VAL VAN TOLEDO NABIJ? 4000 DÉ EÉMLANDÊU DE STRIJD OM TOLEDO Bloedige strijd in Palestina PROTEST VAN PRAAG Auto in ravijn gestort Licht op LUYCX Vrijdag 25 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 75 De opstandelingen hopen zich binnen enkele dagen van de stad meester te maken POSITIE VAN HET ALCAZAR ONHOUDBAAR Rebellen door inundatie verrast Azana's aftreden ontkend GEEN NIEUWE PARTIJ Roemenië teekent evenzeer verzet aan FABRIEKSBEZETTING TE BRNO VICE-CONSUL LASTIG GEVALLEN Dit nummer bestaat uit 3 bladen EXEMPLAREN 7 uur 21 min. STOFFEN- en MODEHUIS MANTELSTOFFEN VOOR DAMES- en KINDEREN AMERSFOORTSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per r week met gratis vertekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 I' PRIJS DER AOVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een oew^snummei elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor da helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f C.05 Toch wordt nog een poging gedaan om de belegerden te ontzetten AAN het front van Toledo aldus meldt Radio Sevilla naderen de rechts sche troepen onder kolonel Yague Toledo, waarvan de inneming spoedig zal plaats vinden. Nationale vliegtuigen hebben voor de belegerden in het Alcazar levensmiddelen en munitie uitgeworpen, opa dat zij de aanstaande bevrii* ding kunnen afwachten. Aan het front van Talavera zijn de regeeringstroepen sea dert Woensdag een dertigtal kilometers opgerukt. Volgens officieuse inlichtingen opea reeren de regeeringsstrijda krachten in twee colonnes: een nadert Talavera en de ander bevindt zich bij Maque* da. Onder de opstandelingen zou wanorde heerschcn. Het Spaansche ministerie van oorlog heeft het volgende medegedeeld: In Asturie wordt het vuur van onze luchtvaart heftig voortgezet. Men ver wacht de overgave van Ovicdo. Een colonne der regeeringsaan- hangers is den opmarsch naar Lomas Jacinto begonnen en heeft daarbij be langrijke stellingen ingenomen. Aan het front van Aragon hadden eenige scher mutselingen plaats. In den sector Mon- toro hebben de opstandelingen artille rie gebruikt, tegen de regccringsstellin- gen te Espejoa en Zuaga, doch de lucht vaart heeft twee batterijen, die op het eerstgenoemde dorp vuurden, vernield. Aan het centrale front hebben de regee ringstroepen te Naval Peral drie stellin gen genomen, terwijl de luchtvaart een escadron der opstandelingen-cavalerie heeft vernietigd. In den sector van Tala vera en Santa Olalla zijn de regeerings troepen een belangrijken opmarsch be gonnen. Reuter seint uit Madrid, dat de op standelingen bij hun opmarsch naar Toledo gebruik maakten van een droge rivierbedding. Hierbij werden zij door het water verrast, daar men de water reservoirs van de rivier Alberche ge opend had. Een groot aantal soldaten der opstandelingen zou daarbij zijn ver- 'dronken, terwijl anderen door de over strooming geïsoleerd werden. De correspondent van Reuter heeft na een bezoek aan het Alcazar den indurk gekregen, dat. indien de opstandelingen niet de keukens met hun kostbaren voorraad levensmiddelen (de militie troepen hebben er o.a. 7.000 k.g. graan gevonden) en den niet minder kostba ren voorraad drinkwater hadden verlo ren, zij nog voor onbepaa'den tijd tegen stand hadden kunnen bieden. Thans, aldus de correspondent, is het laatste verzet nog slechts een kwestie van en kele dagen: drie dagen schatten de he legeraars gemiddeld. Het aantal bele gerden wordt verschillend beoordeeld en bedraagt volgens sommigen 80. vol gens anderen daarentegen nog 1 000. Opmarsch naar