TAXIDIENST Speciale groete wagens VERBOUWINGS UITVERKOOP L E Y T A X Amersfoort 4000 DE EEMLANDEQ UIT MODI TEL. 1788 Medische Help Licht Belaogrijkste Nieuws GARAGE MOLENAAR TELEFOON 1210 GARAGE VALEWM FIRMA DUIM BURGER ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verjekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnuramef Zaterdag 29 Juni 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 303 JAPANS INPALMING VAN NOORD CHINA DE LEGERLEIDING SLAAT EEN HOOGEN TOON AAN STAAT VAN BELEG TE BARCELONA INCIDENTEN IN HET VERRE OOSTEN Toestand nog steeds gespannen NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W.LEYENHORST - LEÜSDERWEG 242 9 uur 52 min. ITALIË BLIJFT TROEPEN STUREN Dit nummer bestaat uit 4 bladen EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. 1093 op amdere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 In- en verkoop van automobielen WEERVERWACHTING LEERT AUTORIJDEN ONZE GROOTE IS BEGONNEN DAMES-MODEZAAK ARNH.WEG 26 AMERSFOORTSCH DAGBLAD gjjjg rCgej mccr f 0.25 Liefdadigheids-advertentiè'n voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 WERELDGEBEUREN De jongste incidenten waren onvermijdelijk en kwamen den Japanners zeer te stade UITERST merkwaardig zijn de gebeurte nissen, die zich momenteel in Oost- Azië afspelen, waar Japan telkens nieu we zetten doet op het politieke schaakbord. Vooral heeft algemeen de aandacht getrok ken de verklaring van het Kwantoengleger, d.w.z. het Japansche leger, dat in het oor spronkelijke pachtgebied en thans ook in Mandsjoekwo in het algemeen is gestation- neerd. Deze verklaring is feitelijk een reeks cischen, die culminccrcn in het verlangen, dat in Noord-China de politieke leiding in den vervolge bij Japan zal berusten. Japan wenscht in Oost-Azië de eerste viool te spe len en speciaal is van dc zijde der Japan sche legerleiders te kennen gegeven, dat ook de sovjetunie genoegen zal moeten ne men met een dergelijke bevoorrechte positie .van Japan. De hoogc toon, dien Japan thans aan slaat, valt samen met een aantal plaatse lijke incidenten, die door Japan gretig zijn aangegrepen om tusschenbciöe tc komen en zich in steeds uitgebreider gebied van China tc nestelen. Voor ieder is liet bijna een pu bliek geheim, dat vorenbedoelde incidenten niet onwelkom waren, wijl zij passen in het kader der Japansche expansiepolitiek. Ja pan is door de- snel toenemende bevolking nu eenmaal voor de noodzakelijkheid ge plaatst om door intense industrialiscering zijn bevolking een bestaansmogelijkheid te bieden, en in verband daarmede heeft het steeds moer koopkrachtige afzetgebieden noodig. Dit is de economische achtergrond van Japans streven naar oen ordelijk, veilig en „bedrij fszekcr" China liet groote politieke plan, dat dc Japanners thans trachten te verwerkelijken, is eigen lijk gebaseerd op de een-cn-twintig eischen, die in 1915 aan China zijn gesteld en waarvan de verwerkelijking tenslotte vermoedelijk zal uitloopcn op een Japansch protectoraat over China; velen achten deze feitelijke verovering van vreemd gebied im moreel, aangezien dc integriteit van een an deren staat, erdoor wordt aangetast, maar men mag ook niet over het hoofd zien. dat evenmin gering is het aantal dergenen, die van gevoelen zijn, dat Japans handelingen eenvoudig het uitvloeisel zijn van cl*n drang naar levensbehoud, een onaangena me, maar onverbiddelijke noodzaak. In de verklaring der Japansche legerlei ding, die ton aanzien van de inpalming der Chinecsche gebieden de stuwende kracht en initiatiefneemster is. wordt van China even eens geëischt, dat elke andere buitenland- 6che invloed dan de Japansche zal worden geweerd, hetgeen feitelijk neerkomt op een uitdaging der andere