AMERSFÖORÏSCH DAGBLAD OLIE OP HET VUUR TAXI-DIENST DE LEYTAX IIISTYL III 4000 EXEMPLAREN DE EEMLANDEU EDEN AAN HET WOORD DE RAMP IN JAPAN 1S30 TEL. 11850 1093 DE ACTE VAN MANNHEIM „Realistische opvatting verwacht Het blokkade- probleem voor groote afstanden Fa. DUIM BURGER Nic. Bovée uit mgdi Amersfoort LUYCX Zaterdag 21 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 123 Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertiaan 3 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 4 uur 29 min. Medische Help STOFFEN- en MODEHUIS Het merk van onze prima ëekleede tricot modellen, waarvan wii den alleenverkoop hebben ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland irancc per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TER C. 513 □Dl IC nFR AntfFRTFNTIFN 1—4 regels 11.05 met inbegrip ven een iew snummtr HIUS Uth AUVCH c|ke rege| meer f 0 25 Ljefdadjgheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Adverientiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.—. Fewijsnumme- extra f C.05 Alleen militaire verplichtin» gen voor streken waar vitale belangen op het spel staan Spaansche kwestie in het Lagerhuis i LONDEN, 20 Nov. (Reuter). In antwoord op een vraag van den Labourlcider Attlee in het Lager huis verklaarde minister Eden geen mededeelingen te hebben ontvangen over een blokkade, doch wel ont ving de Britsche regeering 11 dezer een mededecling van de regeering te Burgos over een mogelijk bom bardement van Barcelona. Hierin werd gezegd, dat deze regee ring besloten was met alle middelen te harer beschikking den invoer van wa penen, munitie, pantserwagens en zelfs gifgas via de haven van Barcelona te verhinderen. Deze invoer geschiedt voornamelijk door Russische en Spaan sche schepen. Indien noodig zou de re geering van Burgos erloe overgaan de haven van Barcelona te vernietigen en derhalve worden de schepen van bui- tenlandsche nationaliteit gewaarschuwd zoo spoedig mogelijk deze haven te ver laten, teneinde te voorkomen, dat zij hij een eventueele militaire actie, zonder het te willen, beschadigd zouden wor den. Een nadere, waarschuwing zou niet ge-geven worden. Verder werden de bui tenlanders en non-combattanten ge waarschuwd Barcelona te verlaten, vooral de wijken hij de haven, opdat zij niet getroffen zouden worden. aldus Eden, zal ons niet op onze be slissing doen terugkomen. Omdat sommigen, wier taak hot zou moe ten zijn te strijden tegen den brand, olie op het vuur werpen, moeten nog niet alle brandweerlieden hun post gaan verlaten en het Euro- peesche vuur aanwakkeren. De nieuwe Britsche bewape» ningen zullen nooit worden ge* bruikt voor een agressiesoorlog, noch voor een doel, dat niet in overeenstemming zou zijn met bet Volkcnbondshandvest of het Kellogg*pact. Zij zouden kunnen, en wanneer de gelegenheid zich voordeed, ook worden gebruikt ter verdediging van Frankrijk en België tegen een nict-uitgeloktcn aanval, zulks volgens de bestaande ver plichtingen. Zij zouden kunnen worden gebruikt en. wanneer een nieuw Weste lijk pact tot stand zou "zijn gekomen, ook inderdaad worden gebruikt ter ver dediging van ÉuitschlancL tegen een niet-uitgelokten aanval van de mede- onderteekenaren van dit pact. Onze be wapeningen, aldus Eden verder, zouden kunnen worden gebruikt voor hulpver leening aan slachtoffers van agressie. In ieder geval zouden wij meenen dat dit moet geschieden volgens de bepalin gen van het handvest. In dusdanige gevallen is er geen enkele automatische verplichting tot het nemen van militaire maat* regelen. Het is overigens billijk, dat dit zoo is, want