TAXIDIENST Speciale groote wagens L E Y T A X 4000 Ernstige crisis te Belgrado DÉ ÉÊMLANDEU TEL. 1788 Discontoverlaging Belangrijkste Nieuws GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 Vrijdag 21 Juni 1935 I Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Miemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 296 wereldgebeurenj Diplomatieke activiteit Naar een accoord met de oppositie? HET OORDEEL VAN DE WERELD De Fransclien zijn bezorgd HET SLECHTE WEER EN DE VLIEGDIENSTEN Noodweer boven het Kanaal PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 HET INCIDENT TE ADDIS ABEBA in Frankrijk Conflict tusschen Nazis en Stahlhelm Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN TEL. 1630 TEL. 1093 op andere pagima's Laatste berichten Eerste Mat! pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 51 min. In- en verkoop van automobielen ITALIAANSCHE TROEPEN VOOR AFRIKA AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van lregels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummef eikc regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentièn voor do helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel* 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1*Bewijsnummer extra f 0.05 Een tweetal scherpe re soluties, die aanvankelijk uit de pers werden ge? wèerd UIT Belgrado komt het bericht, dat het Joego slavische kabinet, onder leiding van den ministerpresident Jeftilsj, plotseling van het tooneel is verdwenen. Bij deze demissie schijnt men een scherp on derscheid tc moeten maken tusschen aanlei ding en oorzaak der crisis. Dut Jeftitsj aan prins Paul, den voorzitter van den rcgcntschapsraad, het collectieve omslag van zijn ministerie aanbood, was het uitvloeisel van hei feit, dat er bij do hervorming der regeering, o.m. noodig ge worden door het feit, dat de minister van onderwijs Skoeptsjina-voorzitter werd, moei lijkheden rezen, die niet terstond oplosbaar bleken Ie zijn. Do premier kwam met re constructie-voorstellen voor den dag, doch deze konden niet do goedkeuring wegdra gen van Zifkowitsj, den minister van oor log, Stojadinowitsj, den minister van finan ciën en een drietal Kroatische vakministers. Oiiclertusschen slaat men de plank ver moedelijk niet ver mis, wanneer men aan neemt, dat dc gespannen binncnlandsch-po- litieke toestand, waarvan de uitslag der jongste verkiezingen een duidelijke weer spiegeling was, in werkelijkheid dc crisis in liet leven heeft geroepen. Zooals men zich misschien herinnert, heeft de verecnig- de oppositie in Joego-Slavië geweigerd aan de zittingen van het parlement deel tc ne men. Zij gaf er de voorkeur aan buiten de volksvertegenwoordiging om dc regeering te bestrijden. Stojadinowitsj beeft nog wel geprobeerd dr. Mat sjok, den leider der Kroa tische oppositie, ertoe te brengen zijn verzet in zooverre te laten varen, dat hij er zich toe zou bepalen te Belgrado in het .parle ment zijn bezwaren tc .uiten, maar .Matsjck was er alleen \oor te vinden naar Belgrado te gaan, wanneer het kabinet-Jeftitsj zou aftreden cn liet aanzijn zou worden gege ven -an een rcgccring, die gevormd zou moeten worden om niéuwe verkiezingen uit te schrijven, waarbij de autoriteiten geen pressie mochten uitoefenen op de kie zers on waarbij ook een nieuw verkiezings systeem behoorde tc worden gevolgd. Over eenstemming bleef tc dezer zake echter ach terwege en toen het parlement op 3 Juni bijeenkwam, waren alleen voorstanders van do regeering aanwezig. Wel echter publi ceerden dc oppositiepartijen, die zich met elkander hadden verstaan, ten tijde van het bijeenkomen der Skoeptsjina een resolutie, die zeer scherp was gesteld en aanvanke lijk heclemaal niet in dc Joego-Slavische pers werd gepubliceerd. Deze gemeenschap pelijke