DE LEYTAX MADRID IN GEVAAR Van de Sovjets en hun Stachanovieten DË EEMLANDEU Een zeeslag bij Tarifa Abessinië en de Volkenbond OM TE TOEREN e Licht op 7 uur 9 min. LUYCX ABONNEMENTSPRIJS per j maanden voor Amersroort 1.95; per maana 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) 1 0.15. Binnenland irancc per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers t 0.05 POSTREKZNING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 Woensdag 30 September 1936 Uitgave; VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 79 Rusland technisch bekeken \Y7 AT minder beangst voor effecten en goud Een goede raad aan het koppend publiek Succes Tuin zoekt gij g. brouwer TELEFOON 1788 op andere pagina's Weerver wachting STOFFEN- en MODEHUIS DAGBLAD PRI K nFR mVFRTFNTIFN >ai> 4 rt8els 1 '-05 met inbegrip .in een j». «nimmer rnuo ucn HUIcnicnilElI mcer f 0 25 Ll£fd,dighe,ds_ldvertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling I 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i 1.—. Eewijsnummer extra f C.05 Van Storm en Drang door Jan Spaander IX wat breeder van blik en wat ruimer van geest voor al wat ons vroeger te eng is geweest en zóó gaan we verder naar wat men ginds ziet met de Poort van een Beteren Dag in 't verschiet (van een, mij onbekend, dichter). 's Avonds gingen we geanimeerd pra tend met elkaar eien voor een open raam van de hooggelegen eetzaal van ons hotel en keken uit over Moskou, over 't Kremlin, de Basiliuscathedraal en de duizenden en duizenden wonin gen waarin een smachtende mensch- heid wacht op den Nieuwen Morgen. We waren in een goede stemming, ook al omdat drie der heeren een glaasje wodka hadden genoten aan de bar bij de sympathieke Anna. Onze econoom, die steeds maar wilde weten, of „dat Russische Zaakje" nu eigenlijk wel cco nomisch werkte, wel rendabel unction- neerde, was daar aan de bar nog meer "verbijsterd geworden over heerschende Russische begrippen op handelsgebied. Anna had niet al te veel glazen. Zij zette voor mij een heel klein glaasje neer, voor den veearts een grooter glas en voor den econoom een zeer groot gjas. Anna vulde de glazen tot den rand. Ik lei 3 roebels neer, de veearts 2 en Anna schreef op een briefje P/s en schoof dit den econoom toe. Na ont vangst daarvan was haór zaak glad. Verdeeling van de wodka en verreke ning liet Anna aan on 5 over. We had den trouwens op „handelsgebied" al meer meegemaakt. Een heerlijk glas thee, heerlijke thee met groote klonten prachtige suiker, kostte 9 cent, doch een klein schijfje citroen daarin 30 cent, zegge 30 cent voor 't schijfje alleen. Ook hadden we bij onze thee eens 5 kleine cakejes besteld en daar was de prijs van elf roebel en dertig kopeken. In een ander hotel hebben we den prijs geverifieerd en 't klopte. Deze cakejes koon je hier in den winkel, 5 voor 25 cent, waarin reeds begrepen is winke lierswinst, grossiers winst en fabrikan tenwinst. In Rusland is geen winst. Er bleef een half cakeje liggen en de domi- neesche, practische Hollandsche huis vrouw. nam het mee, gezien den prijs, en knabbelde op straat verder. Later, in Leningrad, trachtte men ons zelve ook actief deel te doen nemen in den rooden handel. We werden daar nogal eens aangesproken door jongens die ons vroegen of we Engelsch of Duitsch spraken.' Zeiden we ja. dan renden ze naar hun baas, een heer die ons n roebels fantastische prijzen bood voor onze horloges, overjassen en zelfs onze jas€en van ons lijf wilde koopen. Een broek was ook welkom. Dien avond had ik wat vcldbloeme- tjes op tafel gezet voor de dames. Ik