TAXIDIENST Speciale groote wagens L E Y T A 4000 DE EÊMLANDEQ G. BROUWER TEL. 1788 GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 Woensdag 26 Juni 1935 NA DE VEROORDEELING VAN DE N.R.A. ROOSEVELT GEEFT DEN MOED NOG NIET OP Met vrijer ballon naar hooger sferen LAVAL VOERT HET WOORD DE VLIEGRAMP IN COLUMBIA Zet ietl're twijfel heusch terzijde Uw kweekerij blijft „HORSE WEIDE" GROOTER VLOOT IN AMERIKA NIEUWE BELASTINGEN IN AMERIKA Het bijstandspact met Rusland LINKSCHE DELEGATIE BIJ LAVAL NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 Engelands accoord met de Duitschers Italiaansch-Abessijnsche moeilijkheden Kiel ontvangt Poolsch vlootbezoek 33e Jaargang No. 300 EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 52 min. In- en verkoop van automobielen NAAR VERZOENING IN DEN CHACO AMER5FOOKTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p" 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 4 regels £1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 WERELDGEBEUREN De president van Amerika is thans met belastingvoor stellen van verstrekkenden aard voor den dag gekomen. MEN kan bezwaarlijk zeggen, dat Boo- sevelt, de president der Vereenigdc Staten, een man is, die bij de pakken neerzit; ondanks den tegenslag, die dezer dagen zijn deel was, toen het Opperste Ge rechtshof uitmaakte, dat dc N.R.A.het be langrijkste gedeelte van de New Deal, niet langer kon worden gehandhaafd, omdat zij indruischtc tegen dc Amerikaansche grondwet, heeft hij zich geenszins hij het feit der nederlaag neergelegd, maar is hij ruet nieuwe plannen, eveneens van vérstrek kenden aard, voor den dag gekomen. Thans tracht hij, nu door de uitspraak van het Opperste Gerechtshof zijn hervor- mingsarbeid. onderstehoven is gegooid, in economisch en sociaal opzicht nog te red den wat er te redden valt. Geestelijk elas tisch als Roosevelt is, heeft hij een nieuw offensief voorbereid, met de uitvoering waarvan hij trouwens reeds is begonnen. Daar het bij hem nu eenmaal vaststaat, dat do binncnlandsche politiek, zooals die werd gevoerd tot het tijdstip, dat zelfs het spreek woordelijk rijke Amerika in den greep kwam van dc internationale crisis, conser vatief cn averechtsch is, in elk geval niet beantwoordt aan de gewijzigde omstandig heden en in sociaal opzicht gekenmerkt wordt door grove onrechtvaardigheden, pro beert hij nu hervormingen langs andere wegen te verwerkelijken. Bij dezen arbeid laat hij zich nu, naar hij wel eens eerder heeft laten uitkomen, onder meer leiden door de overweging, dat nu al drie generaties lang in de Vereenigdc Staten het. merkwaardige feit kon worden vastgesteld, dat er een voortdurende con centratie van rijkdom en macht plaats vond in slechts weinig handen. Dit bleek vooral hieruit, dat tachtig procent van het volks- yermogen in de Amerikaansche staten zich in het bezit bevindt van twee procent der bevolking. Waar Roosevelt thans op aan stuurt, is een verdeeling van vermogen en eigendom onder een grooter deel der staats burgers. Het was met behulp van de N. R. A., dat Boosevelt van. zins was zijn inzichten te dezer zake in daden om te zetten, doch liet Opperste Gerechtshof velde zijn bekende uitspraak en Roosevelt werd de gelegenheid benomen op de z.i. meest succesrijke wijze de beoogde hervormingen tot stand te bren gen. Een belangrijk middel in zijn strijd ter bereiking van z. i. sociaal redelijker en billijker toestanden werd door het Opperste Gerechtshof dus ongrondwettig verklaard. Thans heeft Roosevelt nieuwe wegen in geslagen en, gelijk dc telegrammen reeds hebben ingelicht, meent hij heel wat te kunnen bereiken door het indienen van be lastingvoorstellen hij het parlement, waar van de strekking is vooral de corporatieve vermogens cn de groote legaten aan te tas ten. Het behoeft