BLIJDE INCOMSTE IN DE HOOFDSTAD Een grenzelooze geestdrift DE EEMLANDEU Naar Genève TAXI-DIENST 4000 Nic. Bovée (1830 TEL. 1850 11093 LUYCX Donderdag 17 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 68 Onbeschrijfelijk enthousiasme voor het Paleis Eden vertrekt a.s. Zondag VRIENDSCHAP MET ITALIË SALENGRO VOL GOEDEN MOED EXEMPLAREN Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 Weer ver wachting 7 uur 40 min. STOFFEN- en MODEHUIS BONTMANTEL AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85» Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 i PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een uew.,snummer 1 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 n E blijdschap en geestdrift waarmede, ruim een week geleden, het bericht van de verloving van Prinses Juliana met Prins Bernhard van LippeBiesterfelddoor het Nederlandsche volk is ontvangen en ook te Amsterdam haar uiting vond in verscheidene feestelijkheden, zijn vandaag in de hoofdstad des rijks, ter gelegenheid van het bezoek van het vorstelijk paar gegroeid tot een ivaarlijk grootsche manifestatie van verknochtheid aan het Huis van Oranje, een manifestatie, tvelke in de momenten dat haar uitingsvormen zich meer in het bijzonder richtten tot den toekomstigen Prins der Nederlanden, Zijne Hoogheid de blijde ervaring heeft geschonken, dat Hij in enkele uren 'den weg naar het hart der Amsterdamsche bevolking, die van haar enthousiasme over zijn ongekunstelden eenvoud 'op duidelijke wijze heeft doen blijken, heeft iveten te vinden Tj AT 'de hoofdstad, gezien 'de voorbereidingenwelke de laatste dagen getroffen waren voor een waardige ontvangst van de .vorstelijke personen, vooral in de stadsdeclen, waarin de route lag van den feestelijken intocht, beel den te zien zou geven van een over weldigenden drukte, is reeds in den vroegen morgen waar te nemen. De schooljeugd van de openbare in richtingen van onderwijs, die vrijaf heeft, eischt, zoowel wat de jonge ren als de ouderen betreft, haar plaats op voor het groote gebeuren, dat te wachten staat en zoo doen ook duizenden volwassenen, vier aantal tegen het uur der „blijde incomste" nog vermeerderd wordt met de duizenden, voor wie deze dag, dank zij het goede voorbeeld, door de gemeente gegeven en dat is nagevolgd door de directies van tal van bedrijven, banken, kantoren en magazijnen, zoomede door tallooze kieine neringdoenden, een gedeelte lijke vacantiedag is, een dag, waar op de straten bevolkt zijn door een groot gedeelte van de burgerij, welke in hechte verbondenheid met de ontelbaren, die uit alle deelen des lands naar de hoofdstad zijn gekomen en welke laatst en vooral de hotels en cafe's in het stadscen trum tot een tijdelijk pied terre verkozen hebben, deelnemen aan de algemeene feestvreugde. Naast het fiere rood, wit en blauw en het warme Oranje heeft ook de vlag van het vorstendom Lippe haar intrede gedaan en zoo ontplooien zich op tal van plaatsen de gele en roode banen van het dundoek, dat zich in deze dagen naast de nationale kleuren een plaats heeft veroverd. Vlaggen zijn er, be halve op en aan de huizen, kantoren, fabrieken en openbare gebouwen, ook op het water, in de havens, waar tal van schepen gepavoiseerd zijn en op de kleinere vaartuigen in vaarten en grachten, zoodat met dat al de gansche hoofdstad zich in feestdos heeft ge stoken. Het verkeer over den Dam HET gewone rijverkeer over den Dam is reeds van negen uur af stopgezet, auto's, fietsen en andere voertuigen in de richting van liet Cen traal Station worden, van dc stille zijde van het Rokin komende, via dc Her mietensteeg naar Warmoesstraat en Beursstraat gedirigeerd, terwijl het ver keer uit de richting van Stationsplein en Martelaarsgracht reeds bij 't Victo- ria-hotcl opgevangen en over de brug naar de Prins Hendrikkade afgevoerd wordt. Ook de beursbezoekers er is beurs van half elf tot half twaalf zijn verplicht, zich via Rokin, Hcrmie- tensteeg on Warmoesstraat naar het beursgebouw .te begeven. De Dam vormt overigens uiter aard