DÉ eemlandeu Maatregelen tegen sancties HOARE NAAR GENEVE WIJZIGING DER DRANKWET NOODWEER IN JAPAN 4000 EXEMPLAREN Belangrijkste Nieuws Licht op Woensdag 30 October 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 34 e Jaargang No. 103 Vleeschverbruik beperkt Naar een schikking te Genève WETSONTWERP INGEDIEND Laatste berichten Eerste blad. pag. 3 Nieuw deviezenproces tegen Katholieken 5 uur 7 min. ADLER Kondylis dreigt met straffen AMBUL ANCE NAAR AB SSYNIE ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) 1 0.15. i Binnenland irancc per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 I POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PULK nPR AflVFRTFNriFN 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een cew.snumnwr rmuo ucn auTcnicniim t Q 25 Lie{dadigheids_advcrtentièn voor de helft van den prijs. - Kleine Adverientiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke rege' meer 10 cent. driemaal plaatsen 1.—. Eewijsnummer extra f C.C5 Slagerswinkels in Italië moe» ten eiken Dinsdag ge» sloten blijven Geen speciale wetten ROME. 29 Oclobcr (A.N.P.). Ter al- weer van de voor dc deur slaande sanc- tieinaatregelen heeft de Italiaansche regeering allereerst 2 maal regelen ge nomen. die len doel hebben het vleesch verbruik te beperken en dc bestuurs- koslen in de staatsbedrijven, met inbe grip van de scholen, zoo laag mogelijk te houden. De gedachte aan een rant soenering van de consumptie dQor middel van een kaartsysteem wordt door Mussolini verworpen, aangezien hij van meening is. dat op de beproef de zelftucht van het geheele Italiaan sche volk gerekend kan worden. In het bijzonder zal geen wijziging worden aangebracht in den verkoop van brood en meel, aangezien de graanoogst van dit jaar met 77 millioen quintalen het hinrienlandsche verbruik volkomen dekt. De bovengenoemde maatregelen, die hedenmiddag afgekondigd zijn, bepa len met betrekking tot het vlecschver- hruik, dat vanaf 5 November voor den tijd van zes maanden de slagerswinkels iedere week des Dinsdag gesloten moe ten blijven en Woensdag alleen andere soorten dan rund-, schanps- en varkens- vleesch mogen verkoopen. De slagers winkels, die sinds eenige weken des Zondags gesloten moesten zijn, kunnen des morgens lot 11 uur open blijven. In dcnzelfden tijd zal in do hotels en andere eetgclegenheden, evenals in de restauratiewagens op de Italiaansche spoorwegen slechts één vleesch- of vischschotel geleverd worden. De uit voering van deze tijdelijke maatregelen is opgedragen aan de betrokken be roeps- en vakorganisaties. Er wordt van speciale ^wetten afgezien. Daarentegen zal voor dc bezuinigingen in de staats bedrijven aan het Italiaansche parle ment een speciale machtigingswet wor den voorgelegd, op grond waarvan de Italiaansche regeeringschef op dit ge bied regelend kan optreden bij eigen besluiten. Door een eerste dergelijk besluit wor den ter besparing op de papiervoorra- den alle staatspublicaties tot een mini mum beperkt. Verder moeten bij nieu we inrichting van bureaux alle aan- koopen van nieuwe meubelen en bu reau voorwerpen zoo veel mogelijk be perkt worden. Alle staatstelegrammen en voor rekening van den staat gevoer de telefoongesprekken moeten bekort worden. Ten slotte zal ter besparing van steenkolen het bureaubedrijf be perkt blijven van acht uur des morgens tot zes uur des middags, teneinde tij dens den winter >po zuinig mogelijk te kunnen omspringen met de verwar ming, resp. het gebruik van clectrischen stroom. Commentaar van de pers ROME. 29 October (A.N.P.). Het be sluit