TAXI-DIENST DE LEYTAX [1830 TEL. 1850 1093 Van de Sovjets en hun Stachanovieten 4000 EXEMPLAREN voor groote afstanden Fa. DUIM BURGER DÉ EÉMLANDEU uit mooi Amersfoort Nic. Bovée Verwarring in Europa LUYCX Kinder-, Jongedames- en Damesconfectie Zaterdag 17 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 94 Rusland technisch bekeken Medische Hulp Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Laatste berichten Eerste blad pag. 3 Licht op 5 uur 31 min. STOFFEN- en MODEHUIS ZILVERVOS en BLAUWVOS Sinds 11 jaar het aangewezen adres voor prima Moderne AMERSÏÜOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per 1 week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 postrekening 47910 telefoon interc. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een oew. snummar 1 1 1 elke regel meer f 0.25 Liefdadighcids-advertenticn voor da helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f C.05 Van den grooten Peter door Jan Spaander XIII IETWAT gehaast verlieten we 's avonds om 10 uur Moskou per spoor naar Leningrad, St. Peters- burg van ouds. Een ieder was den laatsten dag te Moskou op eigen houtje uit geweest, koffers moesten nog gepakt en per abuis had men ons kaartjes voor een voortrein gegeven, die een half uur vroeger ging dan de door ons bedoelde, 't Dominees-echtpaar zat verkeerd en Wij ook. Zij reisden „zachte" en wij „harde" klasse, 't Kwam alles in orde door onzen Hollandschen geleider. Onze harde banken werden veranderd in harde bedden en mijn vrouw, de vee arts en ik stonden in de corridor van de slaapwagen, al wachtende op onze bedjes, uil te kijken door een geopend raam en we babbelden over belevenis sen van dien laatsten dag in Moskou. Op deze lijn mochten de ramen open, omdat er hier ballast op den spoorweg ligt en 't er niet zoo stuift als op die eindelooze vlakte van Warschau naar Moskou. We spoorden langs boschjes en veldjes en langs boerenbehuizin- gen. Sommigen waren reeds verlicht en de veearts merkte op, dat ze daar nog petroleum gebruikten. Opmerk zaam gemaakt zag ik vele woningen met dat zacht roodgele licht. Soms kon men binnen kijken en zag men een petroleumlamp en eenmaal zag ik dui delijk bij een deurportaal een stallan taarn hangen. Dit is 12 jaren na Lenins dood, zoo vlak in de buurt van Moskou, eigenlijk wel iets zeer merkwaardigs. Lenin, volksredenaar bij uitnemend heid, had een groote suggestieve macht over dc Russische volksmassa's. Geen wonder, want hij beloofde deze getrapte menschheid, in bet noodjaar 1917, een hetere wereldorde in oen handom draaien. Vruchtbaarder bodem en juis ter tijdstip bad Lenin niet kunnen tref fen. Dc machtigste hefboom die mede dat verbluffende betere in datzelfde handomdraaien moest 1e voorschijn wrikken, was de elect riciteil. De Rus hoeft reeds eeuwen geloofd in heiligen en heksen. In de laatsten 't meest. Zelfs in de havenplaats Lenin grad waren voor den oorlog nog 29 analphabeten. Waarom zou de Rus dan in 1917 niet geloofd hebben in een nieu wen toovenaar, een electrischen toove- naar, in Lenin, die het ongetwijfeld goed met hen meende, en die zelve volkomen overtuigd was van het reëele zijner technische droom en. Lenin, zelve ge loofde heilig en zeker dat de elcctriciteit overal materialistische wonderen kon verrichten. Lenin beschouwde de elec trificatie van Rusland tot in de verste uithoekjes van zijn uitgestrekt rijk in korte spanne tijds een der dringendste aangelegenheden der Sowjet commis sarissen. Zelfs ln de duisterste dage" van den burgerkrijg die de revolutie Volgden, in dagen van volstrekte chaos, vond hij nog tijd, vond hij 't nog nooru» een clcctrificatie-commissic in te stellen, zoo zeker was hij dat zijn droom wer kelijkheid was. Lenin stierf, als Mozes, vóór het binnentrekken in 't beloofde land. Hij liet het land der tijdsverspil- ling een „Liga ter benutting van den tijd op de laatste seconde" en de Sow jet commissarissen minstens tien clec- trische geboden, die men ijverig heeft opgevolgd. De electrificatie is nog steeds een vast agendapunt op de con gressen. 