FALCON RINTEL DE DOM FALCON TAXIDIENST Speciale groote wagens L A X E Y T c/itéoerft- 4000 Café „Royal"-Hof VOOR TEL. 1788 GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 Vrijdag 28 Juni 1935 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 302 ZUIDERZEE-FONDS ONDER DE LOUPE OOK VERKEERSFONDS AFGEDAAN 1925 10-JARIG BESTAAN 1935 ij 1935 1925 HEVIGE AARDSCHOKKEN IN BADEN DE ARBITRAGE GAAT VOORT NIEUWE WAGENS PASSAG6ERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W.LEYENHORST - LEUSDERWEG242 VERBETERING VAN DEN WERELDHANDEL EXEMPLAREN TEL. 1S30 TEL. 1093 op andere pagioa's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 9 uur 52 min. In- en verkoop van automobielen Fa. v. d. Water en v. d. Brink en Zn. Complete woninginrichting MARKIEZEN ZONSCHERMEN RAAMHORREN AMERSFÖORTSOi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per pp| f]pt) AflVFRTFNTIFN van 1-4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer l—- week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. s v elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 TYft H Id NT J A N I jE I) helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 UI1—/I iAvxTLl 1 i-/\/tv£r 5q cen, cuje re„c| mecf jq cent driemaztl plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 PARLEMENTAIR OVERZICHT Minister van Lidth de Jeude heeft tsvee nieuwtjes DEN HAAG, 27 Juni. Langzaam werkt 'de Kamer do agenda af. Verder dan het Zuiderzcefonds en het Verkeersfonds is zij heden niet gekomen. In het begin. yan den Minister van Lidth de Jeude middag verscheen minister Gclisscn, in de verwachting, een paar wetjes, zijn departe ment betreffende, aan het slot der agenda, met den senaat Ie kunnen afhandelen, llij ging cen hand govon aan den voorzitter, aan den griffier en aan den commies-grif- fier. Wij hebben liet al eerder gezegd: mi nister Gelissen moet een recht vriendelijk man zijn. Toen ging hij werken aan de re- gecringstafel, waar de andere ingenieur van het kabinet, minister Van Lidth de Jeude, weldra een speech over de begrooling van het Zuiderzcefonds ging houden. Mi nister Gelissen werkte door, maar toen zijn ambtgenoot van Waterstaat technische be schouwingen ging houden over het chloor- gehalte van het water uit het TJsselmcer, spitste hij het oor en luisterde hij aandach tig- Of vele senatoren de beteekenis van liet betoog van minister Van Lidth over „dc zouthuishouding", met bijzonderheden om trent aantallen milligrammen chloor in een liter water, hebben begrepen? Enfin, de bewindsman heeft dr. Van der Hoeven (C.IL), die vreest, dat het water uit het IJs- selmeer nooit voor leidingwater geschikt zal zijn, een „niet zoo somber" toegeroepen. Wij vernamen voorts, dat dezer dagen een wetsontwerp betreffende reorganisatie van ae Zuiderzeewerken bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Jhr. Van Citters (A.R.) kreeg het mot den heer Van den Bergh (Lib.) aan den stok over het werkdorp in de Wieringermcer, waar Duitsche, Joodsche uitgewekenen voor arbeid in Palestina worden opgeleid. De eerste vreest, dat die arbeidsgemeenschap een blijvend karakter heeft en dat de op geleiden, die niet naar Palestina gaan, do concurrenten zullen worden van onze jonge, wcrkloozc landgenoot en. De heer Van den Bergh, die bestuurslid der stichting van het werkdorp is, verzekerde, dat er voor deze vrees geen reden bestond, en verweet jhr. Van Citters hardheid, waarop de laatste verklaarde, dat hij wel instemde met hulp aan vluchtelingen, maar dat er nu Duit sche jongelui, die niet behoeven te vluch ten, naar dat werkdorp trekken, met de be doeling, daar te worden opgeleid en vervol gens arbeid in ons land te zoeken. Hoe dit zij, liet rijk heeft, zoo vertelde minister Van Lidth, gronden aan de stichting ver huurd tot in 1936 en niet later. In den herfst zullen de eerste dertig jongelui uit het wrcrkdorp naar Palestina vertrekken en tien anderen gaan naar Zuid-Afrika. In