JUSTITIE TREEDT TEGEN N.S.B. OP 4000 DE EEMLANDEU TOKIO DREIGT Handel leeft weer op L E Y T A X TEL. 1788 Donderdag 31 October 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 34 e Jaargang No. 104 PERS VERZEGELD De „Oeverzwaluw' heeft pech Eden naar Genève vertrokken RIJDT VEILIG EN GOEDKOOP Stadsritten minimum 15 CZNT maximum 25 cent Buitenritten 5 cent per k m. W. LEYENKORST - LEUSDERWEG 242 Belangrijkste Nieuws Laatste berichten Licht op 5 uur 3 m n. „ADLER" Agent: J. J. MOLENAAR AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis vertekering tegen ongelukken) I 0.15. Binnenland i ran cc per post per 3 traanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRI K nPR AnVFRTFNTIFN v» 1-4 "8e,s 1 F05 met inbegrip van een cewi.snummer UtH AUYtHltWMtN eike f 0^5 Liefdadigheids.advertfntlrt voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f T.Eewijsnummer extra f 0.05 Tegen drie redacteuren van Volk en Vaderland pro* cessverbaat opge* maakt Beleedigende artikelen Gisteren vervoegde in den namid dag de commissaris van politie in de eerste" afdeeling te Utrecht, mr. Ha moen, zich ten redactie-bureele van „Volk en Vaderland", het Weekblad van de Nat. Socialistische Beweging in Nederland, welk redactic-lnireau gevestigd is aan de Oude Gracht no. 19i aldaar, waar de heer Ha moen aan de op dit oogenblik aan wezige redactie-leden van Volk en Va derland de vraag stelde, of men bereid was de namen te noemen van de schrij vers van vijf artikelen in het laatste nummer van Volk en Vaderland, dato Zaterdag 26 October. Een soortgelijke vraag was der redactie van Volk en Va derland wel eens meer gesteld, en dan was op zulk een vraag steeds geant woord dat men niet bereid was de na men van schrijvers te noemen. Dienten gevolge werd ook gisteren.mr. Ilamoen geantwoord, dat men niet genegen was de stellers der bewuste artikelen te noe men. De commissaris van politie is daarop vertrokken. Later in den middag vervoegden zich op hetzelfde redactie-bureau de officier van justitie bij de Utrechtsche Arron- dissements Rechtbank, mr. Fabius, en derechter-commissaris belast met de instructie in strafzaken, mr. Loeff, en eenige substituut-griffiers bij de Recht bank, terwijl ook enkele rechercheurs van politie mede kwamen. De officier van justitie heeft toen aan de redactieleden van Volk en Vader land dezglfde vraag gedaan als door den commissaris van politie was ge steld. waarbij- werd opgemerkt, dat wanneer men niet bereid mocht zijn de namen van de artikelen-schrijvers te noemen, zou worden overgegaan tot in beslagneming van hetgeen zich op de redactie bevond. Mr. S. van I.unteren, namens de re dactie van Volk en Vaderland het woord voerend, heeft den heeren van het Parket toen medegedeeld, dat men geen redenen had de namen der schrij vers geheim te houden, nu deze ge vraagd werden door het hoofd van het parket. Als nationaal-socialisten zoo zcide de heer Van Lu nieren nemen wij de volle verantwoordelijkheid van onze daden op ons en wenschen wij ons in geen enkel opzicht ergens achter te verschuilen. Daarop zijn door den heer van Lunteren als de schrijvers "der vijf bewuste .artikelen in Volk en Vader land genoemd de heeren mr. H. Rey- don. J. Hollander en hij zelf, mr. van Lunteren. Van justitiewege is daarop proces-verbaal tegen deze heeren opge maakt. van wie er twee aanwezig wa ren; de heer Hollander was op dat mo ment niet ter redactie. Dit verbaal werd opgemaakt vanwege den beleedigenden inhoud der geïncrimineerde artikelen. Toen de heer van Luritcren vroeg of hij ook vernemen mocht, welke perso nen zich door deze artikelen heleedigd zouden