't Blijkt uit alle rapporten. Ziet men dan in 19.% vlak in de buurt Van Moskou nog die vele petroleum lampjes, die stallantaarns, dan wordt het duidelijk waarom de Engelsche schrijver Wells Lenin ,,de droomcr der electrificatie" noemde en boe Fülop Miller er toe kwam van Lenin te zeg gen dat: „jede seiner Tdeen, jode seiner Versuche war cine Utopie, ein Traum". („ieder van zijn ideeën, ieder van zijn probeersel en was een utopie, een droom."). Als men Rusland technisch bekijkt in 1936, zit er hier ongetwijfeld voel waars in, doch in dit groote rijk is misschien iets subtiels tot stand ge komen wat in de toekomst kan blijken van oneindig grooter waarde te zijn dan liet slagen der tech niek alleen. Dat viel mij op in die corridor terwijl ik zon peinsde over die petroleumlampjes. Mijn vrouw en dc veearts waren in de coupé gegaan. Zij waren ieder op eieen houtje naar een dokterderij geweest en hadden elkaar veel te vertellen. Ik keek naar mijn medereizigers. Aan 't volgende raampje stond een jonge moeder, met haar kind je, kennelijk weer in verwachting. Ze keek zoo gelukkig en rustig naar bui ten. Toen was ik er Zoo had ik er a! vele in Moskou gezien en op de kol choz. Ik zou Rusland willen noemen het. land der gelukkige moeders in ver wachting, in verwachting op geluk tot 't einde voor een nieuw leven. Dit sub tiele, wat men overal voelt in Rusland, iii-t te schetsen is mij niet mogelijk. Men speurt 't evenwel overal en daarom is mij eigenlijk zoo onbegrijpelijk de snoe verij over de Russische techniek. In Rusland is er veel gebeurd van voorbeeldig belang. Men heeft er 't kind „i e d e r" kind, het meisje, dc vrouw, den zwakke, den oude, een volle plaats ingeruimd. Daar kan Rusland zich rustig vergelijken met Amerika en met eere. Zelfs menig goedbetaald ambtenaar van een armbestuur el ders zou in Rusland een lesje kun nen krijgen in.menschclijkheid van die soms onmenschelijke Russen. Ik zei U immers reeds dat Rusland het. rijk der tegenstrijdigheden is. Een Russin stootte mij wakker uit mijn overpeinzingen en vroeg of mijn vrouw niet liever bij haar en haar vrouwelijke reisgenooten wilde slapen, 't Was lief, doch mijn vrouw bleef liever bij haar Hollanders en we babbelden tot laat. Ik bad wat bonte bloemen, kleine dahlia's weten te koo- pen van een Russinnetje met een co quet kleurig hoofddoekje en dit ver- vroolijk'tc ons compartiment. De veearts TYPISCHE SPITSE TOREN* \an het Admiraliteitsgebouw te Leningrad. bad glazen en limonade bemachtigd, 't Was gezellig. Dc veearts vertelde van een dierenkundige kliniek (ik vergeet die doktersnamen steeds), 't Was er puik in orde. Alleen hadden ze hem on gehoorde aantallen veeartsen genoemd, die Rusland reeds had. De grootere la boratoria,- op ieder gebied, in Rusland schijnen wel in orde te zijn, als men daarover hoort van lieden die deze heb ben bezocht. Soms is er twijfel bij de bezoekers of er wol voldoende ontwik kelde Russen zijn om al die apparaten met vrucht te gebruiken. Zoo vroeg ook onze veearts of al die genoemde vee artsen nu wel veeartsen waren als in onzen zin, of hier niet waren ingefeld keurmeesters en zulken. Onze veearts, Dr. B. was de eerste buitenlandsche dierenarts geweest die deze Russische kliniek had bezocht en op zijn Russisch maakte men daar een protocol van op wat hij onderteekende. Zoo prijkt zijn naam nu in het gouden boek naast vele roemruchte namen die zullen voort leven in de geschiedenis van de zen tijd. Zij hadden hem ook nog een introductie gegeven voor de hoogste autoriteiten op zijn gebied die hun inrichtingen in Leningrad hadden. De Russen doen zeker niet ge heimzinnig. Mijn vrouw had ook heel wat Ie vertellen en 't schijnt mij het juiste haar notities over dien Woens dag. 29 Juli, woordelijk weer te geven: „Eerst naar een gebouw van den bur gerlijken stand zouden wij zeggen. Hier werd een paar geregistreerd. In dc ka mer stonden hier en daar enkele kwij nende bloemen. Achter een klein bu reau een juffrouw. Daarvoor een paar Hij met een mooie, nieuwe fluvveelen blouse. Zij in een oud bloesje. Tiaar ge zicht stond ontroerd en een beetje be schaamd Beiden lieten een vuil papier tje zien Daarna geschrijf en eenige in formatie in een ander vertrek van de regisfreerende dame. 