het contract tusschen het rijk en het werkdorp is gestipuleerd, dat de jongelui, opgeleid, niet in ons land zullen blijven. Dit kan, dunkt ons, jhr. Van Citters bevredigen. De anders zoo bedaarde grijsaard wond zich een beetje op, sprekende over „geïmporteer de Duitschers". Over een ander punt waren jhr. Van Citters cn de heer Van den Bergh het wel eens. Beiden stemden ermede in, dat dc regeering den post van twee milliocn voor voorbereiding van de noordoostelijke inpol dering in een memoriepost had veranderd. Zij zal er eerst weer gold voor aanvragen, als de begrooting door totstandkoming van de bezuinigingswet sluitend is geworden en als de werkzaamheden niet meer blijken te kosten van 2500 per II.A. landaanwin ning. Op een internationaal congres in Den Haag, dat wij onlangs moesten hijwonen, werd herhaaldelijk gesproken van „le Mi- nistre de Waterstaat". Tiet laatste woord blijkt onvertaalbaar. „What 's in a name?", zegt in zoo'n geval menig landgenoot, als hij een beetje Kngelsch kent en Shakes peare niet gelezen h^eft. Maar de heer Ter Haar (C.H.) zegt dit niet. Hij wenscht het departement „Waterstaat en Verkeer" te zien genoemd. Minister Van Lidth vindt het niet noo- dig. Ook zonder dat liet in den naam van het ministerie tot uitdrukking komt, komt het Vorkeer wel tot zijn recht, meent hij. Men kan zeggen, dat Waterstaat en Ver keer in ons land een huwelijk hebben ge sloten. Hoevele gehuwde vrouwen volstaan met den naam van haar man te voeren, zonder dien door haar meisjesnaam te laten volgen! Mag men daaruit afleiden, dat deze vrouwen geen invloed oefenen in haar huwelijk? Olala! De heer Ter Haar heeft overigens een speech gehouden over honderd détails van het verkcersvraagstuk. In zooverre als zijn rede min of meer chaotisch was, beteeken- de zij een symbool van ons hedendaagsche verkeer. Hij bepleitte o.m. de vorming van een financieringsplan voor de tertiaire wegen. Voor een algcmecne verbetering dezer we gen sprong ook de lieer Ottcn (V.D.) in de bres. Zij behoeft niet per so liet bagatel van 72 millioen te kosten, volgens 's heeren Otten's berekening de uitgave, noodig voor de verwezenlijking van het plan der des betreffende commissie van het Neder- landsch wegencongres (welk plan welis waar in 26 jaar zou worden uitgevoerd). Dc centrale landbouworganisaties zien kans, het voor een derde deel van dit bedrag te laten doen. Het departement heeft het wets ontwerp betreffende de tertiaire wegen naar de provinciale besturen gezonden. Hun elf adviezen zijn noodig, maar maken ons een beetje ongerust. Als liet nu maar niet op zijn elf-en-dertigst gaat! Do lieer Moltmaker (S.D.) was boos, om dat er in dc centrale verkeerscommissic geen vertegenwoordiger van de arbeidsbe- weging zit. Minister Kal ff had zoo ongeveer beloofd, er den heer Van Braambeek in te zullen opnemen. Minister Van Lidth praat te een beetje in en uit, maar eindigde met te verklaren, dat llij uitbreiding van de commissie op korten termijn ernstig zou overwegen. De roode senator klaagde voorts, dat de regeling der dienst- en rusttijden der chauffeurs zoo lang uitblijft, waardoor dc autobussen, dc vrachtauto's cn dc taxi's kunnen \oortgaan, den spoorwagon oneer lijke concurrentie aan tc doen. De regce- ring wil deze regeling verhinden aan con cessies voor de uitoefening van bepaalde disten. De bewindsman verzekerdo overi gens, dat het concossiestelsel niet zekere vcrkcerstakken hot bestaan onmogelijk zal maken. Tot slot tweo nieuwtjes, waarmee Z.Exc. ons gelukkig mankte. Uit het werkfonds is veertien millioen voor wegenverbetering beschikbaar gesteld tot nu toe. En de regeling van de wettelijke aanspra kelijkheid zal spoedig haar beslag krijgen. ENGELSCH VLIEGENIER GEDOOD LONDEN, 27 Juni (V.D.). Honderden vacantiegangers aan de kust van Sussex waren er heden getuige van, dat een toestel van de Royal Air force in zee stortte cn zonk buiten Selsey Hill. De