AMERSFOORTSCH DAGBLAD TAXI-DIENST Een jubel slaat uit deze lage landen ZEGETOCHT DOOR DE RESIDENTIE Dankwoord van LUYCX Nic. Bovée 11830 TEL. 1850 1093 Aankomst van 's Prinsen familie Donderdag 10 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 62 het balcon af Een ware zegetocht Ovaties in den avond GELUKWENSCH VAN PRESIDENT MIKLAS STOFFEN- en MODEHUIS Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 (ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS OER AOVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. TYF? T? TT* T A \f I elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentièn voor de' [Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. A/zonderlijke nummers 1 0.05 1 Jl ^.1 I I ff\ I I 3T/Ly helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels! jpOSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 cent/ e^e "8^ mcef 0611 driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05| TVfOG steeds duurt de geestdrift over de verloving van 'onze Prinses met Prins Bernhard voort. Niet alleen in het Moederland, maar ook in Indië. In tal van plaatsen geeft men aan zijn vreugde uiting door het organiseeren van fakkelop* tochten en feestelijke bijeenkomsten. Vooral in de Residentie is het gisteren weer tot meerdere hartelijke huldigingen ge= komen, waarbij de politie*afzettingen eenige malen verbroken werden. Dit geschiedde o. m. bij de aankomst van de familie van den Prins. Ook in de avonduren was de menigte, die voor het Paleis aan het Noordeinde samendromde weer bijzonder groot. Zoo hartelijk was het gejuich, dat de Vorstelijke vers loofden eenige keeren op het balcon en voor een geopend venster van den zijvleugel verschenen om de hulde van de duizendkoppige menigte in ontvangst te nemen en de schare met eenige vriendelijke woorden te danken. Het publiek verbrak de politie? afzettingen en bestormde het voorplein van het Paleis DEN geheel en namiddag heerschte er gisteren in de omgeving van het Koninklijk Paleis éen ongekende drukte. De politie, welke tijdig haar maatregelen voor het verkeer had geno men, zorgdo voor handhaving der orde, doch naarmate het meer naar 5 uur liep (het uur, waarop men gerekend had, 'dat het verloofde vorstelijke paar zou aankomen), groeide de massa aan. Men werd ondanks het opdringen van de achterste rijen, het wachten niet moede. In den loop van den middag ging het gerucht, dat het in de bedoeling lag van Prinses Juliana en Prins Bernhard om 's Prinsen moeder en zijn jongeren broer Aschwin, die omstreeks 5 uur per auto op het paleis Noordeinde zouden aankomen, een eind tegemoet te rijden. De ontmoeting zou zoo verzekerde men op een van de buitengoederen van de Koningin aan den Leidsche- straatweg, in de nabijheid van café Den Deijl plaats vinden. Het gerucht bleek juist te zijn. Om half vijf verliet het vorstelijk paar in de open Ford-cabriolet van den Prins, die achter het stuur zat, de Koninklijke stallen. Aanvankelijk bestond het plan om van den hoofdingang van hét paleis Noordeinde weg te rijden, maar de geweldige mcnschenmenig- te noodzaakte het jonge paar een anderen weg te kiezen en het paleis via de Koninklijke stallen te verla ten. Voorafgegaan door een motor met zij span van de Haagsche politie, waarbij zich later nog een motor met zijspan van de Wassenaarsche politie voegde, kwamen Prinses Juliana en Prins Bern hard om kwart voor vijf bij het land goed Ter Horst aan den Leidschen- straatweg aan. Dit landgoed is het mid delste van de drie, die daar liggen, van do Koningin. Komende uit de richting Den Haag heeft men eerst Eikenhorst, dan Ter Horst en dan Raaphorst. De