Toledo Havas seint uit Talavera, dat gisteren bij het aanbreken van den dag de op standclingen den opmarsch naar Toledo hervatten, doch tegen den middag ver traagde het opperbevel het tempo, ten einde een hechte basis te vormen voor de toekomstige operaties. Radio-Scvilla heeft o.a. het volgende medegedeeld: Aan het Noordelijk front hebben de naar Bilbao oprukkende strijdkrachten van Mola het Dcvia-dal cn de dorpen Durango en Valmaseda bezet. Aan het Sierra-front beheerschen de nation alen alle reservoirs te Loyoza wor de watervoorziening van Madrid. Blokkade van Bilbao en Santander Radio-Sevilla heeft medegedeeld, dat een eskader der regeering sinds 40 uur van do Mirldellandsché zee is verd.we nen en /.ich waarschijnlijk naar de Noordkust van Spanje heeft begeven om te trachten de blokkade van Bilbao en Santander te niet te doen. Overste Sandino heeft medegedeeld, dat de opstandelingen bij het dorp Zaida tot den aanval zijn overgegaan, doch onder verliezen zijn afgeslagen. Ook ten Westen van het dorp Balchite hebben de opstandelingen verliezen ge leden. Huesca werd gebombardeerd. Een afdeeling opstandelingen, 2000 man sterk, werd verslagen. Zij had een groot aantal dooden. In een officieel communiqué van het leger der opstandelingen wordt ver meld. dat de troepen van generaal Mola Arrecha Valeta (Guipuzcoa) na een hevig gevecht hebben bezet. Vliegtuigen der opstandelingen heb ben de wapenfabriek te Toledo gebom bardeerd. De rechtsche troepen hebben de dorpen Berlanga en Valverdc de Yeneva (Estremadura) bezet. In den Zuidelijken sector hebben de opstandelingen de dorpen Espejo, Valencia de los Toarcs en Higuera ver overd Cordova gebombardeerd In het Donderdagavond om tien uur door het Spaansche ministerie van oor log gepubliceerde communiqué wordt o.m. verklaard: Aan het Zuidelijk front werd een sterke afdeeling opstandelingen aange vallen en op de vlucht gedreven. Dit ge schiedde in de buurt van Granada. Regeeringsvliegluigcn hebben Cor dova gebombardeerd. In deze stad ont stond tengevolge van het borbardement brand in verscheidene openbare gebou wen. In den sector van den Guadarrama hebben de regeeringstroepen bij Naval- peral een nieuwen aanval der opstan delingen afgeslagen. T erechistellingen Reuter meldt uit Gibraltar, dat vol gens een uit Ronda aangekomen Britsch onderdaan in dc twee weken vooraf gaande aan de komst der opstandelin gen meer dan S00 rijke burgers van genoemde stad door aanhangers der regeering zijn terechtgesteld. De regeeringsstrijdkrachten hebben Gaucin en andere stadjes in den om trek bezet. Tal van kinderen zouden van honger en dorst zijn versmacht, evenals duizen den stuks vee. Voor het offensief op Bilbao en Santander Hét. door generaal Mola tot Bilbao en Santander gerichte ultimatum is van nacht om 1 uur geëxpireerd. Gister avond hebben de radiozenders, welke zich in handen der opstandelingen be vinden, een laatste beroep op de bevol king gedaan, waarbij zij mededeelden, dat de militaire actie vandaag zou be ginnen. De troepen van Mola hebben het dorp Arecliavaleta bezet. Zij zijn daarmede tot 38 k.m. ten Zuiden van Madrid genaderd. Ook andere afdeelin- gen der opstandelingen hebben intus- schén versterkte posities betrokken. TITOELESCOE GAAT VOORUIT ST. MORITZ, 25 Septémbér. (Reuter). De dokters van Titoelescoe hebben gis teren het volgend bulletin gepubliceerd: De vérbetering van den bloédstoe- stand en den algemeenen toestand houdt aan. Bezoeken zijn nóg steeds verboden. Gisteravond heeft in de lunchroom Princess een ver gadering