kunnen gevoelen werd geant woord, dat hem (den heer Van Luntc- ren) dit later wel zou blijken. Op de vraag des heeren Van Lunteren, wie zich heleedigd zou kunnen achten door een der artikelen, waarin alleen een systeem werd aangevallen en geen en kel persoon, werd den heer Van Lun teren eveneens geantwoord, dat hem later wel duidelijk zou worden, wie zich ten deze heleedigd zou achten. Evenzoo werd den lieer Van Lunteren op zijn vraag, of hij ook vernemen mocht, in welk opzicht de artikelen be- U-edigcnd konden worden verklaard, geantwoord, dat hem ook hieromtrent later wellicht zou worden verschaft. Dc heer van Lunteren verklaarde ten slotte niet te weten, op grond van welk artikel der strafwet hier hedenmiddag proces-verbaal werd opgemaakt, want hiervan werd hem geen enkele mede- deeling door de justitie gedaan. Vervolgens hebben de hierboven ge noemde leden van het Parket een be zoek gebracht ter drukkerij van de N.V. voorheen L. E. Bosch en Zoon, eveneens gevestigd aan de Oude Gracht in welke drukkerij het weekblad Volk en Vaderland wordt gedrukt. De officier van justitie verklaarde hier er toe te moeten overgaan de pers, waarop het weekblad der Nat. Soc. Beweging wordt gedrukt, te ver zegelen, ter voorkoming, dat deze pers nog zou worden aangewend voor het drukken van liet N.S.B.-orgaan. althans den eersten tijd. Deze verzegeling is toen uitgevoerd, waarna het Parket de drukkerij weder verliet. Er werd ook hier verder niets in beslag geno men, dat betrekking kon hebben op het betrokken weekblad. Van de zijde der N.S.B. vernamen wij gisteravond nog, dat de justitie mede deelde. dat haar optreden zich richtte tegen vijf bijdragen in liet jongste num mer van Volk en Vaderland, dat de vo rige weck het licht zag. Deze bijdragen betroffen: I. Een oproep van gegadigden voor indiensttreding als minister van De fensie. II. Absolutie van A. B. K. De schrij ver van dit artikel keert zich legen den lieer Kleerekooper, die in Het Volk schreef in verhand met de berechting van de misdadigers uit Oss, dat men eigenlijk liet innerlijk dezer personen moest kennen alvorens hen te veroor- deelen; dan zou hegrijpen vergeven kunnen worden. III. Voorloopige begrooting der Eer ste Kamer, in welk artikel de kosten der Eerste Kamerzittingen worden bc- critiseerd. IV. Een artikel, getiteld „Het Boodc Gevaar", waarin betoogd wordt dat wij worden geregeerd „door een aftandscli systeem". V. Een artikel, dat onder den titel „Visschers in Nood" te velde trekt te gen de Visscherij-Centrale. De N.S.B. deelde ons verder nog me de, dat de „minister-oproep" door de re dactie van Volk en Vaderland werd overgenomen uit ,.De Daad", liet kring- nlad van de N.S.B. te Amsterdam. Het artikel tegen de Visscherij-Cen trale nam de redactie van Volk cn Va derland over uit „De Victorie", het kringblad der N.S.B. 'te IJmuiden. De N.S.B. vernam gisteravond nog, dat men ook in drukkerijen te Amster dam en IJmuiden van justitiewege maatregelen genomen heeft in den zelf den zin als te Utrecht toegepast. ITALIANEN RUKKEN VOORWAARTS Wederom 3300 zwarts hemden vertrokken ROME, 30 Oct. (Reuter)..In de laat ste berichten van het Erithrea-fror.t brengen de Romeinsche avondbladen uitvoerige mcdedcelingen aangaande de laatste troepen-bewegingen. Zoo werden aan het geheele front langs de lijn Adigrat—Adoea—Aksoetn de ver naar voren geschoven posten ver der uitgebreid en met aanvullingstroe pen versterkt. Verder trekken in de geheele streek lange munitie-colonnes op, worden nieuwe kampementen opgeslagen en geschut in nieuwe, verder n-aar voren geschoven stellingen gebracht. Volgens deze berichten