't Bruidspaar moest bewijzen dat ze niet getrouwd nog zijn." „Daarna hebben we een weeshuis ge zien voor kinderen van 03 jaar. 't Zag er ruim en helder uil.'De hoofddokteres leidde ons rond Ze sprak Duitsch Ik zag er ruime slaapzalen speelzalen, wiegezaalt jes. Alles heel eenvoudig maar wel voldoende. Een badkamer polikliniek en behandelingskamer. De (grootere) kleintjes waren alle naar 't land. De kleintjes van een jaar in den tuin. waar ze op kleine bankjes zaten." (Noot van mij: Ik was er 's morgens een paar minuten geweest en kreeg een sterk positieven indruk, 't Huis leek mij een oud patriciërshuis, met mooie trappen, ruime kamers, heldere parket vloeren, lieve zustertjes met spelende gelukkige kleinen en ook zag ik een stel te samen op potjes). Nu laat ik mijn vrouw weer vervolgen. ,,'s Middags ging ik alleen met Dr. G. (uit Holland) naar de kinderstad in het Park for Culture and Rest. De vrou wen kunnen in deze afdecling hun kin deren brengen en 's avonds komen ha len. Ze krijgen er aparte kleeren aan en worden door dokter gecontroleerd. Er zijn groote speelruimten voor de kleintjes, een vertolzaal, een tuin met grooten houten spoortrein. Dan bijzon dere speelruimten: een om radio in el kaar te zetten, een met een groote hoe veelheid meccanodoozen. Een jongen geeft de meccanos uit en registreert ze. Ze hadden een heel lange spoorbaan gebouwd ïhet, een brug en een locomo tief. Dan was er een kamer waar de jongens met een ouderen man rond een electrisch kunstmatig kampvuur zaten. De man legde vliegmachines uit. Dan zag ik een kamer waar klciwerk verricht werd, ieder aan een hoog ta feltje, zoodat ze elkaar niet sloren. Mej. G. spreekt uitstekend Russisch. Ze heeft Fransch en Duitsch gestudeerd. Ze heeft langen lijd in Moskou zelfs niet alleen een kamer gehad." Dat laatste is kenschetsend voor Rus land. Ik weet van Nederlanders die daar in heel hooge posities zijn, tot directeur van Spoorwegen toe en die menschen moeten zich daar behelpen als ieder ander. Dit geldt ook voor de hoogere ambtenaren, want de „verant woordelijken" wonen daar op dat Mos- kwa-eiland wel in een groot modern blok, doch veel ruimte is ieder ook niet toegemeten. Men kan zeker Moskou niet verlaten met de idee dat de hoo ge ren het cr daar nu eens van nemen. Hun wijze van leven schijnt mij zelfs zoo sober dat ik vermoed dat er tien tallen millioenen in Rusland zijn, die langs hun weg nu juist niet op eigen houtje het geluk zouden gaan zoeken, als men hen vrij liet. Dc Russische lei ding doet mij denken aan vastberaden haastige herders die met bun bonden hun kudden over verre vlakten voeren, steeds voort, des zomers en in de barre jaargetijden. Hun haast deed hun niet achten hel waarschuwend instinct der dieren, nis waarvan een Eskimo zoo aardig verhaalt. Deze Eskimo herder moest langs 't noordelijk halfrond een enorme kudde rendieren verplaatsen onder zeer moeielijke omstandigheden. Hij nam er den tijd voor, drie jaar. De kudde kwam blakend aan. Hij bereikte zijn doel met veel meer beosten dan waarmede hij begonnen was. Een goed marxist zal dev.e „fabel" wel in dc huishoudelijke laai der economie kun nen omzetten. De Russische herders hebben door dure ervaring veel geleerd. Hun nieuwe grondwet, die in I najaar in behandeling komt, hun nieuwe Mo del Regels voor den Landbouw, alles