Fa. DUIM BURGER DE EEMLANDEP SANCTIE-WET AANVAARD „Belegering" van Italië AUTO TE WATER GEREDEN Moeilijkheden gerezen 4000 L E Y T A X „ADLER" Maandag 28 October 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 34e Jaargang No. 101 NA SCHERP DEBAT DAMES-MODEZAAK ARNH. WEG 26 DE BESTUURDER VERDRONKEN TEL. 1788 W. LEYENHORST - LEUSDERWÉG 242 Belangrijkste Nieuws Licht op 5 uur 11 min. Agent J. J. MOLENAAR AMERSFOORTSCH DAGBLAD ......maivtvil I 1 1 AC m,a* illH aitfl ABONNEMENTSPRIJS pc* J maanden voor Amersfoort 1.95: per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) i 0.15. L-innemana .rancc pei pos' per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 DDI IC nPR AflVFRTFNTIFN van 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een bewi snumm« PRUS UtH AUVcnltRllcri regc] f 0i25 Liefdadighejds_advertentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 **8^® 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 PARLEMENTAIR OVERZICHT Wrijving tusschen Prof. ohman en Minister De Graeff Prof. Anema schittert DEN HAAG. 26 Oct. Al heeft de senaat de sanctiewet zonder hoofdelijke stemming aangenomen, dit bcteckcnl niet. dat alle sprekers evenveel geest drift gevoelden voor onze deelneming aan het optreden van tien Volkenliond tegen Italië. Prof. De Savornin Lohman ic.-h.) meende, dat minister Do Graeff te Genève ons land nog wat te veel op den voorgrond had gesteld. Z.Exc. is zelf overtuigd, dat het heel verkeerd zou zijn, wanneer Nederland hij de sancties een eerste viool speelde. Tegen prof. Lohman's verwijt verdedigde hij zich door te vertellen, dat ter Volken bondsvergadering Benesj, Laval en Eden hem hadden omsingeld en hem hadden gezegd, dat zij hem gevangen namen en niet eerder zouden loslaten, voordat hij zich bereid zou hebben ver klaard. het voorzitterschap op zich te nemen van de coördinatiecommissie en van de uit deze commissi* te consti- tueeren commissie van achttien. Maar minister De Graeff had aan deze pres sie weerstand geboden, juist omdat hij ons land op den achtergrond wilde houden. Prof. Van Embden (v.d.) juich te de rede. door onzen bewindsman le Genève gehouden, toe. maar zou ver moedelijk nog gelukkiger zijn geweest, als Z.Exc. nog krachtiger Italics in breuk op het recht had afgekeurd. En mr. Mendels (s.-d.) gaf door een inter ruptie blijk, dat hij er geen bezwaar tegen zou hebben gehad, aks minister De Graeff de coördinatiecommissie: had gepresideerd. Z.Exc. kon toen verkla ren gelijk hij natuurlijk deed dat hij tusschen prof. Lobman oener- en de heeren Van Embden eu Mendels an derzijds den juisten middenweg had be wandeld. En een senator die liet Vol- kcnbondsmilieu ook goed kent, mr. Van Lanschot (r.-k.), gaf den bewindsman gelijk. pervlakkig wóórd om weifelaars een ric-m onder het hart te steken, maar een gedocumenteerd betoog van geschied kundige argumenten. Zijn partijgenoot mr. Briët, die, ai stemde hij zonder aarzeling voor liet wetsontwerp, daar hij dit in het belang van ons land acht te, in den Volkenhond vooralsnog wei nig heil schijnt te zien. kan er wellicht ook zijn voordeel mee doen. Men weet, dat het wetsontwerp ook bevoegdheden aan de regeering geeft met betrekking tot uitvarende en inko mende schepen en hel aandoen van bui- tenlandsche havens door Nederlandsche schepen. De regeering heeft deze be voegdheden nog niet noodig, maar mi nister De Graeff maakte duidelijk, dat hij ze reeds in het wetsontwerp