DE EEMLANDEQ REGEERINGSTROEPEN IN HET OFFENSIEF Is Portugal HOOGTEPUNT RIVALITEIT 4000 onschuldig? e LUYCX Vrijdag 30 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 105 Tot dusver zijn de gevechten in hun voordeel verloopen VAN DEN KRIJG NIET-INMENGING HET BESTE STILLE ZUIDZEE WRAK IN ZEE BIJ CASTRICUM Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN 1 MAISON VALK s 5 uur 3 min. STOFFEN- en MODEHUIS Bórken crepe ZEER SOMBERE voorspelling AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maand 0.65; per Weck met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer eikc regel meer'f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummer extra f C.05 istermorgen hebben de regeeringstroepen het groote offensief ingezet, dat men reeds eenige dagen vers wachtte. De eerste resultaten van dezen aanval zijn ge» heel in het voordeel der republikeinen, daar de miliciens na hevigen strijd de stellingen Torrejon de Ia Calzada, Torrejon de Velasco en Sesena hebben heroverd, d.w.z. drie punten aan het front ten Z. en Z.O. van Madrid, vanwaar het grootste gevaar dreigde. De berichten van het front zijn overigens nog onduide» lijk. De regeeringstroepen zetlen hardnekkig het offensief voort. Te Madrid is men er zich van bewust thans het hoogtepunt van den burgeroorlog te beleven. HEVIGE GEVECHTEN Kolonel Villalba zou intus» schen Huesca zijn bin» nengerukt Oproep tot de bevolking Radio»SeviIla heeft omgeroepen 'dat te Soria aan het Guadaljara» front een buitengewoon hevig ge» vecht is geleverd, waarbij een honderdtal regeeringsaanhangers den dood vond. Tegen het einde van het gevecht werd een esca» 'dron, dat de achterhoede der re» 'geeringstroepen vormde, en den aftocht dekte, op de vlucht ge» dreven. De operaties aan het centrale front zijn geëindigd met de bezet» ting van den weg GrinonTor» rejon. Volgens (e Barcelona ontvangen be richten zonden de troepen van kolonel iVillalba, die in den sector van Huesca opereeren. er in ceslaand zijn de stad binnen te rukken en daar o.m. liet pe- homv van den civielen pouverncur te bezetten. Met onpeduld verwacht men hier thans een officieel communique over dit feit. dat qroote voldoening ■gewekt heeft. Dagorder van Largo Caballero De commandanten van gevecht s- eenl>eden der regcering hebben gisteren voor hun troepen een dagorder voorge lezen. welke onderteekend is door Lar go Caballero en den volgenden inhoud heeft. „Aan alle strijdkrachten van het centrale leger. De fascistische bonden hebben tengevolge van hun moeizamen opmarsch naar Madrid hun energie verloren en hun krachten uitgeput. Het uur is dus gekomen hun een doo- delijkcn slag toe te brengen. Terwijl de verraders doodbloeden en hun gevechtsdoelmatigheid verliezen, hebben onze troepen een grooteren sa menhang verworven en zien zij hun gelederen aangroeien. Onze aanvallende kracht wordt steeds groot er. Op het oogenblik hebben wij einde lijk een geweldige gemechaniseerde be wapening tot onze beschikking. Wij hebben tanks en een machtig vliegwa- pen. Tanks en vliegtuigen zijn onont beerlijke wapenen voor het verslaan van den vijand, maar zijn niet vol doende voor een zegevierend offensief. Deze gemechaniseerde krachten moe ten gevolgd worden door de infanterie. Na de voorbereiding door de lucht strijdkrachten moeten de doelstellingen door u bereikt worden na krachtige in- fanterie-aanvallen Gij moofft nooit een eenmaal heroverde stelling weer af staan. De infanterie moet alles vernietigen wat zal overblijven van de opstandiee colonnes, teneinde zich meester te ma ken van hun wapenen. Vandaag. 