nauwelijks afzonderlijk vermeld te worden, dat deze belastingvoor stellen ten felste worden gegispt door die kringen, welke zich op de traditoneele wijze economisch oriëntceren, terwijl liet ook geen betoog behoeft, dat dc groote massa met de voorstellen hoogelijk ingenomen is. Zij, die niet al te rechtstreeks belang heb ben hii de aangelegenheid, geven als hun zienswijze te kennen, dat Roosevelt, door thans met zijn belastingvoorstellen voor den dag te komen, den linkschen groepen den wind uit dc zeilen heeft genomen. Hij heeft, zoo wordt eraan toegevoegd, de rol van politiek leider v\eer geheel op zich ge nomen. nadat, op sommige oogenblikken, toen de N. R. A.-crisis zich begon af tc MOSKOU, 26 Juni. (Reuter). Twee leden Van de afdccling luchtscheepvaart van de Aeroclub zijn, zoo meldt liet Tassagent- schap, verleden week tweemaal met een vrijen ballon en in een open cabine naar groote hoogte opgestegen. Beide piloten waren van zuurstofapparaten voorzien. Bij de eerste opstijging werd een hoogte van 8100 M. bereiktDc thermometer wees toen 10 graden onder nul. Dc piloten bestreden de gebruikelijke bewering, dat men op zoo'n groote hoogte geen gesprek kan voeren; tijdens dc vlucht konden zij steeds zonder moeite met elkaar spreken. Dc stemmen waren duidelijk hoorbaar cn van de briefjes, die zij hij zich hadden om elkaar eventueel het noodige te kunnen schrijven, hebben zii geen gebruik behoeven te maken. Bij do opstijging werd een hoogte van 10.000 nieter bereikt, hetgeen een record beteekent voor hooge vluchten met vrije hallons van gc- ringen inhoud (2220 kub. M.) en open cabine. DOOR BIJEN GEDOOD r PRAAG, 26 Juni. (Reuter). Te Lovcice '(Bohemen) kwam een man tc midden van een zwerm bijen terecht. In zijn doodsangst zwaaide hij wild met zijn armen om tc trachten zich de bijen van het lijf te houden, doch dit maakte de diertjes kwaad, zoodat het slachtoffer door tal van bijen werd ge stoken en binnen korten tijd overleed. Hon derden angels werden in zijn lichaam aan getroffen. teekenen, volksredenaars als Hue Long, dc roerige Amerikaansche senator cn de „ra diopriester" Father Coughlin met succes het klavier der volksconsciëntic bespeelden. Hoe dit zij, eendere doeleinden als Roo sevelt tracht te bereiken met zijn belasting wetgeving, streeft hij eveneens na met zijn grootsche plannen nopens werkverschaffing en zijn sociale wetgeving. Hij wil boven dien spoed achter dc zaak zetten en, naar men in de telegrammen reeds heeft kunnen lezen, wil hij de volksvertegenwoordiging niet naar huis sturen, voordat zij de wetten, dio hij -van dringenden aard acht, heeft afgedaan. Vandaar dat het congres dezen zomer vermoedelijk nog menigmaal bijeen zal moeten komen, waardoor de vacantie wel heel kort wordt. Hij bereidt het Fransche volk voor op een „geweldige krachtsinspanning" PARIJS, 26 Juni. (Reuter). In een rede, die hij hield ter gelegenheid van een ver gadering van directeuren van provinciale bladen herinnerde Laval aan allerlei ge beurtenissen tijdens zijn carrière als minis ter van buitenlandsche zaken en verklaar de, toen overgaande tot een bespreking van don hinenlandschen toestand, dat men er op kon rekenen, dat hij binnen korten tijd voor den dag zal komen met allerlei maat regelen, waarvan de invoering eigenlijk al te laat kwam. „Ik ga een beroep doen op liet Fransche volk en dc krachtsinspanning, die ik van de Franschen moet eischen, zal geweldig zijn. Het is noodig de uitgaven aan te pas sen aan de inkomsten." De premier eindigde zijn rede met zich te verdedigen tegen de verwijten, welke tegen hem waren gerezen, in het bijzonder aangaande het sluiten van liet Fransch Russische accoord. Ik ben geen russophile, noch een anglophile, noch een italophile, aldus besloot Laval. Ik hen alleen Fransch- man en mijn