plaatselijke redding boot werd onmiddellijk te water gelaten on men slaagde er in het lijk van den piloot te bergen. De piloot was de eenige inzitten de van het toestel. BUITENLANDSCHE MEDISCHE STUDENTEN GEWEERD PARIJS, 27 Juni (Reuter). De Senaat heeft heden het wetsontwerp aangenomen, waarbij het aantal buitenlandsche studen ten in dc medicijnen verminderd wordt. Deze beperking wordt verkregen door het opleg gen van bepaalde verplichtingen aan de candidaten. A.s. ZATERDAG en ZONDAG telkens van 8—11.30 uur opireden van do populaire VOLENDAMMERS met hun schitterende band MAANDAG, J'J 3 ILEUM 3D A 3, spalen de VOLENDAMMER3 van 8-12 uur J» Uw bezoek zal door ons op hoogon prijs gesteld worden. 4* Aanbevelend, T. VAN SCHA IK O SSSSSSSSS333SS3S3333S3S33533S3333SSSSS WEATHERPROOF KARLSRUHE, 27 Juni (V.D.). Donder- dagavond is in geheel Baden een krachtige aardschok waargenomen, waardoor op ver schillende plaatsen dc huizen aan het slin geren gingen. Voetgangers voelden onder zich de grond bewegen. Vooral sterk is do. aardschok waargenomen in het Murydal cn wel zeer sterk in Roten fels. Uit Freiburg wordt gemeld, dat daar om IS uur 21 twee tamelijk sterke aardschokken zijn waargenomen. Hetzelfde wordt gemeld uit Offcnburg, waar de duur van dc schok ken 2 seconden bedroeg. Bijzonder lievig schijnt dc beweging van den grond tc zijn geweest in het Hcgau- cn Bodenscegebicd. Er slaat echter nog niet vast of de haard van de aardbeving inder daad in dit gebied heeft gelegen, zooals vroeger ook reeds liet geval is gcwècs'. Volgens cen bericht uit Singcn am Hohent wiel werden daar 5 tot 6 vrij lievige aard schokken met een totalen duur van 5 se conden gevoeld. De beving was niet golf- vormig, doch had den aard van schokken. In verschillende woningen sprongen deuren open en meubelen verschoven van hun plaats. Gelijkluidende berichten komen uit het Bodenscegebicd. In Loerrach werden slechts twee korte schokken gevoeld. Over materieele schade is tot dusverre uit de genoemde gebieden niets gemeld. Het seismologisch instituut tc Munchen deelt mede, dat het bij de aardschokken van lieden gaat om de sterkste aardbeving die het instituut sedert 16 Nov. 1911 heeft op- geteekend. De aardschok was zoo krachtig, dat de naalden van het buitengewoon gevoe lige apparaat, dat voornamelijk dient voor de aanteekening van verre aardbevingen, zoo krachtig doorsloegen, dat slechts het be gin van de grondbeweging werd genoteerd. Op tal van plaatsen in Zuid-Beieren zijn inmiddels berichten ontvangen over de aard schokken. In Memmingen ging aan de beving con op donder gelijkend rommelen vooraf. Er zijn geen berichten ontvangen over noemens waardige schade. Geen samenhang met de diplo* matieke besprekingen te Rome 's-GRAVENHAGE. 27 Juni. De Ita- liaansch-Abessijnsche Arbitrage-commissie heeft hedenochtend om 11 uur cen verga dering gehouden in het Grand Hotel. Aan wezig was de Italiaanschc agent. prof. Sil- vis Lcssona, hoogleeraar aan de universi teit van Florence. Als experts der Italiaan- sche regeering zijn aangewezen prof. Gio vanni Pacchioni, en prof. Cesare Grassetti, beiden van de Universiteit te Milaan. Tot secretarissen der commissie ziin be noemd de hoeren Enrico C.eriilli, Raymond de la Pradelle, Giovanni Battista Guarna- schelli en Andrea Zanclii. De commissie heeft voorts verschillende schikkingen getroffen om den arbeid voort Ie zetten en zoo spoedig mogelijk over te gaan tot het hooren der partijen. Hedenmiddag is prof. de la Pradelle ver trokken. Hij gaat eerst naar Brussel en vandaar naar Parijs. Maandagochtend wordt hii in Schoveningen terug verwacht. Ook de heer B. P. Potter verlaat ons land voor eenige dagen. Morgenochtend vertrekt hii naar Londen en koert Maandag terug. De arbeid der commissie zal echter in die dagen voort gang hebben. De arbitrage-commissie komt echter na heden eerst. Dinsdag weer bijeen. Wii hebben geïnformeerd naar den sa menhang van den