wijst 't er op, dat men voornemens is meer rekening te gaan houden met het instinct der kudde. Dat in Rusland de kudde op stap moest, dat er daar in Leningrad revo lutie moest komen, dat vertellen dui zenden dingen in die groote havenplaats op de Newa-delta eilanden, 's Morgens ongeveer 11 uur kwamen wc daar aan en stonden eenige minuten later reeds voor het station, op „Het plein van den opstand." Op dat plein kwam mijn ge moed dadelijk in verzet door een groot ruiterstandbeeld van vöör de revolutie. Ik wist niet wie die ruiter was, doch wel begreep ik dat de beeldhouwer hier in rake trekken had neergezet een uit beelding van de absolute macht, bet brute alles vertrappende, gecombineerd met de smorende slapheid, in al _zijn ioome zwaarte. Dat beeld van Czar Alexander de Derde is nu gesierd met een revolutionair opschrift: „Zooals hij dit paard knechtte, zoo deed hij 't zijn volk." Dit beeld voelt ook de vreemde ling aan als gen provocatie en zoo is er veel uitdagends in Leningrad wat duidelijk maakt dat dit getrapte volk zoo spontaan zijn technischen droom er gevolgd is. I-Iij kon ze niet fouter voe ren, dan ze gevoerd werden. Wij West- Europeeërs mogen dit niet vergeten. Heel Petersburg en het Czarcndorp op 30 K.M. afstand staat daar als een stille geweldige aanklacht tegen de autocratie van vóór 1917. Leningrad ligt daar evenwel ook als een nog fel lere aanklacht legen bet regiem van heden, een aanklacht nog stiller, nog vlijmendcr. Hierover later. Een bus der In tourist bracht ons langs dc 25 October Avenue, de vroe gere wereldberoemde Ncwski Prospect, naar het Europa Hotel. De Newski Prospect is een straat vol historie. In zijn totale lengte 5 K M) is 't een aaneenrijging van winkels, banken, paleizen, kerken en cathedra- Icn. Hieraan ligt de machtige Kazan Cathedraal en "l oude Stadhuis, 't Eene einde voert naar het vroegere Alexan der-Newski klooster en aan de stads- kant ligt 't geweldige admiraliteitsge bouw in 't verschiet niet een zeer scher pe spitse toren. Fr zijn meer van die scherpe spitsen, geheel verguld, in Pe tersburg. Ze flitsen U tegen. Die op de- Peters en Paulsvesting domkerk, waar de Czarcn in begraven liggen. i« er een van 120 Meter hoog. doch maakt niet dien indruk door zijn dunne ielheid. Een ander soort monument wat steeds weer in Petersburg dc aandacht trekt zijn de ruiterstandbeelden. Ik noemde reeds dat van den derden Alexander en op den weg naar 't hotel passeert men DE VLIEGENZWAM Nu de wind niet meer uit den dro gen en kouden Oostelijken en Noord- Oostelijken hoek waait, maar uit de Westelijke richtingen meer mild en vochtig weer brengt, wordt het tijd, om weer eens te gaan genieten van de kleur- en vormènrijkdom der padde stoelen. Zeker, tengevolge van den natten zomer, hebben wij in Juli cn Augustus reeds een vleug van de bij uitstek bij de herfst behoorende flora kunnen waarnemen, maar hel langdurige dro ge en .zonnige weer in September en de eerste helft van October had den groei der zwammen zoo goed als stop gezet. Maar nu de Amerikaansche eiken zich in een rooden gloed èn de berken zich in een gouden bladtooi hebben gezet, breekt het hoogtepunt der kleurenweelde van den stervenden zomer aan, wanneer de vliegenzwam- men bij dozijnen hun glanzènd roode, wit gespikkelde hoeden uit dèfi bosch bodem omhoog steken. Er zijn maar weinig paddestoelen, die door vorm en kleur een dergelijk fraai uiterlijk hebben verkregen. Het is alsof op dc scharlaken of oran- je-roode huid van de soms 20 c M. groote zwam de refcten van het om hulsel (velum), waarin de jonge pad destoel was omsloten, er als plakjes of schubben zijn opgelegd, teneinde de schoonheid van deze meest opval lende en bekende vèrschijning te willen verhoogen. Het behoeft geen betoog, dat de witte, dicht op elkaar staande plaat jes, die geheel vrij van den steel staan, de breede witte of roomkleuri ge