het groote aantrekkingspunt voor het publiek. Reeds in den zeer vroegen ochtend zijn de eerste scha ren belangstellenden op het histo rische plein, binnen welks omlijs ting zich een geestdriftig en hoog gestemd huldebetoon zal afspelen, verschenen en geleidelijk, doch niet temin in een tempo, dat verrassend mag heeten, vult zich dit plekske grond in de groote stad met vele duizenden. Zij staan tezamen met de talloozen, die uit andere plaatsen gekomen zijn in dikke, dichte rijen naast en achter elkan der geschaard, verschillend in leef tijd, verschillend in rang en stand, maar één in hun liefde voor ons .Vorstenhuis en in hun blijdschap, dat daarover de zon van een nieuw geluk is opgegaan. Van ongeveer negen uur af reeds is de aandacht van de politie er op ge richt, dat het Damplein niet te vol zal stroomen en zij volgt dan ook de reeds tevoren vastgestelde tactiek om van het oogenblik, dat zulks naar het oor deel der politiechefs noodzakelijk wordt geacht, de vele toegangen af te zetten en nog alleen van de zijde van Damrak en Rokin gelegenheid te geven, den Dam tc betreden. Als tenslotte ook deze toegangen worden afgesneden, biedt het ge heel van gevel tot gevel het aspect van één groote, deinende men- schenmassa De trambanen zijn, waar zooveel lij nen hier passeeren moeten en moeilijk omgeleid kunnen worden dit ge schiedt wel met lijn li vrijgehouden en het vergt van de politie groote oplet tendheid dat met het voorbijrijden van de trams niet nieuwe groepen belang stellenden de kans benutten om door de afzettingen heen te slippen en de com pacte massa nog dichter te maken. Met behulp van betonnen paaltjes en tou wen is midden over het plein een af scheiding getrokken, waardoor een breede baan is vrijgehouden, welke door politieruiters is bezet. En dan is cr ongewoon verschijnsel bij vorste lijke bezoeken aan de hoofdstad, maar er van getuigend dat de kans op dring- partijen onder het oog is gezien langs den rand van het plein, voor het paleis, een cordon van stramme mare chaussee te paard, welke opdracht heeft, elke poging tot verbreking van de afzetting aan deze zijde te verhinde ren Ook achter de trambaan, voor en aan weerszijden van het Damplantsoen, ziet het zwart van belangstellenden, zij vor men de achterhoede van dc legioenen en zij hebben uiteraard niet, zooals de voorste gelederen', het volle gezicht op de matrozen van Hr. Ms. gisteren in de haven aangekomen „Gelderland" die de wacht voor het Paleis hebben betrok ken, maar toch wordt ook hun het lan ge wachten verkort, dank zij het feit, dat de heer J. Vincent het carillon be speelt en vaderlandsche wijsjes die door velen worden meegezongen, ten beste geeft, terwijl nu en dan ook de stafmu ziek der Koninklijke Marine uit Den Helder, die hij het Paleis is opgesteld, vroolijke marschmuziek hooren doet. Langs den weg MET dat al zijn er enkele duizen den-laatkomers, die vroeg dachten te zijn onverbiddelijk bij de afzettingen teruggewezen en de mces- tcn van hen haasten zich om zich te elfder ure nog te scharen in de gelede ren dier vele andere duizenden, welke ook reeds uren lang hun plaatsen heb ben ingenomen en in dichte rijen ge schaard staan langs de route van don intocht. Ook langs deze route zijn, on der de voortreffelijke leiding van com missarissen, hoofdinspecteurs en inspec teurs, doeltreffende politie-afzettingen tot stand gebracht, welke er vooral op gericht zijn, dat in het breede lint van den rijweg geen vernauwingen kunnen optreden, die aan een vrij passeeren van den vorstelijken stoet bezwaren in den weg zouden kunnen leggen. Verscheidene stadswijken vormen, in tegenstelling met deze geweldige druk te, een beeld van volkomen verlaten heid, en het zal uren duren eer hier het leven van alle dag weer zijn gewo nen gang gaat. Aankomst bij de gemeente ER klinkt gejuich op als de auto's van den burgemeester, dr. W. de Vlugt, en van den hoofdcommis saris, den heer H. J. Versteeg, arrivee- ren en zich, met het front naar de stad, op den Haarlemmerweg bij den hoofd weg