EENIGE ONTSPANNING 4000 LEYTAX „ADLER" DEEEMLANDEU Maandag 21 October 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 34e Jaargang No. 54 ENGELAND WIL GEEN OORLOG Henderson overleden Geen import uit Italië Predikanten in vrijheid GAAT ABESSYNIE TEN AANVAL? ARTHUR HENDERSON'S OVERLIJDEN TEL. 1788 W.LEYENHQRST LEUSDERWEG 242 Licht op 5 uur 21 min. Wanneer U een rijdt, weet U pas wat een volmaakte auto mobiel is Agent: J. J. MOLENAAR ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRUS DFR ADVERTENTIEN van 1"*4 rc8els f 1,05 mct mb«gnp van ccn bewijsnummer! - elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertenriën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummer extra f 0.05 Baldwin ontkent, dat zijn land den fascistischen regeeringss vorm bestrijdt Vloot blijft echter actief Zoowel te Rome als te Londen is Za terdagavond èen mcdedeeling gepubli ceerd, waarin wordt vastgesteld, dat de Engelsche ambassadeur te Rome op 18 October j.l. een bezoek heeft gebracht aan het hoofd der Italiaansche regee ring. Drummond heeft Mussolini op nieuw verzekerd, dat de Britsche regee- ring allerminst van plan is in verband met het geschil tusschen Italië en Abes- synië eenige actie te ondernemen, die verder gaat dan ^aar collectieve ver plichtingen als trouw lid van den Vol kenbond. Sir Eric Drummond heeft verder uit gelegd, dat de houding van de Britsche regeert ng in dit geschil op geenerlei wijze door zelfzuchtige beweegredenen wordt beïnvloed. Alle verklaringen, die hierop doelen, zijn van elke waarheid ontbloot en kunnen slechts verspreid zijn door menschen, die slecht op de hoogte zijn van den stand van zaken of onheil wenschen te stichten. Ofschoon in het Italiaansch-Britsche communiqué geen melding wordt ge maakt van de kwestie der vermindering van de vloot krach ten in de Middclland sche Zee, bestaat de mogelijkheid, dat Groot-Britannic twee slagschepen van Gibraltar zal terugtrekken met het oog op de ontstane ontspanning. Volgens een bericht uit Londen- bestaat, er echter op liet oogenhlik geen mogelijkheid, dat ile vlóótkrachten in de Middcllandsche Zee tot, haar normale sterkte zullen worden teruggebracht. Sprekende over de Engelsche vlootbe- wcglngcn verklaarde Runeiman, de En gelsche minister van handel, dat de in normale omstandigheden in Malta ge- statiónnccrcie oorlogsschepen naar Alex andria zijn gedirigeerd, zoodat het stra tegische middelpunt der wereld niet moer Malta, doch Alexandria is. Verder zijn schepen van de thuisvloot naar Gibraltar gezonden. Daar bevinden zij zich tol op den huidigen dag en houden de wacht Voor de Middcllandsche Zee. De tradities van het verleden volgend, oefenen zij hun rechten uit en doen niets, dat niet door het volkenrecht, de gerechtigheid en de geschiedenis ge rechtvaardigd is. Ik zou «r speciaal den nadruk op wil len leggen, aldus Runeiman, dat wij geen oorlog verlangen. Wij zullen al het mogelijke doen, om de positie en het prestige van Engeland alsmede den wereldvrede te handhaven, zonder het gevaar van een oorlog te loopen. Zoo lang echter de andere landen voor de handhaving van hei gezag van don Vol kenbond niet ons zullen samengaan, 7%o'ang zullen wij aan luin zijde slaan, doch wij kunnen en willen niet alleen handelen. Romeinsche kritiek op Londen Het Giornale d'Italië schrijft naar aanleiding van do onderhandelingen tusschen Parijs en Londen o.a.: Men kan in Italië niet hegrijpen, waarom de Engelsche vlootbasis