STRIJD IN SPANJE DUURT VOORT TAXI-DIENST HET DEFENSIE - BELEID 4000 EXEMPLAREN De politiek van Polen De verdediging van Indië Nic. Bovée J1830 TEL. 1850 1093 LÜYCX Donderdag 26 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Go. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 127 Beslissende gevechten worden echter aan geen der fronten geleverd BOMMENREGEN BOVEN MADRID Vlucht uit de hoofdstad Voorloopig Verslag der Tweede Kamer Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 W eerverwachting Licht op 4 uur 23 min. STOFFEN- en MODEHUIS OPTIMISME VAN HULL AMER SFOGRTSCLi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER AOVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een oew. snummer week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. T\T^ VfT A elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 I li IZ/Lvl 11 A\ I I si,Lr helft van den prijs. - Kleine Advertentiën ..KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Eewiisnutr.mer extra f C.05 Opnieuw zouden verschillende vliegtuigen zijn vernield TALAVERA DE LA REINA, 26 Nov. (Havas). Gisteren is aan het front voor Madrid weder» om fel gestreden, hoewel geen 'groote aanvallen werden gedaan. De linkervleugel van de rechts schen, welke in de wijk Arguelles strijdt, heeft een aantal huizen tusschen de Rosales*straat en de Blasco Ibanez*straat bezet. De vijand bood hier heftigen tegen* stand. In den middag bombardeerden Lwaalf groote driemotorige vlieg* buigen van de nationalisten, be* schermd door zestien jachtvlieg* tuigen, enkele wijken der stad. Officieel wordt door de Spaan* fcche regeering medegedeeld, dat 'de rechtschen ten Zuid*Westen Van Madrid de stellingen van de regeeringstroepen bij Ciemposue* los hevig bombardeerden, even* Vrel zonder succes. 'Aan het front van Guadarrama* Somosierra werden artillerie*ge* Vechten geleverd. De regeerings* 'troepen verdreven de witten uit San Martin de Mostalban. Vele rechtschen werden bij deze actie gewond. Verder maakte een af* 'deeling regeeringsmilitic bij Sete* ta zich meester van het dorp Baos. Aan bet front voor Talavera vernielde de luchtmacht vier vliegtuigen van de rechtschen, welke achter een boschje verbor* gen stonden. Nabij Carabanchel lieten de regeeringstroepen een brug in de lucht springen, waarbij zich troepen der nationalisten verzamelden om tot een aanval over te gaan. In het Noord*Westen behaal* den de Basken een overwinning. Zij bezetten zeven belangrijke dorpen en dwongen den tegen* stander in de richting van Oviedo te vluchten. De luchtmacht der rechtschen Heeft weer bommen geworpen op Madrid. Een bom trof een militair gebouw, andere vielen op bet Noorderpark, waar verscheidene militiemannen gewond werden. Het groote hoofdkwartier der nationa listen te Salamanca deelde te midder nacht mede, dat de rechtsche troepen nabij Soria belangrijke stellingen heb ben bezet. Nabij Oviedo wei-den enkele posities van den vijand bij verrassing genomen. Nabij Santander werd een aanval der regeeringstroepen afgeria- gen. Aan bet front voor Madrid nikken de rechtschen langzaam op. Aanvallen van den vijand werden zonder meer af geslagen, TTit Talavera wordt vernomen, dat vliegers dpr wittpn hebben waargeno men, dat vele vluchtelingen Madrid ver laten in de richting van Valencia. De luchtmacht heeft opdracht d<ve vluch telingen niet te bnmbardeeren. De militaire autoriteiten van Santa Cruz de la Palma deelen mede. dat de journalist Garcia Artndel. de chef van de „roode Tsieka van Madrid". is ge arresteerd on hef oogenhlik dat hii met zijn medeplichtigen naar Amerika wil de vluchten. Artadoi hepft met zijn bri gade meer dan 2000 arrestaties ver richt. Dit bericht werd door alle radiozen ders van de rechtschen medegedeeld. Regeeringslucht macht in actie De radiozender der vakvereenigingen heeft medegedeeld, dat de luchtmacht der regeeringstroepen gisteren verschei den vijandelijke concentraties heeft ge bombardeerd. De vijand heeft