DE KONINKLIJKE FAMILIE OP DE FIETS DOORGEDRONGEN TOT MADRID DE LEYTAX AARDIGE MOMENTEN TE SOESTDIJK 4000 EXEMPLAREN DE EEMLANDEE „N! IJMUIDEN IN DEN STORM voor groote afstanden PAT,KIS WERD BEZICHTIGD LUYCX Maandag 9 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 113 Koningin, Prinses en de beide Prinsen reden midden tusschen het publiek op den straatweg Ook een bezoek aan een villa langs den straatweg Witten deden Zaterdag hun intrede in de Spaansche hoofdstad GRIMMIGE STRIJD IN DE STRATEN Hevig luchtbombardement Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 op andere pagina's Weerverwachting 4 uur 45 min. STOFFEN- en MODEHUIS HANDSCHOENEN ARBEIDSONGEVAL OP KUNSTIJSBAAN ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per P wcek 'met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85» Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRkJS DER AOVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewi,snummef elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelj 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 [EEN," zei de man met het groene uniform en met de haneveeren op den hoed, die het paleis Soestdijk bewaakte, het spijt me, maar ik mag nie mand 1001016111" Wij hadden, eerlijk gezegd, niet anders verwacht, maar.men kan nu eenmaal nooit weten, en dus togen redacteur en fotograaf Zaterdagmiddag spoorslags naar Soestdijk, toen bekend werd dat de Koninklijke familie er vertoefde. En daar stonden we dan om drie uur (voor het paleis, dat terdege bewaakt (werd door het vaste personeel, door rijksveldwachters en de gemeentepolitie (van Baarn. Voor de hekken verdrong fcich een steeds talrijker publiek. Auto mobilisten, die toevallig langs kwamen, 'en oogenblikkclijk stopten, en ook veel )bewoners uit den omtrek. Gefascineerd blaarden allen naar den zwartgelakten (wagen, die zonder eenigen standaard of wimpel daar in de verte voor het paleis bordes geparkeerd stond. Men wist al, dat H.M. de Koningin, H. K.H. Prinses Juliana en de beide Prin sen Bernhard en Aschwin met dezen H.M. de Koningin begeeft zich per fiets weer naar het paleis wagen uit den Haag waren gekomen. Prins Bernhard aan het stuur. Men wist pok, dat een tapissière uit Apeldoorn vier fietsen had afgeleverd, en dat hot hooge Gezelschap op de fiets de paleis tuinen was ingegaan. Langzaam wandelen we langs het grimmige hek, dat den straatweg van het park scheidt. We staren naar de boschpaden, bedekt met een geel tapijt van bladeren onder de eeuwenoude goudbruine beuken en knoestige eiken Als de Koninklijke Familie daar nu eens aan kwam fietsen, wat een mooi plaatje zou dat worden Maar de bosschen van het domein zijn uitgestorven. Niets roert zich behal ve een schichtige eekhoorn, die bliksem snel over de bladeren stuift, cn dan zig zag een boom oprent. Weer terug naar den paleisingang Het aspect is nog ongewijzigd, alleen is het aantal belangstellenden verdubbeld. (Verlaten staat de auto nog voor het ter ras, en men kort zich den lijd met kans berekeningen: door welke uitgang zal de wagen komen, die aan den kant van Soest of van Baarn? Een laatste kans Een bekende figuur nadert op.de fiets <Ie intendant van het paleis Soestdijk. Jhr. de Jonge van Zwijnsbergen. Een journalist moet elke kans benutten, en dus richtten wij tot den intendant het verzoek, toegelaten te worden tot den paleistuin, ten einde het gezelschap te mogen fotografeeren bij het verlaten van liet paleis. Vergeefs! Jhr. de Jonge mag het onder geen beding toestaan, cn dus staren we maar weer naar de witte facade daar in de verte. Vier slagen weerklinken van den klok- ketoren. Vier uur, dat worclt bedenkelijk want met een half uur zal de duisternis beginnen te vallqn, en dan is het met fotografeeren gedaan. Vier wielrijders naderen Van een smal pad, buiten de hek ken nauwelijks te zien, naderen vier wielrijders, twee dames en tweo heeren. Zij fietsen naar den uitgang aan den kant van Soest cn zwenken dan rechtsaf den straatweg op. In een oogwenk is het gebeurd! Te midden van het toestroomende pu bliek, dat juicht en eerbiedig groet, fietst daar op den straatweg de Ko ninklijke familie, zonder begeleiding zonder gevolg, een vroolijk clubje, dat merkbaar plezier heeft in de verrassing, die het den wachtenden