in de Middellandsche Zee met koortsachtige baast in oorlogstoestand wordt ge bracht. Deze maatregelen zijn reeds lang getroffen, alvorens de Italiaansche voorzorgsmaatregelen werden genomen en moeten italic onnoodig voorkomen. Ondanks de officieuse Engelsche ver klaring gaat Eden te Genève door, den Volkenhond legen Italië op te zetten. De officieuse Engelsche verklaring sluit wr! een geïsoleerd optreden van Enge land uit, doch constateert, dat het ,.tot het uiterste zijn Volkenbondsverplich- tingen gemeenschappelijk met de an dere naties zal vervullen. Wij weten evenwel, aldus betoogt het Mad, dat de andere naties zich slechts met tegenzin zullen onderwerpen aan het initiatief, dat van den aanvang af van Engeland is uitgegaan en wel op een zoodanige wijze, dat de Volken- bondssolidariteit, waarnaar Engeland zich steeds meer of minder heeft ge schikt, erdoor werd verzwakt. Aan den anderen kant wordt gemeld, dat de uitleg, die officieel gegeven is van de Engelsche bedoelingen, heeft bij gedragen tot ontspanning, maar te Rome merkt men op. dat Engeland gun stig gestemd is ten aanzien van een volledige toepassing van het Volkon- l.ondshandvest, terwijl Rome er daaren- ipgen van overtuigd is, dat eerst de be langhebbenden door middel van directe besprekingen tot een oplossing moeten komen. Het Fransche antwoord aan Enge land is te Rome kalm ontvangen. Men bad het antwoord met eenige ongerust heid tegemoet gezien en vreesde, dat Frankrijk zich met Engeland zou laten betrekken in een tegen Italië gerichte vlootactie, waarvan Engeland de lei ding zou nemen. Frankrijks antwoord dat het zijn me dewerking laat afhangen van een col lectieve beslissing van Genève, wordt te Rome als logisch beschouwd en geens zins in strijd niet de Fransch-Italiaan- sche vriendschap. Dit wordt te Rome met berusting vastgesteld. De Engelsche premier Baldwin, die te Worcester het woord heeft gevoerd, gaf als zijn oordeel te kennen, dat de Volkenhond in het Italiaansch-Abes- sijnsche conflict geen andere maatre gel kon nemen dan hij heeft gedaan. Het betreft geen Italiaansch-Britsch conflict, maar veeleer een geschil tus schen Italië en den Volkenbond. In tal van kringen heeft men te veel over oor log gesproken, hetgeen verkeerd is. Wy zijn altijd bereid aldus Baldwin gebruik te maken van welke gelegen heid ook om een verzoening tot stand te brengen. In het buitenland heeft men gezegd, dat een van de voornaamste motieven van onze houding de strijd tegen het fascisme in Italië is geweest. Dit is een gevaarlijke leugen. De regeering in Italië is een zaak, die Italië alleen aan gaat. Baldwin bevestigde opnieuw het be sluit van Groot-Britannië al het moge lijke te doen om de beginselen van het Volkenhondshandvest te doen zegevie ren en zeide: Ik zal hier herhalen wat ik reeds heb gezegd: het doel van den Volkenbond is de vrede, en oorlog is het laatste, waaraan de Britsche regee- ling denkt. Sedert lang is de tijd voorbij, dat Engeland met de wapenen of met welke methode ook zou willen trachten een regecringsvorm in een ander land omver te werpen. Reuter meldt uit Londen: Frankrijks antwoord aan Engeland inzake art. 16 van het Volkcnbonds- statuut zal niet worden gepubliceerd. De mededeelingen van Laval hebben te Londen gróóte voldoening gewekt en men is van oordeel, dat elk misverstand nu uit den weg is geruimd. Men ge looft, dat het grootste gedeelte van het antwoord van Laval neerkomt op een rechtvaardiging van