posteeren, maar dit gejuich valt geheel in het niet bij de daverende uitingen van vreugde en enthousiasme als, kort nadat de klokken in den om trek het tijdstip van twaalf uur heb ben aangekondigd, dc auto's met de vorstelijke personen in zicht komen. Voorafgegaan door een motor met zij span van de verkeerspolitie en door enkele politiemotoren geflankeerd, ter wijl het sluitstuk eveneens door een motor met zijspan gevormd wordt, na dert de stoet in vrij snelle vaart. Aan den kop gaat de menigte neemt het met uit* bundige vreugde waar een open hofauto, waarin het vors» stelijk paar gezeten is, Prins Bernhard, het gelaat, waars van de oogen nu en dan schuil gaan achter de schitte* ring der brilleglazen, geplooid tot gulle lach, naast hem de Kroonprinses, lachend en stralend van geluk. Achter deze auto, die de standaard van de Prinses voert, een prachtige, nieuwe Cadillac, waarin hebben plaats genos men H.M. de Koningin, Prin* ses Armgard en Prins Aschs win. Vlak bij den Hoofdweg houdt de stoet halt en dan is cr, van de zijde van het vors stelijk paar, de spontane arms zwaai, die eenvoudige, hartes lijke groet, waarmede het uiting geeft aan zijn erkentes lijkheid voor het hartelijk welkom. Het oogenblik is dan aangebroken, dat de burgemeester en de hoofdcom missaris de vorstelijke personen ver welkomen, een korte hartelijke plech tigheid, die nog wordt aangevuld door liet aanbieden aan de vorstelijke ver loofden van een bloemenhulde, o.m. door het bestuur van de Vrouwelijke Amsterdamsche Studentenvereenigine. waarna zich de stoet, waaraan thans de auto's met de hooge ambtsdragers voorafgaan, zich in beweging zet cn de blijde intocht in de hoofdstad een aan vang neemt. Er zijn vier auto's met het gevolg: in dc eerste daarvan hebben plaatsgenomen de grootmeesteres van Hare Majesteit, mevrouw de douai rière gravin Van Lynden van Sanden- burg geb. barones Van Nagelt van Ampsen, de opperceremoniemeester grootmeester van de Koningin, de gep gencraal-majoor-tit. J. H. F. graaf Du Monceau en de particulier secretaris C S. Sixma baron van Heemstra, in de. tweede de hofdame van dienst var Hare Majesteit, freule Schimmelpen ninck van der Oye, de kamerheer i.b.d.. dienstdoend grootmeester van H.K.H. Prinses Juliana, E. H. Juckema van Burrnania baron Rengers van Warmen- huizen, en de adjudant van Hare Majes teit, Jhr. H. M. de Jonge van Ellemeet. In den hicrachtpr volgenden auto bevin den zich de hofdame van dienst van de Prinses, freule Van Heemstra, de ka merheer i.b.d., ter beschikking van de Prinses Mr. J. C. baron Baud en de ordonnans-officier Jhr. Van Lawick van Pabst, terwijl dc plaatsen in de hierachter volgenden auto ingenomen zijn door den eersten stalmeester, rit meester jhr. C. E. J. M. Verheven, de hofdame van dienst van H.K.H. Prinses Juliana, freule De Brauw cn den secre taris van den Prins, jhr. ir. W. G. Röell. In langzaam tempo rijdt de kleurige, vorstelijke stoet langs dc juichendó menschenmassa's. Dc Prinses en Haar verloofde zijn, ofschoon de achter hen liggende dagen telkenmale opnieuw het bewijs te zien hebben gegeven hoezeer deze vorstelijke verbintenis spreekt tot het hart van 't volk, zichtbaar verrast over deze geestdriftige ontvangst en door hartelijk groeten en wuiven ook naar de balcons en de vele vensters, waarop en waarachter tal van enthou siaste belangstellenden liet voorbijtrek ken gadeslaan, gaven zij uiting aan hun erkentelijkheid voor dit hulde betoon. Een ware zegetocht HET wordt een ware zege* tocht zich kenmerkend door tooneelen van uitbundi* ge geestdrift waarin ook de Landsvrouwe Prinses Arm* gard en Prins Aschwin aller* minst worden vergeten. Door dc duizendkoppige menigte op den Dam, die op het naderen van dë vorstelijke verloofden wordt voorbereid door het gejuich, dat van den Voor burgwal tot hier doordringt en van wie een groot gedeelte ook van het bin nentrekken van het hoofdstedelijk grondgebied de wetenschap heeft ge kregen doordat op het moment van dit gebeuren het eerste der saluutschoten van