wanhopige pogingen gedaan in de voorstad Ursera, doch hij werd teruggeslagen met achterlating van -twee tanks en tal van geweren. De rechtschen hebben geprobeerd in den sector van Casa del Cam po en Villa Verde op te dringen, doch zij werden overal teruggedreven. Het radiostation der vakverecnigingen heeft verder nog medegedeeld, dat' een kruiser en twee andere Duitschc schepen zich thans in de straat van Gibraltar bevinden om den kruiser der nationalisten Canarias te beschermen, wanneer deze troepen van Spaansch Marokko overbrengt. Sucessen van beteekenis blijven uit Het Spaansche ministerie van oorlog heeft per radio laten mede- deelen, dat de regeeringstroepen in den sector van de Manzanares na tionalisten hebben teruggeslagen, die druk op de linies der regee ringstroepen hadden geoefend. Vliegtuigen dor Franco-beweging zijn gisteren boven Madrid versche nen, doch zij werden verjaagd. Een driemotorig toestel werd neerge schoten. Wij ontvingen nog verschillende andere telegrammen over den hur- gerloorlog, waaruit eveneens blijkt, dat geen der partijen successen van heteekenis behaalt. Vertraagde verovering van Madrid Een hoog militair van de nationalis ten, wiens naam niet genoemd mag worden, verklaarde aan den vertegen woordiger van Havas ten aanzien van den toestand rond Madrid, dat. de in neming van Madrid geen militair pro bleem is. In onze dagen is een vesting, waarbinnen de vijand vasten voet heeft, gekregen, \erloren. Dit is thans het geval met de hoofdstad. Wij staan evenwel voor een gewetensconflict. Wij wilen een verwoesting van de stad vermijden, want wij zijn in de eerste plaats Spanjaarden en ook zou de ver overing van de stad, huis voor huis, teveel van het kostbare bloed onzer soldaten eischen. Indien evenwel de verdedigers van Madrid, die weten dat zij verslagen zijn, ons dwingen de uiterste middelen te gebruiken, dan zullen wij ons verplicht zien hiertoe over te gaan. In ieder geval zullen wij de stad zooveel mogelpk sparen door gebruik te maken van mobiele colon nes. Alles is gereed. Alleen het weer ver traagt nog onze laatste poging. Volledige overeenstemming met Engeland voor een onafhans kelijkc, krachtige buitens landsche politiek WARSCHAU, 25 Nov. (A.N.P.) In politieke kringen te Warschau spreekt men met groot? belang stelling over een interview met den minister \an huiienlandselie zaken Beek, dat door hot voor naamste orgaan van het leger, de Zhrojna, gepubliceerd wordt, en dat zeer de aandacht heeft getrok ken. De Polska Zbrojna begint met op te merken, dat hel leger en de bniten- landsche politiek hand in hand gaan, en dat maarschalk Pilsoedski deze on betwistbare waarheid het best heeft be wezen. Het troependefilé ter gelegen heid van het nnafhankelijkheidsfeest heeft de wereld laten zien. dat hel Pool6che leger een werkelijken waar borg voor de handhav ing van den vrede in dit gedeelte van Europa vormt. In liet interview over zijn jongste reis naar Engeland heeft Berk .thans het volgende verklaard: „Pilsoedski beschouwde het al* een principe der politiek, de verhouding te bewaren tusschen moed en bedachtzaamheid, en in dien geest, heb ik .te T.onden de omraming uiteengezet, waarbinnen de huitenlandsrhe politiek van Polen evolueert. Dit beginsel ontmoette in Engeland volkomen begrip en instem ming en wefd met bereidvaardigheid en de erootste welwillendheid ontvan gen. zooda-t tijdens mijn bezoek een atmosfeer van wederzijds'ch hegriinen geschapen werd en den Poolschen vertegenwoordiger door de goheele openbare meening van Engeland een ontvangst vol warmte bereid werd. Het viel op. dat de baêis van de te T.onden geconstateerde overeenstem ming gevormd werd door clunrzame en onveranderlijke beginselen van de bui- tenlandsche politiek van Polen. Enge- p- «ksms$ Z.D.H. Prins Bernhard en luitenanLgeneraal Jhr. \V. Roëll even voor het vertrek gistermiddag uit onze stad (Foto Weers) Véle Kamerleden ernstig teleur» gesteld door de beperkte strekking van het te dezer zake ingediende wets» ontwerp 's-GRAVENHAGE. 