had ze op straat gekocht van een meis je cn we vroegen den econoom om eens te verklaren hoe deze transactie in Rus land, waar de veldbloemen ook van ieder zijn, daar nu eigenlijk juridisch geregeld kon zijn. Van de veldbloemen kwam 't gesprek weer op den kolchoz Een onzer, 't was niet de dominee, meende da~r gezien te hebben de ver- frissching van het Christendom, de leer der liefde, gegoten in tocgepasten vorm, voor den huidigen mensch meer aanvaardbaar. (Verkort gezegd.) Denk ik zoo terug aan het vroolijke werk van allen gezamenlijk om die dorschmachine, op dien zonnigen heu vel, met als achtergrond de vallei waardoor de Moskwa kronkelde, dan was daar op 't hart een beeld geprojec teerd, dat werkelijk dped denken aan het samenwerken van broeders, kinde ren van een vader. In werkelijkheid is de zaak meer commercieel geregeld en daarom werken de Russen ook naa ecu hetere wereldorde. Concludeer hier nu niet uit dat ik den Westerling raad te doen als de Ri s en vooral jonge enthousiaste Westerlingen moeten zich niet laten raden door den Rus. De Rus heeft kort en bondig zijn foutieve we reld stuk en klein geslagen, kwaad en goed, heeft betaald en moet nog betalen voor het gehrokene Wii doen beter on ze fouten langs cvolutionnairen weg te verwijderen, omdat ook do Russische weg. als ik u straks aan de hand van de landarbeirlerswetton zal aantonnon niet naar het zuivere communisme voert, niet naar het ideale, omdat de boer dit niet wil en niet kan. Twintig millioen hoeren, en dit ciifer is officieel in Rusland doen noe niöt mee kunnen niet meedoen en de hoeren die mpedoen doen niet van hartp mep Dp boerpn die meedoen, willen die twintig milliopn niet laten meedoen omdat een hoer weet dat vele varkens de spoeling dun maken P.pn hoer is nu eenmaal .mat ter of fact" en gelooft slechts in con crete zaken die hij kan zien. voelen pn tasten. Kropotkin zegt dat je met een boer, een Russischen hoer. zelfs wel over abstracte zaken kunt praten, als je ze maar concreet voorstelt. Een boer wil vóór alles de vruchten van zijn werk, ongedeeld, en een boer wil slechts mesten en verbeteren als men hem de toekomstige vrucht garandeert. Nogal wiedes cn dc Russische boer is net zoo. Bruno Jasienski zegt dat dc Marxist gewoon is de meest poëtische legenden uit te drukken in de huishoudelijke taal der economie. Laat mij nu omge keerd eens probceren u het Russisch economisch gebeuren duidelijk te ma ken door een poëtische» fabel. „Een vader liet een wonderschoonen hof na, waarin twee levensboomen. aan zijn zes zonen, één boom aan elk drie tal Die hoornen droegen ieder 300 vruchten en daarvan konden er 100 ge plukt worden met de hand. Ieder knaapje plukte er 33. Met het groeien groeide ook de honger en in loop van jaren construeerde ieder drietal een korte ladder, waarmee men nog 100 vruchten van iederen boom kon pluk ken en later nog een langcren ladder om ook de laatste 100 te incasscercn. Waar de broeders slecht naar het hebt elkander lief van vader hadden geluis terd. eigenden de sterkstcn zich de langste ladders toe en bij het plukken werkte ieder voor zich zelve. Men be gon met de onderste rijen en ieder plukte 33 levensvruchten. Dc broeders met ladders plukten dan de tweede honderd en ieder kreeg er vijftig. Daar na kwamen de lange ladders alleen in t spel en de groote broers brachten ieder nog 100 vruchten naar beneden voor zich zelve. De verdeeling werd toen 33. 