EEN OVERWELDIGENDE HULDE DE LEYTAX DEFILE VAN RUIM DRIE UUR 4000 DÉ EÉMLANDEU Deelnemers zijn onvermoeibaar LUYCX OM TE TOEREN Maandag 14 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 65 STOFFEN- en MODEHUIS Groote parade in den Haag EXEMPLAREN TELEFOON 178£ 7 uur 47 min. Voor kleine tuinen AMER SFGGRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland irancc per pos» per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DDI 10 nep AflVFRTFNTIEN van regels 11.05 met inbegrip van een Dew.,snumm« elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor d% helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, e/kc regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Ook de Scheveningsche vrouwen namen spontaan deel aan het défilé EDERLAND heeft Zaterdag zijn nationale gedenk, dag gehad. Het geluk van twee menschenkinderen heeft een ongekend enthousiasme doen ontstaan in ons land, in de koloniën en overal waar op aarde Ncderlan. ders samen wonen. Een jubel was het, één golf van geest, drift, één orkaan van juichkreten en de Zaterdag bracht in Den Haag één onafgebroken stroom van defilecrenden, van allerlei leeftijd, van allerlei zang, van allerlei schakec. ring. En de vorstelijke personen, die over evenveel vol. harding en uithoudingsvermogen bleken te beschikken als de ontelbare schare, zagen een menigte „één van hart en één van ziel." Schouwspel, dat zelfs voor Den Haag van ongeken? den omvang was DE geestdrift in Den Haag kende geen grenzen. Ruim drie uur lang heeft het défilé langs liet Koninklijk Paleis geduurd. De opstelling De kilometers lange stoet, welke lie 'den voor het vorstelijk paar heeft ge defileerd, stelde zich op het Nassuu- plein op. De politie had het plein al óm 2 uur geheel schoongeveegd. Zij, die niet aan het défilé deelnamen, moesten het plein verlaten, een uitstekende maat regel, die voor den goeden gang van zaken heslist noodzakelijk was. Voorop marcheerde de Koninklijke Militaire kapel. Hierop volgden de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, Jhr. mr. dr. II. A. van Karnebeek, de burgemeester van Den Haag. Mr. de Monchv, die zijn ambtsketen om had, en generaal Wagner dc voor zitter van liet Haagsche Comité voor Volksfeesten,'gevolgd door de bestuursleden van dit comité, dat het initiatief tot het houden van dit défilé heeft genomen. Achter liet comité sloten zich de ontelbare vereenigingen en corpo raties uit Den Haag en omliggende gemeenten aan. vlaggen, vaandels en banieren meevoerende, hetgeen een bijzonder kleurigen aanblik op leverde. Het waren er meer dan 300. De talrijke muziekkorpsen, die van 'den stoet deel uitmaakten, speelden om beurten, hetgeen zoowel aan de goede stemming als aan het marschtempo ten goede kwam. Dc toegansvvegen tot het Nassauplein en tot den weg die gevolg werd. wa ren met touwen afgesloten, zoodat niet deelnemers geen gelegenheid kregen zich bij den stoet aan te sluiten. Zeer vele deelnemers hadden zich van een papieren oranje-vlaggetje voor zien, waarop Prinses Juliana cn Prins Bomhard op het hordes van het pa leis zijn afgéheel en met het opschrift lang leve Juliana en Bernhard. Op het Kassaupl6ii w&f m auto met een nieuwe geluidsinstallatie aanwezig, waarvan hoofdinspecteur Prei Ier. die de leiding hier had. zich af en toe bediende, voor het kenbaar maken van zijn bevelen. Om kwart voor vijf kwam een depu tatie van de brigade grenadiers en ja gers voor het Paleis aanrijden. Deze deputatie, die in het paleis werd ont- mandant en de beide regirncntscom mandanten met hun adjudanten. De deputatie bestond uit den brigade-com- vangen, bood aan de Prinses een groot bloemstuk aan namens den brigade- staf en de officieren van de beide re gimenten. Het défilé vangt aan En zoo naderde het uur waarop het défilé een aanvang zou nemen. Rechts van