ENG ELAND'S ROL IN HET HUIDIGE EUROPA Vorstelijk huwelijk op 7 Januari DE EEMLANDEQ EEN BRITSCH PROGRAM WEERGALOOS SUCCES 1000 Belangrijkste Nieuws LUYCX ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland .rancc per pos' per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTO van 1—4 regels X 1.05 met inbegrip »au een oewi.snumtner elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel5 50 cent, elke regel meer 10 oent, driemaal plaatsen t 1.—Eewijsnummer extra f 0.05 Vrijdag 6 November 1936 Uitgave; VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 111 DEBATTEN IN HET LAGERHUIS Minister Eden acht den internationalen toestand vrij ernstig, doch gelooft niet dat een catastrophe onvermijdelijk is Engeland zal Duitschland niet omsingelen Goede indruk in Japan bit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN op aedlere pagina's 4 uur 50 min. STOFFEN- en MODEHUIS MAISON VALK AMERSFÖOR1SCH MGBLAD T\ E Engelsche minister van buitenlandsche zaken, Anthony U Eden, heeft gisteren in het Lagerhuis de debatten over de buitenlandsche politiek geopend met een uitvoerige rede. In deze rede heeft Eden het standpunt van de Engelsche regeering vol ledig uiteengezet. De toekomstige vrede van Europa zal volgens Eden voor een groot deel afhankelijk zijn van de rol, die Enge' land zal spelen. In het slot van zijn rede noemde Eden de volgende drie voor naamsie punten van het Britsche program: 1. Versterking van het gezag van den volkenbond, 2. Onderhandelingen over een Europeesche regeling, 3. Heruitrusting der Britsche strijdkrachten. TEN opzichte van den Volkenbond zeide Eden, dat de prin» cipes, die de bond voorstaat, tot dusver de beste beginselen zijn voor de leiding der internationale zaken. Wat de betrekkin» gen met Frankrijk en België betreft, zeide dc minister, dat deze steeds nauw en hartelijk zijn geweest. Over de verhouding met Duitschland verklaarde Eden, dat er in Duitschland herhaaldelijk verklaringen zijn a'gelegd over den wensch tot nauwere vriend» schap, doch twee voorwaarden zijn hieraan verbonden en wel dat een zoodanige vriendschap niet exclusief en gericht kan zijn tegen wie ook. In verband met de afgelegde monetaire verklaring der drie mogendheden zou Eden gaarne zien. indien Duitschland aan dat program deelnam. Naar aanleiding van de betrekkingen met Italië verklaarde Eden, dat er nooit een EngclschJtaliaanschc twist geweest is aangaande de poging van Engeland om zijn ver» plichtingen krachtens het volkenbondshandvest na te komen. Over dc Middellandsche Zee sprekende, zeide Eden nog, dat dc vrijheid van scheepvaart in deze wateren een vitaal belang is voor de landen van het Britsche gemeenebest. Deze zee vormt geen afkorting, maar de voornaamste verkeersader. De minister juich» te de verzekering van Mussolini toe dat Italië niet voornemens is dezen zeeweg te bedreigen of te verbreken. WIJ moeten ons allen levendig be- wust zijn van de angstige span ning in den huidigen internatio nalen toestand, zoo ving minister An thony Eden zijn rede aan. Het wordt vrijwel een algemeen gebruik verklarin gen over de internationale politiek af te leggen van een openbaar spreekge stoelte op een toon, die zeker niet be- heerscht is en voor zoo talrijk moge lijke vergaderingen. Eden is niet voor nemens dit gebruik na le volgen. Wel Is het wcnschelijk, dat het standpunt van de Britsche regeering en dat van het land volledig uiteengezet wordt. I-Ict is in zekere kringen mode, aldus vervolgde Eden, te spotten met den Volkenbond, maar wij hopen en zijn voornemens te bewij zen, dat deze spot ongerechtvaar digd is. Dc principes, die de volken bond voorstaat zijn de beste begin selen, die tot dusverre gevonden zijn. voor dc leiding der internatio nale zaken. Eenige landen declen deze opvatting niet, en zoolang zij dit niet zullen doen, kan de autoriteit van den volkenbond niet volledig zijn. hoewel zij wel volledig gemaakt zou kunnen worden. I-Iet is onze plicht den bond zoo belangrijk mogelijk te maken. Groot-Brittannie zal bij niemand ach terstaan in do verdediging van zijn wet tige belangen als natie en deze verdedi ging is in geenerlei opzicht gericht te