83 en 183. Dit gaf aanleiding tot gemopper en gekrakeel en de groo- cn lieten de kleinen voor zich wer ken. Zoo konden zij er \Vat bij verdienen. De kleinen werden ster ker en verzonnen allerlei listen om met minder moeite een meer recht matig deel te krijgen. Zc liepen de ladderbrocders in den weg. ze wei gerden soms hulp hij het. opzetten van de ladders en vooral in de dagen als de vruchten snel rijpten was dit schade lijk en lastig. Bij den Westboom lukte dit „lastig" wezen nogal, maar bij den Oostboom was de groote broer te sterk. Een \oorbijganger fluisterde den klei nen Oosterling in de ladders om te gooien. Zekeren dag had men te kampen met vruchtendieven. Gezamen lijk had men die afgeslagen. Verhit gingen de twee groote broers weer op hun ladders en de kleine volgde, ge beukt en nog doldriftig. Hij had 't meest op zijn kop gehad. Toen gebeur de het. IIij smeet dc ladders om. Zijn broers lagen bezeerd ter neer en de langste ladder brak in grulzels. 't Werd een slechte winter en de vruchten rot ten aan hun boom. Ze hadden 't bitter arm, maar ze hadden hoop, ze hadden nog een ladder en de kleinste zou zeg gen hoe 't voortaan moest. Een jaar la- iV.oakt U niet noodeloos ongerust over prijsstijging Over 't algemeen bestaat daartoe voorshands niet de minste aanleiding. Koopt in normale hoeveelheden en op het gebruikelijke tijdstip hetgeen u noodig heeft, dan helpt gij mede om, naar den wensch der regeering, het algemeen belang te dienen. Aan „hamsteraars" wordt niet geleverd. De middenstandsorganisaties. Bovenstaand affiche is door de drie Middenstandsorganisaties ter beschikking van hun ledens winkeliers gesteld. Zij verzoch* ten dien leden de affiche voor hun winkelruiten te plakken ter voorlichting, geruststelling en waarschuwing van hun cliënten Ier hing hun boom weer vol en met ijver en eendrachtig, doch wat wantrou wig nog gingen zc aan het werk. Ze plukten, en zc plukten en bij het tel en was de oogst 200 inplaats van 300. Dc lange ladder was immers gebroken. De twee groote broers waren er op ach teruitgegaan, sterk achteruit, en de kleinste niet vooruit. Vroeger had hij er dikwijls meer bijverdiend. Nu mo°st hij voor de anderen minder werken, maar nu moest hij twee maal zooveel plukken en dat gaf hem in den aan vang veel last, want hij had nooit ge leerd te werken met la lder. Toch zat er voor hem wel wat in Hij had nu lol recht op 67 levensvruchten, ofschoon hij er ook wat van afzonderen moei omdat er nog een nieuwe lange ladder noodig was. Daarom zijn ze nog arrn en daarom krake°len ze nog en misgunnen elkaar de vruchten." (20.000.000 plattelanders Lijn nog uit gesloten.) Zoo verhaalde ik verkort een deel der Nieuwe Russische Landhouwwet met dc memorie \an toelichting van Yakovlev. de chef van het Landbouwdepartemcnt. Als je geen ladders kunt koopen. dan moet je ze maken en voor een leek gaat dat in den aanvang gepaard met mis lukking. Dat ondervond de Rus ook met zijn landhouwwet van 1930 en de Nieuwe Model Regels zijn een nieuwe poging om beter resultaten te krijgen. Waar er in Rusland door de revolutie met 't goede ook veel van 't kwaads verwijderd is geworden, wat de Wester- sclie Maatschappij nog aankleeft, heeft de Rus nu veel kans op te bouwen naar een betere wereldorde, doch die zal bij lange niet zijn een zuiver communisti- Driehonderd verdedigers van het Alcazar rukken op naar Madrid Beleg van de hoofdstad? Van de 750 officieren en manschappen, die het Alcas zar van Toledo verdedigden, waren nog slechts 300 in staat de wapens te hanteeren. Deze hebben zich vrijwillig gemeld om naar het front voor Mas drid te vertrekken. De verliezen van de regeerings- troepen in Toledo bedragen 700 doo- den, onder de gevallenen