afhangende manchet, die een over blijfsel is van het vlies dat de plaat jes heeft beschermd en de witte tot 20 c.M. hooge steel, die van onderen voorzien is van een grooten bolron den knol, welke van boven nog ver dikt is door schubbige of vlokkige randen van het overgebleven deel van het omhulsel, waaruit de paddestoel zich door groei heeft gewerkt, de schoonheid niet het minst bevorderen. Gelukkig wordt de Vliegenzwam hier niet gegeten. Niet om den smaak, maar om het in de zwam aanwezige vergif muscarine; van daar den weten- schappelijken naam muscaria. Het is ook niet prettig om spveekselovervloed en misselijkheid te krijgen en sterk te gaan braken cn te zweetcn, maar ook het vervallen in een hevige agitatie, in een vroolijke dronkenschap, in duizeligheid, in verdooving of in een zwaren slaap is nu niet bepaald aan trekkelijk. Deze laatste verschijnselen wijzen er op, dat er in de Vliegen zwam ook een atropine-achtige stof aanwezig moet zijn. De aan de zwam gegeven naam bewijst dat zij vaak gebruikt werd om vliegen te dooden. Toch is de giftigheid zeer wisselend. Ontdaan van de roode huid heeft men de Vliegenzwam dikwijls genuttigd, zonder hiervan nadeelige gevolgen te ondervinden. Er schijnen nog variëteiten voor te komen. De schoonste is wel Regalis, die veel grooter is dan de anderen en wier hoed prachtig donkerrood bruin is. Deze groeit vooral in beuken- bosschen, zoodat men ze veel kan aantreffen in de prachtige béuken- bosschen, waarlusschen zich het fiets pad slingert naar de loopgraven op de Leusdensche heide. Umbrina, de olijfbruine met geelachtige schubben bezette Vliegenzwam kan men dik wijls vinden in de dcnnenbosschen rechts van de Kennel en de citroen gele Formosa steekt prachtig af tegen de blanke stammen van de berken op den Berg. van de berkensingels langs de Doornscheweg en vooral van de Treek. VIR1DIS. er vier kleinere op de Anitschkovvbrug over dc Pontanlcaririvier. Ieder der beel den is een paard worstelend met een man, Alexander de Groote van Mace donië die zijn ros Bucephalus temt. La- Ier zagen we nog moer ruiterstandbeel den. waarvan mij wel het mooiste lijkt t steigerende ros van den sober leven den revolutionair Peter dc Groote, bet- welk een slang vertrapt. Peter dc Groo te liet in 1718 zijn zoon Alexis, die bet met zijn politiek niet eens was, ter dood veroordeel er In 1762 volgde Cathcrina een tweede Czar Peter op, haar man, met wien zij in vijandschap leefde cn die slechts 6 maanden regeerde en die naar vermoeden gewurgd is door een der Qrlows te Ropsha. bij St. Peters- burg. Zij leefde tot 1796, meen ik. en werd opgevolgd door haar zoon Paul. die in 1801 vermoord werd. Vermeld ik dan nog dat een Alexan der in 1881 te Petersburg door een bandgranaat werd opgeblazen, dat er een kroonprins moet geweest zijn die zijn vader om bals bracht, breng ik L dan nog fn herinnering dat naast ^\elc kleine opstanden, die van 1825. 1905 en 1917 een bloedig verloon hadden, dal bet laatste Czarenhuishoudcn geheel uitgeroeid is géwordén, dan beeft U ongeveer bel Middeièeuwsche beeld van Amersfoortsche Huisartsen- Vcreeniging Zondag hebben dienst do volgende burgergencesheeren Tine Hoornstra, Snouckaertlaan 8; tel. 2012. Hendriks, Berkenweg 25; tel. 1384. Plomp, RegCntesselaan 15; tel. 1359. Vèn de overige genecsheeren heeft dienst dr. Stok, Vcrméerstraat 148; tel. 1530. Zondag en de geheele weck 's nachts beeft dienst de apotheek Jos Haan, Jiiliailaplein 13; tel. 1150. Zondag hebben dienst de vroedvrou wen Mej. Verhhout, Soesterweg 232. Mej. v. d. Griont, Breestraat 8b; tel. 189. even 2 eeuwen Petersburgsche geschie denis tot in 't beden. In dit licht bèzien worden ook meer verklaarbaar de ra dicale oplossingen van conflicten in het Rusland van vandaag, die ons zoo tegenstaan. Geschiedkundig blijven de leiders in Rusland consequent; ook in soberheid is de Groote Peter ben