aanwezigheid van vele journalis ten, die voor het hek van Ter Horst het paar opwachtten, deden bij de voor bijgaande automobilisten, fietsers en voetgangers het vermoeden ontstaan, dat er iets bijzonders aan de hand was. En zoo gebeurde het, dat toen het jonge paar het hek binnen reed een juichende schare de Prinses en den Prins begroette. Auto's bleven staan, er ontstond weldra een verkeersopstop ping. Niemand, die voorbij kwam, wil de zich de gclogcnheid laten ontgaan, het vorstelijk paar toe te juichen en van nabij te zien. Weldra verdween de auto van den Prins in de prachtige bos- schen. Dit was den toeschouwer natuurlijk geen aanleiding om weg te gaan. Men wist het nu: de moeder van den Prins en diens broer werden hier verwacht. Het nieuws werd doorgegeven en zoo groeide de belangstelling aan. Ook werd bekend, dat de prinses zur Lippe-Bies- terfeld en Prins Aschwin op het land goed Raaphorst zouden geleid worden, waar Prins Bernhard en Prinses Ju liana over het landgoed Ter Horst heen waren gereden. Dientengevolge begaf het publiek zich naar het hek van de Raaphorst. Twee man van de Wassenaarsche mo- torbrigade vatten post op een 100 meter voor den ingang van de Raaphorst, ten einde de auto van 's Prinsen moeder naar den ingang van dit buiten van de Koningin te leiden. Even voor half zes zien wij den Prins en Prinses naderen. Prinses Juliana is gekleed in een grijzen mantel en draagt een grijze hoed met voile. De Prins heeft, een grijs colbert aan en een witte anjer in het knoopsgat. Het publiek juicht en als iemand een „Leve de Prin ses" aanheft, verdubbelen de toejuichin gen. Lachend wuift het jonge paar terug. De aanwezigen zullen het tafereel niet spoedig vergeten: het jonge paar, gezellig pratend en stevig gearmd, wan delend door de fraaie bosschen. Aan beide kanten van den weg staan Ook de leden van de Leidsche Vrouwelijke Studentenverceniging, die hedenmiddag in wel 10 auto's naar het paleis waren gereden, om de felicitatie-registers te teêkenen, arriveeren en ontwikkelen een ge luid, waarop hun mannelijke stu- diegenooten met recht jaloérsch zouden kunnen zijn. Eindelijk om 10 minuten over half zes komt een groote groene wagen in het zicht. De wagen heeft groote vaart (van den Haagschen Schouw af moest men ruim 100 K.M. rijden om hem bij te houden) en wordt door de Wasse naarsche politie aangehouden. De in gang van de Raaphorst wordt gewezen en even later rijdt de auto voorbij. De moeder van den Prins, gekleed in een grijzen tweed mantel, chauffeert "zelf dezen buitengewonen snellen en zwaren sportwagen: een Maybach-Zcppelin, cabriolet 4 onder de kap, groen gelakt. Wij wisten het reeds, dat de moeder an den Prins zeer sportief was. Maar dat zij in staat was op zulk een voor treffelijke wijze een Maybach-Zcppelin te besturen, was ons niet bekend. Met een keurige bocht rijdt de Prinses naar binnen, stormachtig toegejuicht door de wachtende schare. Prins Aschwin had naast zijn moeder plaats genomen. Op de achterbank zaten de kamenier en de chauffeur van de Prinses. Even voorbij het tuinmanshuisje stopt de auto. De Prinses stapt uit, een slanke, elegante verschijning, evenals haar beide zoons. Dan verdwijnen zij uit onzen gezichts kring om het jonge paar op te zoeken. De chauffeur draait de auto en maakt de kap open. Ruim een kwartier later komt het gezelschap, bestaande uit de Prinses zur Lippe-Biesterfcld, Prinses Juliana en de beide Prinsen aangewan deld. Een ovatie stijgt op uit de me nigte. Prins Bernhard gaat nu achter het stuur van de auto van zijn moeder zitten en naast hem neemt Prinses Ju liana plaats. De moeder van den toe- komstigen