de Fransche bui- tenlandsche politiek ten opzichte van het Italiaansch-Abéssijnsche geschil. De correspondent van de „Times" te Port Said, •meldt, dat'in de week die eindigde op 16 October, 8 Italiaansche troepen-transportschepen door het Suez- kanaal zijn gevaren met in totaal 12.948 man aan boord. Verder zijn 13 vracht- booten en 1 hospitaalschip uit Italië het. Kanaal gepasseerd. Het Italiaansche ministerie van pers en propaganda publiceert het volgende Iegerbericht: „Generaal De Bono meldt, dat er van het Somalifront en van het Noordelijk front niets bijzonders is mede te declen. Generaal De Bono heeft een edict uitge vaardigd, waarbij de slavernij in de veroverde gebieden wordt opgeheven en de invrijheidstelling der slaven wordt bevolen. Na eenige dagen van rust is de ver sterking der Britsche strijdkrachten aan de Westelijke grens van Egypte voort gezet. Thans zijn 50 tanks en pantserwagens over Mersa Matru in de richting van de grens vertrokken. Ook verschillende andere troepenafdeelingen zijn op weg naar het Westen. Het blad „Ahram" bericht, dat de Egyptische regeering het plan heeft de luchtbasis Marsamatrich zoo sterk in te richten, dat de daar gestation lieerde luchtstrijdkrachten de groote Italiaan sche luchtvloot in Tripolis zoo noodlg kunnen weerstaan. De inspecteur van liet Egyptische leger zal zich in verhand hiermee naar de Westgrens begeven. Door een besluit van de fascistische partij is aan de expeditie-ondernemin gen van dagbladen en aan de straat- verkoopers bevolen alle abonnementen op buitenlandsche bladen af te hestel len, en deze bladen niet meer te ver- Koopen. Dit verbod is hedenmorgen in werking getreden. De Fransche bladen, w-elke in Noord-Italië vrij druk werden verkocht, worden hierdoor het zwaarst getroffen. Duitschland geen lid meer van den Volkenbond GENÈVE, 20 Oct. (A. N. P.) Maan- dag 21 October zal het twee jaar ge leden zijn. dat Duitschland zijn lid maatschap van den Volkenbond opzeg de. De opzeggingstermijn is twee jaar, zoodat dezen dag Duitschland ophoudt lid te zijn van den Bond. In politieke kringen wordt het afloo- pen van dezen termijn als ccn belang rijk feit gezien in verband met Duitschland's verplichtingen krachtens het verdrag van Locarno, waavaan voortaan weinig practische beteekenis meer kan worden gehecht. VIJF DOODEN BIJ AARD- SCHUIVING BOUILLAC, 20 Oct. (Reuter). Heden middag werden 16 leerlingen van de landbouwschool door een aardschui- ving bedolven. Vijf kwamen om het leven, twee werden gewond. LONDEN, 21 October. Arthur Henderson, een der oprichters van de Engelsche Socialistische partij en voor* zitter van de ontwapenings* conferentie, is in den ouders dom van 72 jaar overleden. Coördinatie*commissie neemt een reeks besluiten De coördinatie-commissie, waarvan 52 staten deel uitmaken, heeft Zaterdag avond op voorstel der commissie van 18 de volgende besluiten genomen: 1. Alle import van Italiaansche w ren moet worden verboden. 2. De export van een aantal nader aangeduide grondstoffen en voortbreng selen naar Italië dient te worden verbo den. 3. De staten die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging der sanctieiiiaatrege- len, moeten elkander wederkeerig steun verleenen, voornamelijk door vermeer dering van elkanders invoer. 