had op genomen voor het geval, dat Genève mocht besluiten, ook den doorvoerhan del naar Italië te treffen. Intusschcn verzekerde Z.Exc., dat, mocht het zoo ver komen, Nederland de Rijnvaartakte toch zal eerbiedigen. Genève, zeide de bewindsman nog op stellige» toon. bedoelt geenszins, met de uil voering van de sancties te trainee- ren, en zal op 31 October den datum vaststellen, waarop zij in werking kun nen treden. Voor 28 October moeten de landen aan Genève opgeven, op wel ken datum zij klaar zijn om aan de uitvoering van de sancties deel te ne men. Dit was de reden, dat de Eerste Kamer de wet op Zaterdag, een wel zeer ongewone» dag voor haar verga deringen, moest afhandelen. Mr. Knottenbelt (Lib.) vroeg inlichtin gen over het verbod van uitvoer van benzine, dat. gedurende twee dagen in ons land van kracht is geweest en dat in het buitenland den indruk heeft ge maakt, tegen Italië te zijn gericht. Van de ministers De Graeff en Gelissen ver namen wij nu, dat dit verbod al in kan nen en kruiken was, voordat, de eerste r.aar Genève vertrok. Met Italië had het verbod niets te maken. Er was nog maar voor enkele weken benzine voor de militaire vliegtuigen in ons land en omdat men niet wist, of de benzine, die zeilende was en het Suezkanaal nog moest passeeren, ons land tijdig zou be reiken, heeft de regeering toen twee dagen den export onderbroken. Ook hierbij is de Rijnvaartaktc geëerbie digd; bij vergissing hebben- de douanen twee schepen een half uur te Lobith opgehouden. Prof. Lohman's rede wierp nog al wat stof op. Tusschen den minister en hem schijnt een zekere incompatibilité d'humeur te bestaan. Bij een vorige ge legenheid hebben de heeren ook al eens op een geprikkclden toon met el kaar gediscussieerd. En nu meende Z. F.xc., <jat prof. Lobman had willen la ten doorschemeren, dat hij, de bewinds man, eigenlijk een beetje had willen pronken met den aandrang, op hem geoefend om een belangrijke plaats in de coördinatiecommissie te beklecdon. De minister had, repliceerde prof. Loh- man, niet het recht, hem een dergelijke bedoeling toe te schrijven. De senator verweet Z.Exc. overgevoeligheid en de bewindsman antwoordde, zich voortaan tegen o v e r gevoeligheid te zullen be hoeden. Ook na deze opheldering bo tert het, vreezen wij, nog niet tusschen beide heeren. Prof. Lobman heeft zich ongezouten uitgelaten zoowel over de N.S.B. in ons land als over Italië's rechtsinbreuk. Maar hij legde er grooten nadruk op. dat Nederland voorzichtig moet zijn met deelneming aan de sancties, om dat. als het tot militaire sancties kwam, zulks een ontzaggelijken oorlog, een Kladderadatsch, ten gevolge zou heb ben. Andere afgevaardigden waren meer geneigd, aan de traditie van ons land op het gebied van het internatio nale recht aandacht te wijden. Profes sor Lobman merkte 041, dat, als een land onze overzeesche gewesten zou willen aanranden en de Volkenhond een soortgelijke procedure zou gaan volgen als nu ter bescherming van Abessvnië, Nederland vermoedelijk niet zonder kleerscheuren eruit te voor schijn zou komen. Genoemde senator staat sceptisch tegenover de collectieve veiligheid, welke te waarborgen het doel van Genève is. Maar mr. Van Lan schot verweet hem, dat zijn scepticisme leidt tot een ondermijning van den waarborg voor Nederland, omdat, als men bij voorbaat zegt, een gegeven ver zekering niet te vertrouwen, men later, als die verzekering zich eens in een daad zou moeten omzetten, niet zoo sterk staat. Prof. Anema (a.