ik verwacht niet, dat de volkeren militaire verplichtingen op zich zullen ne* men, behalve voor streken waar vitale belangen op het spel staan. Aldus zijn de bases van onze politiek en aanzien van het ontwerp-Locarno- pact, welke wij aan onze medeondertee- kenaren hebben medegedeeld. Wij mee nen, dat dit redelijke en wcderzijdsch aanvaardbare voorwaarden zijn in het licht van de antwoorden, die zij ons eeds hebben doen toekomen. Eden Eden voegde hieraan toe. dat na het ontvangen van deze mededeeling de Britsche ambassadeur te Hendave op dracht heeft gekregen de autoriteiten van Burgos te verzoeken een veilige lig plaats te verzekeren bij Barcelona, zoo als zij dit ook hij andere havens heb ben gedaan. Ook werd gevraagd voor het begin van de operaties een tijd vast te stellen, opdat do Britsche onder danen geëvacueerd kunnen worden. Eden zeidc verder, dat de Britsche consul-generaal te Barcelona en de autoriteiten van de Britsche vloot in de Middellandsche Zee op de hoogte wor den gehouden. Attlee vroeg vervolgens of, ins dien vaststaat, dat deze lieden opstandelingen zijn en buiten de internationale wet staan, een ders gelijke actie niet gelijkstaat met zeerooverij. Eden antwoordde hierop, dat on derscheid moet worden gemaakt tusschen Britsche schepen in volle zee en in een huitenlandsehe haven, welke het tooneel van militaire ope raties kan zijn. Bovendien is aan geen van beide partijen tot nu toe het recht van oorlogvoerenden toe gekend Hef doel der Britsche bewapeningen In zijn kieskring Leamington heeft Eden een rede uitgesproken, waarin hij o. m. verklaarde, dat Engeland do politiek der niet-in- menging zal handhaven. Het feit, dat het niet-inmpngingsaccoord nief nauwkeurig in acht genomen wordt, Meer dan 1200 vermisten TOKIO, 20 Nov, De gouvers neur van de provincie Akita deelt over de overstroomingss ramp in het mijngebied Osaroes sawa mede. dat tot dusverre 113 dooden zijn geborgen, terwijl 45 gewonden zijn opgenomen. Meer dan 1200 menschen worden nog vermist. Vijf nederzettingen van mijnwerkers zijn geheel met slik overdekt, zoodat alle leven daar rernietigd is. GEMEENTERAAD VAN ROTTERDAM KEURT LEENING GOED ROTTERDAM, 20 Nov. Do gemeen teraad lieefl vanmiddag in een spoed- eischende vergadering met algenieene stemmen hot voorstel van B. en W goedgekeurd tot het aangaan van een onderhandsche leening len bedrage van 23 millioen gulden. José Antonio Primo de Ri vera, die Vrijdagmorgen om half zeven op do binnen plaats der gevangenis van Alicante is gefusilleerd. Zij is naar de Duitsche regeering meldt, niet van kracht geworden V-GRAVEMIAGE, 20 Nov. Naar wij vernemen, heeft de Duit sche regcering aan de Nederland- sche doen mcdcdeelcn. zich op het standpunt te stellen, dat door de opzegging van de desbetreffende bepalingen van het verdrag 'van Versailles de acte van Mannheim van 1S6S niet weder in kracht is getreden. Russisch protest tegen Eden's „huichelachtige" uit» latingen in het Lagerhuis „Geen revolutionaire centrale" Russische persstemmen over de erkenning van de regeering-Franco wijzen er op, volgens een Havas- telegram uit Moskou, dat Italië en Duitschland slechts worden aange moedigd door de houding van het Londensche comité voor niel-inmen- ging en door de verklaringen van minister Eden in het Lagerhuis, ver klaringen, die volgens de Isvestia tot strekking hadden de verant woordelijkheid weg te nemen van de Duitsche en Italiaansche regcerin- gen bij den aan Franco verleenden steun. De Prawda oefent felle critiek uit op de uitlatingen van Eden. Het blad beschuldigt Eden er van op „huichelachtige wijze" Duitschland en Italië te steunen en te hebben gesproken om hén te helpen, die trachten de pogin» gen van de niet»inmengingscom» missie te niet te doen. „Het valt te betwijfelen, aldus de Prawda. of een dergelijke tusschenkomst er toe kan bijdragen de zeer ge» spannen atmosfeer, die in Europa geschapen is. te verbeteren". Officieel wordt te Moskou tegen gesproken, dat de Sovjet-regeering de onmiddellijke bijeenkomst van de non-interventiecömmissie heeft verlangd. Geen eigenlijke blok' kade"? LONDEN', 20 Nov. (Havas). In Brit sche diplomatieke kringen legt men ei den nadruk op. dal Franco tot dusver nog «een „blokkade" in den eigenlijken zin des woords in het vooruitzicht heeft gesteld, doch alleen maatregelen lol verhindering van de voorziening van Barrclonn van munitie en oorlogsbe hoeften. Uit de vrij ontwijkende aandui dingen, die op dil punt door diploma tieke kringen worden gegeven, sehijnl te volgen dat indien dit zoo is de kwestie van de erkenning der rechten van de bcllicerenton niet ter sprake zou behoeven (e worden gebracht. Onder deze omstandigheden zou hot optreden der mogendheden beperkt kunnen blij ven Int bescherming van hun onder scheidenlijke belangen en zou het vraagstuk niet uit een oognunt van in ternatinnaal 'recht en politiek behoeven te worden opgelosi. Deze aanduidingen doen vermoe den, dat men te Londen tegen elk initiatief is. dat Engeland nauwer bij het Spaansche conflict zou kun- nen betrekken. Omirent de blokkade-kwestie schrijft de diplomat ieke correspondent van Reuter, dat het doorzoeken en in beslag nemen van schepen binnen de territo riale wateren een nogal duistere kwes tie vormt. Klaarblijkelijk heeft de Spaansche regeering als zoodanig liet recht Britsche schepen aan te houden en Ie doorzoeken binnen den limiet van drie mijl, maar Franco, die in Britsche oogen geen erkende regeering vertegen woordigt, beschikt n i et over dat recht. Groot=Brittannië, aldus meent de genoemde correspondent te weten, zal zich dan ook niet on» derwerpen aan een doorzoeking van Britsche schepen door Fran» co binnen of buiten de territo» riale wateren. De verplichtingen, die door de verschillende regee» ringen ten aanzien van de niet» inmenging zijn aanvaard, maken het anderzijds onmogelijk, dat een regeering protesteert, wan» neer wapenen gevonden worden op een harer schepen, die een Spaansche haven binnenloopt, aangezien dit een inbreuk op het accoord zou worden. De Spaansche regeering is volgens Reuter hezig met liet bewapenen van alle koopvaardijschepen in de Spaan sche havens, teneinde de scheepvaart in de straat lan Gibraltar te kunnen belemmeren en de kusten te kunnen bombardeeren. Men verwacht, dat de oorlogsschepen Jaime Primero en Almi- rante Cervantes do volgende week weer in actie zullen komen. Do nieuwe be wapening dezpr schepen en van andere vaartuigen zou van Russischen oor sprong zijn. Geen revolutionaire centrale in de MiddeU landsche zee ROME, 20 Nov. De Giornale d'Italia bevat een artikel, waarin gezegd wordt, dat zeer duidelijk verklaard moet wor den, dat Italië niet kan instemmen met de installatie van een nieuwe, roode ie- volutionairc centrale, een nieuwe basis voor de politieke en militaire operaties van het communisme, aan de Middel landsche zee op Spaansch gebied. Als een zekere groote mogendheid gelooft, te Montrcux de poorten der Middelland sche zee geopend te bobben voor de Sovjet-schepen, geladen met wapens ten dienste der wereldrevolutie, dan kan gezegd worden, dat Italië cn andere sterke staten in Europa besloten heb ben, te verhinderen, dat een