DE EEMLANDEQ Wint Italië aen 4000 Voorbereiding tot den strijd OP EUROPA'S ZUIDPUNT L E Y T A X Donderdag 24 October 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 34 e Jaargang No. 98 RAS DESTA REEDS IN GEVECHT SCHADE DOOR RIJDT VEILIG EN GOEDKOOP Stadsritten minimum 15 CENT maximum 25 cent Buitenritten 5 cent per k m. NIC. BOVEE Standplaats naast Kantoor KAMP 41 Stationplein TEL. 1093 en 1830 HOTEL M0N0P0LE exemplaren TEL. 1788 Belangrijkste Nieuws Laatste berichten Eerste blad. pag. 3 Licht op 5 uur 17 min. „ADLER" Agent: J. J. MOLENAAR ABjhHEMENISPRUS per 3 maanden voor Ameisjoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenrand .rancc per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIK nPR AnVPRTFNTIFN van 1regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer rmjQ Utn AUYCniCH dke mccr f 025 u^dadif^tiada^dvtngtttiin voor d« helft van den prijs. - Kleine Advert en tién „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummer extra f 0.05; Ricket begint met petroleum* boren in Abessynië. Bra* zilië acht zich niet verplicht sancties toe te passen Hoewel de laatste dagen reeds herhaaldelijk gebleken is, dat men groote veldslagen zoowel in het Noorden als in het Zuiden binnen zeer afzienbaren tijd verwacht, is het toch moeilijk, zoo n-iet ondoen lijk aan gegevens te komen over de eigenlijke voorbereidingen, die door de Abessijnsche legerleiding wor den getroffen. Het is duidelijk, dat den autoriteiten strengste geheim houding is opgelegd ten opzichte van de troepenbewegingen, de plaat sen, waar troepen geconcentreerd worden en de regelingen van de voedsel- en watervoorziening der Abessijnsche corpsen. Dit geldt vooral voor het gebied van Ogaden, waarover men geen enkel be richt van waarde machtig kan worden. Toch heeft men uit zeer algemeene ge gevens den indruk, dat met kracht ge werkt wordt aan de voorbereiding van grooten tegenstand in het Zuiden, waar van het doel voornamelijk moet zijn den in het Noorden uitgeoefenden druk te verminderen. Ook in Harrar kan men zich geen duidelijk beeld van den toestand vor men aan het Zuidelijk front. Zoo valt daar niet uit te maken of het nu de Abessijnen zijn clan wel cle Italianen die tot den aanval overgaan. De verhoogde militaire activiteit wijst er echter wel op, dat binnenkort belangrijke dingen aan het front gebeuren zullen, terwijl men in het algemeen den indruk heeft, dat de terugwijkende tactiek in hèt Zui den thans ten einde is. Volgens een onbevestigd bericht zou tusschen de troepen van Ras Desta op den rechtervleugel van het Webbe-Sjebeli front en de Italiaan- sche troepen een hevige strijd zijn ontbrand. Ricket gaat aan het werk Volgens te Rome ontvangen berich ten heeft Ricket besloten ondanks den tegenwoordigen toestand onmiddellijk een aanvang te maken met het boren naar petroleum, teneinde de Italiaan sche regeering voor een fait accompli te plaatsen. Hij zou volgens deze berichten onderweg zijn naar Djiboeti met de voor de boringen noodige machineriën, terwijl ook een tweehonderdtal ge schoolde arbeiders derwaarts onderweg zou zijn. Zoon van Ras Goegsa tot gouverneur benoemd Volgens ontvangen berichten hebben Italiaansche vliegtuigen aan het Noor delijke front vlugschriften uitgeworpen, die den volgenden inhoud hebben: Aan het volk van Tigre. Op bevel van Koning Emanuél III en Mussolini heeft generaal de Bono Z.H. Haile Selassie, den zoon van Ras Goegsa, benoemd tot gouverneur van de gebieden Allawa en Takasse. Volk van Tigre! Weest geluk kig, dat het huis van Keizer Johannes met behulp van de Italiaansche regee ring weer zal opstaan. Gehoorzaamt hem evenals ons! Datum Adigrat. Uitwerking der boycoUbeweging De „Financial Times" verneemt uit Bombay, dat het 19.000 ton groote Itali aansche schip „Conté Verde" van de Lloyd Triestino gisteren van Bombay is vertrokken met slechts 15 passagiers aan boord. Dit schip heeft accomodatie voor 350 passagiers en is in den regel volgeboekt. Gedurende de laatste weken is het aantal passagiers op deze lijn voortdu rend gedaald als gevolg van de anti- Italiaanscho boycot-beweging. VLIEGONGELUK Twee Nederlandsche eische* ressen te Londen in het gelijk gesteld LONDEN. 