-r.) heeft met een voortref fél ijk speechje bravo's en ap plaus uitgelokt. Tegenover hen, die in den Volkenbond al te weinig vertrou wen stellen, stelde hij in het licht den ontzaggelijken vooruitgang van het in- lernationale recht sedert het begin de zer eeuw. Toen Engeland de Boerenrepublieken aanviel, brieschte de wereld van ver ontwaardiging, inaar er was geen in ternationaal orgaan, dat ook zelfs maar kon probeeren, den aanvaller tot rede te brengen. Thans ontbreekt aan de kracht van den Volkenbond nog heel wat, maar het is toch geen kleinigheid, dat vijftig staten zich nu verbinden tot economische en financieele sancties te- Ren een aanvaller, sancties, welke hun zeiven schade brengen, inaar die zij uit voeren, omdat zij zich in dienst willen stellen van de internationale rechtidec. Prof. Anema's rede maakte diepen indruk, omdat zij een blik gaf op de historische ontwikkeling en zich niet bepaalde tot den toestand van het "otrenhlik en ook. omdat zij regelrecht r 2. hart kwam. Het was geen op DR. NAGAOKA TE DEN HAAG AANGEKOMEN DEN HAAG, 27 Oct. Met den Bcr lijnschen trein is hedenmorgen in Den Haag aangekomen dr. Nagaoka, dc nieuw benoemde rechter in het Perma nente Hof van Internationale Justitie. De heer Nagaoka is in vroeger jaren Japansch gezant in Den Haag geweest, terwijl hij in den laatslen tijd zeer op den voorgrond is getreden in verband met zijn functie van chef der Japansche delegatie voor de handelsbesprekingen met Nederlandsch-Indic. Dr. Nagaoka zal in het Hof zitting nemen als opvolger van wijlen baron Adatsji. INDIfi-VLIEGTUIG HEEFT VERTRAGING De „Sperwer" (uitreis"! is Zaterdag in Halle-Leipzig geland en bleef daar we gens slecht weer. De duce kenschetst de toe# -•"-sing der sancties als -en krankzinnige misdaad Een dagorder van Mussolini Ter gelegenheid van den aanstaan den verjaardag van den onmarsch van Rome. die lieden on de gebruikeliike wiize met de inwijding van openbare gebouwen, wegen- en waterbouwwer- ken en de electrificatie van de spoorlijn Napels—Florence feestelijk zal worden gevierd, nubliceert het officieele partij blad Foglio d'Ordine dc volgende dag order van den duce: Zwarthemdcn in geheel Italië! De dertiende verjaardag van den op- marsch naar Rome vindt hel Italiaan- sche volk in gesloten massa's om het régime geschaard, sedert 2 October door een in de geschiedenis nog niet gekend generaal appèl geestelijk gemo biliseerd. bereid,tot iedere gebeurtenis. Dertien laren van hot regime ziin niet vergeefsch geweest. De wereld van het plutocratische en conservatieve egoïs me moet hier noodgedwongen kennis van nemen. Zii. die zich oomaken om te onzen nadeele de ergste onrecht vaardigheid te begaan, zullen zien. dat het Italiaanscho volk in staat is tot heldendaden als die ziiner soldaten, die den roem van Adoea weder heb ben verworven en een stuk Afrikaan- «chen grond de beschaving brachten. Een ioar vol gebeurtenissen is zoo iuist geëindigd. Het veertiende iaar van het regime caat aanvangen. Wij begroeten het als soldaten, met ont plooide banieren, met al het vuur van ons geloof, met geheel onzen wil. die thans in ontelbare geweldige kracht- .proeven gestaald is. Zwartliemden in geheel Italië! Wij leven in eèn tijd. waarin men den trots om te leven en te strijden moet voelen. Wij leven in een tijd. waarin een volk aan- de. hand der vijandelijke •krachten.itrigjjn. eigen