mogendheden, dio groote belangen in China lu-bben, maar die misschien niet lot tegenacties zullen over gaan, omdat zij nagenoeg alle door groote politieke en economische vraagstukken, van welker juiste oplossing hun verdere bestaan afhangt, in beslag worden genomen. Wel-is-waar vertegenwoordigt dc verkla ring van het Kw antoengleger slechts de op vatting der Japansche militairen, maar het. is uiterst waarschijnlijk, dat, gelijk tevoren reeds vaker is geschied, het Japansche de parlement van buitenlandsche zaken zich tenslotte zal richten naar dc wenschen van het leger, waarin practisch de beslissende regeermacht is belichaamd. Dat er relletjes tc Peking zouden plaats vinden en in tal van andere oorden, was tc voorzien. Dc bevolking der gebieden, waar de Japanners thans dc lakens zijn gaan uit deden, is, hetgeen verklaarbaar is. door de telkens nieuwe eischen tier indringers ncr- Trams en bussen in brand gestoken MADRID, 29 Juni (V.D.). Dc minister raad heeft iu buitengewone zitting besloten den staat van beleg af tc kondigen voor dc stad en dc provincie Barcelona. De aanleiding tot dezen maatregel is hot feit, dat in den laatsten tijd dc gewapende overvallen door links-radicalen voortdurend menigvuldigcr zijn geworden. In den nacht van Donderdag op Vrijdag zijn een tram wagen en twee autobussen in brand gesto ken. De ministers van oorlog en binnenland- sche zaken zullen zich Zaterdagmorgen naar Barcelona hegeven om zelf don staat van be- lcg te proclamccrcn en onderzoekingen in te leiden, in do eerste plaats ten aanzien van de door dc politie genomen maatregelen. Men vermoedt, dat zekere politic-ambtèna- ren niet met de noodigc energie tegrn dc on lusten optreden. Kort geleden zijn trouwens "M politiemannen uit den dienst ontslagen. veus geworden. Haar zekerheid en veilig heid, wat lijf cn goed betreft, is uiterst klein geworden en wanneer dan nog dc lei dende ambtenaren worden afgezci en dc Chinecsche divisies naar elders worden ge dirigeerd, is dc kans op botsingen al heel groot. Geüjk wij reeds noteerden, zijn de incidenten dan ook niet achterwege geble ven. Voor de Japanners vormden zij geens zins een verrassing; dezen zouden trouwens niet gaarne hebben gezien, dat de Chincczen dc invasie volkomen lijdelijk hadden aan vaard. Overigens mag niet onvermeld blij ven liet feil, dat, terwijl dc Japansche ieger- leiding van China de erkenning vraagt, dal Japan „China van een scheuring gered heeft", de recente aantasting der Chinec sche soevereiniteit juist geschiedt in een lijd, dat na vele dccennic er in China kans bestond op een binncnlandseh-politioko consolideering en een economische gezond making. Muitende Chinecsche soldaten doen een overval op Japanners Dezer dagen hebben zich tc Peiping ern stig incidenten voorgedaan: muitende Chi necsche soldaten hebben aldaar een over val gedaan op Japanners. Naar Reuter uit Peiping seint, heeft dc mislukte overval den aanvallers, volgens dc jongste opgaven, der tig dooden en ettelijke gewonden en gevan genen gekost, van wie hel grootste deel wer kelijk een uniform draagt. Ongeveer tien arlillcricscholen van een cm geschut zijn in het Westelijk deel dei- stad neergekomen, echter zonder schade aan te richten. Na den op Ja'pansehen vvensch geschieden aftocht der troepen van de oen- Iralc regecring bleef in Peiping cn omgeving slechts een kleine bezet!ing over. Daarom zullen op vvensch van den ste delijken commandant van Peiping troe pen van liet voortreffelijk gedisciplineerde cn getrainde 29c legercorps van den vroege- ren gouverneur van Tsjuhar Soeng daar aan komen. De Japansche minister van buitenlandsche zaken Hirota heeft den gezant tc Nanking opgedragen tegen dc gebeurtenissen bij Pei ping te