resolutie, verwijzend naar den 6den Januari 1929, legde er den nadruk op, dat het destijds in het leven geroepen régime (dc dictatuur van wijlen koning Alexander) zonder het volk en tegen liet volk tot stand was gekomen, waardoor vooral het Kroati sche vraagstuk bijna tot onoplosbaar wor dons toe werd verscherpt. In de resolutie werd een pleidooi gehouden voor „ware de mocratie'waarin dc wil van het overgroots deel der bevolking in Joego-Slavië der halve van den boerenstand tot uiting be hoorde te komen; alleen op deze wijze, al dus werd eraan toegevoegd, zouden alle pro blemen tot tevredenheid der Kroaten, Ser- ven en Slowcnen kunnen worden opgelost. De laatste verkiezingen waren volgens de resolutie geen verkiezingen, maar van be gin tot einde slechts leugen en geweld. Dc verdere strekking der resolutie was, dat de regeering een geweldige meerderheid der kiezers tegen zich had, maar ondanks den feilen toon plaatste de oppositie zich nog steeds op den grondslag van den staat der Serven, Kroaten en Slowenen. Een tweede resolutie werd gepubliceerd door de afgevaardigden van de vroegere Raditsj- en Pribitsjewitsj-partij, de agra- risch-dcmocratische coalitie, die teruggreep naar 1918, m.a.w.: hot gehccle staatsrechte lijke vraagstuk van den nieuwen Joogo- Slavischen staat weer aan de orde wilde stellen. Boven werd reeds genoteerd, dat de reso luties aanvankelijk uit dc bladen werden ge weerd, maar na eenigen tijd ging de pers, tot veler verrassing, toch tot publicatie over, zij het, dat ze fel werden gecommenteerd. De regoering had, na een tijdlang tc hebben ge draald, toestemming gegeven tot openbaar making der oppositioneele bezwaren. Moest dit uitgelegd worden als een poging om met de oppositie alsnog tot een vergelijk te komen? Velen vermoeden, dat het de regent- schapsraad is geweest, die tenslotte liccft in gegrepen en daarbij blijkbaar uitging van de overweging, dat het feitelijk niet aanging verklaringen van gekozen volksvertegen woordigers, al behoorden die tot dc oppositie, te verbieden. Te hoogster plaatse zag men, wanneer niet alle tcckencn bedriegen, in, dat Joego-Slavië gevaarlijke spanningen zouden kunnen worden bespaard, wanneer men tegenover de oppositie een welwillender houding ging aannemen. Iïoe dit zij, algemeen neemt men aan, dat thans aan Stojadinowitsj, den partijloozen minister van financiën uit het demissionaire kabinet-Jcftitsj, dc vorming eener nieuwe regeering zal worden opgedragen. Hij wordt algemeen beschouwd als degene, die de meeste kans heeft dc oppositioneele groepen ertoe te bewegen aan do regeering deel te nemen en dus groote verantwoordelijkheden op zicli te nemen. Met spanning ziet geheel Europa de ontwikkeling der tegenwoordige crisis in Belgrado tegemoet, omdat de toe komst van den Jocgo-Slavischcn staat in niet onbelangrijke mate kan afhangen van de oplossing van het binnenlandsch-politiekc conflict. Concessies aan de oppositie kunnen de situatie redden. Blijft men tc Belgrado te louter-Servisch georienteerd en besluit men daar opnieuw zijn heil te zoeken in een onverbiddelijke dictatuur, dan is liet niet uitgesloten, dat de slaat der Serven, Kroaten en Sloven en uiteen wordt gereten door een ontbindenden burgeroorlog. In Engclsche kringen uit men zijn voldoening over liet vlootaccoord Dc Evening News schrijft, dat Groot-Bri- tannië het cenige land is, waarvan men kan aannemen, dat het niet meer gelden zal uitgeven voor vlootbewapeningen dan nood zakelijk is. Duitschland heeft zich thans tot een overeenkomstige gematigdheid verplicht. De liberale Star richt vriendschappelijke, doch vermanende woorden aan het adres van Frankrijk. Frankrijk, welks economi sche toestand wanhopig is, kan tot deze overeenkomst toetreden cn zelfs een uitbrei ding tot