het ruiterstandbeeld had zich de Vereeniging voor den Volks zang opgesteld onder leiding van Her man Stenz, terwijl aan de linkerzijde het muziekcorps van de artillerie had plaats genomen. Het publiek, dat zich reeds uren te voren achter de afscheiding had ver zameld, begon inmiddels ongeduldig te worden en in spreekkoor klonk het tel kens: B E.N.N.O. Benno. Per luidspreker verzocht daarop dc politie het publick dit na tc laten cn zich rustig te houden. Onmiddellijk werd aan dit verzoek voldaan, dóch toen cenige oogenhlikken daarna de balcondeuren werden ge opend en de vorstelijke personen voor de ramen zichtbaar werden en even la- Ier op het balcon verschenen, was het enthousiasme van de wachtende me nigte niet meer tc beteugelen en luide on hartelijk werd de koninklijke fami lie cn haar gasten langdurig toege juicht. Ilct verloofde paar bleef in het mid den van het balcon staan, terwijl de Koningin en de prinses van Lippe-Bies- terfcld ter rechterzijde de voor haar be stemde zetels innamen. Prins Aschwin had zich een plaatsje óp den uitersten rechterhoek van het balcon uitgekozen. De stoet werd zooals wij reeds meldden, geopend door den commissa ris der Koningin in Zuid-Holland, jhr van .Karnebeek, en den burgemeester der residentie, ,mr. rle Monchv welke beide heeren het Paleis betreden en zich op het balcon bij het vorstelijk ge zeischap vervoegden cn daar bleven vertoeven. Dan volgde het Haagsch Comité voor Volksfeesten, dat een groot bloemstuk in hel paleis liet bezorgen, terwijl de leden zich op het voorplein opstelden, teneinde van daar het défilé gade tc slaan. Onder plechtige stilte zette daarop de vereeniging voor den volkszang het Wilhelmus in, en zong daarna het nieu we verlovingslied „O blijde dag, o gou den dag". Na beëindiging hiervan steeg uit de duizenden kelen een luid „Lang nfka tt ïèwl. ^c*ra Van de tallooze vereenigingen en or ganisaties, welke aan het défilé deel namen, noemen we hier enkele: de Princevlag, de Zeevaartschool, zeer veel gymnastiek- en sportverenigin gen, dragers der Militaire Willemsorde, het Mobilisatiekruis, de Burgerwacht een groot aantal zangverenigingen', dc vereeniging van Nedcrlandsche uieis- jcsclubs, onderscheidene groepen ver pleegsters, de Ned. Ver. van Christelijke Meisjesvereenigingon, -leerlingen van diverse huishoudscholen, oud-ondcroffi- ciorcn, de nationale jeugdstorm, het Indo-Europeesch verbond, de 's-Gra- venhaagschc winkeliersvereniging, eon aan lal middenstandsverccnigingen, een zeer sterk contingent, van het na tionaal Jongeren Verbond, het postper- soneel, de bijzonder vrijwillige land storm, Onderwijzersverenigingen, het Leger des Hcils, het Alg. Nederlandsgh Verbond, Nationaal Herstel, de Her vormd Geref. Staatspartij, de Katholie ke garde en tal van andere Katholieke vereenigingen. dc Christelijke besturen bond, Gereformeerde meisjes- en jonge mannenvereenigingen, weeskinderen, leerlingen van scholen, padvinders en padvindsters, ontelbare Oranje-vereeni- gingen, en jeugdverenigingen, enz. Urenlang schreden de huldebe- toogers, die bijna allen van vlagge tjes waren voorzien, achter hun vaandels en banieren vol enthou siasme cn zwaaiend en dansend voorbij het paleis, luide de vorste lijke personen tocjubclend. Deze waren niet moede deze steeds voort durende huldebetuiging in ont vangst te nemen, en vooral de prin ses had voor iedere groep een vriendelijke groet. Bij het naderen van de Princevlag- grocp, die met haar talrijke vlaggen zeer de aandacht trok, speelde het Princeyfag-pij per-korps het volkslied van Lippe. Duidelijk kon men zien, dat Prins Bernhard en zijn familie hier door zeer verrast waren en dat de prins prinses Juliana opmerkzaam maakte op de dappere pijpers, die onvermoeid het volkslied herhaalden tot het laat ste princevlag-lid met zijn vlag