heeft bereid. Voorop fietst de Ko ningin, gekleed in grijs mantelpak; achter haar rijden Prinses Juliana, in driekwart donkere bontmantel met paarse rok, en Prins Bernhard, die blootshoofds is. De Prins heeft beide handen op 't stuur gelegd, zoo als wegrenners doen, en knikt lachend naar links en rechts. De kleine stoet wordt besloten door Prins Aschwin. Bij het kruispunt met den Soestdijk- schen weg fiotst het gezelschap recht door. Het publiek dat mee wil draven wordt door de politie teruggehouden, zoodat de vorstelijke personen ongehin derd hun weg kunnen vervolgen. Even verder op staat rechts van den weg te genover hotel Trier een grootc onbe woonde witte villa, het huis Buitenzorg, dat bij het paleis behoort, en dat is liet doel van den tocht. Enkele bedienden nemen de fietsen van Koningin, Prinses en Prinsen aan, die naar binnen gaan om ook dit gebouw in oogenschouw te nemen. Terug naar het paleis Lang duurt dit bezoek niet. Eenige minuten later komen de hooge gasten weer naar buiten. Met de fiets aan de hand wandelt men naar den straatweg: de Koningin en Prins Aschwin gemoe delijk babbelend voorop, achter hen het verloofde Paar. Bij het hek langs den straatweg stapt men weer op. Kwiek fietst de Koningin den weg op, maar de Prinses heeft wat moeite met haar bont jas, die voor het zadel blijft zitten. Staande op de trappers steekt zij over, en dan glijdt de jas naar achteren. De beide Prinsen zijn haar inmiddels voor bij gereden, maar als een echt Hol- landsch meiske weet de Prinses daar wel raad op. Iu een oogwenk heeft zij de anderen ingehaald, en langs het jui chende publiek fietst men nu weer terug naar het paleis, waar voor het bordes de bedienden de fietsen overnemen. De Vorstelijke personen gaan naar binnen om zich gereed te maken voor de reis naar het Loo. Omstreeks vijf uur reed men in de auto, bestuurd door Prins Bernhard. naar het Loo, waar men omstreeks zes uur arriveerde. VECHTENDE STUDENTEN Aan de Weensche Universiteit is het Zaterdag tot incidenten gekomen ter gelegenheid van het feit. dat de studen ten, die in den oorlog zijn gevallen, werden herdacht. Onder de rede van den rector van de universiteit werd de orde verstoord door nationaal-socialis- tische studenten, die ..Leve Duitsch- land. Heil Hitier" schreeuwden, waar op een vechtpartij ontstond tusschen patriotten en nationaal-socialistische studenten. De politie greep in en her stelde de orde. REBELLEN GEDOOD MEXICO-STAD, 9 Nov. (A.N.P.). In de staten Jalisco en Durango hebben verscheidene gevechten plaats gehad tusschen federale troepen en opstande lingen. Hierbij werden zeventien op standelingen gedood, WAPENFABRICAGE IN HET GEHEIM LYON, 9 Nov. (Reuter). In ver band met de kwestie van de clan destiene handgranatenfabricage zijn Zaterdag vier nieuwe arrestaties ver richt, ,.n I u Prinses Juliana en Prins Bernhard fietsen terug naar het paleis JN den loop van Zaterdagavond werd op het Foreign Office te Londen een telegram ontvangen uit Madrid behelzende, dat de nationalisten, van het Westen en Zui» den uit, de Spaansche hoofdstad binnenrukten. Het tele» gram was afkomstig van Ogilvie Forbes, den Engelschen zaakgelastigde te Madrid. Reuter meldde vrijwel tegelijk uit Lissabon, dat volgens daar ontvangen berichten de troepen van Varela de Pu» erta del Sol hadden bereikt, een der voornaamste toe» gangswegen van Madrid. Caballero, de commissaris van oorlog, zou het eenige lid der regeering zijn, dat te Ma» drid is achtergebleven. Zondagavond heeft de radioclub Teneriffe medege» deeld, dat de rechtschen steeds verder Madrid binnenruk» ken. De manschappen der civiele garde, hebben opdracht gekregen de orde te verzekeren in de veroverde stads» deelen. Zetel van den generalen staf der regeering 80 K.M. ten Oosten van Madrid verplaatst DE regeeringstroepen verwacht ten, dat de aanval op Ma» drid van het |Zuid»Westen uit zou geschieden, doch de colonne» Yagye voerde een omtrekkende beweging uit en begon den aan» val op de hoofdstad van het Noord»Westen uit. Het objectief was een blok hui» zen ten Zuiden van de Manzena» res, waar de modelgevangenis ge» legen is, waarin tal van gijzelaars zijn opgesloten. Tegen het einde van den middag waren alle ob» jecten bereikt in den sector, ten Z.W. van