23 Oct. (A.N.P.) De we duwe en de dochter van den Nederlan der Louis Grein, die om het leven geko men is bij de ramp te Ruysschelede in België, waar een vliegtuig der Imperial Airways verongelukte, hadden een eisch tot schadevergoeding bij den En- gelschen rechter ingesteld. Deze eisch is thans toegewezen. De Imperial Air ways zijn veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 3500 pond sterling aan de dochter. De Imperial Airways overwegen in- tusschen, tegen deze uitspraak hooger beroep aan te teekenen. Brazilië volgt zijn eigen weg De Braziliaansche minister van bui tenlandsche zaken heeft aan den Itali- aanschen ambassadeur medegedeeld, dat de Braziliaansche regeering beslo ten heeft op de uitnoodiging van de coördinatie-commissie te antwoorden, dat Brazilië, omdat het geen lid is van den Volkenbond, geen belang heeft bij het desbetreffende artikel van het Vol kenbondspact en zich voorbehoudt met de meeste vrijheid zijn houding naar eigen nationale belangen te bepalen. VERBETERING DER BETREKKINGEN Italië trekt een divisie soldaten uit Lybië terug LONDEN, 23 Oct. (A.N.P.) Naar hier verluidt heeft de Italiaansche staatssecretaris van buitenlandsche za ken, Suvich, Dinsdag den Britschen am bassadeur te. Rome medegedeeld, dat de Italiaansche regeering instructie had gegeven ecn divisie Italiaansche troe pen uit Lybië terug te trekken. Sir Eric Drummond zou deze mededeeling heb ben begroet als een bijdrage tot de ver betering in de betrekkingen tusschen Engeland en Italië. In officieele kringen wordt ten op zichte van dit bericht reserve in acht genomen. Er is nog geen besluit geno men over een Engelsch antwoord op dezen Italiaanschen maatregel, ofschoon met zekerheid kan worden aangenomen dat het kabinet in zijn zitting van he den zich met deze aangelegenheid heeft bezig gehouden. Er wordt op gewezen, dat Italië ook thans nog twee speciale divisies in Lybië heeft staan. De- Italiaansche regeering heeft ook aan Laval medegedeeld, dat zij bereid is een harer drie divisies in Lybië terug te trekken. TEL. 1830 TEL. 1093 OOK 'i NACHTS GEOPEND boordbedden In veel tuinen worden bloemplanten aangeplant in suooken, welke zijn aan gebracht voor ecu schutting, muur of tangs een hccsiei'heplanting. Voor be planting van deze suooken Kunnen we alle soorten van bloemplanten gebrui ken en dientengevolge bloeien daar planten van hei vroege voorjaar tot aan het late najaar. Wanneer deze boprdbedden een paar jaar vust staan wordt het noodig daar eens een goede grondbewerking toe ie passen, en mis schien verschillende planten tevens te scheuren. De beste tijd daaarvoor is bij tijds in het najaar, dus thans. Vaste planten waarvan de stengels zijn atge- storven snijden we af. We plaatsen er echter vooraf een étiquet bij-omdat af gesneden planten niet gemakkelijk zijn te herkennen. Uitgebloeide eenjarige zomerbioemen worden opgeruimd waar na we de vaste planten met kluit uit den grond steken en tijdelijk terzijde plaatsen. Planten die nog in bloei slaan, als: votlegronds Chrysanthe mums en late herfstasters laten we slaan. Waar in het boordbed enkele houtgewassen staan zullen we ook die iustig op hun plaats laten. Daarna wordt de grond flink bemest waarvoor we bij voorkeur halfrotie stalmest ge bruiken; en vervolgens twee steek diep omgespit waarbij we de beste grond, en dat is gewoonlijk de bovensteek, boven houden. Waar in een boordbed bó.len staan zullen we dze zooveel mogelijk sparen. Wanneer we nauwkeurig we ten waar deze slaan kunnen we ze' vooraf