Hr. Ms. „Gelderland" werd afge geven, waarna heet doffe gedreun der volgende schoten tot in het hart dei- stad waarneembaar is, laait een groo te, alles omvattende vlam van geest drift en enthousiasme op, als uit de Paleisstraat komend, de hofauto's den Dam oprijden en, terwijl nadat korte commando's geklonken hebben, de eere- wacht der matrozen het geweer presen teert, voor het Paleis stilhouden. Enthousiasme voor het paleis DUIZENDEN oogenparen zijn gericht op den auto van do vorstelijke verloofden en duizenden zien hoe prins Bernhard, na vlug te zijn uitgestapt, de Prinses de hand toesteekt als Zij zijn voor beeld volgt. Dan volgt, weer, als ook de Koningin, Prinses Arm gard, en Prins Aschwin den twee den auto verlaten hebben, 't harte lijke, breede armgebaar van 't vor stelijk tweetal in de richting van het publiek. Het „Wilhelmus", in gezet door de marinekapel wordt door talloozen overgenomen, maar de woorden van de eerste strophe van ons prachtige volkslied worden overstemd door het gejuich uit duizenden kelen. De gansche dam, met zijn omlijsting van gebouwen, welks vensters en balcons dicht bezet zijn, biedt het imposante, ontroerende schouwspel van één deinende, geweldige menschenzce, welke, ook als do vorstelijke per sonen het Paleis, waarvan ver scheidene vertrekken door de tal looze bloemstukken, die tot elf uur aan den kant van den Voorburg wal bezorgd waren, in een bloemen hof herschapen zijn, zijn binnenge treden, niet ophoudt met jubelen cn juichen, aangezien vol ongeduld het groote oogenblik wordt verbeid, dat de vorstelijke verloofden, op 't balcon zullen verschijnen. En ziet reeds worden de deuren van dc daarachter liggende salon ge opend en treden Prinses Juliana cn Prins Bernhard nis eersten naar bui ten om opnieuw de hulde der duizen den in ontvangst te nemen. H.M. do Koningin, Prinses Armgard en Prins Aschwin houden zich, cn zoo doen ook de leden van het gevolg en dc burge meester, op den achtergrond, als wil de landsvrouwe ook op deze plaats tegenover de burgerij getuigen dat van deze spontane, overweldigende geest drift de Kroonprinses en de aanstaan de Prins-gemaal de hoofdpersonen zijn. Weer klinkt het „Wilhelmus", thans door de duizenden uit volle borst meegezongen. Nauwelijks zijn de laatste woorden verklonken of het ge juich breekt opnieuw los. „Leve de Prinses, Leve Prins Bern hard", klinkt het onophoudelijk en, als ook het „Leve de Koningin" zich hoo ren doet, wordt deze uiting van aan hankelijkheid aan ons vorstenhuis door duizénden kelen overgenomen. Politie en marechausseo hebben moei te dc menigte in bedwang te houden, want het liefst zou men tot op de klei ne steentjes voor het paleis, van zijn enthousiasme willen doen blijken. De Prins cn dc Prinses, verblijd cn ont roerd door deze stralende geestdrift, wuiven spontaan naar allo kanten en worden niet moede om op de hun eigen, eenvoudige wijze to doen blij ken van hun groote erkentelijkheid voor dit grootscho huldebetoon. Maar eindelijk loch breekt het oogenblik aan, dat zij zich in het paleis terug trekken, hetgeen voor dc menigto ech ter allerminst aanleiding is, om met jubelen cn juichen op <c houden. Wel verlaten honderden, blijde en voldaan over de mooie momenten, die zij heb ben doorleefd, het plein om zich naar huis te begeven of zich op te maken voor het défilé van den middag, maar duizenden blijven wachten, in dc hoop, dat het vorstelijk paar, evenals het in Den I-laag zoo vele malen heeft ge daan, voor een der paleisvensters ver schijnen zal, zoomede om straks op nieuw getuige tc zijn van het, vertrek voor den rijtoer naar het stadion. Ook een Abessijnsche afvaar» diging reist naar de Volkcnbondsstad De commissie, die de nominatie voor het voorzitterschap der Tweede Kamer aan H.M. de Koningin aan. bood, verlaat het pa= leis Noodeinde De Abessijnsche gezant te Londen, dr. Martin en Gaston Jèzo zullen Zaterdag naar Genève vertrekken, waar zij Abes- synië zullen vertegenwoordigen op de Volkenbondsbijeenkomsten. De leiders der regeering te Gore zouden in voort