gen de wettige belangen van welk an der land ook. Hervorming van den Volkenbond De Britsche voorstellen tot hervor ming van den volkenbond raken niet dc aan den hond ten grondslag liggende structuur. Het eerste doel is den bond in staat te stellen maatregelen te ne men op een zoo vroeg mogelijk oogen blik en het tweede doel de critick te be antwoorden. volgens welke de volken bond uitsluitend gewijd is aan de hand having van den stains quo. In het vol- kenbondshandvcst zelf is de onmoge lijkheid van een voor altijd handhaven Ë^gÜSËS Anthony Eden. van den status quo erkend en het staat aan de volkenbondscommissie dit aspect van de toekomstige volkenbondsppli- tiek te bestudeeren. V ijf mogendheden- conferentie Vervolgens een toespeling makende op de vooruitzichten der vijf mogend he den-conferentie zeide Eden, dat de op vattingen der vijf mogendheden ihans bekend en bestudeerd en vergeleken zijn Woensdag heeft de Britsche regee ring le dien aanzien verbinding gehad met de vier andere mogendheden. De tot dusverre gevoerde gedachten wisselingen hebben zekere belangrijke verschillen van mcening aan het licht gebracht, maar geen enkele is van ver rassenden aard en, ofschoon zij ontzag gelijk groot zijn, zijn zij niet onover komelijk. Binnen korten tijd, aldus spreker, be hoorden wij in staat te zijn ons nauw keurig rekenschap af te leggen van dc kansen op succes voor do conferentie Eden gaf de verzekering, dat al het DE BRAZILIAANSCHE ECONOMISCHE MISSIE, die een bezoek aan Ja pan bracht, bewonderde tijdens haar verblijf de kostbare historische bouw werken. Het gezelschap voor den om zijn schoonheid beroemden Kasuga- tempcl. den om succes te verzekeren en zeide dan: Wij beschouwen deze bijeenkomst als evenzeer in het belang der andere geïnteresseerde mogendheden als in ons eigen belang (applaus). Frankrijk en België Overgaande tot bespreking van de Britsche betrekkingen met do verschil lende buitenlandsche mogendheden be handelde Eden allereerst de betrekkin gen met Frankrijk, waarmede, naar hij verklaarde, do betrekkingen steeds nauw en hartelijk zijn geweest (ap plaus). Het zou moeilijk zijn zich een tijdperk in herinnering te brengen, waar zij beter waren. Misschien zoo vervolgde spreker is bet natuurlijk, dat in een verwarde wereld de twee groote democratische landen van West- Europa tot elkander zijn aangetrokken Er is echter niets exclusiefs in deze vriendschap van den kant van elk der beide rcgceringen. Wij hebben duidelijk te kennen geven, dat wij niet alleen be reid zijn, maar zelfs dat wij wenschen ons te verzekeren van de samenwerking der anderen. Wat ik van Frankrijk ge zegd heb, geldt evenzeer voor België. Wij hebben de verzekering ontvangen, dat België zich houdt aan zijn ver plichtingen. Beirekkingen met Duitschland Wat de betrekkingen met Duitsch land betreft, zeide spreker, dat er in Duitschland herhaaldelijk verkla ringen zijn afgelegd over den wensch tot nauwere vriendschap met Engeland. Deze wensch wordt door Engeland oprecht gedeeld. Er zijn echter twee voorwaarden on vermijdelijk verbonden aan iedere vriendschap, welke Groot-Brittan- nië zou kunnen aanbieden aan ieder land, of het nu Duitschland is of w-elk ander land ook en dat is, dat een zoodanige vriendschap niet exclusief kan zijn en niet gericht kan zijn tegen wie ook (toejuichin- gen). Ten aanzien van de neiging van Duitschland om Groot-Brittannie ver wijten te doen \oor de economische moeilijkheden, verklaarde spr. ener giek, dat Engeland deze leerstelling geen enkel oogenblik kan aanvaarden aangezien zij niet in overeenstemming is met de feiten. Het is spreker on mogelijk uitvoerig en in bijzonderheden uiteen te zetten in welke mate Groot- Brittannie getracht beeft met Duitsch land samen te werken sedert den oor log op economisch zoowel als financieel gebied. Het is echter een feit, aldus Éden, dat wij alleen aan Duitschland op de een of andere wijze bedragen bobben geleend, die bijna gelijkwaardig zijn aan bet bedrag, dat wij als herstel betalingen hebben ontvangen. Intus- schcn, nog veel belangrijker dan bet economische aspect is het centraio pro bleem, dat wij onder de oogen moeten