tot vastberaden afweer van de sancties van Genève wordt door den semi-officieclen Giornale d'Italia aan een principieele beschouwing onder worpen. „Snel naderen wij de sancties, zoo schrijft het blad. „Twee Engelsche mi nisters en de Fransche premier reizen naar Genève om het teeken te geven voor het aan den gang brengen van de moeizame en mysterieuze Geneefsche machine. De starre Engelsche politiek der onmiddellijke en gelijktijdige toe passing van alle door het Volkenbonds handvest toegelaten uiterste maatrege len heeft, zooals altijd, de gematigder, door Frankrijk vertegenwoordigde poli tiek van de langzame en stapsgewijze toepassing der sancties met zich mee gesleurd. In Genève is men vor verwij derd van die eenstemmigheid, waarop de Engelsche politiek doelde ter ont plooiing van den strijd der geheele we reld tegen Italië Het Fransch-Engelsche eenheidsfront is echter met zijn aanvullingen vol doende om aan de sancties een zoodani- gen ernst te geven, dat een even serieu ze afweer noodzakelijk is." Na vervolgens er op te hebben gewe zen, dat juist Frankrijk en Engeland van het deelnemen van Italië aan den wereldoorlog de grootste voordèelen ge plukt hebben, maar ook thans, evenals indertijd te Versailles Italië willen te genhouden op den weg naar een kolo niale expansie, schrijft het blad, dat het doel van de sancties is de vitale kiem- treffen, en Italië wapenen en geld af te nemen. De economische belegering moet, evenals de militaire, door een wegvloeien van krachten Italië tot ca pitulatie brengen. Deze belegering, waar toe uit naam der gerechtigheid is be sloten, baseert zich tn werkelijkheid op de onrechtvaardigheid. Do Italiaansche afweer gaat uit van een realistisch principe: Het handelsverkeer kan al leen op werierkeerigheid berusten Van ÜÜL» den' die geen Italiaansche pro- -™eni n?PPr koopen en daarmede de oodzakelijke valuta niet ter beschik king stellen, zal ook Italië niet meer koopen, aangezien het niet de noodige betalingsmiddelen heeft. Boycot tegen over boycot. Dat is een principe van natuurlijk recht en van internationale rechtvaardigheid, maar ook een prin cipe van wederkeerigheid, dat onmid dellijk strikt zal worden uitgevoerd. Daarbij is echter ijzeren beperking en tucht in de nationale consumptie, her ziening en reorganisatie van de inter nationale handelswegen en opvoering van de nationale productie noodig De Italiaansche economische politiek treedt thans een nieuwe phase binnen, die ook na het einde van de Abessijn- sche episode aanhouden zal. Het blad herinnert ten slotte in dit verband aan het onlangs tot de Italiaan sche vrouwen gerichte beroep alleen nog maar binnenlandsche goederen te koopen en breidt deze oproep tot het geheele volk uit, aangezien het afvloei en van goud naar het buitenland steeds rneer moet worden beperkt en de na tionale productie steeds meer moet wor den uitgerust in den zin der autarchie. De Petit Parisien verwacht, dat ach ter de coulissen te Genève een belang rijke eednchtcnwisseling «zal plaats heb ben over de voorwaarden, die zouden kunnen leiden tot een'beëindiging van den oorlog in Oost-Afrika. Het gewoon lijk goed ingelichte blad schrijft, dat in de Fransche en Engelsche ministeries van buiteiilandsche zaken hard wordt gewerkt naar aanleiding van de sug gesties van Mussolini. Men zoekt naar een oplossing, die een deel der Itali aansche wenschen bevredigt; maar 'te gelijkertijd de onaantastbaarheid van Abéssyriië,, onder leiding van den Vol kenhond. waarborgt. Daar een protecto raat moeilijk in overeenstemming is