plaats gehad van het bestuur der Oranje- verecniging met een voorloopig gevormd Comité, met het doel den huwelijksdag van Prinses Juliana en Prins 'dernhard in onze stad, onder leiding der Oranjever zeniging, feestelijk te vieren, cn wel op zulk een wijze lat hieraan door alle geledingen onzer stedelijke bc /olking kan worden deelgenomen. Het voorloopig Comité, genaamd Oranje Comitf 1936, zal nog worden uitgebreid met verschillende per sonen, waardoor zooveel mogelijk alle stroomingen zii' vertegenwoordigd. Het voorloopig bestuur is samengesteld als volgt: Dr. B. Keulen, le Voorzifter W. J. van Dam, 2e Voorzitter G. Keijzer, le Secretaris li. B. Scholten, 2e Secretaris A. H. Mariens, le Penningmeesh P. E. Rintel, 2e Penningmeest G. Goorhuis XV. Willing Giften voor deze feestviering worden nu reeds gaarne ontvangen door storting op de Middénstandsbank alhier. Volgens Queipo de Llano wordt de toestand te Madrid dagelijks slechter TENERIFFE, 25 Sept. (Reuter). Generaal Frahnco heeft medegedeeld, dat de regeeringstroepen aan het front van Toledo een aanval wilden beginnen. Zij werden evenwel afgeslagen, waarbij zij 70 dooden verloren. Do radioclub heeft meegedeeld, dat de belegerden in het Alcazar hun tegen stand voortzetten. De troepen aan het front van Talave ra zijn weer tot den opmarsch overge gaan. Het schijnt, dat zij zich in Noor delijke richting begeven om de verbin dingen tusschen Toledo en Madrid af te snijden. Generaal Queipo de llano heeft Don derdagavond voor Radio-Sévilla mede gedeeld, dat dc rechtsche troepen hun plaatsjes in de buurt van Cordova heb ben bezet. De toestand te Madrid zou volgené den generaal dagelijks slechter worden. De militaire gouverneur van Madrid heeft opdracht gegeven de watervoor raden aan te vullen, teneinde hot effect van een afsnijden van den watertoevoer door de opstandelingen te niet te doen. Volgens vertrouwelijke medcdeélingén uit Madrid, aldus generaal Queipo de llano, is Large Caballéro van plan hét opperbevel over de regeeringstroepen op zich te nemen. Inmiddels verklaren bevoegde krin gen te Madrid dat het gerucht inzake een aftreden van Azana van allen grond ontbloot is. Primo de Rivera Jr. nog in leven Naar de bijzondere verslaggever van Havas uit goede bron verneemt, is José Anionic Primo de Rivera, de leider van de Spaansche phalanx, nog in leven. In tegenstelling met de geruchten, die de ronde hebben gedaan, werd hij nimmer gewond en bevindt hij zich in een vei lige schuilplaats op het door de regee ringstroepen bezette grondgebied. Moeilijkheden met bui tenlanders De consulaire agent van Italië te Port Vendres heeft het anti-fascistische co mité le Puigcerda verzocht de generali teit van Cdtaloniè uit te noodigen voor middernacht aan het Italiaanschc con sulaat te Barcelona de beide te Puig cerda gearresteerde Italianen uit te lc veren, die naar Barcelona waren over gebracht. De Fransche journaliste Odetle Cail- lou bekend onder den naam van Jacque line Dorvald, die te Puigcerda door het anti-fascistische Spaansche comité gc- vanagen gehouden wérd, is nu door de Fransche autoriteiten gedane stappen in vrijheid gesteld. De vakbeweging en de internationale toestand Reuter meldt uit Londen, dat de na tionale arbeidsraad, waar in het vak- vereenigingsverbond en de arbeiders partij vertegenwoordigd zijn, Woensdag bijeen zal komen ter bespreking van de gebeurtenissen in Spanje en van den ge- hoelen internationalen toestand Een delegatie van den raad zal heden naar Parijs vertrokken om over dezelfde kwestie te onderhandelen met I.V V. en de socialistische arbeiders internatio nale. Categorische tegenspraak van Van Zeeland BRUSSEL. 