niet behulp van een riek uit den grond halen. Overigens moeten we hij het spitten nauwkeurig opletten, en om beschadiging der hollen te voorko men kan men dan voor het spitten ge bruik maken van een riek met platte tanden. Na de grondbewerking worden de vaste planten opnieuw geplant, naar een vooraf gemaakt plan, waarop de bestemde plaats voor iedere soort nauwkeurig is aangegeven. Bij het be palen der plaats houden we goed reke ning met hoogte, bloeitijd en bloem- geur der verschillende soorten. Tus schen laat-bloeiende soorten kunnen verschillende vroeg bloeiende bolgewas sen als: narcissen, tulpen, bolirissen, blauwe druifjes, scilla en andere tege lijkertijd worden aangeplant. Na het planten kunnen we de aarde afdekken met een laagje korte mest of met een laagje turfmolm vermengd niet koe mest. Een dergelijk laagje houdt den bovengrond los, geeft eenige beschutting aan voor koude gevoelige plantsoorten, terwijl tevens de bovengrond er nog eens extra door wordt gemest, wat vooral ten goede komt aan planten met een vlak wortelend gestel. DIT BLAD HEEFT EEN DACEUJK SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN kingsford smith voor een record-poging gestart LONDEN, 23 Oct. (A.N.P.) Kingsford Smith is vanmorgen te 6.55 uur gestart voor een vlucht naar Melbourne, waar op hij het record voor dezen afstand wil verbeteren. De foto toont, hoe na de verovering van Aksoem door de Italianen, Abes sijnsche leiders ecn onderdanige houding aannemen tegenover generaal De Bono (redhts). Een Britsche venVachting, dat Abessynië zal worden overweldigd Druk vervoer van zieken De conservatieve afgevaardigde gene raal Nation, die tot 1931 militair atta ché te Rome is geweest en Ilaliaansch Oost-Afrika bereisd heeft, heeft in een lezing te Londen verklaard, dat nauwe lijks getwijfeld kan worden aan den af loop van den oorlog. Italië zal een zeer groot, deel van Abessynië gaan behcer- schen. Indien het de militaire controle over Abessynië verkrijgt, wordt de toe stand voor Engeland ernstig. Voor het eerst zal dit land dan ecn gemeenschap pelijke grens van 3000 K.M. lengte heb ben met een Europcesche groote mo gendheid, die beschikt over een reusach tig leger, vloot bases en een enorme luchtmacht. Daar komt nog bij een grens van ongeveer 1000 K.M. lengte in Egypte. De generaal komt tot de slot som, dat Engeland heeft te kiezen tus schen twee wegen: of het moet zichzelf beschermen, en dat zou noodig maken, dat het een vloot, een luchtmacht en een landleger heeft, dubbel zoo sterk als elk ander land, öf de samenwer king met andere naties moet worden voortgezet Deze laatste weg is de waar schijnlijkste, omdat de eerste enorme kosten met zich zou brengen. Italaiaansche soldaten hebben hef bericht is van Stefani, dus uit Italiaan- the bron een lugubere ontdekking gedaan. De Abessijnsche leiders zouden de vrouwen en kinderen van dc strij- Gibraltar, Engeland's sleutel voor de poort van de Middellandsche Zee Vele oorlogsschepen.... (Van onzen eigen medewerker). Hoe vaak heeft men niet gelezen of gehoord dat Gibraltar de ingang tot de Middellandsche Zee bewaakt, en hoe moeilijk zal men zich toch een voorstel ling kunnen vormen van de dreigende, vastberaden grootscliheid van dit En- gelsche fort. Want dit Zuidelijkste punt je van Spanje is één fort, van onder tot boven versterkingswerken waaruit de monden steken van de zware 18 inch kanonnen. Toch ziet het schiereiland er voor ons leeken geenszins onneembaar uit als we weten hoe de forten van Luik met een luttel aantal schoten vol komen vernield werden. Maar we we ten niet hoe de rots er van binnen uit zal zien. Want dat er iets binnen zal zijn staat vast daar een groot gedeelte van de Oostkant van het schiereiland een groot betonblok is. Voor het En gelsche geschut moet de Straat van Gi braltar wel een slootje zijn. Met het bloote oog is de Afrikaansche kust zeer goed te onderscheiden, kan men zelfs Tanger duidelijk zien liggen. En dan, niet alleen dit fort bewaakt de Middellandsche Zee. 