29 October, bij het aanhre ken van den dag zullen onze artille rie en panfsertreinen het vuur op den vijand openen. Onmiddellijk daarop zullen onze luchtstrijdkrachten verschijnen, hom men werpen en den vijand met mitrail- leurvuur najagen Na den luchtaanval zullen tanks zich op den vijand wel pen op de meest kwetsbare zijde en paniek zaaien in zijn gelederen. Dan zal het uur komen voor alle strijders om van hun commandanten het bevel tot het offensief te ontvangen zich vyrig in den strijd te werpen, den Largo Caballero vijand aan te vallen en hem te ver nietigen." Voorts hebben gistermorgen een aan tal regeeringsvliegtuigen boven Madrid roode ballons uitgeworpen die op enke le meters boven den grond strooibil jetten verspreidden, waarin de bevol king opgeroepen werd vrijwillig dienst te noemen voor den grootcn slag om Madrid. Vliegtuigen uit Polen? Het Poolsche blad Robotnik schrijft, dat een vertegenwoordiger van de Spaansche nationalisten majoor Ro man Quebracho, op het oogenblik in Polen vertoeft, waar hij tracht 25 vlieg tuigen te koopen. Het blad hoopt, dat Polen, welk land de non-interventie- overeenkomst heeft geteekend. iedere transactie zal weigeren. Italiaansche sieun De Russische bladen berichten uit Parijs, dat de Ialiaansche vice-minis ter van luchtvaart, generaal Valle. de zer dagen de vliegvelden Ciamplino, Centocello, Quidonia en andere heeft bezocht om vrijwilligers te werven, welke de Italiaansche regeering met „bijzondere missie" naar Spanje wil zenden. De voorwaarden voor dienst- nemen waren 20.000 lire reiskosten maandelijksche gage van 8000 lire, verhooging in rang na terugkeer uit Spanje en een levensverzekering van 100.000 lire voor iederen officier. Een keus werd gemaakt uit de beste offi eieren en het technisch personeel. De uitverkorenen werden naar Genua ge zonden. vanwaar zij naar Spanje gaan. Een Italiaansch vlieger, die kort ge leden naar Mallorca is gezonden, heeft zijn familie medegedeeld, dat daar geen brandstof is voor de toestellen en dat de bemanning bijna honger lijdt. Gage wordt sedert een maand niet uitbe taald en alle beloften, welke hun in Italië zijn gedaan, zijn bedrog. Aangezien de Duitsche fascisten op Mallorca beter verzorgd worden dan de Italianen, komen herhaaldelijk on geregeldheden tusschen beide groepen Slechts 7000 manschap pen in Madrid? Radio-Sevilla deelt mede, dat ge vangen genomen regeeringsaanhangers verklaard zouden hebben, dat het com mando te Madrid slechts over 7000 manschappen zou beschikken. De recht sclie strijdkrachten hebben het vlieg veld Madrid gebombardeerd. De recht- sche troepen staan op 12' kilometer van Getafe. Het dorp Ciempozuelos, dat door de troepen van Franco bezet is, was geheel verlaten. Radio-Jcrez heeft gemeld, dat de Portugeesche regeering een nota naar Burgos heeft gezonden, waarin Franco als hoofd der Spaansche regeering er kend zou zijn. Volgens de laatste be richten zijn de strijdkrachten van Fran co tot dicht bij het Escoriaal en Aran- juez doorgedrongen. Verrassende zege der regeering Om tien uur gisteravond heeft het ministerie van oorlog mede gedeeld, dat de regeeringstroepen aan het front bij de Taag een ver» rassende aanval op de rechtschen hebben ondernomen. De regee» ringstroepen hebben belangrijke terreinwinst behaald en door den verrassenden aanval hun tegen» standers genoopt in allerijl ver» sterking van artilleristen en Ma» rokkaansche cavallerie te vragen. De regeeringscolonnes hebben reeds de dorpen Sesena, Toreon de Velasco en Torrejon de la Calzada bezet. Het offensief gaat voort en de operaties hebben een zeer bevredigend verloop. Vol» gens latere berichten werden nog meer dorpen bezet. Ook uit Asturië zijn zeer gun; stige berichten ontvangen. De regeeringstroepen zetten in de buurt van Oviedo hun opmarsch voort. Zij hebben den rechtschen enorme verliezen berokkend en een belangrijke hoeveelheid oor» logsmateriaal buitgemaakt. Lagerhuis bespreekt den Spaanschen burger» oorlog Verklaringen van Eden LONDEN, 20 October. (Reater-A.N.P.) De minister van builcnlandschc za ken, Eden, heeft de debatten in het Lagerhuis over den Spaanschen bur geroorlog geopend met een verklaring, waarin hij een historisch overzicht gaf van den toestand sedert het uit breken van den opstand. Het gerucht, zoo zeide Eden. dat de Fransche regeering het initiatief zou hebben genomen tot de niet-inmenging onder krachtigen druk van Brilsche zijde is van lederen grond ontbloot. Wat de Russische beschuldigingen aan het adres van Portugal belieft, verklaarde spr., dat men over geen en kele inlichting