heeft men 15 Sovjet Russen gevonden. De op standelingen hebben den opmarsch naar Madrid voortgezet en naar de radio van Burgos meedeelde is de spoorlijn ToledoMadrid door hen onderbroken. Uit Madrid wordt vernomen, dat in de omp°ving van de stad haastig maat regelen worden genomen om de ópsian df-lingen te ontvangen De regeering te Madrid hepft het parlement voor 1 Oc toher a s. bijeengeroepen Op het pro gramma staat de verdediging tegen de «nstandelingen en in verhand hiermee het oproepen van alle strijdvaardige mannen. Het gemeentebestuur van Madrid houdt zich reed6 druk bezig met het opslaan van levensmiddelenvoorra den om in geval van een belegering van dc hoofdstad niet voor verras singen te komen te 6taan De ge meenteraad heeft een crediet toege staan van 20 millioen peseta's, wel ke bestemd zijn voor het koopen van voorraden. Onlangs is uit ver schillende landen tot een bedrag van 16 millioen peseta's gekocht. Een zeeslag Naar te Tanger verluidt, zou gisteren een zeeslag geleverd zijn tusschon oor logsschepen der regeering cn der op standelingen, tusschen Arcilla en Spar tel. Een der regeerimisschepen, naar men meent dc nieuwe Destroyer Gravi- ua, zou tot zinken zijn gebracht door den opstandeling^nkniiser Almirante Cervera, ten Westen van Tarifa. Een regceringskruiser zal op het oogenblik achtervolgd worden door de Almirante Cervera. Het Fransche s.s Kouloubla zou zich in de nabijheid van de Gravi- na bevinden en de schipbreukelingen aan boord nemen. Volgens de laatste berichten is de torpedojager Almirante Fcrrandiz voor Tarifa gezonken en niet de gravina. De Gravina is hedenmiddag te Casablanca hinnengeloopen en heeft gewonden aan land gezet, waarna het schip in den avond weer zee koos. lersche blauwhemden naar Spanje Dc leider van de Tersche Blauwhem den, generaal O'Duffy is in Valladolid aangekomen. Hij bood de Spaansche opstandelingen aan met ongeveer 2000 Ieren te hulp te komen. Naar het radiostation Sevilla meldt, zou zich een aantal leden van het ka binet Caballero van Madrid naar Mi- santé hebben begeven, om de verplaat sing van de Spaansche regeering daar heen voor te bereiden. De ministers zouden hebben moeten beloven binnen 21 uur naar Madrid terug te keeren, daar deze beslissing in de omgeving van het ministerie, op een oogenblik, waarop Maérld zich op een aanval van de rechtschon voorbereidt, misnoegen heeft gewekt. Afgezien van het succes der recht- schen aan het front van Toledo, is in de operaties aan de verschillende fron ten geen wijziging gekomen. Waarnemers meenen. dat de regee- ringstroepen Toledo niet hebben kun nen houden, in de eerste plaats als ge volg van de overmacht der aanvallers op het gebied van de luchtmacht en artillerie, doch bovendien omdat de re geering niet den steun heeft gekregen, waarop zij had gerekend, van de Cat a Inansche colonnes, die den naam heb ben onoverwinnelijk te zijn. Er is een oproep gepubliceerd waarin 5000 moe dige mannen worden gevraagd voor de verdediging van Madrid. IN DEN sche. De rede van Yakovlev, een be langrijk historisch document, spreekt hierover duidelijke taal. Deze rede spreekt eerst van dc groote activiteit an dc leden op 't congres. Vooral de vrouwen waren exceptioneel actief op 't congres, 't Laaiende enthou siasme in Rusland, vooral wat betreft den landbouw, komt meestal tot uiting op de congressen en minder op 't werk en heel weinig op het werk op de col lectief boerderijen. Ze luieren daar schrikkelijk. 