT IN FRANKRIJK v AMERSFÖORTSOi DAGBLAD Week (met gratis verrekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-aavertentife voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 ftgtlf 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra f 0.05 De trams worden geleidelijk ver» vangen door de „leniger" autobussen (Van onzen correspondent). PARIJS, 17 Juni In een stad nis Parijs, met de intensiteit van verkeer die het noodzakelijk gevolg is van liet samenpakken van meer dan drie milliocn inwoners op ecu niet over matig uitgebreid oppervlak, zijn de rege ling van .dat verkeer en het onderhoud van do bestrating vraagstukken, die heel wat hoofdbrekens meebrengen. Wat het eerste betreft hebben wc tegen woordig geen reden tot klagen. De beroem de New Yorkscho vcrkccrsspecialist Eno, die elk jaar zoo eens poolshoogte komt nemen in de voornaamste Europecschc hoofdsteden, om to kijken of hij daar ook soms dingen vindt waar hii thuis profijt van kan trekken, is op het oogenblik weer hier. en de bladen melden vol trots dat hij zich zeer gunstig over de Parijsche metho den heeft uitgelaten. Op alle pleinen en groote kruispunten waar dat mogelijk is past onze Prefect van politie, die onze vcrkeersdictator is. het zoogenaamde „giratoire" systeem toe. liet bestaat daarin, dat het verkeer draaiend geleid wordt om het middelpunt, aangeduid door een cirkel van stevig onder ijzeren beschermers verankerde lichten, die de be stuurders altijd aan hun linkerhand moe ten houden. In het „no mans land" binnen dien cirkel mag dus nooit iemand komen, en de praktijk leert, dat, al beperkt dit het gebied dat voor de voertuigen beschik baar is nogal aanzienlijk, de uit verschil lende richtingen komende stroomen van vervoermiddelen elkander op deze wijze veel minder hinderen, en zich veel gemak kelijker vermengen, dan indien men hun veroorloofde dichter bij het middenpunt te komen. Daar waar het zoo niet kan, op de pun ten waar twee groote verkeerswegen elkan der rechthoekig kruisen, ziin masten met lichtsignalen opgericht, waarmee beurte lings aan elke richting de baan vrijgelaten wordt. Het wisselen van de richting die gestopt wordt, wordt aangegeven door oen bel- of fluitsignaal. Dat geluid is echter naar het schijnt zeer hinderlijk voor de bewoners dicht bii zulk een kruispunt, en daarom is men op het oogenblik bezig te trachten het geluidloos te doen. Dit noodzaakt de chauffeurs het signaal aanhoudend goed in het oog te houden, wat niet altijd ge makkelijk is met de moderne lage aulo- carosserieen. De nieuwste vinding is daar om dat dwars over den rijweg in het pla veisel con recks van alweer stevig be schermde lichten worden aangebracht, waar men overheen mag riiden als ze groen zijn en waar men voor stoppen moet als ze in rood overgaan. Als dit goed voldoet (en rnen krijgt wel den indruk dat dit het geval is. al is de proefperiode nog wat kort) zal het overal worden toegepast. Voor de voetgangers Een bron van aanhoudend geharrewar fs de noodzakelijkheid voor de voetgangers den riiweg over te steken. Daarvoor heeft men de bekende banen tussehen breedc glimmende spijkers aangebracht, die men ook in ons land kent, en de theorie is dat de autobestuurder sloppen moet, wan neer een voetganger zich van liet trcrittoir op zulk een baan begeven heeft. In de prak tijk gaat dat echter zoo eenvoudig niet. In de eerste plaats zijn er boulevards en avenues die zóó breed ziin dat het dwaas heid zou zijn van een chauffeur te cischcn dat hij stoDt wanneer pen voetganger zich nog pas aan het begin ervan bevindt en bii dus nog gemakkelijk voorbij kan riiden zonder dien voetganger in het minst te hinderen. In de tweede plaats zijn de over steekplaatsen op de heclc drukke punten, in het bijzonder hij de stations, feitelijk nooit zonder voetgangers, zoodat de voer tuigen op die manier, wanneer men streng aan de bepalingen de hand hield, nooit aan de beurt zouden komen. Staat er geen agent bij die „suum cuicfuc" dan krijgt men dientengevolge voortdurend botsingen, en ruzie van partijen die zich te kort gedaan achten. En zelfs als er wel een vertegen woordiger van het gezag bii is gaat het niet altijd vlot, als gevolg van de ongc- zeggeiiiklieid van het Parijsche publiek, dat toch tracht over te glippen, al