TAXIDIENST Speciale groote wagens LEYTAX 4000 DE ÊEMLANDEU Zware trambotsing te Amsterdam GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 Maandag 24 Juni 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 298 MILITAIRE OPLEIDING VAN DE JEUGD PRINS VAN WALES UIT ZIJN MEEN ING PRINSES JULIANA NIET NAAR NEUWIED NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland TEL. 1788 W. LEYENHORST - LEUSDEHWEG242 Dit nummer bestaat uit 3 bladen EXEMPLAREN MOTORRIJDER VERONGELUKT TEL. 1830 TEL. 1093 De misdaden rond Oss op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 52 min. In- en verkoop van automobielen ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 r£8el3 n.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertenlicn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 WERELDGEBEUREN De Engelsche troonsops volger begeeft zichtegen de usance in, op politiek terrein GISTEREN is de prins van Wales ccn en veertig jaar oud geworden. Brieven en gelukwcnschtelcgranuncn zijn bij honderden liet St. Janiespaleis, zijn stede lijke residentie, binnengestroomd en ook op Port Belvedere, zijn landgoed nabij Wind sor, had liij ettelijke felicitaties in ontvangst te nemen, die even zoovclo blijken waren van de populariteit, waarin de troonsop- volger zich mag verheugen. Bovendien is hij de laatste jaren een persoonlijkheid ge worden, die, naar het schijnt, een verre van onbeteekenende rol speelt hij de groote vraagstukken, waarvoor Engeland zich ziet gcjilaatst. drukken, hierin bestaat, dat zii tc keer gaan tegen eiken vorm van gezonde discipline en opleiding ciu wanneer zii de macht in handen zouden hebben, daar tegen optre den met verboden." Dc prins van Wales schoot door deze er- klaring pijlen af op de Labour Party, wier sprekers telkens opnieuw zich kanten tegen de O. T. C. (Officers Training Corps) en in liet bestuur van den Londcnschen graaf- schapsraad legt dc partij, sinds zii daarin de meerderheid heeft verworven, dc neiging aan den dag de militaire opleiding der jeugd in do Londensc.he stadsscholen offi cieel te verbieden. De Labourleiders heb ben ook reeds hun aanvallen gericht op den prins van Wales De oude Lansbury deed liet, door den prins van Wales erop te wij zen, dat er ook nog andere vormen van discipline bestaan dan liet geweer te schou deren en soldaatje te spelen. Zoodoende is le Engelsche troonopvolger, in' strijd met de usances, waaraan tot dusver zoo pijnlijk de hand werd gehouden, inoens temidden van den partijstrijd verzeild geraakt. Het evolg hiervan is en dit is wel een beetje jammer dat nu een ander woord, dat de prins onlangs sprak over het toe steken van do hand aan de Duilsclicrs nu ook hier en daar wordt gekritiseerd. Dit neemt echter niet weg. dat de prins van Wales, naar het zich laat aanzien, de meer derheid van het Engelsche volk achter zich heeft, zoowel wat de kwestie der militaire opleiding betreft als wat de toenadering tot Duitschland aangaat. De prins van Wales Een geboren spreker kan men den prins van Wales bezwaarlijk noemen. Het merk waardige geval doet zich dan ook voor, dat hij, die eigenlijk iedere weck meer dan eens in hei openhaar een rede moet hou den, daarbij telkens een zekere verlegen heid aan den dag legt, hetgeen telkens op nieuw aan den dag treedt door hetzelfde gebaar: het nerveus grijpen naar zijn das. Dit neemt echter niet weg, dat de redevoe ringen \an den prins van Wales, ondanks het feit, dat eloquentie er volkomen vreemd aan is, nimmer nalaten diepen indruk te maken, doordat zij rechtstreeks gaan tot het hart van de Britten: de gedachten,daar in vervat, zijn eenvoudig, de woorden hel der en klaar. Den troonopvolger is het ge geven in den meest prcgnanten vorm dat- ^?cn.e uitdrukking te brengen, wat er leeft in het Britsche volk. Zijn voornaamste plicht is uit den aard der zaak die der representatie, maar zoodoende is hij tevens de leider geworden van belangrijke volks bewegingen. Zoo speelt hij dan ook een