ge passeerd was. Ze kregen van de koninklijke familie voor deze attentie een extra warmen groet. Bizonder aardige momenten Toen een groole groep padvindsters in haar blauwe uniformen onder lei ding van mevrouw van der Boschde Jong passeerde haalde prins Aschwin zijn fototoestel voor den dag en nam hiervan een foto. Gedurende het défilé herhaalde hij dit nog eenige keeien o.a. toen een talrijke groep Scheveningsters in costuum onder uitbundig gejubel en zwaaien met haar vlaggetjes hossend voorbijtrokken. Vooral de prinses had hierin groote schik en gul glimlachend en wuivend nam zij deze bijzondere hulde in ontvangst. Ook een treffend moment was het, toen een groep verpleegsters van de Emmakliniek voor het paleis front maakte en haar banier deden neigen. Vele der padvinderstrocpen trokken voorbij met hun hoeden op dc stokken in de hoogte, terwijl de wclpjcs dan send van pret met hun groene petjes zwaaiden. Toen een groep betoogers met Lippe- vlaggetjes voorbij kwam maakte de prinses haar verloofde hierop attent prins Benno knikte goedkeurend en wuifde de draagsters der vlaggetjes hartelijk toe. Ook trokken veel belangstelling de leden van de Kruisvaart, de Graal en de Jonge Wachters met hun kleurige uniformen en vele vlaggen, met welke laatste zij het vorstelijk gezelschap een huldegroet brachten. In een schier eindelooze reeks, in een bonte verzameling van vlaggen, unifor men en vaandels bleven de duizenden deelnemers voorbij het Koninklijk pa leis trekken. Een treffend moment was nog, toen het Leger des Hcils voor het paleis aankwam. Dc muziek zweeg cn onder een eenige seconden durende stilte trok de deputatie van het leger des I-Icils-soldaten voort. Uit hun gele deren trad een klein meisje naar vo ren, dat het bordes van het Paleis wérd opgeleid en een bloemenhulde voor prinses Juliana overreikte. Toen zette liet muziekcorps van het Leger des Heils een lied in en, harto- lijk zwaaiend en wuivend trokken de heilsoldaten verder. Inmiddels was de duisternis ge vallen en nog steeds trok de stoet voort. In het Paleis werden de lichten ontstoken en vooral dc hall, waar alle luchters brandden, bood een f raaien aanblik. Van dc vor stelijke familie kon men eigenlijk niemand meer onderscheiden. Aan het wuiven en groeten kon men prinses Juliana en prins Bernhard nog herkennen. De duisternis valt Ook de lantaarns op de straten en op het voorplein branddén reeds, toen het einde van den stoet in zicht kwam. Het laatst defileerden dc Haagsche politic, die den gcheelen middag haar buiten gewoon zware taak op zoo verdienste lijke wijze vervuld had. Eerst kwamen een aantal politiemotoren en daarna de hoofdinspecteurs, dc inspecteurs en de agenten. Dat was het slot van een dé filé, dat, zelfs voor den Haag van on- gekenden omvang is geweest en waar aan tienduizenden met een onbeschrijf lijk enthousiasme hebben deelgenomen. Tien over achten de laatste deelnemer Om tien minuten over achten trokken de laatste deelnemers voor bij. Ècn hartelijk gejuich, dat over ging In een ware ovatie van de enorme menschenmenigte, welke zich rond het paleis had opgesteld, steeg toen op, weldra overstemd echter door de tonen van ons volks lied dat door de militaire muziek ingezet werd. Het was een ontroerend oogen- blik, toen uit duizenden kelen het Wilhelmus meegezongen werd. Een luid hoera en een „lang leve de prinses en den prins" volgde hier op. Nog eenmaal dankten de prinses en prins Bernhard voor de hulde en toen trokken zij zich met de overige leden der vorstelijke fami lie in het paleis terug. Tijdens den geheelén duur van het défilé hadden zij op het balcon gestaan. Niet alleen de deelnemers aan het défilé, doch ook het publick was on vermoeibaar. Steeds weer opnieuw laaide de geestdrift op, en dansend cn zingend hield men er den geest in. De talrijke