Madrid werd de voorstad Valletas bezet, waar» door de verbinding tusschen Ma» drid en Valencia werd verbroken De zender van Sevilla had bekend gemaakt, dat, wanneer de Madrileen- sche regeering in haar verzet bleef vol harden, zij er de oorzaak van zou zijn, dat de reohtsche troepen bij bet binnen rukken der stad met alle strengheid de oorlogswetten zouden toepassen. Te Madrid is intusschen een comité van nationale defensie gevormd, dat gepre sideerd wordt door generaal Miaja, com mandant van de eerste divisie, als re- geeringsgedelegeerde. Generaal Pozas is benoemd tot chef van den regeeongsgetrouwen generalen staf. Hij zou zijn hoofdkwartier yer- Vele bezoekers genoten van de fraaie zee» gezichten IJMUIDEN, 8 November. De zuid wester storm, die Zondagmorgen bij een barometerstand van 739 opstak, heeft weer tal van bezoekers van buiten do plaats getrokken. Heel wat automobilis ten zijn naar de Semaphore gereden en hebben van een van de mooiste zeege zichten, die ons land biedt kunnen ge nieten. Zware brekers bogen hun kruin weer over de zuiderpier en de lichtop- stand op het eind van deze pier werd onophoudelijk door do golven bestookt. Een bijzondere attractie was het bezoek van de Canbia, die omstreeks half twee, na passagiers te hebben ingenomen, de haven verliet. En om half vier kwam de Columbia van Hamburg binnen. De haven bood daardoor een levendig schouwspel, dat vooral op de menschen uit de provincie een grooten. indruk maak te. platst hebben naar Taragon, tachtig ki lometer ten oosten van Madrid. Gil Robles, de voormalige leider van de G.E.D.A. heeft den formaties van zijn partijgangers, die thans in het witte le ger strijden, aanbevolen tot ontbinding over te gaan en zich te doen inlijven hij het leger, opdat de bezetting van Ma drid uitsluitend door militaire troepen geschiede. In Spaansche kringen ziet men hierin een patriottisch gebaar: partijkwesties moeten thans op den achtergrond ge schoven worden. Duizenden gevangenen verkeeren in gevaar De militie, die Madrid verdedigt, zou hebben gezegd voor haar terug tocht alle belangrijke gebouwen der stad, o.a. dat van den telefoondienst, de regeeringsgebouwen en het ko ninklijk paleis in de lucht te laten vliegen. Dc duizenden gevangenen, die in de stad zijn opgesloten, zou den nog weinig hoop koesteren, dat zij gered zullen worden. Omtrent de situatie, zooals die zich Zaterdag ontwikkelde, seint Havas nader dat het kanongebulder steeds heviger werd. Het gedreun van de stukken der regeeringstroe pen, die in de stad waren opgesteld, vermengde zich met de ontploffin gen van de granaten der nationalis ten. In de volkrijke buurt Lavapiës zijn verscheidene huizen besohadigd en ook vielen er eenige slachtoffers. De bewoners moesten hun huizen verlaten, teneinde geen gevaar te loopen door vallende brokken puin getroffen te worden. Inplaats van vliegtuigbommen, zooals de laatste weken, kwamen ditmaal granaten op de stad neer. Er liepen nog slechts weinige men schen op straat, auto's zag men bijna niet meer. Aan het einde van den mid dag hielden de trams het verkeer echter nog gaande. Tal van winkels sloten hun deuren, aangezien het geheele personeel in en- MOEILIJKHEDEN TE DANZIG WARSCHAU, 9 Nov. (Reuter). Het Poölsch-Danzigsclie geschil schijnt ern stiger te worden. Tijdens een vergade ring van de nat.-soc. partij te Oliva heeft de N.S.D.A.P.-leider te Danzig, Foerster, verklaard, dat de Danzigers niet wenschten, dat Polen zich met hun binnenlandse he zaken bemoeit. Dc Pool Csapiecki, die, na door na- tionaal-socialisten te zijn aangevallen en gemolesteerd, in arrest was gesteld en vervolgens weer was vrijgelaten, is opnieuw gearresteerd. De autoriteiten te Danzig verklaren, dat noch Czapiecki, noch de andere be woners van Schoeneberg, die het slacht offer geworden zijn van aanvallen, Po len zijn cn dat het Poolsche commissa riaat-generaal. door naar deze zaak oen onderzoek in te stellen, van deze bin- nenlandsche aangelegenheid een inter nationale zaak wil maken. kele uren tijds was gemobiliseerd en naar het front gedirigeerd. De militairen bielden hardnekkig stand in de loopgraven, die vlak om Madrid liggen en voerden een feilen strijd met de nationalisten. Vierhon derd Marokkanen zonden gevangen ge nomen