protesteeren en te verklaren, dat de Japansche regeering eischt, dat terstond maatregelen getroffen worden, waardoor het niet meer kan voorkomen, dat muitende Chi necsche soldaten Japanners overvallen. Verder eischt Japan, dat generaal Wan Doe Lm door de Chinecsche regeering als aanstichter ter verantwoording wordt geroe pen. Ten Oosten van Peiping, in Toeng Sjoc cn ten Noorden, in Mintoe, vonden opnieuw bot singen plaats tusschen Japansche cn Chinec sche troepen. Volgens mcdcdeeling van liet Japansche opper-eommando blijft dc toe stand nog zeer ernstig. Naar uit Tsjang-Tsjocn wordt gemeld, hebben ongeveer 1000 man der zoogenaamde grootzvvaarden-v ereeniging een aanval ge daan op een Mandsjocrijsch legercorps. Na langdurige gevechten in de nabijheid van Kintsjau in de provincie Moekdeu konden de vrijscharen worden teruggeslagen met achterlating van 50 dooden cn gewonden cn 10 gevangenen. Nader wordt uit Peiping (Peking) door Reuter geseind, dat de Japanners officieel hebben verklaard tevreden tc zijn over dc door de C.hineezen getroffen maatregelen naar aanleiding van het incident te Peiping en daarom op liet oogcnblik geen interventie overwegen. Men verklaart thans, dal liet incident zijn oorzaak vindt bij muitende soldaten, die weigerden overeenkomstig het Chineesch- Jupaiische accord geëvacueerd tc worden. Aan een nader telegram uit Peking ontlee- nen wij, dat door opnieuw dc staat van be leg is afgekondigd. Volgens de verklaringen van gevangen genomen opstandelingen zou den ongeveer 300 muiters in burgerklccding de stad ziin binnengedrongen. Te Tientsin hebben de Japanners bespre kingen geliad met dc commandanten van de garnizoenen der buitenlandsche nederzettin- gep. Besproken zijn gemeenschappelijke maatregelen voor liet geval, dat Tientsin door dc muitende soldaten zou worden be dreigd. Het spoorwegverkeer tusschen Peking en Tientsin is weer hersteld. Volgens de mede deel ingen van een ooggetuige is dc door dc beschieting aangerichte schade slechts ge ring. Op het station Fengtai staan vijf ver laten pantsertreinen. Vrijdagmiddag hernam hel leven Ie Peking zijn normale karakter. Van Japansche zijde is dc bedreiging uit gesproken, dat men zal trachten tot een internationale actie te komen, waaraan ook Amerikaansche, Britsehe, Fransche cn lialiaansche troepen zouden meedoen, ten einde <le orde in Peking en Noord-China te herstellen. Gedurende den gchcclen nacht hebben in de nabijheid van Peking schermutselingen plaats gevonden met Chinecsche opstande lingen. DE SPERWER Koen rooversvolk heeft bier in Amers foort zijn tenten opgeslagen. Dit is een niet alledaagsche gebeurtenis, want de Sperwer is een tamelijk zeldzame broedvogel iu ons land. Iu het uitgestrekte dennenbosch, dat wij doortrokken, liet het nannetje zijn waar schuwingskreet hooren, klanken, die uit een mei opeenvolgend „kie, kie, kic' bestaan. Voor ons was dit een zeker leeken. dat dc meest verguisde roover, die veel kleine vo gels nuttigt, zijn horst hier moest hebben. We behoefden dan ook niet lang te zoeken, daar de vele witte vlekken van dc uitwerp selen cn de talrijke veertjes van den buit dc plaats van hel nest verrieden, dat niet al te boog, dicht bij den stam van eer. der 40- jarige oude pijnen is gebouwd. Het horst bestaat uit dunne dennentakjes, terwijl het netjes is afgewerkt; dc kom moet vrij ruim en niet ondiep zijn, want de wit- wollige pientere jongen met hun gitzwarte oogjes kunnen zich hierin go^d bewegen. Vermoedelijk zijn er 35 jongen; in ieder geval hebben wij er 3 gezien. Merkwaardig was, dat het wijfje op het nest bleef zitten, toen wij tegen den boom schopten; af en toe spreidde zij de vleugels omhoog els het ware ten aan /al gereed. Het