te hrcn'gen met do Geneefsche ideologie, denkt men volgens de Petit Parisien voor, de aan Italiaansch-Somaliland grenzende provinciën aan een andere formule, bijvoorbeeld een pachtcontact. een mandaat of iets dergelijks. Een der moeilijkste problemen zal dat van de stad Aksoem ziin. de stad. die door dc Italianen reeds is veroverd, maar op welker behoud Abcssvnië hoogen prijs stelt wegens de historische en religieu ze beteekenis. Indien baron Aloisi tegelijk met Laval en Hoare naar Genève komt, kan men volgens het blad daarin een gunstige ontwikkeling zien. Te Londen hecht men groote beteekenis aan de te nemen besluiten Sir Samuel Hoare zal Donderdag middag uit Londen vertrekken, om zich naar Genève te begeven. Hii zal daar waarschijnlijk tot Zondag bliiven en deelnemen aan de be raadslagingen. Men verklaart te Londen, dpi de reis van Hoare naar de Volkenbondsstad bewiist hoe groote beteekenis men te Londen hecht aan de toekomstige besluiten van Genève. Tegelijkertijd hecht men er belang aan vast te stellen, dat het besluit, om naar Genève te gaan. voor den Britschen minister niet wijst op eenigcrlei wijziging in de Britsche politiek. Minister Eden zal. naar verluidt, reeds Woensdag Londen verlaten en tijdens den duur van de besprekingen te Genève bliiven. Fransch-Engelsche over eenstemming Dc Echo de Paris meldt. da.t de onderhandelingen, die de laatste dagen tusschen Pariis en Londen gevoerd'ziin naar aanleiding van de punten, naar voren gebracht in de Britsche nota van 14 en 16 October en in de Fransche nota van 18 Oct., tot overeenstemming hebben ge leid. Dit zou beteekenen. dat do beide mogendheden het eens. zou den ziin geworden inzake de te volgen politiek in het Oost-Afri- kaansche conflict. Het blad. meldt verder, dat van het bereikte accoord zal blijken, waunecr Laval en Hoare elkaar te Genève zullen ont moeten. SOLDATEN VERLATEN LYBIE BENGHAZI, 29 Oct. (Reuter) Gisteren is een begin gemaakt met. de aangekondigde terugtrekking van een deel der Italiaansche troe pen uit Lybië. Een detachement heeft zich ingescheept naar Italië, terwijl de volgende week andere af- declingen zullen vertrekken. Priesters der Koptische kerk begeven zich met een witte vlag naar het hoofdkwartier van den Italiaanschen opperbevelhebber in Abessynië om hun onderwerping aan te bieden. WEINIG NIEUWS VAN HET FRONT Legerbericht der Italianen ROME. 29 October. Het ministerie voor pers en propaganda publiceert het 31ste Italiaansche legerbericht, dat als volgt luidt: Generaal De Bono seint, dat op 28 October twee detachementen van het eerste legercorps een verkenningstocht hebben gemaakt in de richting Hau- sien., de hoofdstad van Haramat. Ver scheidene aanzienlijken in de' gebieden, waar wij nog geen garnizoen hebben gelogd, hebben hun onderwerping aan geboden hij het hoofdkwartier te Adoea. Onze afdeolingon hebben verder een verkenningstocht gemaakt van Aksoem in de richting van de Takaze, zonder noemenswaardigen tegenstand te on dervinden. Aan het Zuidelijk front hebben uit Dubats bestaande patrouilles gewapen de Abessijnsche groepen op de vlucht gedreven tusschen Sjiiawe en Gorrahei. Ook op dit fron' blijven de onderwei werpingen van stamhoofden voortdu ren. De Italianen hebben 732 geweren 'n ontvangst genomen. De vliegtuigen hebben op beide fronten de gebruike lijke verkenningsvluchten gemaakt." NOODWEER TEISTERT MIDDEN-AMERIKA LONDEN. 