zijn door de regeeringstroepen Inmiddels duurde de uittocht van vluchtelingen voort. Wio niet over een wagentje beschikte, droeg een matras op den rug. Uit verschillende berichten kreeg men den indruk, dat het centrum van Ma drid Zaterdagavond nog door de link- sche troepen werd verdedigd. Trouwens Reuter seinde later uit Lissabon, dat het doel, hetwelk Zaterdag de rechtschen zich voor gesteld hadden, niet de volle dige verovering van Madrid was, maar het bezetten van enkele sleutelstcllin- gen aan den rand van de stad om van daar uit den opmarsch naar het cen trum te ontketenen. Zondagmiddag hebben vlieg* tuigen der rechtschen torpedo's van groot kaliber gelanceerd op het stadsdeel Cebada, waar de groote markt is gelegen. Het aantal slachtoffers is niet bekend men schat bet op 200. Het bombardemeirt heeft veel meer indruk gemaakt dan den vorigen keer, hoewel toen toch meer dan 150 personen om het leven zijn gekomen en 300 perso* nen gewond werden. Men vreest dan ook, dat het aantal slachtof* fers vandaag nog veel aanzienlij* ker zal zijn. Bovendien hebben batterijen der opstandelingen de binnenstad van Madrid onder vuur genomen. Naar Havas uit Bayonne meldt, neemt het offensief van de Baskischc militietroepen uit Bilbao een gunstigen loop. Nadat de nationalisten zich reeds gedwongen haden gezien Elgoibar en Mondragon te ontruimen, hebben zij zich thans terug moeten trekken uit Placencia en Vergara op 45 K.M. ten Oosten van Bilbao. Genoemde plaatsen zijn Zaterdag door de Baskische militiemannen bezet. Geen vliegtuiglever an; ties aan Span je De Fransche minister van luchtvaart, Pierre Cot, heeft op verzoek van de luchtvaartcommissie van den Senaat medegedeeld, dat het aantal vliegtui gen, hetwelk door Frankrijk aan het buitenland is verkocht, de laatste zes maanden geringer was dan in het over eenkomstige tijdvak van 1935. Sedert het in werking treden der niet-inmengings- overeenkomst werd geen enkel vliegtuig aan Spanje geleverd. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD. BINNENLAND Tal van ongelukken langs den weg. (Eerste Blad, pag. 2.) De sportvliegers Ie Batavia aangeko men. (Eerste Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS Receptie der Korfbalver. „Amers foort". (Tweede Blad, pag. 1). SPORT De voetbal- en hockeywedstrijden. (Tweede Blad, pag. 2). De Zcsdaagsche te Rotterdam. (Tweede Blad, pag. 2). De St. Hubertusjacht. (Tweede Blad, pag. 2). Medegedeeld door 'het K.N.M.I. te De Bilt. Stormachtige tot krachtige, la ter wellicht afnemende Z.-W. tot. W. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, aanvan kelijk nog regen- of hagelbuien, weinig verandering in tempera tuur. Hoogste barometerstand 7G1.6 te Mar seille. Laagste 731.2 te Malinhead. LA.NGESTRAAT 49 TEL. 190 Gevoerd en ongevoerd. Groote sorteering in marine. Werkman door een kante* lende machine getrof* fen AMSTERDAM, 7 November. Van middag te kwart over drie is voor de in een afzonderlijk gebouwtje gelegen machinekamer van de kunstijsbaan, welke van het Sportfondsenbad in de Linnaeusstraat deel uitmaakt, een on geluk geschied bij het manoeuvreeren met een z.g. verdamper, een zwaar en hoog gevaarte, dat gisteren uit de ma chinekamer was verwijderd voor het herstellen van een defect en vanmid dag weer op zijn plaats zou worden ge bracht. Voor dit karwei werd gebruik gemaakt van z.g. glijplanken met takel en katrol, terwijl de zijkanten met hou ten schragen werden ondersteund. Bij een trekbeweging in de richting van de machinekamer is het gevaarte plotse ling gekapseisd. Een werkman van 29 jaar, die bij het voorste trek punt was opgesteld, wist terzijde te springen, doch geraakte nog met een vinger bekneld, welke lichaams deel bij onderzoek gebroken bleek te zijn. Een collega van 36 jaar, die zich aan de achterzijde van het gevaarte bevond, trachtte ook weg te springen, doch kreeg een hevigen klap van een uitste kend gedeelte, waardoor hij ernstig aan het hoofd werd gewond Met een zware hersenschudding is hij opgenomen in het O.L. Vrouwe Gasthuis. De verdamper kwam op een kant te liggen in welke positie voorloopig geen verandering zal worden gebracht, aan gezien de arbeidsinspectie eerst een on derzoek zal instellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1