muziekkorpsen, die steeds weer yroolijke marschen en vaderlandsche liedoren spéelden, werkte hiertoe niet weinig mee. Gedurende het voorbijtrekken der vereenigingen speelde do muziek der artillerie en zong de Volkszang. Een der kamers van het palcis was ingericht voor het Roode Kruis. Hier werden tal van personen, die flauw ge vallen waren op brancards binnenge dragen. Ontbinding van den stoet Van het Koninklijk paleis marcheer den de deelnemers via dc Heulstraat naar het Lange Voorhout. Aan het oor spronkelijk plan van het comité, om den stoet op het Voorhout tc doen ontbinden, kon geen gevolg worden gegeven, orndat daarvoor de noodige ruimte ontbrak. Duizenden en nog eens duizenden be langstellenden. die in de onmiddellijke hadden kunnen bemachtigen waren hier samengestroomd. Het breede Lange Voorhout was zwart van de menschcn; slechts een smal gedeelte van den rijweg kon worden vrijgehouden. In een vlot tempo werd ook hier gemarcheerd. Via de Vos in Tuinstraat sloeg men zijstraten in of marcheerde men rechtdoor, langs den Denneweg, naar een rustiger omge ving. Ook langs dit gedeelte van liet par cours werdén de betoogers hartelijk toe gejuicht. Op den hoek van de Heulstraat en den Kneuterdijk, in de étalage van den kunsthandel Boeatan, had minisferpresi dent dr. II. Colijn, voor zeer velen onop gemerkt, plaats genomen. Doch wannéér de deelnemers aan de huldebetooging dr. Colijn zagen, juichten zij hem eveneens hartelijk toe. En naarmate de tijd verstreek, nam het aantal belangstellenden nog steeds toe. Ook vele deelnemers aan het défilé wilden nog wel wat van den optocht zien en keerden weer naar het Lange .Voor hout terug. PRINS BERNHARD NIET IN DE RIDDERZAAL 'ssGRAVENHAGE, 14 Sep, tember. Met zekerheid kan thans worden medegedeeld, dat Prins Bernhard en zijn moeder cn broer morgen dc openingsplechtigheid in dc Ridderzaal niet zullen bij? wonen. STADSNIEUWS De Regent Hall Band bezoekt onze stad. (Tweede Blad, pag. 1). Gedenkdag-vreugde. (Tweede Blad, pag. 1). Districtslanddag der I< D.P. (Tweede Blad, pag. 1). SPOR1 De A. B. v. L. O.-wcdstrijden. (Tweede Blad, pag. 3). Amersfoort, verliest met 10 van Sa mos. (Tweede Blad, pag. 3). DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN LANGESTRAAT 49. Tel. 190 NIEUWE ZIJDEN STOFFEN voor Middag- en Avondkleding. Prachtige nieuwe tinton in moderne weefsels. In de avonduren Het fraaie weer werkte er toe mede, dat zeer velen ook des avonds in dc stad bleven, ofschoon er voor Zaterdag geen feestelijkheden meer op het programma stonden. Het enorme aantal deelnemers, aan het défilé, en daarbij gevoegd do bij zonder groote belangstelling, welke de Hagenaars en dc velen, die van buiten de stad waren gekomen, daarvoor heb ben getoond, waren een waardig en ge slaagd slot voor den nationalen feestdag. In de avonduren werd het feestelijk karakter van dezen dag nog verhoogd door do illuminatie met honderden oran je-lampions, welke tusschen de hoornen van het Voorhout waren opgehangen. Alle onderdeden van het leger zullen er aan deelnemen s-GRAYENHAGE. Naar verluidt liet liet in liet voornemen van de leper autoriteiten liinnenkort ter pelepenlicid van de verloving van Prinses Juliana met Prins Bernard van Lippe Bicsier- feld in de residentie een groote para de Ie doen houden, waaraan alle Ic- geronderdeeien zullen deelnemen. DE PRINSES EN DE PRINS NAAR HET LOO Na hun hezoek aan Amsterdam op Donderdag 1? dezer zuilen Prinses Ju liana cn Prins Bernard, naar hel Y'ad. meldt, eenige dagen op Met Loo door brengen. Een huwelijksgeschenk van alle Nedcrlandsche meis jes Naar wij vernemen is er, op initiatie! van het Nationaal jongerenverbond een commissie in wording, teneinde uit naam van dc gehcele vrouwelijke Nc- derlandschc jeugd de Prinses een hu welijksgeschenk aan tc bieden. Herdenking