0\er dit laatste laat Ya kovlev ons niet in twijfel en om dit euvel te bestrijden zal men de boeren lecren leven cn werken in do artels volgens nieuwe Regels. Deze nieu we regels stellen weer in uitzicht pri vaat bezit, naast collectief bezit, kort en goed volledig erfelijk bezit, doch met een servituut, namelijk de bezit tere missen bet recht van vervreem ding. Men wil de boer weer aan zijn grond hinden en de boer wil niets lie ver. Dit is in dit land, waar men graag zwerft, van groot belang. Dc nieuwe regels zeggen, dat de Rus sische hoeren nog even egoïstisch zijn als v rocger en verbieden hem om twintig millioen menschen niet mee Ie willen laten profiteeren cn dwingen zelf af dat de vroegere rijke hoeren ook weer moe moeten mogen doen, zelfs gedeporteerde kulaks. Zulk soort krachten heeft men noodig. Dit schijnt mij een schitterende wet. De memorie gewaagt van het geleden leed van do Kulaks, van 't egoïsme van de „hebbers" die geprofiteerd hebben van de wet van 1930. De memorie legt ge tuigenis af dat de zaak moet verloopen overeenkomstig dc biologische en psy chologische werkelijkheid, en dat ze niet vorloopen is overeenkomstig de toevallige meeningen van een aantal enthousiaste of geïnteresseerde politici. Wat de Hagedoorns leerden in hun laboratorium, leerden de Russische po litici eindelijk cn na jaren in de dure werkelijkheid: „wanneer er een over schot moet zijn voor de nict-landbou- wende rest van de bevolking, dan moet de landbouwende groep er belang bij hebben om die productie tot een hoo- ger peil op te voeren, dan voor hun eigen levensbehoeften noodzakelijk is." Stalin vertelt volgens deze memorie dc dwarsdrijvers cn principerijders, dat zij een vvelmeenende, doch stomme minderheid zijn, die moet leeren begrij pen dat er van de collectief boerderij niets terecht komt als 't privaatbclang van den boer niet voor nu en altijd, voor eeu vv ig", gewaarborgd wordt, voor hem en zijn kinderen. De nieuwe wet legt vast dat iedere hoer zijn eigen huis met erf mag bezitten en met vee, grootte van erf on kudde afhankelijk van de streek. Voor sommige streken is men niet grond en vee zeer vrijgevig. In Mongolië bijvoorbeeld wordt voor een huishouden toegestaan: 8 tot 10 koeien, 100150 schapen en geiten sa men, zooveel kippen en konijnen als men wil, hoogstens 10 paarden en van vijf tot acht kameelen. (Clausule 5 der nieuwe regels.) Daarop evenwel volgt een bijzonder handigen zet en dat is dat men 't voer voor deze beestjes van de meent moet halen. Deze meent is eeuwig eigendom en gezamenlijk, doch wordt weer in stukken verdeeld die aan ploegen wor den toegewezen en die mogen die stukken gebruiken voor een langen tijd, voor minstens 't aantal jaren wat een vruchtwisselingsperiode beslaat. De wet zegt verder dat de boeren behalve thuis nu niet 200 doch 300 dagen op de meent moeten gaan werken en 't zoo goed moeten bemesten dat ze er voor zich cn per werkdag niet bijvoorbeeld 5 kilo graan afhalen, doch 10 kilo. Weg 7 urendag. Ook stelt de wet de boeren verder verantwoordelijk voor misbe- heer, want wee den boer die een goede koe door een slechten stier laat dekken Over vijf jaar zal de wet hem nog vin den. Wee den boer die eigenzinnig, dom en egoïstisch doet. Vier millioen families, zegge twintig millioen men schen, zijn nog niet aangesloten, tegen den wil van dc regeering, door het drij ven. het egoïstisch gedoe, van de aan geslotenen. 't Zijn de besten on onder hen zijn ook de oude kulaks. Dit moet eindigen. Op wettelijke gronden hield men hen verre. Zij moesten leveren 1 paard en zaaizaad Gaat dit niet. dan eischt de nieuwe wet dat men hen toelaat op afbetaling van prijs van paard en zaaizaad uit verdienste in 6 iaren tijds. 