29 Oct. Uit hier ont vangen berichten blijkt, dat het noodweer, dat zooveel slachtoffers heeft geëischt op Haïti, ook heftig heeft huisgehouden aan de kust van Nicaragua, vooral bij Gracias a Dios. De Amerikaansche vlieger Kingslcy, die over het gebied gevlogen hoeft, meldt, dat nog slechts het douane- gebouw en het gebouw van het generale commando behouden zijn gebleven. Er zijn talrijke dooden en gewonden. De broer van den presi dent van Nicaragua, kolonel Sacasn, zal vandaag met een vliegtuig medi camenten en levensmiddelen naar de plaats des onhcils brengen otn in den ergsten nood te voorzien. Aan de Noord-Oostkust van Hon duras is de Motagua door een wolk breuk buiten haar oevers getreden, zoodat het omliggende gebied over stroomd is. De steden Teia en Lima en uitgebreide banenenplanlagrs staan onder water. In Progreso staat het water bijna 4 meter hoog. Verschillende verbindingen zijn ver broken. NIEUWE GRONDSLAG VOOR VERGUNNINGS» RECHT Tegemoetkomingen aan de moeilijkheden welke het bedrijf thans onder» vindt Invoering strafbepalingen Ingediend is een wetsontwerp tot wij zitting van de Drankwet. Blijkens de Memorie van Toelichting is de strekking van dit wetsontwerp, in de Drankwet eenige wijzigingen aan te brengen, die zonder schade voor de werking van de wet eenigermate tege moet komen aan de moeilijkheden, wel ke de vergunnings- en verlofsbedriiven in dezen tijd ondervinden. Principieele punten van de wet. die in 1931 ziin vastgesteld, blijven onaan geroerd met uitzondering van één punt n.l. do eisch. dat het bedrijf moet wor den uitgeoefend op naam en voor reke ning van den vergunning- of den vcr- lofhouder. De praktijk heeft tot dus ver geleerd, \d.at die bepaling veelvul dig wordt ontdoken met behulp van schijncontracten. In veel gevallen, leid-, den dc omstandigheden daartoe, en ei ziin veel vergunning- en verlofhouders, die niet in staat zijn. zelf het bedrijf uit te oefenen en ook niet. de uitoefe ning voon hun rekening kunnen con iroleereu. Bovendien worden voor de z.g. verpachting dikwijls priizen bedon gen, die als woeker moeten worden gebrandmerkt, wat tot ernstige,, mis standen en moeilijkheden aanleidintt geeft. Dit alles veroorzaakt voor hqudcrfe en vervangers moeilijkheid" en risico, waaraan tegemoet kan worden geko men door bet in dit wetsontwerp opge nomen nieuwe artikel 27a. dat. wet geworden, zal mogelijk maken de uit oefening van het recht van verkoop van alcoholhoudende dranken aan een der de over te dragen met toestemming van B. en W., die zullen moeten nagaan of de vervanger behoort tot personen, die ingevolge dc wet buiten het,bedrjif moeten blijven. Uit de wijziging van art. 27 volgt, dat deze overdracht be perkt blijft tot den in dc wet beperkten duur van de vergunning. Hierdoor wordt voorkomen, (lat dc vergunning of het verlof A een vermogensbestand deel wordt; zij blijven gebonden aan dén persoon van den houder. Voor de wer king van de wet levert dit in geen enkel opzicht schade op: aan moeilijk heden in het bedriif wordt er door te gemoet eekomen en een bepaling, die nractise'n vrijwel niet te handhaven is. kan uit de wet worden geschrapt. Naast deze tegemoetkoming ziin in dit wetsontwerp opgenomen: verlaging van de grens voor kleinhandel van 10 op 15 liter: verlaging van vergunnings- en verlofrccht: wijziging van den grondslag voor het vergunningsrecht. Voorts ziin de bepalingen ietwat ge makkelijker voor de oraktiik en zijn enkele misstellingen hersteld. Verder wordt bii deze wijziging loge moet gekomen aan een hii herhaling geuiten wensch. dat de bestaande grond slag voor het vergunningsrecht zou worden gewijzigd. De bestaande grond slag. de huurwaarde van het perceel, is inderdaad niet