TAXIDIENST L E Y A X 4000 Speeiale groote wagens GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 Dinsdag 25 Juni 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 299 PERSVERKLARING VAN Dr. MAHRARENS HET CONFLICT IN NOORD-CHINA NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland TEL. 1788 W. LEYENHORST - LEUSBERWEG 242 De Koningskinderen te Noordwijk NIEUWE MANNEN IN ZUID-SLA VIE Veel steun bij het volk Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN Een teleurstelling voor Dierdorf TEL. 1630 TEL. 1093 VREDESCONFERENTIE IN DEN HAAG Belangrijkste Nieuws Laatste berichten WEEEVERWACHTING 9 uur 52 min. In- en verkoop tan automobielen HET PROBLEEM DER VLOOTSTERKTE AMERSF00M5CK DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maandeo voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; pee pmjc nrn AQVERTENTIEN van 1—4 «gels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnumme* week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. WT"4 T~^ V k vtiAT^TV - elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de Binnenland franco- per post per 3 maanden 2.35. Afzonderlijke nurfimers f 0.05 I f f"1 H H Ml A N )h I J helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 «L/L/l i-L/xVL I L/i_vL4 50 ^nt, elke regel mccx 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 De belijdenisbeweging wil niet tegenover den Staat staan Landsbisschop dr. A. Mahrarens, hoofd van de voorloopigê kerkleiding der belijde- nisbeweging, verstrekt een verklaring aan de pers, waaraan wij het volgende ontlee- nen: „Op tal van vragen antwoord ik met de verklaring, dat de voorloopige kerkleiding waar zich de gelegenheid aanbood met ver tegenwoordigers van den staat vragen te bespreken die zoowel onze kerk als het le ven des volks gelijkelijk betreffen, deze ge legenheid dankbaar aangreep. Het komt ons vanzelfsprekend voor, dat wij vertrou wen met vertrouwen beantwoorden. Zoo vond enkele weken geleden oen gesprek plaats, waartoe het initiatief van den staat uitging. Onze kringen begrijpen, dat wij over zulke gesprekken ook dan zwijgen, als berichten die met de waarheid in strijd zijn ons tot uitlatingen zouden verlokken. Maar nu het bericht der loslating van onze in concentratiekampen zich bevindende broe ders ons bewoog, denken enkelen onzer dankbaar aan de toezeggingen, welke onze rijksminister van binnenlandsche zaken ons g'if. Hoe gaarne helpt onze kerk aan 's volks welvaren cn bloei. Wil de belijdende kerk in gebed, prediking en zielszorg de haar door God gegeven gaven en krachten werkzaam zien wezen, dan mag zij niet in verdenking komen, als stond zij bet hooge politieke werk van den Leider in den weg. Als het waar is dat de eigenlijke Duitsche geschie denis met bet ontwaken van bet Duitsche geweten begint, dan kan de medewerking van bet Duitsche, in de Reformatie tot be wustzijn van zijn verantwoordelijkheid ge bracht geweten hij de ernslige pogingen tot bet herstel van bel Duitsche karakter niet ontbeerd worden. Het ware verloochening van onze kerkelijke taak, als wij ons in een anti-nntionalo cn aan den wil van onzen kanselier vijandige onverschilligheid tegen over de zoo hoog te waardceren poging stel den, om de verheffing van ons Duitsche volk met de zege over al de machten die zijn vrijheid en eer bedreigen te kronen. En wij geven daarbij het beste en wij doen het grootste, wanneer wij ons volk, onze over heid en ons zelf onder het Woord Gods zoe ken tc brengen." Een verrassende wending van het geschil? Uit Peking wordt geseind: De nieuwe gouverneur van de provincie Tsjing-tc-tsjoeng, heelt heden telegrafisch bij den Chineeschen staatspresident zijn ontslag ingediend. Daardoor verliest de Chi- ueesche regeering dezen belangrijken on derhandelaar