bekwaamheid in hot töohen van weerstand en moed af meet. Tegenover de bedreiging eener economische belegering die de geschiedenis zal stents pelen tot een krankzinnige misdaad bestemd om de wam orde en ellende onder de vol* keren te vermeerderen, zul# len alle Italianen, die dezen naam waardig zijn, den strijd opnemen en den meest ver# woeden tegenstand bieden. Zij zullen weten te onder* scheiden tusschen vrienden en vijanden, zij zullen de her# innering en de hierin beslo# ten les in herinnering houden en van de vaderen op de zo# nen en neven overbrengen. Legionaircn der revolutie! In plicht en offervaardigheid moet gii in de ver ste rijen staan. Dit is het eenige vooi- recht. waarop gii ieder oogenblik trotscli kunt ziin. Ik ben er zeker van dat gii onmiddellijk op ieder appèl ant woorden en den ouden strijdkreet ten hemel zenden zult. waaronder zich H uiilliocn Italianen zullen scharen: Ann ons! In een rede ter gelegenheid van de uitreiking van geldprijzen tot een to taal bedrag van 1H millioen lire aan de 500 hoeren, die zich op landbouw kundig gebied hebben onderscheiden, richtte Mussolini zich tot de ..verove raars van de aarde", die een dei- grond- peilers van liet fascistische Italië zijn. l it hun gelederen komen de millioe- uen voort, die Italië noodig heeft, wan neer het oogenblik van do verdediging van rechtvaardige belangen aanbreekt, Mussolini herdacht den minister van landbouw. Razza. die dezen zomer op een vlucht naar Erithrca nabii Ca.ro omgekomen is en wiens dood. naar hij zeide. „niet een diepe geheimzinnig heid omweven is". Voorts herinnerde hii aan de Italiaanscho soldaten in Oost-Afrika, die voor hei grootste deel uit den boerenstand komen. Hii wees erop. dat hii geen enkele voorgaande geschiedkundige beslissing het geheele Italiaanscho volk zóó van de rechtvaar digheid ziiner zaak overtuigd is ge- eest. NEDERLAND EN JAPAN TOKIO, 26 Oct. (A.N.P.) Uit Tokio wordt gemeld, dat de Nederlandsch-Ja- pansche permanente arbitrage-commis sie formeel zal worden samengesteld op 1 November a.s. ingevolge hel onlangs door beide landen geratificeerde arbi trageverdrag. In de commissie zullen onder meer zitting hebben jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, baron Hara- numa, vice-president van den Japan- schen Raad van State, Max Huber, de vroegere president, van het. Permanent. Hof van Internationale Justitie, Raoul Fernandez, oud-gezant van Brazilië te Brussel, J. L. Mowinckel en vele ande ren. TOKIO, 27 Oct. (A.N.P.) Japansche financieele kringen zijn voornemens in November een handelsmissie naar Ne- oerlandsch Oost-Indië te zenden onder leiding van Yoenosoeke Yasoekawa, den directeur van Mitsoe Gomeikaisja, in de hoop tot. een oplossing te komen van de hangende problemen. PÓOLSCHE LOGGER GESTRAND KATWIJK, 27 Oct. Hedennacht om half vier is bij Katwijk aan Zee bij de uitwatering van den Ouden Rijn op de 2c bank gestrand de Poolsche logger GDYNIA 132, geladen met 32 last ha ring. Aan boord waren 5 Polen en 9 Scheveningers, welke door de reddings boot. van Katwijk van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Mij. in twee tochten zijn gered. De zwaar geladen logger sloeg vol water en is waarschijn lijk verloren. De redding werd vaardig en met succes volbracht.. ERNSTIGE ONTPLOFFING IN EEN MIJN TOKIO. 