iuist. omdat hii zeer vane, is en ruimte laat voor nhanta- sieën, die leiden tot een te hooge bepa ling van het vergunningsrecht. De om zet van sterken drank is een grond- slag. die meer feiteliik is en dus meer bevrediging zal geven. Ook hot minimum van het rcht wordt iets verlaagd om aan de laster, van de berlriivcn in dpzen tiid eenieer mate tegemoet ta komen. De Drankwet mist tot dusverre «en bepaling krachtens welke als strafmaat- MUSSOLINI CONFEREERT ROME. 29 Oct. (Reuter). Dinsdag avond had Mussolini een onderhoud met den Britschen ambassadeur, dat meer dan een uur duurde. Omtrent het besprokene wordt he» grootste stilzwijgen in acht genomen In welingelichte Italiaansche kringen verklaart men met betrekking lot de opnieuw opgedoken geruchten omtrent tastbare verzoeningsvoorstellen, dat al dergelijke combinaties meestentijds veel te ver gingen. Op liet oogenblik werden naar men verklaart, geen di recte onderhandelingen gevoerd. Men polste slechts of er misschien een of andere basis te vinden zou zijn. waarop de onderhandelingen zouden kunnen worden gevoerd. Mochten Frankrijk en Engeland voor stellen of suggesties maken dan zou Italië deze met opmerkzaamheid en he langstelling onderzoeken. Men waarschuwt er hier echter voor den tegen uoordigen internationalen toestand al te optimistisch te beschou wen. regel het bedrijf enkele dagen kan won den stopeezet. indien dat bedrijf in striid met 'net algemeen belang wordt uitgeoefend. Veile gemeentebesturen aarzelen dik wiils "een vergunning in te trékken, omdat door intrekking het gezin van den vergunninghouder vaak broode loos wordt gemaakt. Wordt de moge liikheid geopend, om als eerste maat regel het bedriif gedurende eenige dn gen ston te zetten, dan zullen genieën tebesturen gemakkelijker medewerk.-e voor een goede naleving aan de wet. Eén mogelijkheid als wordt vooree stelt, is inderdaad gewenscht: in volks kroegen wordt ienever verkocht in deci literglazen; deze wijze van verkoon is voor de arbeiders gevaarlijk en kan met de voorgestelde bevoegdheid wor den tegengegaan. Het wetsontwerp betoogt voorts een modern euvel aan banden te leggen Automaatverkoop van sterken of z.vvak- alcoholischen drank komt voor: hii is gevaarlijk, bii komt voor in en buiten localiteiten Voor dezen verkoon is toe stemming van d*>n Minister vcreischt Stormen richten groot onheil aan TOKIO. 29 Oct. (Reuter). Naar de bladen melden, hebben de zware stormen, die Zaterdag en Zondag in Japan woedden, ook aan de Oost kust van Korea groole schade aan gericht. De scheepvaart werd geheel Stilgelegd: 17 visschersschenen met een gezamenlijke bemanning van meer dan 100 konn.en werden door den storm verrast. Men neeml aan. dat alle schepen met de geheele bemanning vergaan ziin. Maandag middag werden dc eerste officieele berichten over de gevolgen van het noodweer, dat Zondag in Japan woedde, ontvangen. Volgens deze berichten staan te Tokio 31577 hui zen onder water en te Nagoia 15000. In het dorp Tasoeda werden door een aardbeving 30 menscheu levend hegraven. Uit Tegucigalpa komen berichten over zware stormschade van dc kust van den Stillen Oceaan. Vooral Porto Carezas en het bananendistrict hebben veel geleden. San Pedro Sula is van de buitenwereld afgesloten, doordat het omliggende gebied is overstroomd. Ook in Guatemala heeft de stonn veel schade aangericht. In verscheidene districten ziin de ri vieren buiten haar'oevers getreden. Op eenige plaatsen ziin bruggen weggesla gen. ni'mmer bestaat uit 2 bladen prr BLAD HEEFT EEN DAGELIJK' SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN op andere pagina's BISSF.SL.WD Weekstaat Ned. Bank. (Tweede Blad, pag. 3). Euwe wint de 12e partij. (Tweede Blad, pag. 4). De discussies in den Nederlandschen Protestanten Bond. (Tweede Blad, pag. 2). STADSIFrWS De exploitatie vAn Birkhoven. (Ge meenteraad). (Tweede Blad, pag. 1). Het Gezellige Huis gereed. (Tweede Blad, pag. 1). Bedrijfsautohouders vergaderen. (Tweede Blad, pag. 2.) Nieuwe voorzitter van dc Ambachts school. (Tweede Blad, pag. 2). BERLIJN. 