in de Ka tholieke kerken 's-GRAVENHAGE, 13 September. Ter gelegenheid van dc vorstelijke ver loving is hedenochtend in alle katholie ke kerken na de hoogmis het Te Deum gezongen. Laren heeft iets bizonders LAREN (N.H.) 12 September. Hel schildersdórp Laren in het. Gooi heeft op zeer bijzondere wijze het nationale feest gevierd. Na dc volksfeesten had een groot nachtfeest plaats in het casino van Hómdorff. Dc Amsterdamsche hoog léeraar prof. Brugmans heeft daarbij een rede uitgesproken, waarin hij op het he lang wees van de eeuwen-oude traditie van hét huis van Oranje. Een bijzonder heid was voorts, dat het eerste geschil derde portret van het prinselijk paar. geconterfeit door den Larenschen kunst schilder W. van Nieu wén hoven temid den der gasten was opgesteld. -Na de rede van prof. Brugmans werd het Wilhelmus en déarna het Lippische volkslied gezongen. AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG V\ eerverwachting Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. lnst. tc Dc Bilt. Verwachting: Meest zwakke aanvankelijk uitcenloopcndc, luier West. wind. half tot zwaar bewolkt of betrokken, nog kans op regen of onweersbuien, aan vankelijk .iels kouder. Hoogste Barometerstand: 771.9 tc Karlsbad. Laagste Barometerstand 757.0 te Isafjord. Rotsplanten Al vroeg in het voorjaar bloeien <k meeste rotsplanten en daarom moeten ze voor den winter reeds voldoende krachtig zijn opdat ze direct in het voor jaar knop kunnen vormen en bloeien Het aanplanten van rotsplanten behoort dan ook bijtijds in het najaar te ge schieden. Ook het scheuren of verplan ten doen we bij voorkeur in dien tijd. Het is dan ook nu een geschikte tijd om rotspartijtjes en stapelmuurtjcs in orde te brongen voor het volgend voor jaar. Vooral sommige wildgroeiende planten moeten we jaarlijks verkleinen of scheuren en opnieuw planten omdat ze anders te groot worden en andore planten verdrukken. Dit is noodip voor Cerastium, een plant met ril vergrijze blaadjes cn kleine witte bloempjes. We snijden deze flink terug ofwel we nemen do geheele plant op en planten opnieuw kleine stukjes die snel aangroeien en weer een flinke plant vormen. Hetzelfde doen we met Seduin spurium, een vetplant met kruipende stengcis en rose, roode of witte bloe men. Minder sterke groeiers die echter tenslotte ook te grool kunnen worden zijn o.a. Phlex sctacca, een prachtige rotsplant met kruipende stengels die in liet voorjaar overdekt is met rose, roo de, lila of witte bloempjes. Ook deze kunnen we nu heel goed scheuren en opnieuw planten. Hetzelfde geldt voor de reusachtige steenbrecksoorten of Sa xifraga depiciens. De verschillende Thijmsoorten die een belangrijke plaats onder de rotsplanten innemen scheuren we bij voorkeur reeds in Juli daar dit niet zulke krachtige groeiers zijn. Het kan nu nog wel maar we nemen dan jé stukken niet te klein opdat we weer spoedig een flinke plant hebben. Rij voorkeur planten we Thijm zoodanig lat ze gedurende den winter niet te vochtig staan. Op lage vochtige plekken sterft deze plant in den winter vaak af Verschillende voor den rots- of muur tuin geschikte Campanulasoortcn als: C. C.arpatica, C. pusilla, C. pulla, C. Por tenschiagiana e.a. kunnen nu ook zeer goed worden gescheurd of verplant. Ook Armeria, Arabis, Aster alpinus, Aubrie- tia, Dianthus en Geraniumsóorten kun nen we nu aldus behandelen. Daaren tegen is het nu te laat om Primula ol sleutelbloemen te scheuren We kunnen deze nu wel zeer goed mét een kluit verplanten. Bij het in ór de brengen van rots- en muurtuin hou den we zoo hier en daar een plekje open waar straks vroeg bloeiende bol- en knolgevvasjes een plaatsje krijgen. Bij dit alles houden we zorgvuldig reke ning met een goede kleurencombinatie tijdens dc bloei. A. 4

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1