moederlijk en beschermend instinct schijnt zoo groot te zijn, dat men eens een boom met een horst heeft afgezaagd zonder dat het wijfje van het nest vloog, zoodat men ge makkelijk een foto kon nemen. Als men een bezoek aan hot horst brengt, blijft het wijfje in een wijden cirkel van onge veer 50 meter om de nieuwsgierige indringers vliegen, terwijl zij aanhoudend een doordrin genden angstroep laat hooren; soms gaat zij op een tak zitten, zoodat men goed de mooie dwars gestreepte witte onderzijde kan zien, alsmede den langen breeden staart, die prachtige donkere dwarsbancien heeft. Hoog en fier staat de sperwer op zijn lange gele pooten; van het mannetje is dc boven zijde blauwgrijs, terwijl deze van bet wijfje bruiner is. De zekerheid van vlucht van de-ze snelle onvervaarde roovers, in wier scherpe klau wen alles v/at kleiner en zwakker is dan zij zelf, het leven laat, is de moeite waard ora te zien. Als de boschbessen rijp z.ijn vliegen de jongen uit. V1R1DIS Japans legerleiders stellen eischen Het Kwantoeng-lcgcr heeft een verklaring gepubliceerd, die betrekking heeft op de grondslagen der Japansche politiek ten op zichte van China. Hierin worden dc vol gende eischen aan het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken gesteld: Japan zal bij dc samenwerking tusschen Japan, Mandsjoekwo cn China de verant woordelijke leiding nemen. China zal dc buitenlandsche invloeden weren cn erken nen, dat Japan China van een scheuring gered heeft. De regeering Tsjang-Kai-Tsjck cn de Kwominlang zijn tot een politiek van sa menwerking met Japan niet in slaat. In liet Verre Oosten moet gestreefd worden naar een nieuwe oriënteering onder de leus: Het Oosten aan de Oosterlingen. Ook Sovjet- Rusland moet Japans leiding in het Verre Oosten erkennen cn zijn politiek daarnaar richten. Voorloopig eischt Japan in Noord- China dc politieke leiding op, onafhankelijk van Nanking. Dc woordvoerder van het Japansche mi nisterie van buitenlandsche zaken heeft ver klaard, dat het hier een zuiver principieolé uiteenzetting der houding van het Kvvan- toenglcger betreft. Hot ministerie van oorlog heeft, verklaard, dat het gchecle leger achter dc eischen van het Kwant oengleger staat. Voorkoming van grens incidenten met Rusland Dc Japansche minister van buitenlandsche zaken, llirota. heeft den kabinetsraad rap port uitgebracht over zijn onderhoud van 26 Juni j.l. met den Russisclien ambassadeur Jocrcncf. Hij verklaarde, dat een openhar tige en vrije gedachtcnwisseling had plaats gevonden betreffende dc voorkoming cn regeling van incidenten aan de grens tus schen Rusland. Mandsjoekwo en Japan cn liet nemen van bepaalde maatregelen ter or ganiseering van een gemengde grenscom- inissie, welke maatregelen binnenkort door Rusland cn Japan zullen worden voorge steld. ETTELIJKE DOODEN TE SJANGHAI SJANGHAI, 20 .Tuni. (Reuter). Vannacht heeft in een cclluloidfabriek in bet Westen van Sjanghai een geweldige explosie, plaats gehad. Bij "den brand werden twintig nabij gelegen huizen in dc asch gelegd. Tot dus ver werden 23 dooden cn 75 gewonden ge borgen. Amcrsfoortsche Huisartsen-Verceniging Zondag hebben dienst dc volgende burger- geneesheeren Nicolaï. Lange Bergstraat 41; Tel. 633. Kamerling, Utr. weg 35; Tel. 142. Plomp, Rcgentessëlaan 15; Tel. 1359. Van de overige geneesheeren heelt dienst Honig, v. Perseynstraat 27; Te!. 600. Zondag en de gehcele week 's nachts heeft dienst de apotheek van Kok, Langestraat 74; Tel. 165. Zondag hebben dienst dc vroedvrouwen: Mevrouw Daam, Puntenburgerlaan 21. Mej. v. d. Grient, Breestraat 8b. Streeft het naar een militaire verovering van Abessynië? Dc Daily Telegraph meldt uit Addis Abeba, dat in ecu regeeringsbcricht dc aan dacht