26 November. Verschenen is het voorloopig verslag nopens het, wetsontwerp tot aststelling an hoofdstuk B (defensie) der Rijks- begrooting voor 1937. Vele leden merkten op, dat niet dan met de grootste moeite kan worden nagegaan, welke uitgaven ten behoe\e an de defensie van het Riik cn Neder- landsch-Indie worden gedaan, waar oor ze worden besteed en door welk an deze deelen van het Koninkrijk ze uiteindelijk worden gedragen. Van verschillende zijden gaf men uiting aan zijn verwondering, dat de Memorie van Toelichting tot hot wets ontwerp tot wijziging cn verhooging van het 13de hoofdstuk voor 1936. dat van principiecle heteekenis is voor de maritieme defensie, alleen de handtee- kening van den Minister van Koloniën draagt. Men meende, dat de. leiding van de maritieme aangelegenheden allereerst zaak is van den Minister van Defensie. Dp ^oot in Indië moet, zoo wel wat materiaal als wat personeel betreft, in één verhand gezien worden mot die in Nederland. Bij vele leden had de beperkte strekking van het bovenbedoeld wetsontwerp ernstige teleurstelling gewekt. Zij meenden te weten, dat van dit ontwerp in Nedcrlandsch- Indië zelfs met ontsteltenis en ontstemming was kennis genomen. Den toestand in den stillen oceaan achten zij van dien aard, da* op dit oogenhlik voorstellen van veel ver dergaande strekking hadden mogen worden verwacht. Deze leden waren van meèning. dat het nieuwe plan stellig geen „verster king", doch ten hoogste een remming van de stage verzwakking van dé vloot beteekent. Dit hekrompen plan voor de Indische marine achtten zii bescha mend voor ons land, vooral in dezen ernstigen tijd. die ernstige voorzienin gen vordert ter handhaving van onze neutraliteit en ons volksbestaan. Dok betreurden zij, dat de regeering blijk- haar slechts oog heefl voor de mari tieme defensie in Tndio en geen mant- •ègelen voorstelt ter voorziening in het gropiende tekort van de maritieme de- Tpnsip in Europa. Niet minder bedenkelijk achtten de hier aan het woord zijnde leden s Ministère nlannen ten onzichte van :1e luchtmacht. Omtrent het gebruik van landvliegfuieen ter ondersteuning van de vloot merkten zij on. dat hun land volgde met aandacht de wegen, welke de huitenlandsrhe politiek van Polen zou volgen en. nadat het de overtuiging had gekregen van de ver wantschap tusschen de politieke op vattingen van Polen en Engeland, toonde lief zonder aarzelen toenade ring tot Polen. Voor de beide partiien was hot in het geheel niet noodig. hun opvattingen prijs te geven om tot algeheele en welgemeende overeen stemming te komen. Engeland en Po len voeren dan ook een „onafhanke lijke politiek van wederzijdsch begrij pen". dit onnoodig duur en weinig doelmatig vooi'kwam. Verscheidene andere leden, die het. beginsel van de collectieve vei ligheid en de daaruit voortvloeien de verplichtingen jegens den Vol kenbond aanvaardden en erkenden, dat de internationale verhoudingen voor de defensie van Nedcrlandsch- Indië bijzondere aandacht vragen, waardeerden, dat de rogeerirtg zich bij de indiening van dit wetsont werp heeft laten leiden door liet financieel mogelijke. Weer andere leden, die het beginsel van de collectieve veiligheid volgens het verdrag van den Volkenbond voor opstelden, erkenden, dat de interna tionale toestand versterking van de maritieme defensie van Nederlandsch Indië noodig maakt. Hoewel ook zij liet op prijs zouden stellen, omtrent de verdere plannen der regeering nader te vernemen, verklaarden zij, zich met de onderhavige voorstellen van de regce- ring te kunnen vereenigen. Nu er een maal achterstand is in den aanbouw volgens het viootplan-Dcckers een achterstand waarvoor de Kamer mede verantwoordelijk is, daar zij zich op grond van financieele overwegingen ge durende eenige jaren heeft vereenigd met een meer beperkten aanbouw konden ook deze leden het niet onver standig achten, dat de regeering zich voorloopig wil beperken