positieve sympathie gaat uit naar alle landen die met ons willen mede werken ".Tan dc organisatie van den vrede. Als het mogelijk zou zijn met Berlijn tot een accoord to komen, zou ik niet aar zelen dit te sluiten, maar zulk een accoord kan niet bilateraal zijn, het moet multi lateraal zijn. PANAMA, 26 Juni. (Reuter). De vlieg ramp in Columbia heeft tot dusver 19 slacht offers gcëischt. Vier jeugdige guitaarspclcrs, die deel uitmaakten \au het tooneelgczel- schap van Carlos Gardel, zijn in zorgwek- kenden toestand in het ziekenhuis opgeno men. Men vreest, dat zij, zoo zij het er al levend zullen afbrengen, toch voor dc rest van liun leven blind zullen zijn. In het vlieg tuig van Carlos Gardel bevonden zich 15 personen. Het Duitschc vliegtuig vervoerde acht passagiers, hiervan werden er vier ge dood, behalve de eerste en tweede piloot cn dc steward. DE MOESTUIN Ook in den moestuin vinden we weer vol op werk, dat gedaan moet worden. Het donkere weer der laatste dagen is uitste kend geschikt voor het uitdunnen van tal van onlangs gezaaide groenlensoorten. Kro ten dunnen we uit tot op 10 c.M., Brus- selsch lof tot op 10 a 12 c.M. cn peen tot op 5 c.M. Sluitkoolsoorten, n.I. roode, savoye en witte kool moeten nu aan de groei zijn. Wanneer dit het geval is geven we ze een paar maal een overbemesting met Chilisal- peter, b.v. 2 tot 4 kilo per 100 vierk. meter, met een tusschentijd van 14 dagen. We strooien deze kunstmest om de planten en onder de bladeren om verbranden te voor komen. In plaats van Chilisalpeter kunnen we ook zwavelzure ammoniak gebruiken, waarvan we, in verband met het hooger stiksiofgehalte, ongeveer minder kunnen nemen. Van de koolsoorten kunnen we nu nog spruitkool, late groene savoye, late bloemkool en boerenkool planten. Verzuim ook niet dezen tijd andijvie tc zaaien. Dit is een late groentesoort, waarmee we heel wat leeggekomen land kunnen beplanten. Wanneer we na een week weer zaaien, heb ben we ook zeer late andijvie. Voor het laatst leggen we nu doperwten en peulen. Hiervan nemen we echter nu de vroege soor ten, omdat deze niet zoo hoog worden als de latere cn daardoor eerder hun opbrengst geven. We leggen ook nog wat sla- en snij- boonen voor late oogst, waarvoor we liefst stamboonen gebruiken. We kunnen zelfs be gin Juli op een beschut liggend rabat nog stamboonen leggen, waarvan we, bij gunstig najaarsweer, nog laat kunnen plukken. De in den vollen grond uitgeplante tomaten worden van een stevige tak voorzien, waar aan de stengel, met bet oog op het zwel len, zeer losjes wordt aangebonden. Alle zijscheuten worden er tijdig uilgebroken, op dat alle groeikracht de hoofdstengel en de daaraan groeiende vruchttrossen ten goede zal komen. We kunnen nog tomaten uilplan- ten, wanneer we maar in het bezit zijn van krachtige planten of deze van een kweeker kunnen betrekken. De eerstgelegde stoksnij- en slaboonen beginnen-al te klimmen, waar bij we ze moeten helpen, opdat de ranken in de daarvoor bestemde stokken en niet door elkaar groeien. Rammenas kan nu wor den gezaaid voor wintergebruik. Kruiskamp 12 ta Tel 1546 WASHINGTON, 2.'» Juni. (Reuter). Een wetsontwerp \oor vlootcrcdictcn, waarmede 460 inilliocn dollars gemoeid zullen zijn ten behoeve van een grootsch vloothouwpro- gram, liet grootste wel 111 vredestijd uit de geschiedenis der Ver. .Staten, is hedenmid dag door Roosevelt oiulcrtcekend. Bizonderheden met betrekking tot Roosevelt's voorstellen Na een langdurige bespreking op hot Witte Huis hebben de democratische fractie leiders besloten zich accoord tc verklaren met een behandeling der belastingvoorstellen nog in de huidige zitting van het congres. Zij hebben daarmede voldaan aan een drin genden wensch van den president. Het is niet onmogelijk, dat het congres thans tot ver in den zomer