met de Japansche autorileiten. Het is do vraag of de Japanners, die tot dusverre steeds den nadruk hebben gelegd op het locale karakter der incidenten in Tsjahar, thans bereid ziin te onderhandelen met Wang-ko-min, die Zondagavond te Pe king is aangekomen en het voorzitterschap van den politiekon raad voor Noord-China op zich zal nemen. Ken nader telegram uit Sjanghai behelst: ln tegenstelling tot liet vroegere bericht, waarin reeds lief aftreden van den gouver neur van Tsjahar werd gemeld, wordt thans uit Peking bericht, dat generaal Tsjing-te- tsjoeng een bespreking heeft gehad met 'den Japanschen generaal Doihara en excuses beeft aangeboden voor het Tsjahar-incident. "evens zou hij bet negen puntcn-accoord, dat beschouwd moest worden als regeling kvan het incident, hebben onderteekend. PLASTISCHE CHIRURGIE Spaanschc, steun aan den Nederlandschen arts arts dr. J. F. S. Esser Men seint ons uit Madrid: Op voorstel van den hertog van Al va, pre sident van de Spaansche Academia de la Historia, heeft dit instituut, dat zijn werk zaamheden zoodanig heeft uitgebreid, dat het beschouwd kan worden als een alge- meene Spaansche academie van weten schappen besloten bij de Spaansche regee ring aan te dringen om steun te verleenen aan de plannen van den Nederlandsche me dicus dr. J. F. S. Esser tot stichting in Span je van een internationaal instituut voor plastische chirurgie, terwijl de Academie te vens besloot zelf haar moreclen steun aan deze plannen te geven. Dr. J. F. S. Esser, die reeds verscheidene jaren aan de Rivièra woont, geniet een in ternationale reputatie als specialist voor het verrichten van operaties op het gebied der plastische chirurgie. DE OPVOLGING VAN ADATSJI SIMLA, 24 Juni. (V.D.) Sir Tej Bahadur Sapru, die door de regeering van Indië candidaat is gesteld als rechter bii het Permanente Hof van Internationale Justi tie te Den Haag ter voorziening in de vaca ture. ontstaan door het overlijden van den Japanschen rechter Adatsi, heeft thans lijn candidatuur officieel aanvaard. De villa van Burgemeester Van do Mortel te Noorduijk Gisteravond zijn zij bij de famis lie Van de Mortel ges arriveerd 's-GRAVF.NHAGE. 2t Juni. Met den Pulnian-lrein, de „Ëtoile du Nord", zijn he denmiddag om twee minuten voor (j uur aan het Ilollandschc spoorstation aangeko men de beide Belgische koningskinderen, prinses Charlotte en kroonprins Boudewijn die naar men weet eenigen tijd zullen logceren bij den burgemeester van Noord- wijk cn mevrouw van de Mortel. Het publiek bemerkte al spoedig, dat er iets bijzonders aan de hand was in de om geving van het station: er was veel politie, die het drukke verkeer regelde cn de nieuwsgierigen op een afstand hield. Opliet perron waren enkele autoriteiten aanwezig, onder wie de advocaat-generaal hij het ge rechtshof, rnr. de Visser, als fungeerend di recteur van politie alsmede de hoofdcom missaris de heer van der Mey. Even verder stond de burgemeester van Noordwijk, de heer van de Mortel cn zijn eehtgenootc mei hun heide kinderen: een jongen en een meisje, in een aardig wit pakje, do toekomstige speelkameraadjes van de koningskinderen. Precies op het vastgestelde uur reed de Etoile du Nord het station binnen. En dadelijk werden de portieren geopend en stapte allereerst mevrouw Lebrun, gebo ren freule Gevers van Marquette uit en on middellijk daarna jirinses Charlotte en prins Boudewijn. Een nurse volgde. Mevrouw Lebrun had de kinderen, op ver zoek van koning Leopold cn koningin Astrid uaar Holland gebracht. De prins en prinses waren gekjeed in een snoezig groen toilet. Eenigc oogenblikken bleven zij op den achtergrond, maar toen zij do beide kinderen van burgemeester van de Mortel ontwaarden, en gehoord hadden, dat deze nu hun speelkameraadjes