zien, n.l. de mogendheid een grooter volume voor den wereldhandel tot stand te brengen, dat een verhooging van de Duitsche exporten zoowel als die van andere landen met zich mede zou brengen. In dit verband wilde Eden iets zeg gen o\er de kort geleden afgelegde monetaire verklaring der drie mogend heden. De samenwerking van andere landen, met. inbegrip van Duitschland is daarbij in bet bijzonder gevraagd, en. aldus spreker, wij zouden ons slechts gelukkig kunnen prijzen, wanneer Men meldt ons officieel uit den Haag, dat Prinses Juliana en Prins Bernhard op den zevenden Januari 1937 in het hu welijk zullen treden. Het Prinselijk Paar is voornemens op den negentienden December aan te teekenen. Het burgerlijk huwelijk zal ten stadhuize worden voltrok ken en de inzegening zal in de Groote Kerk geschieden. Het zal 7 Januari juist 58 jaar geleden zijn, dat wijlen Koning Willem III in het huwelijk trad met wijlen Koning in Emma. aan dit programma deel te nemen. Van onzen kant kan er geen sprake zijn van een omsingeling van Duitschland. Ualiaansche betrek kingen Aangaande Italië bracht Eden in hcrinneiing. dat de verslechtering in de betrekkingen te wijten is aan de poging van Engeland zijn verplichtin gen krachtens het volkenbondshand vest na te komen. Het is nooit een En gelsch-Italiaanschc twist geweest. Zoo lang dit feit niet in Italië als waar er kend wordt, zullen de betrekkingen tus- schcn beide landen onder een misver stand lijden. De door Mussolini geuite be wering, dat de Middellandsche Zee voor Groot-Brittannie eer een gemak is dan een vitaal belang, aldus Eden, geeft niet volledig dc Britsche belangen weer. Dc Middellandsche zee vormt geen afkorting, maar de voornaamsto verkeersader. Spr. be strijdt niet, dat voor Italië de Mid dellandsche zee het leven zelf is, maar beweert wel, dat dc vrijheid van scheepvaart in deze wateren eveneens een vitaal belang, in den ruimsten zin des woords, voor de landen van het Britsche gemeene best is. Engeland juicht de verzekering van Mussolini toe. dat Italic niet voorne mens is dezen zeeweg te bedreigen of te verbreken. Ook Engeland heeft derge lijke voornemens niet. „Wij hebben geen enkelen wensch tot dreigen of aanvallen te plegen op welk Italiaansch belang in de Middelandsche zee ook. Onder deze omstandigheden zou het mogelijk moeten zijn voor beide landen, naar onze meening, voort te gaan deze vitale belangen in de Mid dellandsche zee te handhaven, niet al leen zonder conflict, maar zelfs tot vve- derzijdsch voordeel. Het Verre Oosten Slechts kort beroerde Eden het Verre Oosten. In dit verband zeide bij. dat het hem verheugde te kunnen constateeron, dat laatstelijk aanwijzingen zijn verkre gen voor een duidelijke verbetering in de Chinecsch-Japanseho «panning. Slotbetoog ..Het beeld, dat ik voor u ontwor pen heb, aldus Eden tenslotte, toont, dat de internationale toestand vrij ernstig is. Persoonlijk geloof ik echter niet, dat een catastrophe onvermijdelijk is. Ik geloof, dat de toekomstige vrede van Europa voor een groot deel afhankelijk zal zijn van dc rol, die wij zullen spelen. Wij wenschen dc leiding tc nemen van de beweging ter verzekering van een krachtige en stabiele Europeesche regeling, maar wij zullen een dergelijke regeling niet tot stand brengen, noch zullen wij aan den volkenbond het ge zag kunnen hergeven, dat wij besloten hebben hem te geven, tenzij wij vast beraden staan tegenover onze doelein den 'en over wapenen beschikken. De drie voornaamste punten van het Britsche program zijn: ten eerste versterking van het gezag van den volkenbond, ten tweede on derhandelingen over een Europee sche regeling en ten derde heruit- De debatten Na deze redevoering van Eden kwam als eerste spreker het lid van de La- bouroppositie, Dalton, aan het woord. Spr. is van meening, dat in deze rede le veel gesproken wordt van het Locar- nopact voor West-Europa en tc weinig van geheel Europa. Men kan Polen, Tsjecho-Slovvakijc en Zuid-Slavië er niet buiten laten en zeker niet Rusland, evenals de volgende spreker, de liberaal Mander, betreurt spr. de woorden, die door den Duitschen ambassadeur, von Ribbentrop, uitgesproken zijn bij