bijecnblijft. De voorzitter van de financieclc senaats commissie, Harrison, heeft naar aanleiding van Roosevelt's belastingvoorstellen mede gedeeld, dat volgens het ontwerp van den president jaarlijks 340 millioen dollar aan belasting meer moet worden opgebracht cn wel door dc belasting op erfenissen cn schenkingen, door verhooging der belasting voor groote inkomens en door een progres sieve belasting op de bedrijven. De nieuwe successiebelasting zal beginnen bij nalaten schappen van 300.000 dollar. De toeslagbelasting op inkomens van nicer dan 1 millocn dollar per jaar, die. thans 59 bedraagt, zal progressief verhoogd worden van 60 tot 80 hij inkomens van meer dan 10 niilliocn dollar. De N.V.-bclasting zal 10 bedragen hij een zuivere winst van 2000 dollar en eploo- pen tot 17V2 bij c#i zuivere winst van 20 millioen dollar. Deze progressie zal in de plaats komen van de tegenwoordige uni forme belasting van 12% %y die geheven wordt van alle bedrijfsvormen. Harrison verklaarde, dat men zal trach ten de voorstellen te doen aannemen als aanvulling van de bij den Senaat aanhan gige resolutie over de verlenging van de op 30 .>uni alfoopende noodtoestandshelasting. "'leze resolutie is reeds aangenomen doorliet Huis van Afgevaardigden. Frankrijk licht de Duitsche regeering in Minister Laval heeft Dinsdagmiddag aan den Duits'chcn zaakgelastigde Forster de Fransche antwoordnota op de Duitsche nota die zich bezig hield met het FranschRus sische bijstandspact en zijn gevolgen voor hot verdrag van Locarno, overhandigd. Naar verklaard wordt, zet de Fransche nota in hoofdzaak uiteen, dat ook naar de op vatting der Italiaanschc en Engelschc re geeringen liet Fransch-Russisclie pact niet in strijd is met het verdrag van Locarno. Ministerpresident Laval heeft de delegatie der linksche partijen ontvangen, die inlich tingen kwam inwinnen over de houding der regccring tegenover de strijdhonden. Naar verluidt, zou Laval hebben verklaard, dat hij Vrijdagavond in dc Kamer een desbetref fende verklaring zou afleggen. 11ij zou dc verplichting op zich hebben genomen alle kuiperijen te onderdrukken, die afbreuk doen aan de democratische vrijheden en de legaliteit, van welken kant zij ook mogen komen. Laval zou bovendien hebben ver klaard, dat hij verrast was geweest door de betoogingen in Chartrcs cn Montrcuil cn dfct hij maatregelen zou nemen om dergelijke gebeurtenissen in den vervolge te vermijden. Bovendien zal een onderzoek worden inge steld om vast te stellen of inderdaad actieve officieren tot dc beweging der vuurkruiscn of andere dergelijke organisaties zijn toege-i treden. Frankrijk wenscht thans volledige vrijheid met betrekking tot zijn marincpolitick Dc Fransche minister van marine, Piétri, heeft voor dc marinecómmissie van dc Ka mer het woord gevoerd over de Engelsch Duitsche vlootovereenkomst. Hij zette de voorwaarden uiteen, waaronder dc onder handelingen gevoerd waren cn op welke wijze dc Fransche regeering op dc hoogte gehouden werd van de onderhandelingen en de resultaten. De marinecómmissie nam dc volgende resolutie aan: De marinecómmissie van de Kamer con stateert, dat het tusschen Duitschland en Groot-Brilannic gesloten vlootaccoord de vlootbepalingcn van liet verdrag van Ver sailles doet vervallen. Zij is van opvatting, dat het verdrag van Washington slechts met het oog op deze vlootbepalingen van het verdrag van Versailles werd aangenomen cn is van meening, dat de Engelsch-Duitscho vlootovereenkomst Frankrijk dc volledige vrijheid moet geven met betrekking tot zijn niarinepolitiek tot het sluiten van nieuwe algemeenc verdragen. De commissie doet een beroep op de regccring alle maatregelen tc nemen, opdat Frankrijk permanent op den Atlantischen Oceaan en op de Middclland- sche Zee beschikt over zoestrijdkrachten, die