gevestigd wordt op de aanhoudende ontscheping van Italiaanschc troepen, welke veel verder gaat dan noodig is voor de ver dediging der Italiaanschc koloniën. Abes synië zou geen stappen voor mobilisatie ge daan hebben. Ilet heeft formeel verklaard, dat, indien de uitspraak der scheidsrechters tegen Abessynië uitvalt, Italië volledige genoegdoening zal krijgen. Verder wordt in het bericht verklaard, dat dc negus den Volkenbond verzocht heeft neutrale waar nemers tc zenden, om den locstand in hel land zelf te onderzoeken. Het bestaan van slavernij wordt niet ontkend. Men legt echter nadruk op het feit, dat plannen over wogen worden om hervormingen in tc voeren, gaande in do richting van bevrijding der slaven, oprichting van scholen enz. De Morning Post. meldt uit Rome: Italië is voornemens tegenover Abessynië gebruik te maken van artikel 22 van liet Volkcn- bondshandvest inzake mandaatskwesties. Dit artikel betreft weliswaar slechts kolo niën en gebieden, die door de centrale mo gendheden na den oorlog werden afgestaan, doch Italië wil uitgemaakt zien of het man- daatssysteem zich tot een bepaald geval be perkt, of een basis vormt, die nog ontwik keld en verder toegepast zou kunnen wor den. De Daily Telegraph beweert daarentegen: Mussolini is op het oogcnblik niet geneigd een andere oplossing dan ccn militaire ver overing te overwegen. Keizer Hailc Selassie van Abessynië heeft \erklaard, dat, wanneer het tot oorlog met Italië zou komen, hij persoonlijk zijn troe pen in den strijd zou aanvoeren. De diplomatieke medewerker van de Daily Mail verklaart tc weten, dat dc lord-zegcl- bewaarder Anthony Eden den minister van buitenlandsche zaken,, sir Samuel Hoare, heeft medegedeeld, dat Mussolini hem zou hebben verklaard, dat Italië vast besloten is zijn politiek tegenover Abessynië te blijven volgen. Mussolini verklaarde, dat Abessynië een groot gedeelte van de Italiaanschc over bevolking en van het surpus aan Italiaan schc goederen zou moeten absorbecrcn cn dat Italië Abessynië gaarne als Italiaansch protectoraat zou zien. Mussolini zou met nadruk hebben verklaard, dat hij geen in menging van den Volkenbond zou dulden. VLIEGTUIGEN STORTEN NEER Bij Toulon is een militair watervliegtuig neergestort en volkomen vernield. Dc beide inzittenden verbrandden. Uit Praag deelt men mede, dat gisleren nabij het vliegveld te Königsgratz een mili tair vliegtuig is neergestort. De beide inzit tenden werden gedood. Van de te hulp snel lende soldaten werden er twee zwaar cn één licht gewond. Uit Turkestan wordt gemeld, dat hij een proefvlucht het vliegtuig van den politicken commissaris der luchtstrijdkrachten van Midden-Azie Abramowitsj door nog onopge helderde oorzaak is neergestort. Abrano- witsj, die het toestel zelf bestuurde, was op s'lag dood. Het vliegtuig verbrandde geheel. DIT BLAD HEEFT EEN DAG ELIJKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. BtNNkNt.AND Dc kwestie- Oud-hoofdcommissaris Van 't Sant. Uitspraak van 't scheidsgerecht. (Derde blad, png. 1). OMTREK Gemeenteraad van Soest. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS Maandag a.s. route wijziging bij dc N.V. Amcrsfoortsche Autobusdienst. (Tweede Blad, pag. 1). RUIME STALLING WIET ON- ÜERHOUDS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder qarantie. Agent der Chrysler, Plymouth Adler, Fiat, (VI.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's in elke ori|8kla8se voorradig. Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. Verwachting: Meest zwakke wind uit Zuidelijke richtingen, hel der tot licht bewolkt, droog warm weer. Vlug - veilig - billijk tarief GESCHOOLD PERSONEEL MUURHUIZEN 40 - TEL. 454

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1