leidende rol bij <lc bestrijding van de krot woningen en bij de actie ohi wat fleur en hoop te brengen in de harten van de werk- looze jeugd, twee vraagstukken, die voor het Bi itselic volk tegenwoordig bijna ge "wetenskwesties zijn geworden. Groote lof is ongetwijfeld op zijn plaats voor al het geen hij voor de z.g. boy clubs doet. Wat minder vaak geschiedt-, is onlangs niettemin tot twee keeren toe gebeurd: dc prins van Wales heeft zich, door het uit spreken van redevoeringen, rechtstreeks op het terrein der politiek begeven, n.l. in zijn rede, waarin hij kritiek oefende op degenen, die zich tegen de militaire opleiding dor schoolgaande icugd kanten en in zijn toe spraakwaarin hij te 'kennen gaf, dat Duitschland de hand moest worden toege stoken, een verklaring, die den prins Aan Wales in Duitschland buitengewoon j)opu- lair heeft gemaakt. Zoowel in Duitschland ills in Engeland wordt hij om deze reden dan ook reeds de vredesprins genoemd, lict- -gecn Vrijdag j.Ukv. ook geschiedde op een diner, dat aan ecu 29-tal Duitschc frontsol daten, mannen, die, in Engeland krijgsge vangen zijn geweest, werd aangeboden door het gemeentebestuur van de hadplaats Hove. Bedoelde Duitschcrs, die afkomstig zijn uit West/alen, zijn n.l. gasten van dc stad Brighton en zij hebben thans hun gast hoeren nitgenoodigd tot een contra- bezoek aan dc provincie West falen. Terwijl liet in Engeland overigens niet de gewoonte is leden van de koninklijke familie in oen openbare polemiek te be trokken Voor de pel's is dit dermate een wet geworden, dat zelfs in do organen der Labour Party over liet koninklijke huis slechts goede dingen worden gezegd is dc laatste tijden hiervan echter afgewe ken. Daar staat nochtans tegenover, dat de leden van hel koninklijk huis tot dusver angstvallig hebben vermeden zich te men gen in kwesties, die een punt van strijd der partijen vormen. Den troonopvolger, den prins Aan Wales, wordt thans voor de voeten geworpen, dat hij gehandeld beeft in strijd met deze stilzwijgende afspraak. De prins heeft, gelijk boven reeds in het kort werd genoteerd, zeer scherp zich uit gelaten legen diegenen, die van de mili taire opleiding op de openbare school niets willen welen. TI ij roemde ziin critici cranks, dwazen, ..die mecnen, dat d," eonige wijze, waarop zij ons aller gevoel van afschuw van den oorlog kunnen uit 'ssGRAVENHAGE, 24 Juni. Naar wij vernemen heeft de Prinses tot haar leedwezen moe» ten afzien van haar voornemen om de doopplechtigheid te Neu» wied bij te wonen, aangezien de behandelende geneesheer naar aanleiding van de keelontsteking, welke de Prinses gehad heeft, haar groote vermoeienissen heeft ontraden. EFFECTEN VERDUISTERD? De Arnliemsche politie heeft een gewe zen gérant gearresteerd, die van iemand uit Praag een aantal effecten in bewaring had ontvangen, ter gezamenlijke waarde van 100.000 mark en waarvan liii een ge deelte ten eigen bate heeft aangewend. Bij zijn aanhouding bleek de .nan nog slechts in liet bezit van .'30.000 mark te zijn. Hoewel hij ontkent, zich aan verduiste ring te hebben schuldig gemaakt, is uii in liet huis van bewering ingesloten. Het onderzoek wordt door de politie oort gezet. METSELAAR IN DEN RIJN VERDRONKEN OOSTERBEEK, 23 Juni. Hedenmiddag om ongeveer 4 uur is de 27-jarige metselaar J. Momberg, wonende te Arnhem, bij liet baden in den Rijn, nabij de Hevea fabrieken alhier, verdronken. Een schipper, die het ongeval zag. «■inw hem na en haalde hem direct op. Dc levens geesten waren echter toen reeds geweken. Toepassing van kunstmatige ademhaling mocht niet meer haten. Zijn echtgenoote en 4 nog jeugdige kin deren zagen het ongeval gebeuren. ZEVEN PERSONEN GEWOND Een open bijwagen werd door den schok zoo goed als vernield AMSTERDAM, 23 Juni. Hedenavond omstreeks zeven'uur reden in dc Plantage Middciilaan, komende uit de lichting van dc Kerklaan, twee tramtreinen achter el kaar. Voorop reed een tramtrein van lijn 9, beslaande uit een motorwagen en