't Lpest mij: al6 't bre ken van cl c nieuwe dageraad, en de poort van d'aard voor ieder open staat. Zoo deze wet niet bedoeld is als de Nep, een stap terug om twee vooruit te Vaste planten voor border ol snijbloe men, Rotsplanten voor rand of rots- tuin, Erica's (gekweekto heidesoorten) bloeiend van Jan. tot Dec. Heesters, Rozen- of Vruchtboomen. Klimplanten bloeiend van Jan. tot Nov. Klimplanten besdragend, groen blij vend of bladverliezend. Aanleg o! verandering van Sier-, Rots- of Frnittuinen enz. enz. KWEEKERIJ HORSE WEIDE Kruiskamp, Tel. 1993 Amersfoort. NU DE NACHTEN KOUDER WORDEN Het is bijna October en de kans op nachtvorst wordt eiken dag grooter. Verschillende planten kunnen daar niet tegen cn daarom nemen we tijdig voorzorgen opdat onze planten geen schade lijden. Verschillende van on^e kamerplanten werden gedurende den zomer binten in een hoekje van den tuin geplaatst, waar ze natuurlijk niet werden vergeten, maar regelmatig be goten en zoonoodig bemest. Zoo han delen we o.a. graag met Azalea, Cli via, Brommelia, Aspidistra, verschil lende cactussoortcn cn vetplanten, cn met enkele palmen. Nu brengen we deze planten weer binnen, waarbij we echter hebben te zorgen voor een ge leidelijke overgang, dus komen ze voorloopig in een zeer luchtig vertrek. Een echte naiaarsbloeier is Chrysan themum indicum, deze is ook nicl winterhard, alleen ecnige klcinblocmi- ge soorten maken hierop een uitzon dering. Deze laatste worden gebruikl voor tuinbeplanting. De andere wor den nu onder glas geplaatst. Wanneer ze in den vollen grond worden ge kweekt plaatsen we ze nu met een flinke kluit in een pol. We geven ze dan vooral de eerste dagen volop wa ter en ze staan dan spoedig even frisch als te voren. Van dc groot- bloemige soorten worden nog steeds alle zijscheuten cn ook dc zijknoppen weggebroken. Ook onder glas ge plaatst verlangen zc veel frissche lucht, hiermede houde men vooral goed rekening. Een andere plant die in den zomer buiten wordt gekweekt en nu opgepot is de Calla of Arens- kelk. We planten nu in groote potten gevuld met zware, voedzame aarde, b.v. kleizoden grond vermengd met een weinig oude koemest. De kleine zijknolletjes, die gewoonlijk bij het op potten aanwezig zijn, worden ver wijderd. Onze Dahlia's bloeien nog steeds rijk, maar we bedenken wel dat ook dit spoedig kan zijn afgeloopen. We voorzien daarom de planten van een duidelijk etiquet, waarop naam, of anders kleur cn hoogte worden ver meld. Wanneer nachtvorsten nog wat uitblijven kunnen we misschien nog wel een maand van den bloei genie ten. Daarom gaan we nog steeds door met het wegnemen van alle uitge bloeide bloemen en van de snijsoorten verwijderen we de zijknoppen om groote bloemen te krijgen. Wie zelf Geraniums of Pelargonium zonale stek te moet er aan denken, dat ook deze nu spoedig onder glas moeten worden gebracht. Ook oude planten, die men wenscht te overwinteren, houde men nu in het oog om ze bij dreigende nachtvorst direct binnen tc plaatsen POSITIE DER JODEN IN DUITSCHLAND GENÊVE, 30 Sept. (Reuter). Het Amerikaan sche Joodsch comité, het in ternationaal verbond van vakvereeni- gingen en de internationale liga voor vrede en vrijheid hebben een petitie ge richt tot Saavedra Lamas, waarin zij de tusschenkomst van den Volkenbond bij de rijksregeering verzoeken ten gun ste van de Duitsche Joden. Zij verklaren, dat de anti-semietische Duitsche wetgeving in strijd is met de bescherming der minderheden en dat de Joodsche vluchtelingen een zwaren last vormen voor de aan Duitschland