voldoende zijn om zijn veiligheid te waar borgen. Dc commissie hoeft ten slotte het rapport over het loopënde bouwprogram aangeno men. Nieuwe onecnighcid omtrent een bepaald gebied Officieel verneemt Reuter uit Rome, dat dc Italiaanschc regeering dc Italiaanschc inwoners van Ethiopië bevolen heeft binnen tien dagen Abcssynië tc verlaten. (Inmiddels ontvangen wij ook reeds een tegenspraak van bovenstaand bericht). In antwoord op dc Italiaanschc nota in zake de penetratie van Abessynic in het sultanaat Djinuna, heeft de regecring ver klaard, dat Italië s aanspraken alle recht cn reden missen. Dc provincie Jjimma is steeds een bestand deel van Abessynic geweest en door decen trale rogeering aldus bestuurd. De Italiaan schc rechten in deze Abcssynischc provincie en andere gebieden zijn vastgelegd in de Abessynisch-Italiaansche verdragen, die Abessynic gehouden liccft en ook verder zal houden. Reuter seint uit Cagliari, dat het stoom schip Abbazzia naar Afrika is vertrokken met dc manschappen en muilezels van liet 60ste regiment infanterie. Naar Reuter uit Ankara seint, acht de Turksche regeering het onder de gegeven omstandigheden noodzakelijk tc Addis Abe ba vertegenwoordigd te zijn; het heeft in verhand hiermede den Turkschen consul- generaal te Alexandria tot zaakgelastigde benoemd. G din gen, 26 Juni. (Reuter). De Pool- schc torpedojagers Burza cn Wichcr zijn gistêrcn vertrokken voor het brengen van een officieel bezoek aan Kiel. Bij liet ver trek was generaal Yon Sehindlcr, dc Duit sche militaire attaché uit Warschau, aan wezig. Aan boord van dc Burza werd hem een glas wijn aangeboden en werden rede voeringen gewisseld tusschen den generaal en den commandant van het Poolsche es kader, waarbij eerstgenoemde den nadruk legde op het nut van persoonlijk contact ten behoeve \an heter begrip tusschen twee na burige volkeren. VERONGELUKT IN DE BERGEN BOZEN, 26 Juni. (Reuter). Bij dc be klimming van den Walden Kreuztop in hel Walserdal zijn twee Kngcischen, Gibbs en Ropers, ongeveer honderd meter omlaag ge vallen en in de Walser-heek terecht geko men. Hun lijken zijn uit het water gehaald cn naar Mühlbach gebracht. GEWELDIGE BRAND PARIJS, 26 Juni. (Reuter). Te St. Jean de Maurienrie is een brand uitgebroken die snel om zich heen grer- Men vreest,'dat het. vuur zich over een heel stadsdeel zal uitbreiden. De brandweer uit Grenoble ver leent hulp Dit nummer bestaat uit 2 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. BINNENLAND Ontevredenheid onder groot-industrieelen over het economisch beleid der regeering. (Tweede Blad, pag. 2.) Vragen aan de regeering over de pensioe nen der K. II. L. (Tweede Blad, pag. 2). OMTREK Gemeenteraad van Hoevelaken. (Tweede Blad pag. 1). STADSNIEUWS Mr. Herzbcrg spreekt over liet Joodsche opvoedingsvraagstuk. (Tweede Blad, pag. 1.) Medegedeeld door het K. N. M. I. De Bilt. Verwachting: Zwakke lot matige wind uit Zuidelijke richtingen, meest half bewolkt, droog warm weer, be houdens vrij groote onweerskans. RUIME STALLING MET ON- JERHOUDS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth, Adler, Fiat, PA.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's in elke ocijsklasee voorradig. Aan het einde der weck begin der vredesconferentie BUENOS AIRES, 2G Juni. (V.D.). Mede gedeeld wordt, dat aan liet eindo dezer week de vredesconferentie zal worden bij eengeroepen, die tot taak heeft definitief een einde to maken aan het Chaco-conflict tusschen Bolivia cn Paraguay. VLOOTMANOEUVRES IN FRANKRIJK PARIJS, 26 Juni. (Reuter). Voor de groote Fransche vlootmanoeuvrcs liggen op de rcede van Brest ongeveer 100 oorlogs schepen bijeen. De minister van marine Piétri zal zich héden naar Brest hegeven 0111 een vlootparade hij tc wonen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1