durende verbinding met den negus staan. Het is weinig waarschijnlijk, dat de negus naar Genève zal gaan gedu rende de Volkenbondsvergadering. De Franschc delegatie voor de aan- staaude Volkenbondsvorgadering be staat uit Delbos, Paul Boncour en Epi- nassc. De Britsche onderstaatssecretaris van buitenlandsche zaken, lord Cranbourne, is naar Genève vertrokken, waar hij heden hoopt aan te komen. Hij zal de Britsche delegatie leiden bij de opening van de zitting van den Volkenhonds- raad. Eden, die Zondag vertrekt, zal de leiding overnemen hij de opening van de Volkenbondsvergadering. Hij zal zijn reis te Parijs onderbreken, waar hij lord Halifax zal ontmoeten, met wien hij verder zal reizen. De Fransche arbeidsconflicten nog niet geregeld PARIJS, 17 Sept. (Reuter). In hotel Mafignon hebben Blum cn Salengro gis teravond een delegatie der werkgevers in de textielindustrie van Rijsscl ont vangen. N«* afloop der conferentie verzochten de gedelegeerden afzonderlijk te mogen vergaderen om te beraadslagen over het percentage der loonsverhoogingen. Hun nerzijds bespraken Salengro en de ar beidsinspecteurs het vraagstuk der ia- bricksafgevaardigdcn. Een nieuwe bijeenkomst van werkge vers en werknemers kwam den minister van binncnlandsche zaken beslist nood zakelijk voor. De besprekingen zullen heden worden voortgezet. Gisterochtend was het zeer kalm te Rijssel. De prefectuur had op een wijze, die niet al tc zeer dc aandacht trok, maar die er nochtans op berekend was onder alle omstandigheden de orde te handhaven, maatregelen genomen. Dc gedelegeerden der fabrieken, die in het gebouw van de arbeidsbeurs een bijeenkomst hebben gehouden, hebben met eenparigheid van stemmen de voor stellen der arbeidsdelegatie aangeno men. Zij hebben zich gisteren naar Pa rijs begeven. Ofschoon men gisteren nog niet tot eer resultaat is kunnen komen, heeft minister Salengro tegenover persverte genwoordigers de hoop uitgesproken het conflict spoedig te kunnen bijleggen. KRASSER OPTREDEN DER BRITTEN? JERUZALEM, 17 Sept. (D.N.B.). Met de aankomst van generaal Dill te Jeruzalem is een einde gekomen aan de lange periode van vruchteloos onder handelen. De generaal schijnt alleen de wapens te willen laten spreken. Door het verbod van het pan-Palestijnsche gedelegeerdencongres is alle verant woordelijkheid voor dc staking en de voortzetting hiervan gelegd op het hooge Arabische comité, dat zich hier door in een weinig benijdenswaardige positie geplaatst ziet. De regeering is blijkbaar vastbesloten eventueel over 1e gaan tot arrestatie en uitwijzing van de leden. Naar vernomen wordt, beeft dc Zionisfenleider Weizrnann te Londen toègèstemd in een tijdelijk stopzetten van de Jóódsche immigratie, doch al léén voor arbeiders. Oostenrijksch minister op bezoek te Rome ROME, 17 Sept. (Stefani). De Ita- liaansche minister van buitenlandsche zaken, graaf Ciano, heeft een onderhoud gehad met zijn Oostenrijkschen collega, dr. Guido Schmidt, die eveneens door den paus is ontvangen. Te Rome is het volgende officiecle communiqué gepubliceerd: Na dc besprekingen, die de Oosten- rijksche minister van buitenlandsche zaken, Schmidt, tijdens zijn verblijf in Italië met den ducc en graaf Ciano heeft gehad, is, nadat behoorlijk kennis is gegeven aan tic Hongaarsche regeering, die haar algeheele instemming heeft betuigd, besloten binnenkort tc Weenen een conferentie der ministers van bui tenlandsche zaken van Italië, Oosten rijk cn Hongarije bijeen te roepen, over eenkomstig hetgeen in de protocollen van Rome is neergelegd. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BI] HET BUREAU VOOR PUB LICIT EITS WAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Meest matige O. tot ZO. wind, licht tot half bewolkt, droog, weinig verandering in tempe ratuur. Hoogste barometerstand 7S1.2 te Sarna Laagste 754.7 te Jan Mayen. LANGESTRAAT 49. TeL 190 Wilt U uw laten veranderen, vraagt dan eens prijs. Van uw verouderde bontmantel maken wij een moderne.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1