brengen de gemotoriseerde afdeelingen dagelijks behalve de munitie, 60 ton vleesch en 120 ton ijs vanuit Asmara naar het front. Nadat de Italiaansche troepen aan het klimaat op de Abessinische hoog vlakte gewend waren geraakt, werd thans een aarnang gemaakt met gröote troepenbewegingen. Volgens van het front ontvangen be richten moet worden aangenomen, dat de drie Italiaansche legercorpsen bezig zijn hunne linies tot ver in de provin cie Tigre te doen doordringen. De systematisch doorgevoerde ver kenning van het terrein, gepaard gaan de met een naar voren brengen der Italiaansche linies, stuitte in dc afge- loopen dagen nergens op noemenswaar- digen tegenstand. Echter moet met de mogelijkheid worden rekening gehouden, dat de Abessinische troepen ees^ verrassenden aanval zouden kunnen ondernemen, en dat zij zich daarom op de weg naar Ma- kale in de bergen verscholen houden, om hun opmarsch niet door het optre den van ItRliaanschc vliegtuigen te doen verhinderen. Er wordt melding gemaakt van een levendigen Abessinischen aanval op de beide Italiaansche flanken, die vooral tegen den rechter Italiaanschen vleugel is gericht. NAPELS, 30 October (A.N.P.). De Biancamano is met 3300 zwart,hemden aan boord naar Oost-Afrika vertrokken. Uit Mogadiscio wordt gemeld, dat ter wijl het Italiaansche leger oprukt, in Somaliland het wegennet tot Gerlogoebi gereed is gekomen. Uit Asmara wordt gemeld, dat een brnnenlandsche crisis in Abessinië wordt veroorzaakt door het verzet van de dynastie der Debareks tegen de re geering. Deze dynastie beweert het recht op den troon te hebben. De sancties GENEVE. 30 October (A.N.P.). Tot vanavond hebben de regeeringen van 41 landen het secretariaat van den Vol kenbond doen weten,-dat zij een embar go hebben gelegd op voor Italië bestem de wapenen. 37 landen hebben de maatregelen, welke zijn aanbevolen ten aanzien van leeningen en credieten, van kracht ver China beschuldigd van een antisJapansche houding TOKIO. 30 Oct. (Reuter). In officieele kringen alhier wordt bevestied. dat de Japansche consul-generaal Kabagos en de commandant der Japansche strijd krachten in Noord-China. generaal Tada. in opdracht der JaDansche regee ring bii de bevoegde Chineeschc instan ties er tegen geprotesteerd hebben, dat in strijd met dc verdragsbepalingen niets tegen de anti-Japanschc beweging in China gedaan wordt. In het protest wordt er tegen geprotesteerd, dat de organisaties der Kwomintang evenals de blauwhemden hun actie tegen Japan en de regeering van Mand- sjoekwo in bedekten vorm kunnen voortzetten. Van officieele Japansche zijde wordt verklaard, dat dit protest tegelijkertijd een waarschuwing aan China beteekent In de haven van Tangkoe ligt. naar Reuter uit Tientsin seint, een Japan sche torpedojager klaar, om zoo noodig naar Tientsin te vertrekken. De burge meester van Tientsin, generaal Tsieng Keh. heeft medegedeeld, dat alle anti- Janansche elementen in de stad verwij- wijderd zullen worden. klaard, terwijl een even groot aantal landen hun bereidheid hebben medege deeld de voorstellen in zake het verbod van invoer uit Italië en van uitvoer naar Italië te willen toepassen, voor zoover het de z.g. sleutelproducten be treft. 