25 September. (D.N.B.) Minister-president Van Zeeland heeft in een verklaring in de Soir medege deeld, dat de geruchten, als zou hij voornemens zijn een nieuwe politieke partij te vormen, geheel onjuist zijn. Er is nooit sprake geweest van do vor ming eener nieuwe partij, terwijl hij zelf nooit politicus is geweest, doch steeds boven dc partijen wenscht te staan. Tientallen Arabieren ge» dood en gewond JERUZALEM, 25 Sept. (Reu» ter). Tijdens een tusschen Brit» sche troepen en Arabieren in de nabijheid van Jenin geleverd ge» vecht zouden 41 Arabieren gedood of gewond zijn door bommen, die door Britsclie vliegtuigen werden geworpen. Een Joodsch winkelier op de markt in Oud-Jeruzalem werd Donderdag door een schot ernstig gewond. Ilii is naar het ziekenhuis gebracht, waar men vreest voor zijn leven. De aanvaller is nog niet gearresteerd. De terroristen kunnon steeds moei lijker aan geld komen van de boeren, wicn zij tot nu schrik aanjoegen. Woensdagavond overviel een gewa pende bende een dorp en eischte geld, doch de bewoners verzetten zich en er ontstond een vuurgevecht. De bende werd afgeslagen. Aan beide zijden viel een gewonde. TsjechosSlowakije loochent, dat het met Rusland actie voert tegen Duitschland DE LAATSTE EXPLOSIE, welke een einde maakte aan den negen weken langen strijd om het Alcazar in Toledo. ZEVEN DOODEN BIJ AUTO ONGELUK MADRID. 25 Sept. (Reuter). Uit Bilbao wordt gemeld, dat een autocar tusschen Dondarrao cn Motrico in een ravijn gestort is. Zeven inzittenden wer den gedood, acht gewond. GEEN RELLETJES IN POLEN? WARSCHAU, 25 Sept. (Reuter). Of ficieel wórdt tegesproken, dat in het district Zaniosc nieuwe onlusten zijn uitgebroken. Men verzekert, dat de po- litieversterkingen. die tijdens de jongste onlusten naar dit gebied waren gezon den, reeds teruggetrokken zijn. TUITSCH VLIEGTUIG BOVEN BELGIE BRUSSEL, 25 Sept. (Reuter). Vol gens een particulier telegram aan het blad Soir is een Duitsch militair vlieg tuig over het fort Waelhém nabij Mechelen. gevlogen. BERLIJN, 25 Sept. (Havas). De zaakgelastigde van Tsjceho-Slowakije heeft zich naar het ministerie van büi- tenlandschc zaken begeven on staats secretaris Dicckhoff een protestnota overhandigd tegen dc door Goebbels en Rosenberg op het congres te Neuren berg tegen Tsjecho Slowakije gerichte verklaringen. Het protest richt zich vooral tegen de bewering, dat in de nabijheid dér Duitsche grenzen vliegvelden worden aangelegd en dat officieren van het Sovjet-Russische leger in Tsjecho-Slo wakije operatieplannen tegen Duitsch land voorbereiden. Deze sedert verscheidene maanden loor de Duitsche pers verspreide hc- wringen werden herhaaldelijk door Praag officieel tegengesproken, gelijk dit ook in verscheidene diplomatieke he sprekingen is geschied. zaakgelastig de van Tsjecho-Slowakije heeft de aandacht van den staatssecretaris ge vestigd op het feit, dat deze herhaalde aanvallen de tusschen beide staten be staande betrekkingen van goede na buurschap zouden kunnen verstoren. Anderzijds loopt het gerucht, dat de Roemeensche gezant van zijn kant een soortgelijken stap heeft ondernomen en mondeling heeft geprotesteerd tegen de door de Duitsche pers tegen Roemenië geuite beschuldigingen en met betrek king tot den beweerden aanleg van strategische wegen, die Rusland met Tsjecho-Slowakije over Roemoonsch grondgebied verbinden. Tijdens zijn on derhoud met den Duitschen staatssecre taris zou de gezant van