's Werelds' grootste slagschepen H.M.S. „Hood" en H.M.S. „Renown" zijn hier gestation- neerd afgezien nog van de 4 kruisers, 9 torpedojagers en 4 Short vliegbooten- bommenwerpers. De kruisers hebben allen nog een vliegtuig aan boord en in de hangers liggen nog meer water vliegtuigen gereed. Hoe typisch steekt, tegen deze mili taire werken, het stadje Gibraltar af, Zocrafee, half Europcesche, haM Ooetem- Een kijkje op Gibraltar, de bekende Engelsche oorlogshaven, met op de achtergrond H.M.S. Renown. sche straten. Engelsche winkels, afge wisseld met Moorsche, Britsch-Indische, Spaansche en Japansche. Koper- en leerwerk uit Algiers en Turkije, rijk met bloemen versierde Japansche ki mono's. Britsch-Indische zijden en shomking stoffen en overal de schild padden kannen en mantilla's uit het oude Spanje. Gibraltar is een vrij ha ven, douane kent men er niet, vandaar deze cosmopolitische mengeling. Engelsch is de voertaal, doch het volk spreekt onderling Spaansch, want Spanjaarden zijn het In geheel hun doen en laten. In de muilezels als trek dieren, de typische karretjes die uit gerust zijn met gordijntjes tegen de fel stekende zon, de koetsiers met hun eeuwige sigaret tusschen de lippen, de hevig geschminkte, zwart-oogige schoo- uen, kortom in alles ziet men het Spaansche element zich onweerstaan baar manifesteeren, en hoe kan het per slot ook anders. Bloemrijk is de omgeving van Gib, zooals de Engelsehen hèt noorden. Dik bougainville staat volop in bloei en kleurt het mooie park, even buiten de noordpoort, met haar lila reuzenbou- quetten. Een tropische overdaad aan bloemen en eucalyptus- en cyprossen- boomen maakt dit park tot een uitge zocht recreatie-oord voor de tallooze sol daten die Gib nu bevolken. De inf&n- tristen en artilleristen in hun groene uniformen de soldaten van de R.A.F. en R.F.C. (Royal Air Force en Roval Flying Corps) in grijsblauw en de Gor don Highlanders in lange geruite broe ken, groene jasjes en het Sschotsche mutsje. Ziedaar, opnieuw ben ik op het mili taire element van dit stadje teruggeko men. Want onafwendbaar dringt zich de mogelijkheid aan ons op, dat deze bewaker van de Oude Wereldzee een onoverkomenlijke hindernis zal blijken te zijn voor de slagschepen van zekere oorlogszuchtige natie. We kunnen slechts hopen dat de Engelsche stem niet zal behoeven teJ rots van Dit nummer bestaat uit 3 bleien ders, die zich nan de Italianen hebben overgegeven, hebben ontvoerd, gedood en verminkt. Toen de strijders tezamen met de Ita liaansche troepen in hun dorpen terug keerden, vonden zij de ledematen dei- slachtoffers aan de hutten vastgemaakt Filmvertooning te Adoea Te Adoea werden op één der pleinen verschillende films geprojecteerd voor tie inheeinsche bevolking uit dc omge ving van Adoea. Deze films betrefion verschillende patriot isclie demonstra ties, die in den laatsten tijd in Italië hebben plaats gevonden en verder tie leger- en vlootmanoeuvres der laatste maanden. Deze films werden opgenomen in de taal van Tigre. Dit was cle eerste maal, dat de inboorlingen een filmvoor stelling bijwoonden. De correspondent van de „Times" te Port Said meldt, dat Maandag het Italiaansche hospitaals'chip California het Suezkanaal is gepasseerd met 660 personen aan boord, voor het grootste deel zieke arbeiders. Dit is het grootste ziekentransport dat de laatste maanden door het kanaal is gekomen. Verklaard wordt, dat de zieken een uitgeputten indruk maken. Het blijkt, dat zich onder de Italiaan sche werklieden in Oost-Afrika vele ge vallen van tuberculose voordoen, het geen men toeschrijft aan het klimaat, het gebrek aan water en het slechte voedsel. De passagiersschepen Helouan en Vienna zijn ingericht