tot het aan bouwen van dat materiaal, hetwelk beide partijen in de commissie-Kan in elk geval noodzakelijk bleek te achten. Zij konden er geheel mede instemmen, dat de regeering ernstige aandacht hepff geschonken aan de financieele zijde van dit vraagstuk en rekening heeft gehouden met de moeilijke finan cieele omstandigheden, waarin zoowel het moederland als Indië \crkeeren. De bommenwerpers niet up to date meer? Verscheidene leden waren van óór deel, dat het bestellen van eèn belang rijk aantal vliegtuigen zonder vooraf gaande goedkeuring van het parlement niet kan worden gerechtvaardigd door een beroep op de ontwikkel ine van de internationale omstandigheden. Ver scheidene leden beschouwden dc be stelling van de 6 Glenn Mnrfinbommen- werpers als een misgreep. Zij meenden te- weten, dat de Amerikaansche leger en vloot-autoriteiten tot deze leverantie eerst toestemming hebben verleend, toen zij voor zich op een heter en meer vol maakt toestel op het oog hadden, in de ontwerpen waarvan zij voldoende vertrouwen hadden, om het type. dat tot dusver als het beste gold, prijs te kunnen geven. Tndien di* bericht hii«' is. zon Nederland technisch thans reed« hii Amerika ten achter zijn. Tn dit verband vestigt de comYnissïe vfin rapporteurs er de aandacht op. dat uit berichten, welke na bet afdeelings onderzoek bekend werden, zou moeten worden afgeleid, dat ook de nieuwste verbeteringen, welke na bet vrijgeven van de levering der Glenn Martins aan het buitenland voor de Amerikaansche luchtvloot werden aangebracht, tevens voor de aan Nederland te lp\eren toe- stollen werden toegestaan. VpIp leden achtten het dringend ge wencpht. dat da regeerine bij haar he- hellingen mepr rekanino zal bondon mot do belangen van de Nedcrlandsche vliegtuigindustrie. Nederlands defensie in het algemeen Vele leden verklaarden, met het algemeen beléid van den minister 'e kunnen instemmen. Sedert dien* optreden als hoofd van dit departe ment zijn belangrijke verbeterin gen in de defensie des latfds tot stand gekomen. Uit 's ministers optreden blijkt, dat ook hij van oordeel is, dat Nederland een goed geoutilleerde weermacht behoeft. Verscheidene leden achtten het gewenècht, dat hét interimaat bij dit departement niet langer zal worden bestendigd. Geest bij de weermacht en N.S.B. Sommige leden vestigden er de aan dacht op. dat het een uitnemend lands belang is. wanneer de geest in het le ger goed is. De regeering moet te allen tijde op het leger en op de vloot kun nen rekenen, waardoor ook een goed verloop van dé mobilisatie verzekerd is. Een en ander is echter niet "to verwachten, wannéér het leger sympathiek staat ten opzichte van de Nationaal Socialistische Bewe ging. Zij zouden gaarne vernemen, wat waar is van de bewering van den heer Van Geelkerken, den plaatsvervanger van den leider van de N.S.B., uit wiens mond dr. Hél- mufh Otto, die aan de universiteit te Giessen promoveerde op een dis sertatie over Vlaamsche en IIol- landsche nationale bewegingen, bij een interview opteekendc: „aan onze zijde staat bet lóger met. zijn offi cieren. In een vliègkamp waren 95 pet. der officieren voor ons". Indien deze bewering juist mocht zijn, vroegen zij, welke maatregelen de minister zal treffen, om hét natio naal socialisme buiten de weermacht tè houden, en, zoo deze bewering niet juist is, acht de minister het dan niet noodzakelijk, dat maatregelen genomen worden om de weermacht te bescher men tegen onware beschuldigingen om trent haar betrouwbaarheid, waardoor haar goede naam zoowel in het binnen land als in het buitenland wordt te na gekomen? Luchtverdediging Vele léden betoogden, dat. aangezien het luchtwapen voor de handhaving van de neutraliteit van ons land voort durend in heteekenis toeneemt, dit wapen in hooge mate paraat en zooveel mogelijk vervolmaakt dient te worden. Daarenboven is het noodig. dat er een goed georganiseerde en snel werkende alarmdienst is; wat thans voor Neder land zal worden