Roemenië heb ben verklaard, dat de aanvallen, die ondanks herhaalde tegenspraken blij ven aanhouden, den indruk wekken, dat men dc openbare meening in Duitschland en Hongarije wil voorbe reiden op een vijandelijke houding te gen Roemenië. PRAAG, 25 Sept. (Reuter). Vier honderd arbeiders eener textielfabriek té Brno (Brünn) zijn in staking gegaan en hebben dc werkplaatsen bezet. Dc politie acht de bezetting der fabrieken onwettig en heeft derhalve verboden den arbeiders voedsel te verstrekken. Dc directeuren der fabriek weigeren besprekingen te openen, voordat de werkplaatsen zijn ontruimd. PARIJS, *25 Sept. (D.N.B.) - De Matin bericht uit Nizza, dat de Italiaansche vice-consul te Cannes. Di Calabria, te zamen met den Ttaliaanschen oorlogs verminkte Campinotti te Vallauris is lastig gevallen door een aantal jonge lieden. Campinotti wilde een politieman te hulp roepen, doch de jongens vielen hem aan cn mishandelden hem. Pas nadat de vice-consul hulp uit het raad huis had gehaald, kon het slachtoffer worden verlost. De vice-consul heeft bij den prefect geprotesteerd. DIT BLAD HEEFT EEN DACELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN 1ANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PU BLIC1TE1TSW AARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG STADSNIEUWS Opvoering van „Het Wederzijds Hu welijksbedrog' in Grand Theatre. (Tweede Blad, pag. 1.) Maria Montessori bezoekt het Sticht- sche Montessori Lyceum. (Tweede Blad. pag. 2). De Winkelweek in het Leusderweg- kwartier geopend. (Tweede Blad, pag. 1.) vi eerverwachiiriK Medegedeeld door het K.N.M.I. le Dc Bilt. Zwakke tot matige wind uit W. richtingen, nevelig tot zwaar bewolkt tot betrokken, waar schijnli.jk iets koeler. Hoogste barometerstand 772.0 te Vest- manoer. Laagste 749.3 te Ingö. BUITENLANDSCH WEEROVERZICHT (Medegedeeld door het Kon. Néd. Met, Instituut te De Bilt) De Oceaandeprcssio is thans station- nair geworden. Kleine minima hebben zich van het hoofd-minimuni afgeschei den en trekken in Zuidwest-Noordoos telijke richting over het vasteland en do Noordzee, langs hun haan zware re gens veroorzakend. Een langgerekt ge bied van lagen luchtdruk strekt zich uit van Zuid-Noorwégen over Engeland en Ierland naar den Oceaan. Langs de Zuidzijde zijn dc temperaturen hoog en is liet weer overal nevelig en do atmos- pheer in de onderste lagen vochtig en lot groote hoogte zeer warm, langs de Noordzijde waaien Over Schotland krachtige winden die populaire luchl- massa's naar het Westen transportee ren. liet weer is hier opklarend en de luchtdruk stijgt er snel. In Zwitserland en Zuid-Duitschland veroorzaakt een voorbijtrekkend minimum weer zware regens, evenzoo gaven de minima «lie over Engeland naar Noorwegen trokken langs hun baan overvloedige regens. Tn Oost- en Midden Duitschland is bet weer nog mooi en zomersch met warme continentale winden. Het is te verwachten dat het weer hier fc lande nevelig tot zwaar bewolkt zal blijven en sléchts langzaam zal op klaren. LANGESTRAAT <9 TEL. 190 Mooie keus Aangepaste prijzen Laat pasklaar maken Twee dooden en één ges wonde bij Menado MEN ADO, 25 Sept. (Aneta). Rij Kota Mobagoc is een auto in een ravijn van circa 30 meter diepte ge stort. Hiérbij zijn de inzittenden, de tech nische leider van de veldpolitie te Menado T. K. L. Carstens. en de op zichter van de landschapswerkcn te Relangmondow, de heer Rombouts •rodood. De Radja van Bélangmondow is hierbij zwaar gewond. Een politieoppasser werd lichtge wond.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1