waren, was do schuchterheid al spoedig voorbij en toen hel gezelschap de trappen afging om zich naar buiten te begeven, liepen de vier kinderen al vooruit en waren blijkbaar reeds de beste vrienden. Voor het station wachtte de auto van den Belgischen gezant. Mevrouw Lebrun en dc kinderen namen er in plaats. Naast den chauffeur zette zich een rijksveldwachter. Voorafgegaan door de motorbrigade ging het in snelle vaart naar Noordwijk. De heer cn mevrouw van de Mortel volg den in bun auto. Prinses Charlotte en prins Boudewijn zullen twee maanden in Noordwijk blijven. NOORDWIJK, 24 Juni. Hedenavond om half zeven zijn de beide Belgische konings kinderen prinses Charlotte en kroonprins Boudewijn te Noordwijk gearriveerd. In Noordwijk had den gebeelen dag een groote menigte belangstellenden de komst afgewacht der vorstelijke kindoren, aange zien niet precies bekend was, hoe laat zij zouden arriveeren. Een krachtige afdecling politie, beslaande uit rijksveldwachters, marechaussee cn gemecnte-polilie, zorgde voor do handhaving van de orde cn voor een behoorlijke afzetting. De belangstelling van de zijde van de jiers was ook zeer groot, terwijl reeds vroeg in den morgen fotografen rondliepen om de beste plekjes uit te kiezen voor het eventueel maken van foto's van dc aankomst. Een conccntr:itie=regeering. Geen wijziging in de buitenland» sche politiek BELGRADO, 24 Juni. (Reuter). Het nieuwe kabinet, dat thans den eed heeft afgelegd, is als volgt samengesteld: Stoiadinowitsi. eerste minister: .Tivkovitsj, minister van marine: Korotsjcts. minister van binnenlandsche zaken; Spaho. minister van Verkeerswezen: Doetsjan. Letisa. minister van Financiën: Verdanitsi. minister van handel. Het kabinet van Stoiadinowitsi vormt een eonccntratie-regeering, waaraan de oude radicale. Servische. Sloveensche en Volks partij deelnemen, benevens de Kroatische volksclul). De niet in de regeering vertegen woordigde partijen zullen tengevolge van de besprekingen van Matsjek met den nrins-regent een svmpathiekc. doch afwach tende houding aannemen ten opzichte van de regeering. die haar intrede doet als een verzoen inesrcireering en zich ten doel stelt de Kroatische kwestie door onderlinge over eenstemming te regelen. Men heeft den in druk. dat in de buitenlandsche politiek niets zal veranderen. BELGRADO. 24 Juni. (V.D.) De nieuwe regecring-Sfoiadinovitsi is met grooten bij val door de Zuid-Slavische openbare mee ning ontvangen. Zelfs in dip oj>positioncele groepen, die nog niet hebben kunnen be sluiten. vertegenwoordigers in het kabinet zitting te doen nemen, wordt verklaard, dat de nieuwe regeering een buitengewone ver betering beteekent van den tot. dusver bc- staanden toestand. Het is zeker dat deze regeering op epn aanzienlijken steun bii het volk zal kunnen rekenen. Zii zal er naar streven een verdere en volledige ontspan ning van den binnenlandsch politieken toe stand tot stand te brengen. Men verwacht, dat het kabinet ook in de Skoeptsiina zal kunnen rekenen op een goede ontvangst, ofschoon de voorzitter der regeeringspartii. de afgetreden minister-president .Teftitsi is. Men gelooft niet. dat Jeftitsi de nieuwe re geering moeilijkheden zal bereiden. Overi gens wust men eron. dat de ook thans nog van kracht zijnde grondwet van 19.11 de regeering in hoogc mate onafhankelijk maakt van de houding der Skoeptsiina. Voorts verwacht men het uitschrijven van nieuwe verkiezingen in het naiaar met het doel geheel tof overeenstemming te ko men met de onnosifie. Er wordt erblor ook op gewezen, dal deze regeering meer het karakter beeft van een zakenkabinet. OORLOGSSCHEPEN, DIE DESERTEER DEN SJANGHAI. 