geeft de aeent de beurt aan de auto's. I-Iet volmaak te is nu eenmaal niet van deze wereld! Maar het erge is dat door dit gemis aan zekerheid er toch nog wel eens voetgangers worden aangereden, iuist op de passage- die voor hun veiligheid ziin ingesteld. Zoo heeft enkele dagen geleden een bekende oogheelkundige, die.' vertrouwend op zijn coed recht, overstak, het leven verlore» zonder dat men den chauffeur die hem aanreed woestheid of roekeloosheid verwij ten kon. Snelle afvloeiing een eisch Een voorname eisch voor een goede ver keersregeling is dat het verkeer zoo snel mogelijk moet kunnen afvloeien. Daarom houdt de politic zware vrachtwagens en ouderwetsche karren niet paarden zooveel mogelijk van de hoofdwegen uit het cen- 1 trum af, maar dit kan ook niet te absoluut geschieden, om de persoonlijke vrijheid niet te belemmeren van een of ander huis, dat ziin bestellingen om redenen van economie met paard en wagen wenscht te blijven doen. Naast de paarden en de handkarretjes en beslelfietscn ziin de trams een geweldige belemmering van een vlug verkeer, doordat ze niet kunnen uitwijken, en alle andere vervoermiddelen noodzaken te stoppen als ?e dat zelf doen. Daarom heeft men hiel de trams onverbiddelijk en voor goed ver oordeeld. Ze worden geleidelijk vervangen door de autobussen, die veel vrijer in hun bewegingen ziin. en obstakels kunnen ver mijden. Weldra zullen nog slechts de rails, die niet maar zoo dadelijk verwijderd kun nen worden, omdat dat zooveel geld kost ons eraan herinneren dat er hier vroeger vervoermiddelen hebben bestaan, die aan een vaste baan gebonden waren. Een gruwelijke hindernis voor liet ver keer ziin hier de taxi's, die aan het „marau- deeren" zijn. zooals dat hier heet. dat wil zeggen zoo langzaam mogelijk riiden op zoek naar een vrachtje. Officieel is dat ver boden: een taxi-clmuffeur die ziin passa giers heeft afgezet behoort zich linca recta tc begeven naar een taxi-station, en daar te wachten tot opnieuw iemand zijn dien sten inroept. Maar dc taxi-chauffeurs heb ben het tegenwoordig zoo moeilijk, omdat zij veel te talriik en de passagiers veel te schaarsch ziin. dat dc agenten nog wel eens een oogje dichtdoen als ze op deze wijze hun kansen opnieuw om een klant op te doen vcrgrootcn. En zoo kan men dikwijls een reeks gehaaste automqbilistcn luid toe terend zien rijden achter een leege taxi. die onverstoorbaar het midden van den weg houdt, en doet alsof hii er niets van merkt dat de anderen hem wat harder willen laten gaan. Hetgeen dan weer aanleiding geeft tot minder vriendelijke gedachten- wisselingen. hier de voornaamste distrac tie van dc mannen van het stuurrad. Overstroomingen en wervel» stormen in de Ver. Staten NEW YORK, 19 Juni (V.D.). Ernstige overstroomingen, veroorzaakt door aanhou denden zwaren regenval, hebben opnieuw groote schade aangericht in de negen sta ten van het Midden-Westen, vooral in Mis souri, Iowa, Illinois en Kansas. De oogst is grootcndocls verwoest; duizenden hebben hun huizen moeten ontruimen. Zuid-Dakota is door lievige wervelstor men geteisterd. Talrijke personen werden gewond. Zware stormen worden ook gemeld uit Nieuw-Engeland, waar verscheidene mcnschen zijn gedood door omwaaiende boomen en dakpannen. Uit Morrillton in Arkansas wordt gemeld, dat dc dijk langs de Arkansas-rivicr op twee plaatsen is doorgebroken. Een groot gebied is overstroomd. AANSLAG OP HAYASJI SJANGHAI, 19 Juni (Reuter). Do Chi- neeschc bladen berichten, dat een aanslag is gepleegd op den Japanschcn minister van oorlog. Havasji,, tijdens zijn rondreis door Mandsjoekwo; 20 personen zijn gearresteerd. NAAR OOST«AFRIKA MILAAN, 19 Juni (Reuter). Uit Triest wordt gemeld, dat het stoomschip Teverc met 200 havenarbeiders aan boord naar Oost-Afrika is vertrokken. IN DEN PERKBEPLANTING Weer zijn we bezig met het aanbrengen van de zomerbeplanting voor onze bloem perken en met zorg bepalen we wat we er op zullen planten. Als regel ziet men veel roode geraniums of Pelargonium zonale soorten en verder slruikbegonia's. Eenige variatie zou in veel gevallen wel gewenscht zijn. We willen daarom eens nagaan wat er ifzoo voor perkbeplanting geschikt is, en hoe we dat kunnen gebruiken. Rood is een sterk sprekende kleur, die tegen een groe nen achtergrond