beschikte, die deze be schuldigingen zou kunnen steunen, de niet-inmengingscommissie heeft geen enkele Russische beschuldiging kun nen ondersteunen. De niet-interventie froliliek is het best geschikt den vrede in Europa te hand haven en heeft niet geheel tegen de Spaansche regcering gefunctionneerd, zooals sommigen aanvoeren. Voortgaande zette Eden u,teen, dat de Engelsche regeering nauw contact zal blijven houden met de Fransche en hoopt, dat gezamenlijk besluiten geno men zullen worden, aangezien de twee democratische regeeringen een bijzon der verantwoordelijke rol te spelen hebben. Tegenover de niet inmenging ^taat als eenige andere keuze toe te staan, dat aan beide partijen wapens geleverd worden. De Britsche regeering is van mee Eden ning, dat dit lot verwarring, interna tionale verwijten en misschien tol oor log zou kunnen leiden. Voor zoon er de Engelsche regeering betreft, zij blijft haar politiek trouw. Algemeen wordt toegegeven, dat dit het middel is, waarmede men hoopt de oorlogsgeva ren te beperken, het is een geimpiovi- seerd ijzeren scherm. Namens de arbeidersoppositie voerde Greenwood het woord. Hij handhaafde de opvatting, dat de Spaansche opstand een samenzwering was, die zorgvuldig was voorbereid en door buitcnlandsche mogendheden ge holpen was. liet gaat hier niet om een strijd tusschen het fascisme on het communisme. De niet inmengingsover eenkomst is ernstig geschonden en de opstandelingen hebben meer wapenen kunnen krijgen dan de Spaansche re geering. Spr. verwondert er zich over, dat de regeering hier het zwijgen toe doet. Met klem wijst het de Spaan» sche beschuldigingen van de hand Lissabon gewaagt van een lastercampagne LONDEN, 29 Oct. (Reuter). De Por tugeesche ambassade heeft den tekst gepubliceerd van de door de regeering van Lissabon aan lord Plv mouth over handigde nota. Het stuk wijst .llereerst op het feit, dat de klachten der regee ring van Madrid niet van bewijzen ver gezeld gaan. Verder is de Portugeesche regeering van meening, dat de commissie, door deze klachten te behandelen en na te gaan, geheel alsof zij in overeenstem ming waren met de feitein, is afgewe ken van den regel van de te votgen pro cedure. die zij zich gesteld had. Een dergelijke afwijking geeft de Portugee sche regeering het recht zich op elk oogenblik, dat haar geschikt voorkomt, uit de commissie terug te trekken. Vervolgens somt de nota de beschul digingen van Madricl op: ten eerste het verleenen van doorvoerfacilitciten aan nationalisten op Spaansch grondgebied; ten tweede het ontladen van wapenen door het s.s. Kamerun, welke wapenen vervolgens langs den Nveg naar Badajoz en Salamanca werden vervoerd; ten derde het overleveren van Spaansche vluchtelingen aan den vijand te Bada joz; ten vierde de iiiterneering en slechte behandeling van andere Spaan sche vluchtelingen. In antwoord op deze beschuldiging merkt de Portugeesche regcering op, dat de heide laatste niet tot de bevoegd heden van de commissie bchooren. De beide eerste dateeren van voor de ou- derteekening van het non-interventie verdrag door Portugal. Toch wenscht Portugal deze te weerleggen, om een einde te maken aan de lastercampagne, waaraan het is blootgesteld. Wat betreft de eerste beschuldiging, is het juist dat drie vliegtuigen op Spaansch gebied geland zijn. Twee kon- den weder vertrekken (zij waren niet bewapend), doch het derde bad het lan dingsgestel gebroken. Bewapende vlieg tuigen, die op Portugecsch gebied land den, werden steeds in beslag genomen, zoo b.v. een vliegtuig der regeering. dat de zijde der nationalisten wilde kiezen. Het is juist, dat Portugal Spaanschen vluchtelingen een toevlucht heeft ver leend. Het deed dit evenals steeds, daarbij trachtend hen te doen genieten van de bescherming van een op orde en rechtvaardigheid gebaseerd regiem. In antwoord op de beschuldiging in zake het s.s. Kamerun verklaart de Portugeesche regeering. dat dit schip den 21sten Augustus te Lissabon is aan gekomen en denzelfden dag is vertrok ken met een lading, bestemd voor Ham burg. Komend van Gibraltar, een boven elke