een kleine open bijwagen. Deze stopte aan dc Bad laan. Pc bestuurder van liin 14 heeft niet spoedig genoeg kunnen stoppen; zijn wagens slipten door en met een hevigen slag botste hij op den open wagen van lijn 9. Glasgerinkel en hevig gegil volgden op den slag. De kleine open wagen bleek ver nield en door den hevigen schok waren de passagiers als kegels door elkaar geworpen. elcn van hen hadden door glasscherven bloedende wonden opgeloopcn, terwijl an doren over piin in verschillende lic.haams- dóelch klaagden. Door do openbare brandmelder op den liock van de JJadlaan werd de brandweer gewaarschuwd, die hoorde wat er aan de hand was, naar de plaats des onheils uit rukte, maar tevens den Geneeskundigen Dienst kennis gaf van het ongeluk. Spoe dig was clan ook de noodige hulp aanwezig. De meeste gewonde passagiers waren het café op den boek van de Plantage Badlaan binnengebracht. De Geneeskundige Dienst bracht een zestal der gewonden naar liet Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, terwijl andere nog ter plaatse werden geholpen. Do ernstigst gewonden waren zij, die snij- wonden hadden opgeloopcn. Gewond werden de bestuurder van den motorwagen van lijn li II. M. Verheven, mejuffrouw J. I-I. Licwcg, Badlaan mejuf frouw Groenteman, Rapenburgcrstraat ói, mejuffrouw L. Roggeveen, Balistraat 7r>, mevrouw G. B. Bevcrvecr—Lamzaat. Born.co- straat 102, mevrouw Vun GccmenGort, Hccrcngracht 169, de lieer Koopman en me juffrouw J. C. flakkert. Geen van de verwondingen is van ern- sligen aard. Ook zij, die naar het O.L. Vrouwe Gasthuis werden gebracht, konden na verbonden te zijn huiswaarts koeren. Dc botsing Ts diïSTjfig betrekkelijk goed afgeloopen, maar lievig is deze zeer zeker geweest. Want dc open bijwagen was zoo goed als vernield. Dc bouten, die de ver schillende doelen verbinden waren afge knapt als glas. Alles hing scheef in den wagen. De banken stonden niet moer recht. Ook liet voorbalcon van den motorwagen j van lijn 1i was gedeeltelijk vernield, even als dat van don motorwagen van lijn 9. Dc gewonden bevonden zich dan ook in die gehavende deel en van de tramwagens. De tranidienst op beide lijnen had door dit on geluk groote vertraging. De gehavende wa gons werden door den dienst van de ge meentetram weggesleept. Zoowel door dc politie als door den dienst van de tram wordt een nader onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk ingesteld. TWEE BEJAARDE ECHTELIEDEN AANGEREDEN HAARLEM. Op de Raaks werden een 73-jarige man en zijn 78 jarige cchtgonoote bij liet oversteken van den weg, vermoede lijk door het niet goed uitkijken naar bel verkeer, aangereden door een vrachtauto. Beide oudjes werden tegen den grond ge worpen, waarbij dc man een schedclhasis- fracluur opliep en een rib brak, terwijl de vrouw een zware hersenschudding opliep. De beide slachtoffers werden naar bet dia concssenhuis overgebracht. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAO VAN Drie andere personen gewond hij een ongeval te Ter Aar TER AAR. Op den West Kanaalweg in deze gemeente heeft Zaterdagavond le on-- geveer 10 uur een ernstig motorongeluk plaats gehad, dat aan een persoon het le ven gekost heeft, terwijl drie andere per sonen gewond werden. Uit de richting Alphen aan den Rijn na derden twee motorrijders elk met een duo passagier op hun motor. In ccn bocht van den weg raakte dc 38-jarigo A. van R. de macht over het stuur kwijt, met het gevolg, dat hij in volle vaart tegen een paal op vloog en daarna den berm van den weg in reed. De tweede motorrijder, die niet tijdig meer kon stoppen, vloog eveneens tegen den grond aan. Van R. bleek een schedelbasisfractuur op geloopcn te hebben en werd naar het zie kenhuis overgebracht. Zondagochtend is hij aan de gevolgen der opgeloopcn verwon dingen overleden. De andere drie slachtof fers hadden eveneens min of meer ernstige verwondingen opgeloopcn, cn werden na eerst ter plaatse voorloopig verbonden tc zijn overgébracht naar het ziekenhuis te Rot terdam. DE K.L.M. VLIEGT WEER NAAR KNOCKE Zaterdag 29 Juni a.s. wordt clo K.L.M.