27 Oct. (A.N.P.) Dê Meiyi Steenkoolmijn-Maatschappij deelt uit Foekoeoka mede, dat tengevolge van een ontploffing van mijngas in haar steen koolmijn van de op dat oogenblik in de mijn werkende 167 arbeiders 17 zijn ge dood en 15 gewond. De ontploffing had plaats in den afgeloopen nacht om streeks 12 uur in de mijn Akaike. Voor eiken leeftijd een regenmantel onge dames Mantels in zeer vo ordeelige prijzen Smaakvol, doch eenvoudige kinderjurke n en mantels Droevig ongeval op den Rijks# straatweg te Jutphaas. Auto# mobilist poogde vergeefs zich te redden JUTPHAAS. In den laten Zondagavond is op den Rijks straatweg nabij Huize De Geer een luxe auto ie water gereden. Zooals bij het on# middellijk ingestelde red# dingswerk bleek, bevond zich slechts één persoon in den wagen, die vergeefsche po# gingen in het werk gesteld had om de onder water lig# gende auto te verlaten, zoo# dat hij bij dit ongeval op jam# merlijke wijze verdronken is. Omtrent de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend geworden, daar hij geen papieren bij zich droeg die een duidelijke aanwijzing daartoe gaven. Ter aanvulling van het bovenstaande kunnen wij nog, het volgende mededee- Ien: Te ongeveer 20 minuten na elf re den op den straatweg de te water ge raakte auto, alsmede een tweetal bus sen van den Tram- en Bargc-dicnst en nog een luxe auto. Volgens de verkla ringen van een der bestuurders dezer wagens was er een hevige wind, die soms met felle vlagen over den weg sloeg. Tijdens een van deze rukwinden, zag men plotseling hoe dc voor-rijdende auto slingerde en daarop sterk remde, vervolgens van den weg afschoot on het water in reed, waar zij geheel onder de oppen-lakte verdween. De wagen, die uit de richting Jut phaas kwam en richting Utrecht reed, bevond zich toen ongeveer 100 meter voor Huize Dc Geer en lag met den voorkant naar de gemeente Jutphaas, zoodat de wagen bij liet tewatcr geraken zijn richtingsas juist tegenovergesteld gebracht bad. De in de nabijheid zijnde personen stolden onmiddellijk een onderzoek in, doch konden niets ontdekken, wat te wijten viel aan het feiti dat dc auto ge heel onder water lag, terwijl voorts de nacht erg donker was, zoodat. men vrij wel geen hand voor oogen kon zien. Ken der auto's heeft zich met spoed naar de politie te Jutphaas begeven en daar ge waarschuwd, zoodat na korten tijd van allen kant hulp gehaald kon worden. De Gom. Geneeskundige Dienst uit Utrecht, verscheen met zijn ziekenauto ter plaatse, terwijl voorts de do';toren Leering uit IJssclstein en Bonk uit Yianen mede aanwezig waren. Voor het. bergingswerk word do kraanwagen van Jongerius gerequireerd, zoodot men na aankomst van dezen wagen aan den ar beid kon gaan. om de verongelukte auto weer op het droge te brengen. Men wist toen van het. aantal inzit tenden noch van de herkomst van de auto iets af, en het duurde ook langen, lijd, voordat men eenige zekerheid hier omtrent kon verkrijgen. Het bergings werk was namelijk moeilijk en voordat men het hijschmatcrianl goed bevestigd had was het. reeds tegen oenen gewor den. Met dc lier werd do last vervol gens omhoog gehaald en toen bleek.dat aan den zijkant van dp auto een man half uit liet raampje hing, terwijl zich vertier in den wagen geen personen meer bevonden. Pogingen om het slacht offer uit zijn positie te bevrijden mis lukten, doch men constateerde toen reeds, dat de levensgeesten geweken waren. De auto droeg het nummer L 29019 en bleek een vierdeurs Plymouth te zijn. Achter de heide portierramen was aan beide zijkanten een klein venster en het is juist door dit venster, dat de bestuur der aan de rechterzijde het .voertuig heeft willen verlaten. Waarom? 