4. De commissie van achttien te Ge nève zal in permanente zitting bijeen blijven om de tenuitvoerlegging der ge nomen besluiten na te gaan en eventueel nieuwe voorstellen aan de coördinatie commissie voor te'leggen 5. De voorzitter der coördinatie-com missie De Vasconcellos zal de belangrijk ste bescheiden nopens het Italiaansch- Abessijnschc geschil aan de niet-Volken- bondsstaten doen toekomen met de me- dedeeling, dat de coördinatie-commissie gaarne alle mededeelingen zal tegemoet zién, die niet-Volkenbondsstaten nuttig zouden oordoelcn aan de coöiïlinatie- cotnmissie te doen. 6. De coördinatiecommissie zal op 31 October opnieuw vergaderen, teneinde den datum van de inwerkingtreding der economische strafmaatregelen te bepa len. De gedelegeerden van Albanië, Honga rije en Oostenrijk hebben herhaald, dat zij niet zullen meedoen aan de sanctie- maatregelen. Naar Reuter uit Rome meldt, loopt het gerucht, dat de Italiaansche regeering eerlang een monopolie voor alle brand stof voor automobielen in zal stellen en alle invoervergunningen uit landen, die deelnemen aan de tenuitvoerlegging der economische sancties, in zal trekken. Naar Reuter uit Berlijn seint, heeft minister Kcrrl ccn decreet uitgvaar- digd, krachtens hetwelk alle discipli naire vervolgingen tegen de nredikan- len moeten worden opgeschort. De lei ders van de confessioneele svnode ver klaren in ccn proclamatie, dat. hoewel de nieuwe kerk-commissie. die door minister Kerrl is ingesteld om het kerkelijk geschil bij te leggen, wette lijk geen bevoegdheid heeft, zij de commissie toch erkennen, daar deze zich klaarblijkelijk ten doel stelt een einde te maken aan het gebruiken van geweld op kerkelijk gebied. AU.c pre dikanten. die in de concentratie-kam pen in .Saksen waren geïnterneerd, zijn overeenkomstig minister Kerrl's order vrij gelaten. STORM GIERT OVER EUROPA Tijdens den storm, die Zaterdag de Engelsche eilanden teisterde, zijn drie personen gedood en een twaalftal ge wond. Vooral in het Noorden, waar de wind een snelheid bereikte van 160 kilometer per uur. is groote schade aangericht. Het scheepvaartverkeer werd volkomen gedesorganiseerd. Ver scheidene schepen verkeerden in nood. De luchtvaartdiensten moesten worden gestaakt. Tal van dorpen werden gcisolcerd, daar de telefoon- en telegraafverbindin gen waren beschadigd. Vrijdagavond begon het ook te spo ken aan de Duitsche Noordzeekust. Vele vaartuigen hebben een noodhaven moeten binncnloopen. Van Cuxhaven zijn twee sleepbooten uitgeloonen om een tjalk te helpen, die bil het eiland Trischcn zou zijn gestrand. De sleep booten hebben echter niets gevonden. Men heeft nog niet kunnen vaststellen of de tjalk reeds gezonken was. In den storm werd een nersoon ge dood en werden vijf gewond. EGYPTE BEWAPENT STEEDS BETER De correspondent van het D.N.B. meldt, dat volgens officieele opga ven van Italiaansche zijde de Abes sijnen in de gevechten hij Adoea in Gasjiorki 400 dooden en gewonden verloren. Aan Italiaansche zijde zou den 35 dooden en gewonden te be treuren zijn. Aan het Zuidelijk front is alles rustig. Slechts voorpostengevechten hebben plaats gehad en de Italiaan sche vliegtuigen hebben verken ningsvluchten ondernomen. In het Noorden heeft de Abessijnsche troepenconcentratie voortgang. Italiaan sche vliegtuigen hebben troepenbewe gingen waargenomen in de omgeving van Tembien en Makalle, waar Ras Scyocm en Ras Kassa hun legérs schij nen te verzamelen. De Abessijnen ver plaatsen zich in den nacht en zoeken overdag dekking in de bosschen. Gisteren hebben zich opnieuw tien iri- landsche hoofdmannen en verschillende Koptische priesters bij liet