24 Juni. (Reuter). De 50 Kantonneescbp mariniers, die met hun com mandant Tsien Ho door de beide gedeser teerde oorlogschepen uit Kanton waren meegevoerd, om als losprijs te dienen voor- generaal Kiang Si Yoen. die tc Kanton ge vangen zit. zijn te Hongkong vrijgelaten. DUITSCHE BALLON IN ZEE OOSTENDE, 2i Juni. (Reuter). Heden ochtend om 4 uur is de Duitsche luchtbal Ion Essen 2. die Zondag te Gelsenkirchen was opgestegen, nabii de kitst voor Oosten de in zee gestort. De vier inzittenden kon den worden gered. OPENBARE KERKELIJK-CONFESSIONEE- LE BETOOGINGEN VERBODEN IN WUR- TEMBERG STUTTGART. 24 Juni. (V.D.) Tot her stel van orde en rust bii kerkeliik-confes- sioneele vergaderingen heeft de Wurtem- hergsche minister van binnenlandscha za ken. dr. Sclimid. tot nader order alle open bare vergaderingen en hetoogingen van ker- kelijk-confessioneelen aard verboden. Uit gezonderd zijn van dit verbod bijeenkom sten in dc kerk. traditioneele processies en bedevaarten.besloten kerstvieringen e.d. Tn de motiveering wordt gezegd, dat kerkeliik- confessionccle hetoogingen om propagandis tiscbe. redenen op profane wiize gehouden werden in localiteiten, die bestemd zijn voor sport of feestelijkheden. DE DUITSCH-ENGELSCHE VLOOT- BESPREKINGEN LONDEN, 24 Juni. (Reuter). Er is te kennen gegeven, dat zonder goedkeuring van Duitschland geen mededeeling zal worden gedaan over de te Londen sedert de afsluiting van het Engelsch-Duitschc vlootaccoord. door Duitschland geuite mee ningen omtrent de daarbij besproken pun ten aan Frankrijk, Italië, de .Ver, Staten en Japan, DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Wat aan Prinses Juliana bespaard bleef. (Van onzen eigen verslaggever) Dat prinses Juliana op liet laatste moment haar bezoek aan Dierdorf heeft moeten af zeggen, is voor dc bewoners een groote te leurstelling. Men had er zich zoo op ver heugd en zonder dat er nu bepaalde feeste lijkheden waren gearrangeerd, bestond er toch voor de komst van dc prinses groote belangstelling. Het spreekt van zelf, dat de plechtigheid die eenmaal op Dinsdag bepaald en waar voor veel familieleden van de ouders een reis naar Dierdorf maakten toch door zal gaan. We troffen na een schoone en koele tocht door het Westcrwald den predikant der Evangelische Gemeente, ds. Knulh, van middag in zijn werkkamer, waar hij ons vriendelijk te woord stond. De mogelijkheid bestaat, dat de prinses een plaatsvervangster zou zenden, doch ook als dit niet gebeurt, zullen de banden, die morgen tusschen baai en den kleinen doopcling gelegd zouden worden, even hecht zijn! Zij blijft peet cn heeft daarbij, zooals ds. Knulh zich uit drukte, de verplichting op zich genomen voor den kleinen prins in christelijken zin te zorgen. Met de prinses zijn nog zeven andere familieleden peet, die allen den doo pcling meer of minder na staan. Het is een oud gebruik, dat vooral 0111 zijn symbolische betcekenis waarde beeft. Maar het getuigt ook van den diepen godsdienstzin der ouders, die bij onze koninklijke farnillo weerklank vindt. Hoe het jonge prinsje zal heeton, wordt eerst bij de doopplechtigheid bekend gemaakt. Het dorpje zelf, een oude nederzetting, die al ten tijd van Karei de Groote werd ge noemd. ligt er in alle vreedzaamheid. De dorpelingen, die zoo met het erfprinsclijke gezin medeleven, maken zich op voor de plechtigheid van morgen en zullen zeker in grooten getale aanwezig zijn. Er zit iets aan doenlijks in deze aanhankelijkheid, waar mee deze eenvoudige mensehen het feest van hun heer, wiens familie immers eige naar is van bijna alle gronden in den om trek, medevieren. Die gemoedelijke geest wordt naar Ne derlandschen smaak, wel erg verstoord door transparanten, die aan den ingang over den weg zijn gespannen met opschriften als deze: „De jood is de grootmeester der leu gen" en „boeren, hoedt U voor de joden, de parasieten van het Duitsche