stand brengen om onnoodigc kosten te besparen. De diplomatieke correspondent van dc Manchester Guardian betreurt het, dat tij dens dc besprekingen niet een nauwer con tact heeft bestaan met dc Franschc regee ring, maar geeft toe, dal de Engclsch-Duit- sche overeenkomst de Duitsrhe vloottonnagc vaststelt op een niveau, dat aanzienlijk on der de totale Franschc tonnage ligt. Het ac- coord met Duitschland wordt in Londen be schouwd als een onontbeerlijke voorwaarde voor iedere algemeene vlootovcrecnkomst. De bezorgdheid \an de openbare meening in Frankrijk met betrekking tot de politieke gevolgen van do Engelsch-Duitsche vloot- overeenkomst komt sterk lot uiting in de Parijsche pers. De Temps schrijft tc zijn verrast door de bepalingen van dc overeenkomst. Evenals de meeste andere, bladen acht het blad het bevreemdend, dat do Britsche regeering wel iswaar Parijs en Rome om raad gevraagd heeft, maar dcnzclfden dag, waarop do ant woorden te Londen zijn aangekomen, met Duitschland de overeenkomst heeft gesloten. Bovendien heeft men geen rekening gehou den met de principicele bezwaren, die in de antwoorden naar voren zijn gebracht. liet blad hoopt Vrijdag van Eden to vernemen of de tot dusverre door Engeland gevolgde politiek van Europeeschc. samenwerking in overeenstemming gebracht kan worden met dc nieuwe methode, die ingezet is met het sluiten van de Engelsch-Duitschc vlootovcr ecnkomst. De Liherté is van mcening, dat als poli tieke consequentie van de overeenkomst hot aanzien van Hitler niot alleen in Duitsch land, maar in geheel Europa zeer zal stijgen. Het Journal des Débats houdt het oogen- blik voor gekomen, dat Frankrijk dc groot ste openhartigheid toont in de onderhande lingen met Engeland. Eden zal ongetwijfeld hoffelijk worden ontvangen. Hij vergist zich echter, wanneer hij door enkele vriendelijke woorden Frankrijk hoont tc winnen voor dc Engclsche opvatting. Men moet van de En- gelschcn cischen, dat zij Frankrijk niet hin deren bij het nemen van maatregelen, die noodig zijn geworden na dc Duilsch-Kngel- sclic overeenkomst. Vooral moet Londen we ten, dat Frankrijk in geen geval zal toestem men dc lucht kwestie or> dezelfde wijze als do vlootkweslie te regelen. In een hoofdartikel schrijft dc Trihuna, dat de 35 voor een continentaal land als Duitschland, waarvoor slechts Noord- en Oostzee in aanmerking komen, een zeer hoog percentage is. vergeleken met de Engclsche \loot. De Engclsche politiek heeft het doel matig geacht, zich los te maken van dc so lidariteit met Frankrijk en Italië, die in Strcsa bezworen werd, ofschoon toen dc mo gelijkheid niet was uitgesloten, dat men een gemeenschappelijke basis voor overeenstem- ming met Duitschland had kunnen vinden. liet Giornale d'Italia stelt vast, dat Enge land met. dc ondcrlcekening van dit verdrag zijn eigen vrede met Duitschland heeft ge sloten. Voor Engeland is het groote probleem van na den oorlog opgelost en dc vlootcon- currcnlic is geëindigd. Berlijn aan dc andere zijde wil een basis scheppen voor een goede versland houding met Engeland. De tus schen Duitschland en Engeland gewisselde documenten zijn van buitengewone betceke- nis en kunnen zelfs beschouwd worden als het nieuwe vredesverdrag tusschen dc bei de landen. DUMPINGFONDS BERLIJN. 