verdenking staande haven, heeft hef te Lissabon slechts petroleum uit geladen, doch geen tanks, granaten, bommen en vliegtuigen. Petroleum is geen verboden product. Beschuldigingen der bewijzen zon* Het stuk eindigt met een categori sche en verontwaardigde tegenspraak van de beschuldigingen met betrekking tot de beweerde uitlevering van ge vluchte regeeringsaanhangers, beschul digingen, die de regeering van Madrid, aldus de nota, heeft opgesteld, zonder deze te steunen met maar het minste feit, den minsten naam, of den minsten datum. Ook verwerpt het stuk de klacht van den Spaanschen ambassadeur te Lissa bon omtrent de verdwijning van den Spaanschen afgevaardigde Nicolas Paclo en den burgemeester van Bada joz, Madronero. Niets doet veronderstel len, dat Portugal in deze verdwijningen gemengd zou zijn. Een ingesteld onder zoek heeft niets dienaangaande aan het licht gebracht. Tenslotte wijst het stuk op de wet, dat wie beschuldigt, ook be wijzen moet. DE REXISTEN WEINIG STRIJDLUSTIG Interpellatie over de ge* beurtenissen van Zondag BRUSSEL. 29 October. (Havas-A.N.P De rexistischo interpellatie over het verbod der demonstratie van Zondag i.l. beeft geen aanleiding tot incidenten in de kamer gegeven. Men kreeg don indruk, dat de rexisten weinig strijd lustig waren nu hun leider niet was verschenen. Een communistische afgevaardigde stelde de vraag, welke maatregelen de rrgeering zou nemen om het gevaar van het rexisme te onderdrukken. Een der socialisten oefende felle critiek op hen, „die hun instructies uit Berlijn krijgen". Den Vlaamsch-Nationalisten Nverd bun samengaan met de rexisten verweten. De minister van binnenlandsche za ken. De Schrijver, antwoordde de vra gers en gaf een juridische rechtvaar diging van het verbod der rexistische IN DE Japan en de V.S. wenschcn uitbreiding van hun vlootbases Engelsche bemiddeling De onderhandelingen, die de \o- rige maand door de Britsche re- geering zijn geopend, inet de be doeling art. 19 van het vlootverdrag van Washington, dat de verster king van nieuwe vlootbases en do moderniseering van bestaande ba ses in het Verre Oosten verbiedt, te vernieuwen, hebben, naar de mari nemedewerker van de Daily Tele graph verneemt, nog niet tot eciiig concreet resultaat geleid. In Britsche marinekringen koestert men de vrees dat, indien de bedoelde bepaling in het verdrag, dat aan het eind van dit jaar afloopt, niet wordt vernieuwd, een gevaarlijke rivaliteit zou kunnen ontstaan tusschen de Verecnigde Staten en Japan in de ont wikkeling der vlootbases. Beide mo gendheden zouden bezwaar hebben te gen vernieuwing van ark. 19 in zijn huidigen vorm. De Britsche voorstel len schijnen bij Japan een lauwe ont vangst le hebben gevonden. Ofschoon nog geen officieel antwoord is binnen gekomen, meent men te weten, dat Ja pan de Bonin-eilanden, \manii Usjima, de Loetsjoeeilanden en Formosa niet in een eventueel nieuw accoord inzake de ontwikkeling der vlootbases opgenomen wil zien, aangezien deze vitale schakels zijn in den verdedigingsketen van dit land. Indien de Japanners dezen eisch handhaven, zouden de Verecnigde Sta ten zich vrijheid van handelen willen voorbehouden op het eiland Gu*»m en de Plulippijnen. Bij het vernemen van de houding van Japan heeft de Ameri- kaansche minister van marine, Swan- son, verklaard, dat „versterkingen moe ten worden beantwoord met verster kingen, en dat een bedreiging beant woord moet worden met een andere bedreiging". De ernst van den toestand, die ont staan zal indien men het accoord laat verloopen, wordt geïllustreerd door de commentaren in de Japansche pers, waaruit blijkt, dat bet aanleggen van nieuwe Amerikaansche vlootsteunpun- ten in bet Verre Oosten als een on vriendelijke daad zou worden be schouwd. De eenige Britsche basis, die onder het accoord valt, is Hongkong, waar sedert 1921 geen wijzigingen zijn aan gebracht. Indien echter Japan en de Vereenigde Staten besluiten tot uitbrci. ding hunner basisfaciliteiten, zal de toekomst van Hongkong opnieuw aan een onderzoek moeten worden onder worpen. Intusschen zou de Britsche regeering al hot mogelijke doen om de onderhan delingen te bespoedigen, teneinde ze zoo spoedig mogelijk tot een goed ein de te brengen. EGMON'D AAN ZEE. 20 October. - De van IJmuiden uil gevaren stoom trawler „Beatrice" van de reederij de Vem te IJmuiden, heeft op vier mijl west-ten noorden van Castricum een wrak aangetroffen. De kiel van het wrak steekt boven water uit en levert eenig gevaar voor de scheepvaart op. Thuiskomende vis- schersschcppn ^jjn van een en ander op de hoogte gesteld. Voorts is te Eg mond aan Zee een reddingsboei aan gespoeld, waarop de letters L. T. 2G3 Concord stor.den vermeld. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat er eenig verband tusschen deze twee waarnemingen besiaat. Uit de letters L.T. zou men kunnen opmaken, dat het hier een Engelsch bootje betreft uit de visschersplaats Lowestoft. De sleepboot „Nestor" van het bureau Wijsmuller is in den vooravond van IJmuiden uitgevaren, teneinde een on derzoek in te stellen. Morgenochtend zal ook de redding- noot van Egmond aan Zee erop uit gaan om nabij het wrak poolshoogte te nemen. De sleepboot „Nestor" is tegen negen uur onverrichterzake in de haven te ruggekeerd. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG Ee®®00S®ESE®®®ES®0®0®BEEB®0 DAMESHOEDEN 1 LANGESTRAAT 75 Ook voor oudere dames f zijn wij ruim gesorteerd |j E0EEESES00E00E00SE0S0S0E0®® op andere pagina's SI ADSKIF.L WS Oprichting afd. Amersfoort van de Verecniging voor Paedagogiek. (Tweede Blad, pag. 1). Rijwielhandelaren proleslcercn. (Tweede Blad. pag. 1). De Wiener Sangerknabcn in de Markthal. (Tweede Blad, pag. 1). Weerverwachting Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. Verwachting: Meest matige Zuidwestelijke tot Zuidelijke wind, nevelig tot zwaar be wolkt, waarschijnlijk eenige regen, aau vankei ijk zachter. Hoogste barometerstand 771.2 Tou louse: laagste barometerstand 732.6 Jan- VERDACHTE BRANDEN LONDEN, 29 Oct. (A.N.P.) In vijf dagen tijds is gisteren voor rle derde maal brand uilgebroken in een lucht haven, thans te Sywell, nabij Welling borough. Zaterdag zijn te Brooklamïs zeven vliegtuigen en Dinsdag te Wit ney, Oxfordshire, drie vliegtuigen door brand vernield. De politic acht bet niet uitgesloten, dat kwaadwilligheid in het spel is. demonstratie. Hij verklaarde, dat de regeering voortaan dergelijke demon straties noch aan links noch aan rechts zou toestaan. LANGESTRAAT 40 TEL. 190 95 breed I 1.65 en I 1.95 in velo moderne tinten. SJANGHAI, 29 Oct. (A.N.P.) In verband met de nieuwe eischen, die Japan aan China heeft gesteld, tot aanvaarding van de voorstellen van Tokio voor een algemeene regeling der ChineeschJapansche geschil len, hebben Chinecsche persoonlijk heden voorspeld, dat binnen con jaar, wellicht zelfs binnen een maand, wel eens een Aziatische oor log zou kunnen uitbreken. Leidende zakenlieden en fabrikanten in Japan zijn bezig met de vorming van een nationaal defensie-genootschap, dat voornemens is voor het leger en de vloot 165 millioen yen beschikbaar te stellen in drie jaarlijksche termijnen. Deze campagne zou opgezet zijn door de suikerfabrikanten van Formosa, waarna zij tot een nationale campagne is uitge groeid. Opnieuw heeft zich, naar het Japan sche agentschap Domei meldt, een anti- Japansch incident voorgedaan, ditmaal in de hoofdstad van de Chinees.chc pro vincie Sjansi Taijoean, waar een winkel van den Japanner Gitaro Tanaka is ge- plupderd door eenige tientallen Chinee- schc politieagenten, dio de Chineesche bedienden wegjoegen en Tanaka mede namen. De plaatselijke autoriteiten heb ben krachtig bij de Chineesche autori teiten geprotesteerd, terwijl met liet oog op de anti-Japansche stemming, die volgens bet Japansche agentschap in de provincies Sjansi en Socivoean hecrscht aan de Japansche onderdanen in het achterland do raad is gegeven, naar veiliger oorden te vertrekken. WERKPLAATSEN BEZET PARIJS, 29 October. (D.N.B.) In de fabrieken vanRenault te Billancourt is een staking uitgebroken. De arbeiders hebben de werkplaatsen bezet.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1