volk". In de nabijheid van Dierdorf is een ar bcidskamp. waarvan de bewoners deze grof heden blijkbaar geoorloofd en noodig von den. Vroeger kwamen in deze fraaie omge ving veel joden, die nu natuurlijk wegblij ven, tol schade van de streek, die voor een deel op vreemdelingenverkeer is ingesteld. De prins zoowel als de erfprins von Wied zijn vurig nationaal-socialist, zoodat dit kamp op hun terrein kon worden opgesteld. Aan prinses Juliana, die met haar auto hieron der door had moeten rijden zijn deze on- kieschheden, die de aandacht vragen als waren het welkomstgroeten, thans tenmin ste bespaard. (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. De Italinansche en Abessijnsche onderhandelaars aange» komen 's-GBAVENHAGE, 24 Juni. Heden avond te 8.5C' is uit Rome in den Haag aan gekomen Graaf Montagne, een van de le den der commissie van verzoening cn ar bitrage inzake het geschil tusschen Italië en Abessynië. I-lij heeft zijn intrek geno men in het Palace-Hotel. Daar wordt mor genochtend ook graaf Androvandi verwacht, de tweede arbiter die door Italië is aangc wezen. De arbiters door Abessynië aangewezen zijn eveneens hedenavond, eenigen tijd la ter, in den Haag gearriveerd, dit zijn prof. Potter uit Genève en prof. de Latravelle uit Parijs. Deze heeren hebben hun intrek ge nomen in het Grand Hotel. Zeer waarschijnlijk zullen de vier arbi ters morgen in don namiddag met hun werkzaamheden aanvangen; zij zullen ver schillende kwesties hebben te onderzoeken, waaronder de grensregeling tc Wal-Wal, Indien de arbiters op 25 Juli niet tot over eenstemming zijn gekomen zullen zij een oden arbiter benoemen, die een beslissende stem zal uitbrengen. De 2e belangrijke datum is 25 Augustus, de dag waarop krachtens de resoluties van den Volkenbond de arbitrage-arbeid geëindigd moet zijn. Uit den kring der commissie vernamen wij nog, dat er op gerekend wordt, dat de besprekingen geruimen tijd zullen duren De arbiters kunnen zich ook door experts laten voorlichten. op aodere pagina's HIUNtNl.AND Linnaeus gccerd te Harderwijk. (Tweede Blad, pag. 2.) Hot aulo-tourismc door de landen van Europa. (Eerste Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS De R.K. Democratische Partij in actie. (Tweede Blad. pag. 1) Eerste blad pag. 3 Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. Verwachting: Meest zwakke Zuide lijke tot Oostelijke wind. helder tot licht bewolkt, droog weer, behoudens kans op onweer, warm. RUIME STALLING MET ON- LlERHOUDS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth. Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's in elke orijsklasse voorradig. De Duitsch-Engelsche vlootovereenkomst was Maandag in het lagerhuis het onder werp \an verscheidene vragen. Op de vraag, of het communiqué van 3 Februari nog steeds de politiek van de Engelsche regee ring behelst, verklaarde de minister van buitenlandsche zaken, sir Samuel Hoare, dat dit inderdaad het geval was. Dc vraag, of de Engelsche regeering in verhand met het Duitsche vlootpercentage van 35 stan- pen heeft gedaan om dc meeningen van de regeeringen van Rusland, Zweden en de Baltische landen te vernemen, werd ontken nend beantwoord. Te Parijs is het antwoord der Engelsche regeering op de Fransche nota van 17 Juni, waarin inlichtingen werden gevraagd over de Duitsch-Engelsche vlootbesprekingen, ontvangen. In welingelichte Fransche krin gen verluidt, dat de Britsche nota een zeer kort document is, dat eerder een soort hof felijke bevestiging van ontvangst beteekent. Intusschen wordt voteens deze kringen in de nota gewezen op het nut van een vloot- confercntie aan het einde van het jaar in verband met het cxpircercn van het .ver drag van Washington.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1