ernstige vergissing het begin wordt van een on herstelbare verwoesting der Europee- sche orde. Door deze tank zal de ver dediging tegen bet communisme door Italië en Duitschland in Europa cn door Japan in Azië niet alleen passief zijn, maar niot-offcnsio\ e reactievormen aannemen, die noodzakelijk worden door4 de agressie der Sovjets en hun communistische helpers". In welingelichte klingen te Rome wordt de verzekering gegeven, dat bo venstaand artikel in de Giornale d'Ita lia over bet gevaar van een rcvolulion- naire ceniralp in de Middellandsche zee, geen enkel officieel karakter bezit en dat het standpunt van Italië voor niemand een bedreiging vormt. Men schijnt overtuigd, dat de instelling van een communistische republiek in Cata lonië slechts mogelijk zou zijn door in terventie „en masse" van «Sovjettroepen In dat geval zou bet niel-inmengings- romité van T anden zich moeten uit spieken en alle mogendheden, die be langen hebben in de Middellandsche zee zouden dan nen gerneen«cbanr)eliike en realistische opvatting hebben van den toestand. Dezelfde kringen te Rome hebben den indruk, dat deze „realistische opvatting" terrein wint in alle Euro- DE ZWARTE SPECHT TOEN wij de vorige weck een wandeling maakten in Nimmcr- dor gleed onze blik onwillekeurig langs een der beukenboomen, die zoo vol zit met groote ovale gaten. Plotseling zagen wij in een der gaten iets bewegen, dat op een groo te bloedroode vlek geleek Onmiddel lijk werd de kijker op bedoelde boomlfelte gericht En .zoowdar, daar zat de Zwarte Specht ons aan te kijken met zijn lichte oogen. Zijn groote snavel stak als een parelgrijze staaf tegen de donkere holte af. Maar d- karmijnroode schedel verlichtte als een vlammende breede tong het don kere gat. Zijn geheel roode schedel en achterhoofd bewees, dat hij een mannetje was, daar het wijfje slechts een roode achterhoofdsulex bezit. Vermoedelijk was onze specht in zijn woning gaan schuilen voor een hevige regenbui. Schoorvoetend trachtten wij hem te naderen, maar de actieve vogel nam geen risico en het zwarte gevaarte wierp zich uit het hol, terwijl hij in een wat golvende vlucht snel weg vloog onder het uiten van een krach- lig „kluuk" geluid. Dit vooral deed ons weer denken aan het jaar 1928 toen wij het bui tenkansje hadden voor hei eerst in Amersfoort den zcldzamcn gast te ontmoeten. Vanuit Duitschland, waai hij ook nergens menigvuldig en alge meen voorkomt, is hij sinds 1913 ook ons land als broedgebied gaan kie zen. Vooral in Twente, Achterhoek en Veluwe is hij een bekende stand- vogel geworden. Vandaar uit heeft de zwarte vogel zijn .zegetocht in ons land voortgezet, zoodat men hem reeds verscheidene jaren kan aan treffen in de bosschen van Nimmer- dor, Treek, Wallenburg en Pijnen- burg. In deze bosschen bewerkt hij de mierenhoopen, welke insecten hij in groot aantal verorbert. Ook des win ters graaft hij diepe gaten in die hoopen. Zijn krachtige nekspieren cn forsche snavel stellen hem in slaat om de houtstompen van afgezaagde boomen stuk te slaan cn den bast van vermolmde boomen te verwijde ren, teneinde kleine en groote insec tenlarven te bemachtigen, die in ver molmd hout leven. Zijn lange bewe gelijke tong bewijst hem hierbij goe den dienst, daar de Zwarte Specht deze gebruikt om de larven uit de door hen geboorde gangen te halen. Het belangwekkendst is hij wan neer de liefde tn zijn bloed is ge varen. Zoo in Maart, maar vooral in April en Mei, kan hij dan op een holte van een boom zoo hevig met zijn sterken snavel trommelen, dat zijn luide roffel wel honderden meters ver in den omtrek