gemaal van onze Kroonprin ses en Prins Aschwin nemen op de ach terbank plaats. Daarop volgt de auto van den Prins, bestuurd door den chauf feur van zijn moeder, in dezen wagen heeft ook de kamenier van de Prinses plaats genomen. De stoet wordt geopend door de beide motoren met zijspan van de Wassenaarsche en Haagsche politie. Van de Raaphorst tot aan het paleis Noordeinde is het een ware zegetocht geworden. Tal van auto's volgen den stoet en vele wagens staan langs den Leidschen straatweg. Overal ju> belt de menigte en wuift met hoe» Het vorstelijk bezoek aan het hoofdgebouw der P. T. T. te Den Haag. V. I. n. r. zittend: ir. M. H. Damme, directeursgene raai der P. T. T.; Prins Bernhard; H. K. H. Prinses Juliana; H. M. de Koningin en Z.Exc. Minister de Wilde. Staande: Mr. van Royen, algemeen secretaris der P. T. T.; ir. Boetje; ir. Visser en kapitein Phaff. H. M. de Koningin in gezelschap van Prinses Juliana en Prins Bernhard bij aankomst aan het hoofdgebouw der P. T. T. te Den Haag voor het uitspreken van de radio=redevoeringen. den en zakdoeken. Eenmaal bij het café het „Wachtje" geko» men, is er haast geen doorkomen aan. Rijen dik staan duizenden en duizenden langs den weg. Heel langzaam rijden de aulo's over Korto Voorhout, Vijverberg, Kneuter dijk cn Heulstraat. De belangstelling was veel cn veel grootcr nog dan gis teren. Het enthousiasme was hiermede in evenredigheid, er kwam geen einde aan het gejuich. De politie had de grootste moeite een stuk van den rij weg vrij te houden. De menschcn ston den tegen elkaar gedrukt, de achtersten steeds maar naar voren dringende in de hoop een betere plaats te krijgen, om toch maar niets van deze „blijde in- comstc" te missen. Even voor half zeven rijdt de eerste auto voor het bordes van' het paleis voor. H.M. de Koningin -treedt naar bui ten en begroet haar nieuwe gasten. De afzettingen verbroken De politie kan thans de me? nigte niet meer in bedwang hou? den. Het cordon wordt verhro? ken en het publiek bestormt het voorplein. Ook onder de colon* nades veroveren velen zich een plaats. Arm in arm dankt het jonge paar voor deze geweldige ovatie. De Koningin en de Prinses zur Lippe- Biesterfeld en haar jongste zoon kijken op den achtergrond verheugd toe. Na enkele oogenblikken trekt het hooge gezelschap zich in het palcis te rug. Maar het publiek weet van geen wijken. Men wenscht het jonge paar op het balkon nog eens toe te juichen. En als dit even later, vergezeld van de Ko ningin en haar gasten op het halkon verschijnt, wordt er weer harder gezon gen en gejubeld. Tenslotte trekt het gezelschap zich nu werkelijk terug en dan keert de me nigte voetje voor voetje huiswaarts. Ook gisteravond konden de Hage naars niet thuis blijven en zijn zij in gvooten getale naar de binnenstad ge trokken, in het bijzonder naar het Ko ninklijk Paleis aan het Noordeinde, in welks omgeving het omstreeks 8 uur reeds zwart zag van de menschen. Geen duizenden, maar tienduizenden waren hier samengekomen om Prinses Julia na en Haar verloofde toe te juichen. Was het de politie tot dat tijd stip gelukt, den rijweg en het voor plein gedeeltelijk vrij te houden en daardoor een opstopping van het verkeer te voorkomen, een goed kwartier later bleek haar dat niet meer mogelijk. Gelijk een wervel wind stoven op een gegeven oogen- blik de duizenden naar voren. Er was voor het betrekkelijk gering in aantal zijnde politiepersoneel geen houden aan. Slechts met de grootste moeite en intense Inspanning gelukte het ten slotte, de enthousiaste massa, welke reeds tot de kleine steentjes van het voorplein was gekomen, tot staan te brengen. Men had