20 Juni (Ilavas). Er is een dumpingfonds voor de Duitsclie industrie gevormd. Alle Duitsche firma's met een be drijfskapitaal grooter dan 20000 Mark heb ben een officieel schrijven ontvr.rgen, waar in zij worden gelast van 2 tot 15% van hun kapitaal te storien ter vorming van do dum- pingkas. Eden zal na Parijs een bezoek aan Rome brengen LONDEN, 20 Juni. (V.D.) Anthony Eden, zal vanmiddag in gezelschap van William Strang, van de Volkcnbondsafdce- ling \an het Foreign Office, naar Parijs ver trekken teneinde met de Fransche regeering de Engclsch-Duitsche vlootovereenkomst to bespreken evenals het plan voor het West- Europeesclie luchtpact. Morgenmiddag zal Eden de lunch gebruiken met den Fran- schen minister-president Laval. Dc leider der Duitsche viootdelegatie von Ribbenlrop had hedenmorgen een langdurig onderhoud met den Engelschen minister president Baldwin. Daarna werden de tech nische onderhandelingen voortgezet. Het was de eerste ontmoeting van den ambassadeur met Baldwin sedert zijn tegen woordig verblijf te Londen als leider van do Duitsche viootdelegatie. Vervolgens vond een onderhoud plaats tusschen Baldwin en Eden, die zicli heden middag naar Parijs begeeft. PARIJS, 20 Juni. (Reuter). La^l heeft hedenmorgen den Fransche ambassadeur te Berlijn, Fran«;ois Poncet ontvangen. Naar officieel bekend wordt gemaakt, zal Eden zich van Parijs naar Rome begeven \oor het houden van besprekingen. Het des betreffende communiqué luidt: De Britsche regeering heeft den leider der Italiaarische regeering te kennen gege ven, dat het nuttig zou kunnen zijn, wan neer minister Eden na zijn a.s. besprekingen met Laval, direct zou doorreizen naar Italië, teneinde met Mussolini dezelfde problemen te bespreken, die het onderwerp zullen zijn van zijn besprekingen te Parijs, n.l. de Eden vloot kwestie en de eerstvolgende stappen, die met betrekking tot een Westelijke lucht- conventie moeten worden gedaan. Het antwoord van Mussolini is thans ont vangen. Mussolini juicht dit voorstel toe. Eenigc vertraging Het laatste toestel van Schiphol naar Londen niet vertrokken AMSTERDAM, 20 Juni. Het sleehtc weer, dit lieden boven Europa hoérschtc, heeft zijn invloed doen gelden op dc vlieg- diensten van en naar Schiphol. Ecnigc toe stellen zijn met vertraging binnengekomen. Andere rapporteerden zeer ongunstig weer, doch arriveerden op den juisten tijd. Over het algemeen hingen de wolken laag, ter wijl het aanhoudend regende. Het zicht was ecliter vrij goed. In verband met de weersomstandigheden acht Ie dc K.L.M. liet evenwel raadzaam het laatste toestel naar Londen, dat om 21.20 uur hedenavond moest vertrokken, waar- \oor cenige passagiers gehoekt waren, te annulccren. IIet toestel uit Parijs, dat vandaar om acht uur was vertrokken voor Amsterdam via Brussel cn Waalhaven heeft we gens het slechte weer in Zuid-Bclgië in Va lenciennes een lusschcnlanding gemaakt. In verband met het bovenstaande seint Reuter ons nog uit Londen d.d. 20 dezer: Uc piloten, die vliegen op de lijnen tus schen liet vaste land en Croydon, hebben tc kampen gehad met zware regenslormcn op een hoogte van tweeduizend voet. Zij waren gedwongen door zware wolkenlagen heen te vliegen met hef. gevolg, dat alle machines hedenmorgen over tijd aangeko men zijn. Dc piloten op de lijnen Berlijn, Amsterdam, Parijs meldden, dat zij boven Het Kanaal en boven dc Engelsche kust het ergste noodweer ontmoet hebben sedert ja ren. NIEUWE WAGENS Daad van een provocateur? ADI11S ABEBA, 20 Juni. (Reuter). Naar aanleiding van het incident, waarbij een on bekende het Italiaansche vlaggetje van dc auto van den Italiaanschen zaakgelastigde heeft afgerukt, wordt medegedeeld, dat de dader niet tot het Abcssijnsche leger be hoort. De ambassadeur heeft een officiecle verontschuldiging gecischt. In Abessijnsche kringen is men van meening, dat men tc doen heeft met een daad van een provoca teur. Men hecht weinig beteekenis aan het geval. ADDIS ABEBA, 20 Juni. (V.D.) Dc Abessijnsche regeering heeft den leden van den Volkenbondsraad voorgesteld, dat de Raad met het oog op de toenemende ver scherping van het conflict met Italië on middellijk neutrale waarnemers zal aanwij zen, die zich naar Abcssynië zouden bege ven, cn een reis zouden maken door de streken