is te hooren. Voor al bij Huize De Treek cn in Wallen burg (Pyramide) betrommelt hij zijn geliefkoosden boom. Opvallend is, dat on-ze specht hier een bijzondere voorkeur heeft voor beukeboomen. Onverdroten hakt hij de holten voor broed en slaapplaats. Zijn kracht is hierbij zoo groot, dat hij wel spaanders slaat van 10 c m lang. Meestal ziin het boomen, die reeds tot aan de kern verrot zijn. In deze boomen bebroedt het wijfie, trouw geholpen door hel mannetje, de 35 glanzend witte eieren, die ge woon op wat spaanders in de holte van een boom worden gelegd. De Zwarte Specht bezit een merkwaar dige gehechtheid aan den boom waar in eenmaal jongen zijn groot gebracht, die met allerlei inseclenlarvcn uit den kroD der ouders worden gevoerd. Drvocopus marlius houdt van uit gestrekte gebieden, die afgewisseld worden door loof- en naaldhout. Geen wonder is he» dan ook. dat hij hier reeds verscheidene jaren broed- vo<*e! is. De behendige klimmer, die zich even gemakkelük aan een boom als aan een muur kan vasthouden, houdt ons z^'fs den gcheelen winter rfezelschaD. De montere vogel kan het ecn7ame h<-»sch opvroolijken met fin heldere gillende stem, die men 'eer v°r als een langgerekt klieu" hoort. Naasi don vollen roep ..kluuk, k'uuk. kluuk" laat hii liidens ziïn vele vluchten een luid „kriekkriekkriek" ..kierkierkierkier" hooren. VIRIDIS peesche landen en dat zij voldoende zal zijn om iedere nieuwe complica tie te voorkomen er» dat zij een diep optimisme rechtvaardigt. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- ECHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWA A RDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD op andere pagina's STADSNIEUWS Prins Bomhard vermoedelijk bij den staf van de cavalerie te den Haag in- eedeeld (Tweede Blad, pag. 1.) Installatie werkcomité voor hoi aan bieden van het vorstelijk huldeblijk. (Tweede Blad, pag. 1.) Geschiedenis van Baarn on Amers foort. (Tweede Blad, pag. 1.) SPORT Welke club wint er morgen? (Eerste Blad, pag. 2.) T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is'n Parapluie van SPIEKERMANN langeslraat 31 Teleloon 321 Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.l te De Bilt. Mce*L zwakke wind uit Ooste lijke tot Zuidelijke richtingen, licht tot half bewolkt, droog weer, lichte vorst des nachts, temperatuur om liet. vriespunt overdag. Hoogste barometerstand 778.0 tc Han nover on Berlijn. Laagste 741.1 te Jan Mayen. Amersfoortsche Huisartsen- Verceniging Zondag hebben- dienst de volgende burgergeneesheeren: Linschoten, van Perseynstraat 27; teL 112. Stokvis, Leusderweg 276; tol. 2081. Duyvis, Ulrechtscheweg 145; tel. 396. Van de overige geneesheeren heeft dienst dr. Stok, Vermeerstraat 148; tel. 1530. Zondag en de geheelc week 's nachts heeft dienst de apotheek van Cramer, P. Buyslaan 93; tel. 902 en Soester apo theek, Soesterweg 94; tel. 709. RECORDVLUCHT OVERWOGEN James Mollison heeft medegedeeld, dat hij hoopte Woensdag as., wanneer het volle maan zal zijn. te kunnen op stijgen, teneinde fe trachtetn he4 'record over den afstand Londen—Kaapstad te verbeteren. Hij is voornemens van het vliegveld Croydon op tc stijgen. Mollison zeide, flat hij een tweeden bestuurder op zijn vlucht zou mede- nomen, doch wenschle niet tc zeggen wie dit zou zijn. Zondag hebben' dienst de vroed vrouwen: Mevr. DaamsRoozendaal, Punten burgerlaan 21; tel. 1852. MeJ. v. d. Grient, Brecstraat 8b; tel. 189. L/.NGESTRAAT 49 TEL. 190 Allerleukste WOLLEN en ZIJDEN SJAALS. Dames- en Kinderconfectie - Arnh. weg 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1