19 staten hebben de aanbevelingen goedgekeurd inzake wederzijdschen bij stand. ROME, 30 October. (A.N.P.) De bla den blijven zich bezig houden met- het opwekken van het Italiaansche volk tot eensgezind bestrijden van de gevolgen der sancties. Vandaag schrijven zij, dat de collectieve actie van weerstand van het proletarische Italië tegen de inter nationale plutocratie begonnen is en zoodanig zal zijn, dat niets den wil zal kunnen breken van het. Italiaansche volk en het Italiaansche leger. De La- voro Fascista schrijft, dat het Italiaan sche volk zijn credo in een geest van opoffering zal herhalen. De Giornale d'Italia zegt: Ziedaar nu de Italiaan sche vrouw bereid tot actie. De moe ders en weduwen van hen. die in dén wereldoorlog gedood zijn, staan op om het vaderland te verdedigen. Waarlijk geheel Italië is één eenige, groote le- germilitie. H.M. DE KONINGIN TERUG NAAR DEN HAAG VGRAVENHAGE, 30 October. H.M. de Koningin wordt morgenochtend om streeks 11 uur per auto van Het Loo op den Ruygenhoek te Scheveningen verwacht, waar zij voornemens is, een dag te vertoeven. Het toestel naar Ban* doeng teruggekeerd Nachtegaal vertrokken BATAVIA, 30 Oct. (Ancta). De Oeverzwaluw is om 10 uur 5 van het vliegveld Tjililitan met bestemming naar Holland vertrokken. Kort na het vertrek trad een motor storing on. waarop het vliegtuig onmid dellijk met post cn passagiers weer naar Bandoeng terugkeerde. Het te Bandoeng aanwezige reserve toestel de Nachtegaal is thans ingelegd cn vertrekt morgenochtend vroeg van Bandoeng rechtstreeks naar Palembang De Oeverzwaluw had 177 kilogram oost. 6 kilogram pakketpost en 16 kilo- :ram goederen aan boord. Er waren neeen passagiers voor tusschentraiectcn geboekt, terwijl twee passagiers gewei gerd moesten worden. OP VRIJE VOETEN GESTELD PEKING. 30 October. (A.N.P.) De zes ambtenaren van de Chineesche cen suur. die Maandag door de Japanners te Tientsin waren gearresteerd in hun bureau, zijn gisteren dooor de Japan sche gendarmes weer op vrije voeten eesfeld. Men vermoedt, dat deze arres tatie is geschied op grond van klach ten van het Japansche nieuwsbureau Tatoeng. Sir Samuel Hoare geeft een uiteenzetting LONDEN, 30-October. (A.N.P.) De minister voor \olkenbondsaanpelogcn- heden, Eden, is heden naar-Genève ver trok ken. Ilij werd vergezeld van ver scheidene leden van- het Foreign Of fice. in een. redevoering, uitgesproken voor een consor.vatieve vergadering .in hot Londenschc stadsdeel Chelsea, heeft de minister van builenlandsche zaken, sir Samuel Hoare, zich verzet tegen de ge ruchten die in eenige bladen vermeld waren in verhand met liet feit, dat be halve Eden ook de minister van bui- lenlandsclic zaken naar Genève gaat. In feite, aldus zette lloare uiteen, is de zaak zoo, dat Eden hem verzocht heeft ook naar Genève ie komen. Hierop leg de spr. den nadruk, ofschoon het vol komen duidelijk is. dat Eden en hij den gcheelen tijd door in de meest volko men overeenstemming samengewerkt hebben. Alle andere beweringen zijn onwaar. Overigens zal spr. van zijn aanwe zigheid in Genève gebruik maken een onderhoud te hebben niet Laval en an dere ministers van leden van den Vol kenhond. Energiek bestreed Hoare de bewering, dat zijn bezoek aan Genève een duistere koersverandering ten doel zou hebben. Al die verzinsels zijn ver kiezingsfantasie. lloare besloot zijn uiteenzettingen met liet volgende te eonstateeren. Het is algemeen beltend, dat kortelings ver- selieidene regeeringen de mogelijkheid hebben overwogen van een vreedzame regeling en dat in het bijzonder dc Brit- sclie en Fransche regeering haar op vattingen over de mogelijkheid van het inden van een basis voor onderhande lingen hebben uitgewisseld. Opdat een inzicht zou worden verkregen van de wederzijdsehe opvaltingen in vollen omvang heeft de leider van de Abes- sijnsche afdeeling van liet Foreign Of fice te Parijs met ambtenaren van het Fransche departement, van buitenland- sohe zaken een reeks gecompliceerde bijzonderheden besproken. Op een van uit de vergadering ge stelde vraag verklaarde Hoare. dat de Britsc.be herbewapening niet gericht is U-gen eenig land in het bijzonder. 