grenzende landen. kunnen gaan, dan is Rusland nu einde lijk bezig aan den bouw van een betere wereld, nogmaals uitdrukkelijk voorop gesteld dat deze wet ernst is. Dat is dan 't nieuwe kind wat Rus land onder 't harte draagt. Men fluistert dat de vader Gezond Verstand heet, kind van Storm en Drang. Laat nog, na het eten, stapten ecnigen van ons over 't pikdonkere Moskwa- eiland. Bij middernacht keek ik in een groote machincherstelplaats, fel ver licht. Daar werkte één fluitende jongen aan een draaibank en een oud man netje liep rond met stoffer en blik. Door dat kijken was ik achter gekomen en in mijn haast om weer de anderen in te halen struikelde ik over iets zachts. Dominee kwam ook kijken 't Was een mensch, een man, die dwars over 't trottoir lag, met 't hoofd op een blauwsteenen stoep Ik knielde naast den man en legde mijn oór aan zijn hart. Ik hoorde niets. Ik boog me over zijn mond en snoof op, diep. „Wodka", zei dominee. Teleurstelling over nietsaan» vaarding van een protec» toraat door Engeland GEN KV 15, 2!) Sept. (Rcuter-A.N.P.) Taezez, de Abessijnsche gedelegeerde bij den Volkenbond, beeft in ccn nota geantwoord op de Britsche mededecling betreffende bet verzoek om aanvaar ding van oen protectoraat, dat gefor muleerd was door zekere Abessijnscho hoofden. 4e nota verklaart, dat de dé marche van deze Abessijnscho hoofden bij de Abessijnsche regeering bekend was, die liet resultaat daarvan niet wil de verhinderen. De weigering dor Brit sche regeering wordt door den keizer oprecht betreurd. In deze mcdedeeling wordt voorts ge zegd, dat de Gallastnmmen loyaal te genover de Abessijnsche regeering blij ven. Evenals de andere elementen, waaruit bet Abessijnsche volk bestaat. Inderdaad hebben eenige hoofden ge meend, bescherming bij de Britsche re- gcering te moeten zoeken. Zij hadden geen andere mogelijkheid gezien om bun onafhankelijkheid althans voor do toekomst tc redden. Hervorming van den Bond In het vervolg van de zitting der Vol- kenbondsvergadering verklaarde de Oostenrijksche gedelegeerde, dat Oos tenrijk den wil heeft een onafhankelijk bestaan te handhaven. „Dit is thans een dogma van het internationale leven", al dus verklaarde spr. Wat de opportuniteit betreft van een hervorming van het Volken- hondspact, wenscht Oostenrijk zijn antwoord voor te behouden tot een rustiger atmosfeer zal zijn weerge keerd. Het is nuttig, zoo zette spr. verder uiteen, de vredesverdragen te scheiden van het Volkcnbonds- handvest, want „de verdragen zijn niet onveranderlijk, terwijl het handvest dc blijvende idealen van de menschheid moet eerbiedigen." Wellington Koo, do Chineesche Vol- kenbondsgedelegeerdc wijst op dc onze kerheid van den politieken toestand in zijn land en besluit met de noodzake lijkheid uiteen te zetten van een aan passing van het handvest en een tot staan brengen van den bewapenings wedloop, terwijl een wederaanpassing van de wereldeconomie tot stand ge bracht zal moeten worden. De zitting van de vergadering werd daarop geslo ten. STADSNIEUWS Vergadering van den Gemeenteraad. (Tweede blad pag. 1.) De feest week in het Soesterkwartier. (Tweede blad pag. 1.) Bloemen- cn fruittentoonstelling in bet Boompje. (Tweede blad pag. 1.) Medegedeeld door het K.N.M 1. te De Bilt. Zwakke tot matige W. lot N. wind. gedeeltelijk bewolkt, wei nig of geen regen, weinig \er- andering in temperatuur. Hoogste barometerstand 770.8 te Stor no way. Laagste 753.1 te Reval. GROOTE VOORRADEN KOUSEN en TRICOTAGE Voorloopig geen prljsverhooging.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1