- dienst op Knocke—Zoute heropend. Even als in vorige jaren, wordt de lijn naar Zee land. n.l. gedurende liet badseizoen, doorge trokken tot de Belgische kust. doch dc nieuwe Fokker-Douglasvlieetuigen zorgen voer hoogcr snelheid, korter reisduur en meer comfort dan vroeger. Voor het' eerst zal de post uit Knocke, be stemd voor Amsterdam en Rotterdam, de zen zomer per K.L.M.-vliegtuig vervoerd worden. OVER EOORD GEVALLEN EN VERDRONKEN AALSMEER, 23 Juni. Zondagmiddag is op de csteinderplas onder Aalsmeer liet achtjarige jongetje Andries Maarman uit Amsterdam van dc voorplecht van een zei 1- vaartuig te water geraakt en verdronken. Zijn grootvader, die hem nasprong moest de poging om het kind te redden bijna met den dood bekoopen. Hij kon gelukkig nog gered worden. De Rijkspolitie heeft na eoni ge uren dreggen liet lijk van het knaapje opgehaald. (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. Nieuwe arrestaties cn oude geschiedenissen Met groote acti\ifeit zet dc politie haar taak, 0111 Oss van liet misdadige element te zuiycien, voort zoo lezen wij in Dc M.a a n d a g 111 orgc 11. In dc nachten van Woensdag op Donder dag en van Donderdag op Vrijdag werden door de. gemeentepolitie van hun bed ge licht zekere Van O., bijgenaamd ..Het Schoentje" en AI. dc R., kassier van de Boe renleenbank te Maren in September 1930. Destijds opereerde in Oss en omgeving een bende, waarvan M. de R. dc leiding had. Inbraken cn diefstallen waren aan de orde van den dag en aan het feit. dat de R. rle laatste jaren veilig achter 'slot cn grendel was opgeborgen, is liet te danken, dat zijn naam langzamerhand in het ver geetboek is gerankt. Het complot was er (lostijd mede bekend, dat dc lieer Ottcn te Maren, de golden van dc boerenleenbank in een brandkast had geborgen en daar men het op deze gelden had voorzien, wer den plannen gesmeed om den bankier to beroovcn. Vijf mannen, w.o. „TTct Schoentje" en de R. begaven zich naar Maren en terwijl een van hen op den uitkijk bleef staan, dron gen de anderen, niet masker? onherkenbaar gemaakt, door verbreking van een raampje aan de achterzijde, het huis van den kas sier binnen. De indringers hadden bij bun komst eenig gestommel gemaakt, waardoor de beer O. gewekt werd. TTii vermoedde on raad en snelde, gewapend met ?"«n revolver, j onbevreesd, naar beneden, om zien. wat er aan de band was. Toen sfr id bij plotse ling tegenover dc i gemaskerde roovers. In minder dan een oogenblik werd den kas sier de revolver uit dc hand gerukt en daar liii (bans niet meer tegen dc overmacht was opgewassen, moest hij zich wel overgeven. Onder bedreiging met zijn eigen revolver, wérd de lieer O. gebonden, waarna de ban dieten hem dwongen dc sleutels van dc brandkast te halen. Vervolgens werd de kassier, onder bedreiging met den dood, gedwongen de safe te openen, waarna de roovers zich van den inhoud, welke tusschcn de twee cn drieduizend gulden bedroeg, meester maak ten. Na den bewoner stevig vastgebonden te hebben, maakten de bandieten zich met bun aanzienlijke buit ijlings uit de voelen. Destijds waren ook reeds verdenkingen tegen de R. en ziin trawanten gerezen, doch de politie kon niet tot arrestatie overgaan, daar wegens de bekende Ossclie stilzwij gendheid, de bewijzen ontbraken. Dat M. de R. voor geen kleintje vervaard was, blijkt wel uit bet feit. flat bij on middellijk begon met het beramen van plannen voor een nieuwen overval. De bende "Stad „een tip" ontvangen, dat do fabrikant M. II. te Oss in den nacht van Donderdag op Vrijdag de looncn, die des Vrijdags aan de werklieden werden uit betaald, in huis zou hebben. Men besloot daarom in één dezer nachten ten huize van den heer TI. een inbraak te plegen en zich van deze gelden meester te maken. De politic kroeg evenwel lucht van deze plan nen en zii besloot een extra oogje in bet zeil te houden. In den nacht van 27 op 23 November 1930 stelden zich een aantal poli tiemannen en marechaussee's verdekt op in de villa van den beer H. en wachten op de dingen die komen zouden. Wat verwacht werd, geschiedde inder daad. M. de R. en ziin maat. de destijds 24- jarigc \V. A. E.. drongen, door uitsnijding van een ruit de villa binnen en slopen naar een kast. waarin zich de buit zou be vinden. Zij maakten zich inderdaad van cc-i Feestelijke Partij. STADSNIEUWS bijeenkomst der R.K. Dem. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT Onderlinge wedstrijden van A.L.T.A. (Derde blad, pag. 2). A.Z. (33). cn P.C. cn B.Z.Z. spelen gelijk (Derde blad, pag. 2), Medegedeeld door het K.N.M.I. Ic De Bilt. Verwachting: Meest zwakke wind uit Oostelijke richtingen, licht tot half bewolkt, droog warm weer, behoudens kans op onweer. geldkistje meester, doch op hetzelfde oogen blik zagen zij zich ontdekt. De dieven maakten aanstalten om hals over kop to vluchten, doch toen de politiemannen hen achtervolgden, loste de R. eenige schoten op zijn achtervolgers. Er ontstond een ge weldige verwarring. Bij de schietpartij werd de marechaussee Pceters door een kogel aan de polsslagader getroffen. Hij moest naar het ziekenhuis te 's-Hertogen- bosch worden vervoerd. Ook de R. moet door een kogel getroffen ziin. ITij slaagde er evenwel in, in de duister nis te ontkomen. Ziin mededader B. werd ter plaatse gearresteerd. Ofschoon de poli tic onmiddellijk een uitgebreid onderzoek instelde naar den vluchteling, slaagde dc beruchte bandiet cr in. onvindbaar tc blij ven. Naar de volksmond beweert, heeft hij ge- ruimen tijd in ccn hol in dc Osschc heide verblijf gehouden. Na drie maanden werd ziin toestand zoo onhoudbaar, dat hij zich zelf bii de politie aangaf. M ie evenwel denkt, dat hij toen berouwvol bekende heeft het mis. Zelfs in de. rechtszaal bleef 11 ij zijn „onschuld" vol houden. Dit hielp evenwel niet cn hii werd met B. tot vier jaren gevangenisstraf ver oordeeld. Ziin veroordecling beteekendc destijds het einde van rle heerschende mis- dadigerstèrreur, welke later weer. is opge laaid. Bij de behandeling voor do rechtbank te 's-Hcrtogenhosch in Maart 1931, wees de Officier van Justitie op de groote onveilig heid. welke te Oss hccrschtc cn die na de arrestatie van dc R. ccnigszins was ver minderd. Dc officier herinnerde aan de overval op de boerenleenbank te Maren en merkte op, dat de politie bij een huiszoeking bij dc R. een pak bankpapier uit diens zakken haal de. Toch beweerde hij toen. niets van de zaak te weten. Spr. verklaarde met klem, dat hij de R. als leider cn hoofdman der bende beschouwd. RUIME STALLING MET ON- OERHOUDS - ABONNEIV1ENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler. Plymouth Adler, Fiat, PA.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto'e in elke prijsklasse voorradig. DE STRUBBELINGEN TE AMEIDE EN TIENHOVEN De tegenwoordige secretaris der Gemeente Anicide is tevens burgemeester dier gemeen te en burgemeester van Tienhoven. Zoo men weet, komt nogal eens onccniglicid voor tus schcn den burgemeester cn leden van den raad en het gemeentebestuur. Dc raad dor gemeente Amcide heeft nu een besluit genomen tot. wijziging van de instructie voor den secretaris dier gemeen te. O.m. komen in deze gewijzigde instructie de volgende bepalingen voor, dat de secre taris alle werkdagen op de secretarie aan wezig moot zijn. Dc Kroon beeft thans dit raadsbesluit ver nietigd, o.a. op dezen grond, dat geen reke ning is gehouden met de vrijheid van be weging, waarover de secretaris noodzakelijk moot kunnen beschikken ter richligo ver vulling van dc hem als burgemeester bij de wet opgelegde verplichtingen, hetgeen moet worden geacht te zijn in strijd met liet algemeen belang. IIITTE-SLACHTOFFERS IN ENGELAND De hittegolf in Engeland blijft onver minderd voortduren. De bladen melden, dat Zondag reeds zeven 'personen tengevolge Rail dc warmte waren overleden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1