zijn aankomst in Engeland. Churchill stelt voor, dat de Middel landsche zeemogendheden een overeen komst sluiten, waarbij zij zich ver plichten de scheepvaartverbindingen van de mcde-ondertéëkenondè staten niet te hinderen. Wij moeten er, aldus Churchill, op bedacht, zijn den vrede en de vrijheid in de Middellandsche zee te verzeke ren en gezonde vriendschapsbetrekkin gen tusschen de groote Middellandsche zeemogendheden aanmoedigen. Ten aanzien van Sovjet-Rusland moet men volgens Churchill geduldig de ontwikkelingen in dit land afwach ten in de hoop. dat het een rol zal kun nen spelen voor dc handhaving van den algemeenen vrede. Vóór alles zullen wij al onze kracht en al onzen invloed moeten aanwenden orn den vol ken hond tc reconstrueeren en hem machtig genoeg maken om iederen cvcntueelen aanvaller eerbied in te boezemen. Blum uit zijn vreugde over de democratische zege in Amerika mogelijke in het werk gesteld zal wor-Duitschland het nuttig zou oordeelen rusting der Britsche strijdkrachten. NEW YORK, 6 November (Reutor). De definitieve uitslag van dc verkie zingen voor het Huis van Afgevaardig den en den Senaat is thans bekend. Dc Senaat is als volgt samengesteld: democraten, 17 republikeinen, 2 La bour leden, 1 progressist en 1 onafhan kelijke. Het Huis van Afgevaardigden tolt 334 democraten, 89 republikeinen, 7 progressisten en 5 leden van de La- bourpartij. Eenige honderden Amerikaansche bladen publiceeren een verklaring van den Franschcn minister-president Blum die deze beeft afgelegd tegenover den Parijschen correspondent van Associa ter Press. Blum zeide zeer verheugd te zijn over de herkiezing van Roosevelt, o.a. omdat, deze door dc geheele wereld zou wor den uitgelegd als een succes voor de democratie. Zij zal, aldus Blum, de geheele inter nationale democratie hoop en moed ge ven, omdat Roosevelt voor dc geheele wereld de incarnatie beteekent van bet ideaal \an rechtvaardigheid, dat alle vrije volken en democratische regeerin gen natsreven. Te Tokio werd de effectcnbcuis gis teren door de herverkiezing van Roo sevelt gunstig beinvloed. Verkoopor ders bleven uit en er kwamen tal van kooporders los, speciaal voor rubber- aandeclen, die alle een vol punt boo ger noteerden. In Japansche industricele (en han delskringen wordt de herverkiezing van Roosevelt niet vreugde 'begroet, daar men gelooft, dat de Amerikaan sche welvaart zal worden gesteund door bet handhaven der New Deal politiek, welke een stimulans betee kent voor den Japansch-Amerikaan schcn handel. ZEVENTAL MENSCHEN VERBRAND BELGRADO, 5 Nov. (A.N.P.) Te Gor- nia Sadaja in Bosnië is een brand, die ontstaan was in een voorraad hennep overgeslagen op een woonhuis, «i»t ge heel verwoest werd. Zeven menschen zijn in de vlammen omgekomen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG BINNENLAND De zaak-Onnes. (2e Blad, pag. 3). Assen's cause célèbre. (2e Blad, pag. 3). STADSNIEUWS Voordrachtavond voor den Amersf. Kunstkring. (2c Blad, pag. 1). Tooneelavond van kunstkring „Het Schouwspel." (2e Blad, pag. 1). Drs. Klaassen spreekt voor de dep. van Nijverheid en Handel en 't Nut. (2c Blad, pag. 1). W eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. tc De Bilt. Matige tot krachtige Z O. tot Z.-W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, later opklarend, tijde lijk regen, aanvankelijk weinig verandering ih temperatuur, la ter iets kouder. Hoogste barometerstand 762.3 te Wilna. Laagste 731.9 tc Blacksod. LANGESTRAAT 19 TEL. 190 MODERNE BONTSJAALS VOSSEN DAMESHOEDEN LANGESTRAAT 75 PARIJSCHE - WEENSCHE MODELLEN ARBEIDERS NAAR ETHIOPIË ROME, G November (Stefani) Van Januari 1935 tot 31 October 1936 zijn door bemiddeling van het commissari aat voor landverhuizing en kolonisatie 134.238 arbeiders naar de Italiaansche koloniën in Oost-Afrika vervoerd. Rekening houdend met hen, die na afloop van hun arbeidscontract zijn ge repatrieerd, bedraagt het aantal Itali aansche arbeiders, dal thans nog in Oost-Afrika vertoeft, 84.824, behalve de 12.000 soldaten, die in Abessinië heb ben gestreden en verzocht hebben in Afrika tet mogen blijven werken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1