Italiaansche hoofdkwartier te Aksoem gemeld om hun onderwerping aan te bieden. Ofschoon ook van Italiaansche zijde wordt bevestigd, dat alles gereed is voor den tweeden sprong, is de Ita liaansche opmarsch nog niet hervat. Uit Addis Abeba wordt gemeld, dat de opmarsch. van de Abessijnsche strijdkrachten steeds verder gaat. De situatie aan het Noordelijk front is thans als volgt: De Italiaansche troepen bezetten ccn linie, die zich uitstrekt van Aksoem over Adoea tot dc hoogvlakte van En- tisjo en verder tot Edago Amoes. Abes sijnsche troepen onder bevel van Ras Kassa marcheeren van het Asjangi- meer, dat. ten Zuiden van Makalle is gelegen, naar het district Makalle, waar tot voor kort het bevel gevoerd is door Ras Goegsa, die, zooals men weet, naar de Italiaansche zijde is overgeloopen. Onder deze omstandigheden is het waarschijnlijk, dat hotsingen in dit ge bied nauwelijks tc vermijden zijn. Naar verluidt wordt nog steeds gewerkt aan dc organisatie van het Abessijnsche leger, volgens een zorg- tuldig plan. Zeer binnenkort zullen de Abessijnen, aldus wordt ver klaard, den Itnliaanschcn aanval beantwoorden. Tot zoo lang zijn de troepen gedwongen af te wachten, indien zij zeker willen zijn van re sultaten. De sterkte van het Itas liaansche leger De Giornale d'Itnlia neemt stelling tegen een bewering van het Fransche blad „Oeuvre", dat Generaal Weygnnd zou hebben gezegd, dat de militaire macht van Italië tengevolge van den veldtocht in Oost-Afrika te verzwakt zou zijn om op Italië als militaire tnucht te kunnen rekenen. Hef blad .noemt deze bewering ongeloofclijk, omdat zieli op het oogenhlik twee millioen Italia nen onder de wapenen bevinden, waar van één millioen in Italië zelf. Thans is de inlijving van dc dienstplichtige a der lichtingen 1911, 1912, 1913 en 1914 niet verkorten dienstplicht geëindigd. Daardoor is het mogelijk geweest de di visies op oorlogssterkte te brengen. De oproeping van de Jichting 1915 is reeds aan den gang. WERELDGEBEUREN KAMPIOEN VOOR DEN VREDE HEENGEGAAN Zijn ontwapeningsf idealen mocht hij niet zien verwezenlijkt NU Henderson, die. in de Labour Party zoo'n belangrijke rol heelt gespeeld, is overleden, moge wor den herinnerd aan de merkwaardige positie, die hij innam tijdens den we reldoorlog, die in 1914 uitbrak. In 1915 was hij als ccnig vertegenwoordiger zijner partij lid van het coalitiekabinet. Zooals men weet, werd lot invoering van den algemcenen dienstplicht in Fngeland pas in 1916, na bitteren strijd, besloten. Terwijl zijn toenmalige geest verwanten Macdonald en Thomson zich issteeds met klem tegen den algemcenen dienstplicht hadden verzet, koos Hen derson de zijde van dè regecring. Deze was er natuurlijk zeer veel aan gelegen een dergelijke persoonlijkheid in het kabinet te hebben. De dikwijls uiterst moeilijke laak van Henderson bestond hierin, dat hij het contact moest handhaven tusschen dc regeering en de georganiseerde arbeiders. Hoezeer men zijn medewerking des tijds op prijs stelde, moge alleen reeds blijken uit het feil, dat Lloyd George hem belastte niet een belangrijke diplo matieke missie. Toen in Juli 1917 Ke renski in Rusland aan het bewind kwam, werd Henderson naar St. Pe tersburg gezonden om te trachten Ke renski, die den oorlog wenschte voort te zetten, zooveel mogelijk steun te ver leenen. Men was bereid Henderson den post te bezorgen van Engelsch ambassa deur te St. Petersburg. Daar echter des tijds het voorstel nopens een