of op een groenen onder grond fraai uitkomt. Beplanten we echter een bloemperk uitsluitend met roode gera niums dan is het kleureffect te sterk spre kend. Daarom is het beter er iets anders tussehen te planten waardoor de felheid van het rood gebroken wordt. Hiervoor kan men zeer goed gebruik maken van planten met zilverkleurig loof, als: Gna- phalium lanatum, Ccntaurea candidissima; Leucophyhum Brownii, Perythsum ptarmici- tlorum, Stachys lanata en Cineraria mariti- ma. Terwille van de heerlijke geur beplan ten we soms een perk met Heliotroop. Denk er wel aan dat deze plant uit den pot moet worden geklopt en een zwaar bemesten 3rond wenscht. Nu is de bloemkleur van He liotroop wat erg koud en weinig sprekend. Een goed leureffect bereiken we, wan neer we er tussehen oranjebloemige gera niums aanplanten. Deze laatsten houden we in den pot, waarmede ze worden ingegra ven. Wanneer we ze in den vollen grond planten, groeien ze te veel en bloeien ze te weinig. Er zijn ook verschillende mooie rose bloeiende geraniumsoorten. Nu is de rose een veel minder sprekende kleur dan rood of oranje. Om dc bloemkleur te ver sterken kunnen we er planten met donker- roode bladeren tussehen planten, als: Ire- sine, Achyranlhus en Lobelia fulgens of planten met blauwe bloemen, als: Agera- tum en Lobelia erinus. Een goede combi natie is ook gele Calceolaria met donkere Heliotroop of Argeratum. We letten bij het samenstellen van de beplantng vooral op een goede kleurencombinatie. Daarbij hou den we er rekening mede, dat de warme tinten als: rood, oranje en geel goed te combineeren zijn met een van de koude tinten als: blauw en violet. Hiertoe kan' wit worden gerekend, hoepel dit eigenlijk, evenals groen een neutrale tint is. Ook met Begonia's zijn goede combinaties te maken, b.v. witte Begonia met donkerroodc gera niums, donkerroode Begonia met gcelbladi- ge geraniums, rosse Begonia met Heliotroop of Ageratum enz. Voor een goed kleur effect is het noodig dat de bloemperken zonnig gelegen zijn. MINDER PAPIER VOOR DE DAGBLADEN ROME, 19 Juni (Y.D.). Gisteren is con verordening van kracht geworden, volgens welke alle dagbladen niet meer dan eens per weck mogen ui (komen met oen num mer van tien bladzijden. Voor twee dagen in de week moeten zij zich beperken tot een nummer van zes bladzijden, voor de overi ge dagen tot een nummer van acht bladzij den. Deze maatregel wordt gemotiveerd met dc verklaring, dat Italië jaarlijks een be drag van ongc\eer 150 millioen lire uit geeft voor het betrekken van cellulose uit het buitenland. DOLLE OLIFANT CROOKSTON (Minnesota), 19 Juni (Reu ter). In een circus alhier heeft oen dol geworden olifant een negenjarig meisje ge dood en twinlig personen gewond. Er volg de een paniek, waardoor nog meer perso nen kwetsuren opliepen. Door het moedige optreden van den dresseur, die het woeden de dier wist. weg te leiden, kon erger voor komen worden. In tegenwoordigheid van den Führer en van talrijke vertegenwoordigers van dc N.S.D.A.P. had gisteren in Reinsdorf dc begrafenisplechtigheid van de 60 slacht offers der ontploffingscatastrophe plaats Het vindt, dat het tegenover dit land steeds „te beminnelijk en duldzaam" is opge» treden Het Giornale d'Italia zet zijl artikelen reeks voort, waarin het blad tracht aan te tooncn welke vijandige houding Abessynió tegenover Italië heeft aangenomen, in de afgeloopcn tien jaar. In zijn éditie van Dins dag doet het blad uitkomen, dat Abessynió steeds do deur heeft gesloten gehouden voor Italiaansche economische belangen en ini tiatieven. Zoo werd de eenheidsdouane, die door Italië gevraagd was op grond van de conventie van 1906, pas in 1919 toegekend, de concessie voor de spoorlijn Scthit Gon- dar, aangevraagd in 1906, 1913, 1915 en 1917 is nooit gegeven, het in 1911 door den Ita- liaanschen consul te Gondar ondcrtcekcnde contract inzake huur van landbouw- en in dust rieterreinen wacht nog heden op ratifi catie van Addis Abeba, de in 1915 ge vraagde machtiging voor inrichting van vrije entrepots tc Gondar, Adoea en Dessic is steeds geweigerd. Ondanks dc hartelijke ontvangst van Ras Tafari te Rome in 1921 en ondanks dc ondertcekcning van het vriendschapsverdrag en dc overeenkomst van 1928 aldus gaat het blad voort is dc vijandige