arbitrage-arbeid in Sche- veningen en dc diplomatieke besprekingen welke met betrekking tot het conflict in Rome gevoerd worden. Uit den kring der commissie legde men er don -i 'ruk op, dat deze samenhang niet bestaat. Wat in diplomatieke en politieke kringen wordt bereikt, kan van geen invloed ziin op deze arbitrage, welke do feiten bestudeert en de verantwoordelijkheid voor de inciden ten tracht vast te stellen. Indien het tot een oorlog zou komen tus schen Italië en Abessvnië zoo verklaar de onze zegsman zou de arbeid der commissie wel bijzonder moeilijk worden. Wanneer dc betrekkingen tusschen de beide landen ziin afgebroken, kan moeilijk meer sprake ziin van arbitrage. Of de bijeenkomsten der arbitrage-com missie openbaar zullen ziin. staat nog niet vast. Ook in do commissie zelve schijnen de meeningen omtrent deze kwestie ver deeld te zijn. De hoeren dc la Pradelle cn Polter ziin tengevolge van reeds eerder "aangegane verplichtingen genoodzaakt eenige dagen afwezig te ziin. De Italianen blijven echter in Den Haag. Prof. Jesa. die als agent der Abessijnsche regeering zal ontreden, is iuridisch advi seur dor Abessijnsche legatie in Parijs. Hij komt Maandag in ons land. mede in ver band met liet feit, dat hij voor de Académie de droit international eenige voordrachten zal houden. AMSTERDAM GAAT LEENEN AMSTERDAM. 27 Juni. Met het Alge meen Burgerlijk Pensioenfonds en de In dische pensioenfondsen hebben B. en W. onderhandelingen gevoerd omtrent het sluiten eener leening op eenvoudige schuld bekentenissen. Deze onderhandelingen hebben geleid tot een aanbieding tot hot verstrekken eener leening groot f 4.000000 door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds on van een lee ning groot f 1.000.000.door de Indische Pensioenfondsen. De opbrengst der leeningen zal moeten strekken tot dekking van kapitaal-uitgaven waarvoor hot gebruikeliik is on de termiin van 40 iaar tc leunen. De gemeenteraad is tegen morgenmiddag 2 uur bijeen geroepen tot behandeling van deze voordracht. Do Engelschc koning keert heden ge heel hersteld naar Londen terug. Ge durende drie weken vertoefde hii voor herstel van zijn gezondheid tc San- dringham PARIJS. 27 Juni. (V.D.) De voorzitter van de internationale kamer van koophan del, de heer Fentener van Vlissingen, heeft hedenmiddag tegenover een vertegenwoor diger van Ilavas de volgende verklaring af gelegd: „Ik dementeer de geruchten, die melding maken van hevige meeningsver- schillcn onder invloedrijke congres-delega ties. Ik moet met nadruk vaststellen, dat deze meeningsverschillcn veel minder be langrijk ziin dan dit hii den eersten indruk leek. Overeenstemming t.a.v. alle gezichts punten is mogelnk. daar zii geen betrek king hadden op eenigerlei principicele pro blemen. doch uitsluitend op de manier, die tot een z.oo snel mogelijke stabilisatie zou kunnen leiden van dc valuta's. Alle dele gaties zonder uitzondering hebben erkend, dat zonder deze stabilisatie der valuta's een verbetering in den wereldhandel niet zou kunnen intreden." Dit nummer bestaat uit 2 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DACEL1JKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. BINNENLAND Premie voor de ziektewet, verlaagd. (Eerste Blad, pag. 3). STADSNIEUWS De berekening der Pcrsoneele belasting. (Tweede Blad, pag. 1.) Ernstig motorongeluk. (Tweede Blad, pag. 1.) Laatste abonnementsconcert van het Hart" velt-kwartct. (Tweede Blad, pag. 1). Vos* Exportslachlcrij wordt naar Drie bergen verplaatst. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K. N. M. i. te De Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Wcstelijko richtingen, go- decltclijk bewolkt, droog, vrij warm weer. RUIME STALLING MET ON. 3ERHOUD3 - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte suto'e in elke prijsklasse voorradig. Leusderweg 22 24 Opgericht 1898, TeL 1534

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1