'Het zal wel altijd een raadsel blijven. Vermoe delijk heeft de bestuurder zich onder water naar het hoogste punt van de auto begeven, en dat was achterin, en heeft hij daar getracht, een uitweg te vinden. Dit is mislukt, doordat hij klem raakte in het raampje of met zijn voeten. Toen met behulp van den kraanwagen en de kijklustigen want ondanks het late uur bevonden zich talrijke belang stellenden op den weg dc auto geheel boven water gebracht was, werd het stoffelijk overschot op den wal gebracht en op papieren onderzocht. Dit leverde echter geen resultaat op, want de man bleek geen enkele indentificatie in zijn zakken te hebben. Dc papieren die zich in de auto bevorden, leverden meer resultaat op, want daarbij vond men een nummcrbcwijs ten name van den heer van S. Het slachtoffer werd na het onderzoek naar het gemeentehuis alhier overge bracht. Dc auto is later geheel op den wal gebracht en door den kraanwagen weggesleept. Dc politie stelt thans een onderzoek in naar de oorzaak van dit ongeval, als mede naar den naam van het slacht offer. Uit de situatie waarin dc auto gevonden werd de portieren waren alle gesloten neemt men aan dat zich slechts één pèrsoon in dc auto heeft bevonden. Nader vernemen wij nog dat het slachtoffer v. R. geheet en is en woont aan het Hnutensrhepad te Utrecht, v. R, had do auto gehuurd bij den heer v.: Het slachtoffer was ongehuwd. Engelseh#Italiaansche tegen# stellingen nopens Abe?# synië De Fransche minister-president Laval heeft Zaterdag den Engclschen gezant te Parijs ontvangen. De besprekingen duurden ongeveer een uur. Over het erhandelde wordt het strengste stil zwijgen bewaard, maar in welingelichte kringen neemt men aan, dat over de ijandelijkheden in Abessvnië van mce- ning is gewisseld. Geruchten, dat Laval de bedoeling heeft de inwerkingtreding van de economische en financieele sanc ties te vertragen, noemt men uit de lucht gegrepen. De Paris Soir meent te weten, dat: 1. Het eerste Itaiiaansche initiatief tot een verzoening bij het Foreign Office op ernstigen tegenstand is gestuit, maar dat men nog pas aan het begin staat der nieuwe onderhandelingen en de at mosfeer zeer gunstig is. 2. Hoare en Eden er op staan, dat de gedachtenwisseling binnen het kader van Genève zal worden voortgezet en met toestemming van den Volkcnhonds- raad moet worden voortgezet. 3. De Engelsche regeering de inwer kingtreding der economische en finan cieele sancties zoo spoedig mogelijk wenscht. 'Vóór de Britsch-Italiaansche be sprekingen over de kern van het Italiaansch-Abessijnsche geschil zijn geopend, zijn volgens een Reuterbe- rich't uit Rome reeds moeilijkheden gerezen. De eerste is de kwestie van een haven voor Ethiopië. Italië meent, dat, wanneer Ethiopië de haven Zeila in Britsch Somalieland krijgt, de ontwikkeling spoedig on der Engelsche leiding zal komen en dat de Itaiiaansche pconornische expansie naar het binnenland zal worden geblokkeerd. De Italianen zien liever, dat Assab in Erithrca dc haven van Abessvnië wordt. Verder heeft men reden aan te ne men, dat te Londen principieele be zwaren bestaan tegen het Itaiiaan sche standpunt, volgens hetwelk Ethiopië uit twee deelen bestaat, welke laatste Italië als mandaat verlangt, nl. het eigenlijke keizerrijk en de onderworpen provincies. Geen wapens en geld naar Italië De Engelsche