internatio naal socialisténcongres reeds tastbare vormen aannam, keerde Henderson, die zich eveneens voor dit congres warm maakte, onverrichterzake uit St. Peters burg naar Londen terug. De regceringen der Ententemogendheden wilden de tot standkoming van het congres te Stock holm verhinderen en wilden den afge vaardigden, onder wie Henderson, geen pasvisum verleenen. Toen de Engelsche gedelegeerden daarop zelf een poging deden om van Aberdeen naar Stock holm te varen, weigerde de beman ning van het schip, op instructie van hun leider Havelock Wilson, hen daar heen te brengen. Tusschen Henderson en de regeering ontstond op deze wijze een conflict en toen hij kort daarop een kabinctszitting wilde bijwonen, vond hij de deur gesloten. Hij liet na deze te forceeren; in plaats daarvan trad hij af. Zeven jaren later was hij in het eerste kabinet-Macdonald minister van bin nenlandsche zaken, terwijl hij in diens tweede kabinet de portefeuille van bui tenlandsche zaken verwierf. Wat Henderson steeds heeft geken merkt, was zijn optimisme. In dit ver hand herinneren wij er aan, dat, toen in de derde decade van April dezes jaars de ontwapeningsconferentie, waarvan Henderson tot president was gekozen, nog slechts moeizaam haar bestaan wist tc rokken volgens sommigen was zij toen reeds dood de Engelsche arbeidersleider desniettemin nog steeds den moed niet opgaf, ondanks de schrik barende militariscering van geheel de wereld. Dit kwam vooral tot uiting in een redevoering, welke hij destijds te Scarborough hield op een vergadering, uitgeschreven door de Volkenbondsver ceniging en waarin hij opmerkte, dat de toestand wel-is-waar ernstig was, maar dat dit nog geenszins beteekende, dat de menschheid aan don vooravond van een oorlog stond. Een gewapend conflict achtte hij destijds evenmin onvermijde lijk. Wel betreurde hij hel, dat in Europa en elders ter wereld verschei dene teokenen erop wezen, dat men weer zijn toevlucht zocht tot een poli tiek, die veel geleek op die, welke leid de tot de wereidcuiHstrophc van 1914. Wat destijds bij Henderson's uiteen zettingen vooral trof, was zijn grooto verecring van liet VoJkenhondsliand- vest, welks getrouwe naleving z. i. den grondslag schiep voor den vrede. Als een der voornaamste denkbeelden, be lichaamd in hel Volkenhondshandvcsl, beschouwde Henderson do idee, dat eenigerlei oorlog of bedreiging met oor log een aangelegenheid is, die den ge- hcelen Volkenbond aangaat. Het tweede beginsel, waaraan hij groote beteekenis hechtte, was, dat de landen onder alle omstandigheden hun geschillen aan vreedzame beslechting dienen tc onderwerpen. Ten derde ging Henderson uit van het denkbeeld, dat het toevlucht nemen tot den oorlog zoo'n ernstige misdaad jegens de inter nationale gemeenschap moet worden ge acht, dat op alle staten zonder uitzon dering de plicht rust zich hiertegen te kanten en alle relaties met den aanval ler af te breken. Als vierde principe en hier kwam vooral de voorzitter der ontwapeningsconferentie aan het woord noemde Henderson in zijn rede de verplichting de bewapeningen terug te brengen tot het langste niveau, dat vereenigbaar is met de nationale veiligheid en dc tenuitvoerlegging van internationale verplichtingen. Ander zijds behoefde het z.i. geen verbazing 1e wekken, dat regeeringen, voordat zij tot bewapeningsreductie overgingen, waarborgen eischten met betrekking tot de nationale veiligheid, voornl in verband met den dreigenden uctucclen