7ij geschiedt in liet belang van den we reldvrede binnen het, kader van do be palingen van Genève. Er zijn geen plannen voor een bewapeningsprogram dat beschouwd zou kunnen worden als- een dreigement' tegen do overige we reld of als overdreven in vergelijking met de behoeften van het Britsche Riik Wat men in dc wereld vooral noodig hoeft is een luchtcohvcntio. waarbij de. groote luchtmogéndheden zich ver plichten elkander te verdedigen tegen aanvallen uit de lucht. Hoare heeft vanmiddag nog een lang durig onderhoud gehad met den minis ter-president. Baldwin. ZESTIEN PERSONEN VERDRONKEN PARA (Brazilië), 30 Oct. (A.N.P.). De veerboot Alegria is tijdens een hevigen storm in de Maiaiobaai omge slagen. Van de 22 opvarenden zijn er 16 om het leven gekomen. De anderen konden worden gered. GEHEIME LEGERCODE GESTOLEN LONDEN, 30 Oct. (Reuter). Uit Cairo wordt gemeld, dat zoo juist he kend is geworden, dat hegin Septem ber de geheime code van het Egypti sche leger gestolen is en tot nog toe niet teruggevonden. Er was een nieuwe code ingevoerd, die in een groote verzegelde enveloppe met het opschrift „streng geheim" aan den bevelhebber te Abassie werd gezon den. Toen de hoofdofficier de zending openmaakte, bleek de code daar niet in te zitten. Een soldaat en een onder officier, die het document in handen hadden gehad, werden gearresteerd, doch tot nog toe tast men nog in het duister omtrent de plaats waar en-de wijze waarop de diefstal is gepleegd. TEL. 1830 TEL. 1093 OOK 't NACHTS GEOPEND NiC. BOVEE Standplaats naast Kantoor KAMP 41 Stationplein TEL. 1093 en 1830 HOTEL MOilOPOLE Dit nummer bestaat uit 3 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JK' SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN Tienduizenden Abbossijnsche boeren zijn Addis Abeba binnengestroomd om hun keizer als soldaten te dienen. De negus zelf, dien men luer op een muilezel ziet afgebeeld, vergezelde de soldaten, die naar het front trokken, een eindwecg* Voorspoed te Addis Abeba. Koersstijging van den daalder (Van onzen specialen correspondent W. F. DEF.RHSL ADDIS ABEBA, Dinsdagavond. De aanleg van een nieuwen weg van de kust naar Addis Abeba ver oorzaakt hier veel opgewondenheid. Tot nu toe is de hoofdstad steeds afhankelijk geweest van een enke len spoorweg. c'e Djihoeti-lijn. -Slechts een succesrijke aanslag op de lijn is noodig om de hoofdstad van Abessynië van de buitenwereld af te snijden. De regeering heeft zich daarover natuurlijk zoor 'bezorgd gemaakt, maar zoodra de nieuwe weg vol tooid is, zal dit probleem vermoe delijk eindelijk zijn opgelost. Vandaag heeft men ten palcize me degedeeld. dat inderdaad binnen een maand alle verkeersverbindingen tus- schen dc hoofdstad en het Noord-Oos- ten van Abessynië gioo'endeels onaf hankelijk van de spoorlijn zullen zijn. Deze toestand zal zeer vermoedelijk tot het a.s. voorjaar, gehandhaafd wor den, d.w.z. gedurende, de meest kritieke periode van den oorlog. De voortgang van het werk is natuurlijk van buiten gewone betcekenis en vandaag werkten alleen reeds honderden arbeiders aan den weg. Ik verneem, dat niet alleen een versterking van de brug over de rivier Awasj zal worden aange bracht. Dc weg is natuurlijk ruw én waarschijnlijk onbegaanbaar ge durende de zware Abessijnsche re gens. Zware vrachtauto's zullen er echter over kunnen rijden en de be- teekenis ervan is voor de Abessijn sche troepen onmetelijk. Deze nieuwe mogelijkheid, om goederen per vrachtauto te vervoe ren, bevrijdt de hoofdstad van