intusschcn reeds ge- ruimen tijd gejuicht en door middel van hoera-geroep gepoogd, het jong verloofde vorstenpaar op het balcon te krijgen. De politie had inmiddels ver sterking gekregen van de motorbriga de. Er moest ruimte gemaakt wor den, want het gedrang was zeer hevig en de gevolgen daarvan ble ven niet. uit. Vele vrouwen en meis- j jes vielen flauw. Aan het gedrang moest dus een einde komen, maar zoover men het plein, de aangren zende Paleisstraat on aan weerszij den van het paleis zien kon, was het één groote, deinende zee van menschen. Doch het gelukte, zij het na vele vergeefsche pogingen. Het wachten in deze weinig aange name omstandigheden werd evenwel beloond. Om half tien verscheen op het balcon Prinses Juliana, in het wit ge kleed, met aan Haar zijde Haar too- komstigen Gemaal, Prins Bernhard, ge kleed in smoking. Een oorverdoovènd gejuich steeg op. Duizenden handen gingen omhoog en zwaaiden en wuif den het jonge paar toe. En uit het ge juich weerklonk dan eerst overstemd (jpor het gejuich, doch dan machtig, ons Volkslied. Doch in het Noordeinde bevonden zich ook velen, die geen kans zagen op het plein te komen en die toch ook graag de Prinses wilden zien. Ook zij werden niet teleur gesteld, en groot was hun vreugde, toen de Prinses en Prins Renno voor oen geopend raam van den zijvleugel verschenen. Aan het gejuich scheen 6chier geen einde te komen. De Prinses en de Prins spreken Tegen half elf, toen het gejuich onverminderd voortduurde, kwa? men de Prinses en Prins Bern? hard opnieuw voor het geopende venster van den linkerzijvleugel om een ovatie van de menigte in ontvangst te nemen. Door een handbeweging maakte de Prinses duidelijk, dat zij iets wilde zeg? gen. Het wachtwoord: stilte werd daarop uit de eerste rijen doorge* geven en toen kort daarop vol komen stilte heerschte, sprak de Prinses: „Ik ben zeer blij, dat u allen hier gekomen zijt. Ik dank u allen zeer", waarop het gejuich opnieuw minutenlang duurde. Even later gaf ook de Prins te kennen, dat hij iets wilde zeggen en onder een eerbiedige stilte zeide hij: „Ik ben heel gelukkig. Ik dank u allen zeer". Deze woor* den werden wederom met een stormachtige ovatie beantwoord. Steeds wuivende trokken de vorstelijke personen zich terug, waarna een groot gedeelte van de menigte zich verspreidde. WEENEN, 9 Sept. (Reuter). De Oostcnrijksche bondspresident, Miklas, heeft een hartelijk felicitatietelegram doen toekomen aan H.M. Koningin Wil- helmina, ter gelegenheid van de vcrló- ving van Prinses Juliana. DEPUTATIE VAN DEN SULTAN VAN DJOC JAKARTA NAAR NEDERLAND SEMARANG, 9 Sept. (Aneta). De sultan van Djocjakarta heeft het voor nemen een dcp.utatie naar Nederland te zenden tot huldiging van H.K.II. Prin ses Juliana en Prins Bernhard van Lippe-Biesterfold. Vermoedelijk zullen van deze deputatie deel uitmaken, dè oudste zoon van den sultan, Pangeran Hangabehi, de oudste dochter van dcil sultan, Ratoe Pembajoen, en haar echt genoot Pangeran Pakoeningrat. LANGESTRAAT 49. Te], 190 NAJAARSVLAGEN, NAJAARSKLEDING WOLLEN JAPONSTOFFEN in mooie herfsttinten en niet dunr. JAPON pasklaar maken 1.58 le klas vakwerk. BESPEELDE PIANO'S BECHSTE1N - 1BACH - BLUTHNER - SEILER enr. Ook in huur verkrijgbaar Firma R. VAN DEN BURG, Arnh. straat nu vele auto's geparkeerd. Er komt een bus aan, die even voorbij het hek van de Raaphorst stil houdt. De passagiers stijgen uit (het stond wel niet op het programma) en moeders met kinderen op den arm loopen, zoo vlug als zij maar kunnen, toe, om zich bij de me nigte te voegen. Leidsche vrouwelijke studenten aanwezig

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1