toestand. Wat zich in het Verre Oosten heeft afgespeeld, achtte Henderson voorna melijk verantwoordelijk voor het be gin van den nieuwen bewapeningswed loop, maar z.i. mocht evenmin over het hoofd worden gezien, dat men ver zuimd had de toezeggingen tegenover Duitschland, welke zijn vervat in de vredesverdragen en welke behelsden, dat ook de andere staten liet Duitsche ontwapeningsvoorbeeld zouden \olgon op den grondslag van een krachtig col lectief systeem, tijdig gestand te doen. Met nadruk wees Henderson er in zijn rede op, dat ook de Britten er zeer veel belang hij hadden de poging, om de rechtsgelijkheid van Duitschland bin nen het kader van een algenie >ii veilig, heidssysteem te verwerkelijken, te doen slagen. Dat Henderson een oprecht vriend van den vrede was. blijkt niet alleen uit hef reeds gememoreerde feit. dat hij president was der ontwapeningsronfc- rentie, die in den middag van 2 Febr. 1932 begon, maar ook uit de held, dat in 1934 de Nobelprijs voor den vrede werd toegekend a .i n - son, een onderscheiding, die tegelijker tijd te beurt viel aan don pacifistischcn publicist Norman Angell. Kr schuilt ongetwijfeld iets zeer tra gisch in, dat Henderson in de laatste jaren van zijn leven hoe langer hoe meer moest vaststellen, dat de ontwa- poningskansen steeds geringer wer den; de oorlog, die in Oost-Afrika uit brak, was voor hem vooral een pijn lijke deceptie, maar hoezeer zijn werk ook werd vernield, nimmer is hij een cynicus geworden; tot zijn dood toe bleef er in zijn hart een sprankje hoop leven, dat de verdwaasde wereld, ondanks alles, eens de vredes- en Vol- kenhondsidealcn algemeen zal om helzen. Dit nummer bestaat irt 2 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN NÏEÏJWE WAGENS PASSAGIERS TOT f 50C0.- VERZEKERD in binnen- en buitenland op andere pagina's SóplaAmsvorde 3—2. (Tweede Blad, pag. 2). Quick verliest met 24 van Dc Meteor. (Tweede Blad, pag. 2). K.N'.M.Y. motorrit. 1935. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS Vrouwen bidden voor den Vrede. (Tweede Blad, pag. 1). Hengelaars herdenken hun 10-jarig bestaan. (Tweede Blad, pag. 1). Kertnisindrukken. (Tweede BlRd, pag. 1). Dr. Scheure.r spreekt voor de Mij. voor Nijverheid en Handel. (Tweede Blad, pag. 1). WEERVERWACHTING Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Verwachting: Zwakke tot ma tige meest W. tot Z.W. wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, koude nacht, overdag iets zachter. Hoogste barometerstand 764.7 te Va- lentia. Langste barometerstand 741.6 te Ha- parandn. En toch hot goedkoopste ook in onderhoud, wegen belasting etc. Stationsplein 5 - Amersfoort Telefoon 1213 Volkenbond in betere positie De verrassend snelle verzoenenden stappen tusschen Engeland. Frankrijk cn Italië hebben volgens Engelsche kringen de pogingen van den Volken bond 0111 den oorlog in Ethiopië tot stil stand te brengen, aanzienlijk kracht bijgezet. In plaats van de collectieve vredespogingen te verzwakken, zouden de diplomatieke stappen den weg heb ben gebaand tot nauwere Britsch- l'ranscbc samenwerking te Genève. Men gelooft te Londen, dat Laval thans gemakkelijker zal zijn te ne wegen tot net aanvaarden van collectieve satneties, nu hij geen reden meer heeft voor de verdenking dat Engeland den Volken bond gebruikt om ziin eigen geschil punten met Italië op 'e Insse-i in plaats van den vrede in (I t Afrika te be oogen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1