die aan Italiaansch Somaliland grenzen en door andere gebieden. Zij zou den dan den in de grensgebieden werkelijk bestaanden toestand moeten besludeeren en een onderzoek moeten instellen naar alle z.g. of wrkclijkc incidenten. De Abessijn sche regcering zou zich verplichten den waarnemers alle hulp en steun te vcrleenen voor het uitvoeren van hun taak en zou tevens de kosten van het onderzoek dragen. Duitsche wapenleveran ties Verschillende Fransche Maden hadden het bericht gepubliceerd, dat groote Duit sche leveranties van gasmunitie cn chemi caliën voor den gasoorlog via Djiboeti naar Abcssynië vervoerd waren. Een bijzondere correspondent van de Matin heeft inmiddels in Djiboeti een onderzoek ingesteld, waar uit gebleken is, dat in de laatste zestien maanden slechts twee metalen flesschcn met chemicaliën voor de vervaardiging van ijs uit Duitschland naar Abcssynië zijn ver zonden. PARIJS, 20 Juni. De Bank van Frankrijk heeft heden haar disconto verlaagd van 6 op 5 procent. Uit de balans van de Frans schc Bank blijkt, dat sedert dc vorige week dc toestand aanzienlijk is verbeterd. De gouduitvoer is opgehouden cn zelfs is dc goudvoorraad met 28 millioen aangegroeid. Reuter seint uit München, dat een ernstig conflict is ontstaan tusschen de Stahlhelm en de Nazi's. Op een vergadering van de plaatselijke groep van de Stahlhelm sprak een oorlogsinvalide cn gaf den wcnsch tc kennen, dat meer vrijheid in de criliek zou worden toegestaan, voorts richtte de spre ker een aanval tegen liet radicalisme van zekere elementen. Dc minister van binnenlandsche zaken van Beieren heeft alle actie van dc Stahl helm verboden. Men meent, dat het conflict ernstig genoeg is om de interventie van Hitler noodig te maken. ZUID-SLAVISCHE REGEERING AFGETREDEN BELGRADO, 20 Juni (V.D). De Zuid- Slavische regcering is afgetreden. Doordat de minister van onderwijs tot voorzitter van de volksvertegenwoordiging was be noemd, was een gedeeltelijke wijziging van het kabinet noodig. De ministers van oor log, financiën en drie Kroatische ministers verklaarden zich niet accoord met dc voor gestelde wijziging, waarna toen een schik king niet te inden was en het kabinet zijn ontslag indiende. Het ontslag is aanvaard. Naar aanleiding van d!t feit is de confe rentie van dc Kleine Entente, die op 22 Juni te Belgrado zou worden gehouden, uit gesteld. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. BINNENLAND Dc vergadering der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 3J. STADSNIEUWS Alcohol en snelverkeer zijn steeds vijan den. (Kantongerecht). (Tweede Blad, pag. 1). iVerkiczingsactio der S.D.A.P. (Tweedo Blad, pag. 1). Do Ziektewet en het gemeentepersoncel. (Tweedo Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K.N.M.Ï. te De Bilt Verwachting: Meest zwakke winc uit Zuidelijke richtingen, afnemendt bewolking, weinig of geen regen, war mer overdag. Hoogste barometerstand 765.5 te Avord. Laagste barometerstand 739.8 te .Vest- manor. RUIME STALLING MET ON- DERHOUD3 - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's In elke prijeklasee voorradig. ROME, 20 Juni. (Reuter) De vier divi sies van leger en militie, die thans bestemd zijn voor Oost-Afrika, zouden, naar verluidt, worden aangevuld door do mobilisatie van een vijfde divisie geregelde troepen en een vijfde divisie zwarthemden vóór den aan vang van eventuecle operalies. Een incident in 'Abcssynië Naar de Dailv Express meldt, is een jong Abessiinsch vlieger-officier gisteren gear resteerd. daar hi} van een aan het Ita liaansch gezar^schap te Addis Abeba toe- behoorende f*: o de Italiaansche vlag had afgerukt en de overjas van den eersten se cretaris van het Italiaarsche gezantschap had ceschp.iird.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1