regeering heeft een onmiddellijk van kracht geworden verbod uitgevaar# digd, voor den uitvoer van wapenmateriaal naar Italië. Het verleenen van financiec# le credieten aan Italië, op welk gebied dan ook, zal met ingang van Dinsdag a.s. wor# den verboden, terwijl het ver# bod van invoer van Italiaan# sche goederen in werking zal treden, wanneer de coördina# tiecommissie een beslissing dienaangaande zal hebben ge# nomen. Dit nummer bestaat uit 3 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGE LIJK» SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f 50C0.- VERZEKERD in binnen-en buitenland op andere pagina's STADNIFAIVTS Winkelpand aan de Arnhcmschö- straat uitgebrand. (Tweede Blad, Pag. 1). Het Wichelroedévraagstuk. (Tweede Blad, Pag. 1). Zondagmiddag concert, in De Sticht- sclié Heuvel. (Tweede Blad, Pag. 1). SPORT H.V.C. wint met 4—0 van AAV. (Derde Blad, Pag 1). A.P.W.C. verliest met 0—5 van Zeist (Tweede Blad, Pag. 2). Amcrsf. Bovs klopt Utrecht met 51 (Tweede Blad, Pag. 2). Sopla verliest met 15 van B.V.C. (Tweede Blad, Pag. Quick door Culemborg met 05 ge slagen. (Tweede Blad, Pag. 2). Euwe-Aljechin eindigt in remise. (Tweede Blad, Pag. 3). De schatkist heeft den 29cn October gekozen als datum van ingang voor de financieele sancties, omdat deze dag waarschijnlijk ook door de andere fi nancieele centra gekozen wordt, waar door de collectieve actie zoo doeltref fend mogelijk wordt. Onder de „grondstoffen", waarvan de uitvoer naar Italië verboden wordt overeenkomstig het besluit van den Privy Council, worden o.a. verstaan me talen en ruwe rubber, terwijl ook de uit voer van kameelen, muildieren, ezels, paarden en andere transportdieren wordt verboden. Het verbod van invoer van Itaiiaan sche artikelen heeft geen betrekking op goud en zilver in baren of gemunt. De voorschriften kunnen ook worden toegepast door enkele koloniën of Brit sche protectoralen. Volgens goed ingelichte kringen aldus meldt Reuter uit Washington zou de regeering der Ver. Staten in haar antwoord aan den Volkenhond verder gaan dan een eenvoudige recapitulatie van de gedragslijn, door Washington gevolgd sinds het begin van het F.thio pisch geschil. Zij zou een beroep van tie Vereen. Staten len gunste van den vrede behelzen. De opstelling van het ant woord zou zijn beïnvloed door bespre kingen met Engeland, die sedert een week in het geheim zijn gevoerd. WEERVERWACHT1NG Medegedeeld door hot Kon. Ned. Met. Instituut te dé Bilt. Verwachting: Aanvanke lijk- matige tot zwakke N.W. tot W. wind, opklarend, weinig of geen regen, kouder later weer toe nemende W. tot Z.VV. wind, toe nemende bewolking met kans op regen, weinig verandering in tem peratuur. Wanneer U een rijdt, weet U pas wat een volmaakte auto mobiel is En toch het goedkoopste ook in onderhoud, wegen belasting etc. Stationsplein 5 - Amersfoort Telefoon 1210 In ruil voor do belofte van Enge land, 0111 op de a.s. vlootconfcrentio liet Amerikaansehc standpunt te steunen, zich fe verzetten tegen een partieel accoord met Japan on zich niet te begeven op het terrein eener discussie betreffende de tonnenmaat van 35.000 ton voor pantserschepen, zou de regeering der Vereen. Staten er in hebben toegestemd haar ant woord zoodanig op te stellen dat liet de actie van Engeland te Genève steunt binnen dn grenzen, die haar worden gesteld door overwegingen van binncnlandsch politleken aard.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1