29 Oct. (Renter). Voor de strafkamer van het l.andeseericht is vandaag een aanvang gemaakt met het grootste deviezennroces. tot dusver tegen leden van katholieke orden ge voerd. Aangeklaagd is de nrocuratinhoud- ster der Genossenschaft rder Srhwestcni Unsern liebcn Fran Gm.B M Anna Schroers uit Mühlhausen hii Kempen aan den Riin. Zii wordt ervan beschul digd een bedrag van 825.000 R.M. aan deviezen naar bet buitenland te hebben gesmokkeld. Voleens de dagvaarding is 615,000 RAI. naar Nederland gesmokkeld. ter wijl de rest via de Universumbank te Munster naar de Universumbank te Amsterdam werd gebracht. Het geld diende in hoofdzaak voor het terne- koopen van obligaties van huitenland- sche leenineen van de orde. Het proces zal waarschijnlijk twee dagen in beslag nemen. WEERVE3WACHTING Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut ie de Bilt. Verwachting.: Storm uit het Z.-W'., .later ruimend, betrokken met regen, later tijdelijk opkla rend, weinig v wan'lering in tem peratuur. C;ormvaa*cchuwingsdienst Geseind .'10 Oct., 9 uur, aan alle pos ten V, ordt venvacht storm uit het Zuid-Westen. Wannser U een ff rijcf, weef U pas waf een volmaakte auto mobiel is En tocS het goedkoopste ock in onderhoud, wegen belasting etc. Agent: J. J. MOLENAAR Statio.-sp.cin 5 - Amersfoort Tel J 033 1210 ATHENE. 29 Oct. (A. N. P.) De minis terraad heeft een decreet goedgekeurd, dat moet dienen tot bescherming van het bewind en met zware straffen dreigt tegen hen. die door woord of schrift berichten of denkbeelden ver spreiden. welke de bedoeling hebben het nieuwe bewind in discredie» te brengen of te wijzigen. Zware straffen dreigen eveneens hen. die de politieke hartstochten ophitsen, politieke vei deeldheid zaaien en noecn het vertrou wen van het volk in het nationale leger te ondermijnen. Hef is streng verboden om berichten inzake de nationale ver dediging te publicceren of te nronagee ALOISI NAAR GENEVE ROME. 29 October (A.N.P.). Baron Aloisi zal zich dezer daggn naar Genè ve begeven, teneinde deel te nemen aar. de Volkenbonds-besprekingen. De da tum van zijn reis is nog niet vastge steld. Uitzending thans vrijwel zeker, hoewel in kleiner omvang dan aanvankelijk ge» dacht Od informatie bii het hoofdbe stuur van bet Ned. Roode Kruis u erd ons medegedeeld, dat het thans vrijwel zeker is. dat van Ne- derlandaehe zilde een eigen ambu lance zal worden uitgezonden naar het oorlogsterrein in Oost-Afrika. Hoewel de middelen nog niet geheel uiteen ziin. is er toch voldoende uit zicht om met de verdere voorbereidin- ttn voort te gaan. Wel zal de ambu lance van kleiner omvang worden dan men zich aanvankelijk hpd voorgesteld. Door nadere inlichtingen is men ook tot de overiuiging gekomen, dat het om allerlei redenen gewenscht is in Abcssvnië zich de medewerking van al daar wonende personen te verschaffen Hot spreekt vanzelf dat dit ook op de kostenberekening van invloed is. Het Roode Kruis hoopt dat de ambu lance ongeveer over 3 weken zal ku»- nen worden uitgezonden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1