houding van Abcssynlc ten op zichte van Italië vrijwel niet veranderd. Dat alles, zoo concludeert het Giornale d'Italia, bewijst de vijandige houding ten opzichte van Italië, welke houding nog aangemoedigd is door een te beminnelijk en duldzaam optreden van Italië. Naar uit Addis Abeba wordt gemeld, heeft de keizer sinds het begin van dc Italiaan sche trocpenverschepingen naar Oost-Afrika het leger van Abessynië tot het vijfvoudigo versterkt. De rccrutccring van troepen wordt voortgezet. In den Zwilserschen Nationalen Raad heeft bondspresident Minger in antwoord op een interpellatie, als leider van het militaire departement, verklaard, dat dit departe ment een ontwerp heeft laten uitwerken voor de defensie aan alle grenzen. In den loop van dezen zomer zullen versterkings- werken worden aangelegd aan dc noorde lijke, westelijke en zuidelijke grenzen. Het toegestane credict van 5 milliocn francs is echter niet voldoende gebleken. Dc bonds raad zal daarom een aanvullend crcdiet vragen. liet door den Hongaarschcn ministerraad goedgekeurde en gisteren in het Huis van Afgevaardigcn ingediende wetsontwerp be treffende, dc bescherming der burgerbevol king tegen luchtaanvallen bepaalt, naar officieel wordt medegedeeld, dat ieder Hon- gaarsch staatsburger, man tf vrouw, na dc voltooiing van zijn 17de levensjaar verplicht kan worden tot deelneming aan dc verdedi ging tegen luchtaanvallen. In het belang der verdediging kan het verkeer beperkt worden en de bevolking worden gedwongen tol het nemen van zekere maatregelen. Overtreding van de bepalingen wordt volgens het ontwerp gestraft. De in stellingen der luchtbescherming genieten de bijzondere bescherming van den staat. PARIJS, 19 Juni. (V. D.) Gisterochtend wilden ongeveer 300 werklooze Poojsche arbeiders, die, aangezien zij zonder werk waren, aanzegging hadden gekregen, dat zij naar Polen moesten terugkeeren, zich demonstratief naar het Poolsche consulaat begeven om hiertegen te protesteeren. Op de Place Wagram stuitten zij echter op een politiecordon, dat hun het verder trekken belette. Bij hun poging om den door gang te forceeren, ontstond een vechtpartij, waarbij de politie eenige charges uitvoerde, terwijl de Polen zich met stokken, flesschcn cn andere wapenen verdedigden. Er ont stond op de Place Wagram een gevecht van man tegen man. waarbij ongeveer tien po litic-agenten werden gewond. In het geheel werden 16 Poolsche betoogers gearresteerd. CARDENAS' NIEUWE KABINET MEXICO CITY, 19 Juni. (V.D.) Het nieu we kabinet is gevormd en bestaat geheel uit aanhangers van president Cardenas. In politieke kringen verklaart men, dat de R.K. als gevolg van de vijz yng in het ka binet een gematigder religieuze politiek mo gen verwachten. ïn het nieuwe kabinet heb ben vijf generaals zitting. Alle aanhangers van Calles zijn verdwenen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE O PL A AO VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE". Kantoor: KAMP 41. BINNENLAND Nederlandscho journalisten to Brussel. (Tweede Blad pap:. 2) EILMN1EUWS Lilian Harvey op Schiphol. (Eerste Blad, pag. 2). STADSNIEUWS Vergadering van de Openbare Leeszaal. (Derde Blad, pag. 1). Een vooruitgang in de melkbereiding. (Derdo Blad, pag. 1)'. Medegedeeld door het K.N.M.I. tc De Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige Zuidelijke tot Westelijke wind, be trokken, zwaar tot half bewolkt, waarschijnlijk eenige regen, iets war mer. RUIME STALLING MET ON- jERHOUDS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto'8 In elke prijsklasse voorradig. Paris Midi schrijft, dat de Franschc lucht vloot in 1936 misschien de beste ter wereld zal zijn. Het zal evenwel niet stil blijven staan, zoo gaat het blad verder, Frankrijk zal aan zijn luchtvloot blijven werken. Vervolgens bespreekt het blad een nieuw type bommenwerper, „De Breguet 460", dat is uitgerust met twee motoren van 825 PK. inet driebladige prepellers. Vol beladen met 800 K.G. bommen kan het vliegtuig een gemid delde snelheid van 400 KM. per uur berei ken en vier uur in de lucht blijven. IN BESLAG GENOMEN BERLIJN, 19 Juni (V.D.) Gedurende de laatste weck heeft de Duitsche politie niet minder dan 21 buitenlandsche kranten in beslag genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1