bet voorbeeld. Hij stichtte een nieuw Rijk. Zij volgen hem. De bus deponeerde ons in Europa hotel, vlak bij de 25 October Avenue en daitr stegen we langs machtige breede marmeren trappen naar de eerste ver dieping. liepen- langs een schitterende recreatiezaal, langs breede lange, zeer lange corridors. Dominee, zijn vrouw, mijn vrouw en ik werden geïnstalleerd in drie groote kamers, rijk gemeubi leerd, met een aparte gang, groote bad kamer en toilet, een groot afgesloten appartement met een eigen vorstelijke trap direct naar buiten vanaf onze „voordeur." Alleen de voordeur van dit luxueuse appartement kon met oen ,,s 1 e u t e 1" worden afgesloten, waarmee ik slechts wil aanduiden dat dit hotel ook gediend had ter accomo date van menschen met ongelimiteer de middelen. De ruime eetzalen op de bovenste verdieping, de danszaal, dc heerlijke verandas en daktuinen, alles wees op eertijds groote weelde. Daar gingen we eten om klaar te zijn 's mid dags voor den grooten tour. (Wordt vervolgd). Alle rechten voorbehouden. Had men maar naar Mussolini geluisterd, verklaart Ciano ROME, 16 Oct. (Stefani). In een te Milaan gehouden rede verklaarde de minister van buitenlandsche zaken, Ciano. dat (al van ernstige Europeesche problemen reeds lang zouden zijn opge lost. indien Europa deze moedig in be handeling bad genomen op den grond slag van de door Mussolini aangege ven lijnen, waarbij de minister blijk baar doelde op de door Mussolini ge dane voorstellen tol ontwapening cn samenwerking tusscbcn de West-Euro- peesche mogendheden. Nu Europa, al dus vervolgde Ciano. aan deze voor stellen. die den vrede waarborgden, geen uitvoering beeft gegeven, zijn mi litaire bondgenootschappen gesloten, die spanning en gevaar voor oorlog scheppen. Lansbury1s oordeel Georges Lansbury. de vroegere lei der der Labour-óppositie in bet Engel sche lagórhuis, die korten tijd geleden van een tournee door de Vereenigde Staten is teruggekeerd en onlangs een bezoek heeft gébracht aan de voor naamste Europeesche hoofdsteden, beeft op een 1e Londen gehouden bij eenkomst verklaard, dat iedereen, niet Dit numxer bestaat uit 4 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD. op andere pagina's siansn'r.l its Gemeentc-bcgrooting '1937 (Tweede Blad peg. 1). Opening bazar Ned. Padvintlersgildo. (Tweede Blad pag 2). SPORT Het tweede lustrum der Pedaalricl- ders. (Tweede Blad pag 3). Welke club wint er morgen? (Tweede Blad pag. 3). Weerverwachting Medegedeeld door bet K.N.M.I. te De Bilt. Krachtige, later afnemende, W. lot W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, later opklarend, tijdelijk regen, later wellicht iets kouder. Hoogste barometerstand 770.7 te Lyon cn Touloiiesc. Laagste 736.0 tc Tbors'havn. LANGESTRAAT 49. TEL. 190 Wij hebben nog enkele mooio exem plaren voor de oude lage prijs. Kom spoedig anders zijn ze wog. wien bij den Europeescben toestand beeft besproken, als zijn overtuiging beeft uitgesproken, dat slechts een we re ld vredesconferentie den tcgenwoor- fligcn toestand zou kunnen redden. In bet belang van dc wereld, aldn« Lansbury, moeten de voornaamste staatslieden bijeenkomen om zoo moge lijk rle groote lijnen uit te werken, waarlangs dc territoriale en oeconomi- schc kwesties zouden kunnen worden geregeld. EXAMEN STAATSINRICHTING M.O. 's-GR AVENIIAGE, 16 October. Geëxamineerd 4 candidal en. Geslaagd B Cornet, Haarlem en L. van Eckeren Maasbommel. Afgewezen 2. KISTJE MET DUIZEND GULDI&J VERDWENEN ALMELO, 16 October. Bij rfe poli tie is door zekere II. D., wonende in dc Wondestraa' alhier, aangifte gedaan flat uit een kistje te zijnen huize, circï duizend gulden is gestolen, liet betreft bier geld. dat D. voor anderen in be waring zou hebben gehad. Op het kistje werden geen sporen van braak gevonden. Ill Damesen Kinderconfectie Arnh. weg 26 llll

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1