haar voortdurende angst voor de even- tueele verwoesting van den spoor weg, wat tot nu toe de isolatie van de stad zou hebben bèteekend. Op het oogenblik wordt van de spoor lijn tot het uiterste gebruik gemaakt, wat ernstige opstoppingen veroor zaakt Troepentransporten, geregel de passagierstreinen cn boottreinen rijden steeds met vertraging tenge volge van de zware belasting van de waggons en goederentreinen, die meestal hun maximumgewicht ver voeren. De ontwrichting van den dienst wordt steeds ernstigér. De situatie wordt neg verergerd door de plotseling opleving van den handel. De regeering, die de opbrengst uit in- en uitvoerrechten dringend noodig heeft, heeft bevolen, dat alle huiden, koffiezendingen cn verschillende ande re voorraden onmiddellijk uit het bin nenland moeten worden opgezofideiu Dank zij de stijging der wcreldprijzen maken de verkoopers van deze artike len goede zaken. De handelaars, die Addis Aboba niet hebben verlaten, on dervinden nu dientengevolge, dat zij voorspoedige tijden beleven, die nog wel eenigen tijd kunnen voortduren. De vraag naar storlingen van dc zijdo der exporteurs heeft de waarde van den daalder versterkt, die thans schommelt tusschen 12 en 13 in het pond. (Copyright Morning Post—A.N.P.). Reuter seint verder uit Addis Abeba, dat de regeering een contract heeft af gesloten met een Zwitscrschc firma voor het aanleggen van een weg van Addis Abeba naar Kirmoek aan de grens van Soedan, ter lengte van onge veer 750 KM. De weg AsmaraMassaoea, waaraan enkele maanden geleden is begonnen, is Dinsdag in gebruik genomen. Dc HaliaanscJie militaire autoriteiten zijn van mcening, dat deze weg een van de grootste werken is, welke ooit in Eri- threa zijn gemaakt. N3EUWE WAGENS PASSAGIERS TOT 50C0.- VERZEKERD in binren-en buitenland op andere pagina's VMTRKK Raad van Hilversum. (Tweede Blad, pag. 3). STADS'llil'VrS Wat de* Raadsafdeelingen bespraken. (Tweede Blad pag 1) Oranje-Veroeniging in het Soester- kwart iet*. (Tweede Bind. pag. 2.) Dieren onder de Indische Lamp. (Lezing voor Oost en West). (Tweede Blad, pag. 1.) Propaganda-avond van den Ned. Bridgebond. (Tweede Blad, pag. 2). De Winkelweek in het Leusder» kwartier. (Tweede Blad, pag. 1). Wijdingsavond in de Remonstrant- sche Kerk. (Tweede Blad, pag. 1). Overste Crommclin neemt .afscheid. (Eerste Blad, pag. 3). De fauna dor zee. (Tweede Blad, pag. 1). Voor het Kantongerecht. (Tweede Blad, pag. 2). Eerste blad. pag. 3 WEERVERWACHTING Medegedeeld door het K.N.M.I. te Dc Bilt: Verwachting: Krachtige, tijde lijk afnemende Zuid-Westelijke tot Westelijke of Noordwestelijke wind, meest zwaar bewolkt, niet opklaring, waarschijnlijk nog regenbuien, iets kouder. Wanneer U een rijdt, weet U pas wat een volmaakte auto mobiel is En toch hel goedkoopste ook in onderhoud, wegen belasting etc. Stationsplein 5 - Amersfoort Telefoon 1210 DUITSCH PROTEST TEGEN UITLA TINGEN VAN CHURCHILL BERLIJN, 30 October. (A.N.P.) Het Duitsche Nieuwsbureau deelt mede, dat Churchill in liet Strandmagnzine een artikel heeft gepubliceerd, flat op bui tengewoon hatelijke wijze het natio naal socialisme en zijn leider aanvalt, liet tijdschrift is voor onbrpnnldon tijd voor het Duitsche rijksgebied verboden. Met het oog op de in dc uiteenzettingen van Churchill vervatte belccdiging van het Duitsche staatshoofd, is den Duit- schcn ambassadeur te I/inden instruc tie gegeven op de onbehoorlijke uiteen zettingen van een lid dor regeerings* partij te bcvoegder instantie op gepaste wijze opmerkzaam te maken on ten scherpste to protèstecrcn daartegen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1