als hospitaal schepen. Zij zijn verleden week in Zui delijke richting door het Suezkanaal gekomen. De Britsche militaire autoriteiten heb hen het grootste hotel van Alcxandrië, het hotel San Stefano, gehuurd, om in het gebouw een lazaret in te richten. Uit Rome wordt nog gemeld, dat na bij Sabaudia de divisie Tevere, uitslui tend bestaande uit vrijwilligers, bijeen wordt gebracht. Uit alle steden van Italië vertrekken vrijwilligers derwaarts. Dinsdagmiddag heeft de Britsche am bassadeur. sir Eric Drummond, opnieuw een bezoek gebracht aan staatssecretaris Suvich. De Danakils roeren zich zich yolgens officieele berichten der Abes sijnen hebben de Italianen ernstig van dorst en koorts te lijden, vooral in het district van den berg Moessa Ali, waar 5000 man van den Danakilstam de bronnen met zout onbruikbaar hebben gëmaakt. Uit Diredaoea worden versterkingen gezonden aan de Danakils, die voortdu rend gevechten leveren met de Italia nen. Slachtoffers van hun eigen krijgslist Een. boodschapper van het hoofd kwartier fvan. Dedjasmatsi Michael heeft een bericht naar de hoofdstad gebracht, dat het geheele garnizoen van een kleine Italiaansche voorpost pm het leven is gekomen. De Italianen hadden getracht-de .-afdeejing van Mi chael's leger in de val te lokken door het kamp te ondermijnen met behulp van ontplofbare stoffen, doch zij zijn het slachtoffer geworden van hun eigen krijgslist. Op het oogenblik wordt, volgens een bericht uit Rome, een voortdurende guerilla gevoerd in het gebied van Tes- senei aan de uiterste Westgrens van Erithrea op een 100-tal K.M. ten Noor den van de rivier Set it. die Erithrea scheidt van het land der Amharas, die onder het gezag van Abessvnië staan. In dezen sector zijn de operaties ver schillend van die aan het Tigrefront. Een oprukken van colonnes zou n.l. in dit gebied onmogelijk ziin. De activiteit der vlieg tuigen Graaf Ciano hoeft volgens Reuter vcrkjftgrd.d^t de h^ric^ten. als zouden de fteKaamctM iNtiHNkui open <!Ör* NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f 5000.- VERZEKERD in binnen-en buitenland W. LEYEKHORST LEUSDERWEG 242 op andere pagina's STADNIEUIFS De winkelweek in het Leusderkwar» tier. (Tweede Blad, pag. 1). Opvoering van „De Despoot" voor den Kunstkring Voor Allen. (Tweede Blad, pag. 1). Slachtoffers van IJkwet-eohtróle. (Kantongerecht). (Tweede Blad, pag. 1). WEER VER WACHTING Medegedeeld door het Kon. Ne- derl. Met. Instituut te de Bilt. Verwachting: Matige tot zwak ke Noord-Oosteliike tot Oostelij ke wind, gedeelte bewolkt, wei- of geen regen, weinig verande ring in temperatuur. Wanneer U een rijdt, weet U pas wat een volmaakte auto mobiel is En toch het goedkoopste ook in onderhoud, wegen belasting etc. Stationsplein 5 - Amersfoort Telefoon 1210 pen gebombardeerd of gifgassen g^ bruikt hebben, absoluut onwaar zijn. Het is trouwens, aldus graaf Ciano. ge makkelijk de troepen waar te nemen, die gewoon ziin buiten de dorpen te kampeeren. Hii zette uiteen, dat de bombardementsvliegtuigen bommen medevoeren, die nog geen 5 K.G. zwaai ziin en op den grond uiteen barsten. Zij hebben de uitwerking van granaat kartetsen. Elk vliegtuig is uitgerust met een 300-tal dezer bommen, die slachtoffers maken en aldus een groote paniek veroorzaken, waardoor men een indruk kan krijgen van het aan-, tal en de positie van den viiand. De vliegtuigen dalen tot 100 M. boven don grond. Wanneer zij geladen ziin. heb ben zij een aanloop van 500 M. noo dig om te kunnen starten. Zii kunnen stiigen tot 5600 M. Te Port Said is het Fransche sa. D'Artagnan aangekomen. Aan boord van dit schip bevinden zich Tecle Ha- wariate, de Ethiopische gezant te Pa rijs en de beide zoons van dr. Martin, den Ethiopischen gezant te Londen, die allen naar Ethiopië gaan om XQflff hun land te strijden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1