aangeschaft, achtten zij verre van toereikend. Sommige leden gaven in overweging de luchtmacht met het oog op de kwets baarheid over een aantal vliegvelden te verdeelèn. Eenige leden achtten het noodzake lijk vliegtuigbergplaatsen onder den grond in te richten. Eenige leden meenden redenen te hebben om aan te nemen, dat aan de bekwaamheid en paraatheid van den militairen vliegdienst zeer veel ont breekt. Oók over het materieel had men ern stige klachten vernomen. Contingent en eerste oefentijd Vele leden gaven als hun meening te kennen, dat uitbreiding van het con tingent dienstplichtigen dringend nood zakelijk is. Sommige leden meenden, dat uitbrei ding van het contingent van de schat kist te groote offers zou vérgen, indien daarmede niet gepaard zou gaan pen verkorting van den eersten oefenings- tijd bij sommige wapens. Andere léden zouden zich tegen verkorting van den diensttijd in elk geval verzetten. Zij drongen integendeel aan op verlenging van dén eersteii oefeningstijd bij de onbereden wapens. Deze leden erkenden, dat ingrijpen de maatregelen als verlenging van den diensttijd en uitbreiding van het con tingent zeer zware eischen aan dè «chatkist stellen Zij meenden echter, dat de handhaving van onze zelfstan digheid van zoo overwegend belang is, dat vóór dit doel zoo nóódig op ander gebied Zal moeten worden be zuinigd. Sommige leden vestigden er de aan dacht op. dat een gpdeelte van de op leiding van de dienstplichtigen buiten de kazernes zou kunnen geschieden. Tn dit verband merkten deze leden op. dat meer aandacht dient.té worden hestced aan de vrijwillige weerbaarma- king van ons volk. Personeel zeemacht Verscheidene leden waren van oor deel. dat het hemanningsvraagstuk op het Oogenhlik vóór de marine het meest belangrijke vraagstuk is. Naar deze le den opmerkten, kan hot ontbrekende materieel spoedig worden afgehouwd, doch met do opleiding en oefening van het benoodigde person oei z.iin ia ren gemoojrl. De regeering dient daarom niet bet bomanningsvraagstuk grooten spoèd te maken. Grensbeveiliging Van verschillende zijden werd de vraag eesteld. aan wplke tróepeneèn- hpden de grensbeveiliging is opgedra gen. Positie van den B.V.L Eenige leden konden zich niet ver- eenieen met het standpunt van den minister van justitie, dat de bijzondere vrijwillige landstorm zal vallen onder de wet van 11 September 1936. houden de bijzondere voorzieningen omtrent weerkorpsen. Immers zal dit er toekun nen leiden, dat, de werkzaamheden, door den minister van defensie aan DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- ECHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG op andere pagina's STADSNIEUWS Stadsnieuws Onderhoud met prof. dr. F. A. Vc- ning Meincsz (Tweede blad, pag. 1) Onverwacht bezoek van Prins Bern- hard (Tweede blad, pag. 1) Honderd jaar Zondagsschoolwerk (Tweede blad, pag. 1) Opruimingen en uitverkoopen (Tweede blad, pag. 2) 'T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is'n Parapluie van SPIEKERMANN Langeslraat 31 Teleloon 321 Medegedeeld door het K.N M.I. Tc Dc Bilt. Meest zwakke O. tot Z. wind, nevelig of betrokken, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt. Hoogste barometerstand 772,0 te Saerna. Laagste 7473 te Jan Mayen. L/.NGESTRAAT 49 TEL. 190 Allerleukste WOLLEN en ZIJDEN SJAALS. Vestiging van den vrede in de Amerikaansche staten BUENOS1 AIRES. 26 Nov. (Havas). Na zijn aankomst alhier heeft de staats secretaris der Vereenigdc Staten, Huil, tegenover de pers een verklaring afge legd, waarin hij o.m. zijn vertrouwen uitsprak, dat de conferentie er in zal slagen de laatste hinderpalen voor den toekomstigen vrede en de welvaart op dit halfrond uit den weg tc ruimen. „Wij hopen hier een record te kunnen vestigen van constructieve triomfen. Dat zal een schittorend voorbeeld geven door de resultaten, die men kan ver krijgen. wanneer op voet van gelijkheid bijeengekomen naties samenwerken in eon oprechten geest van goed begrip en onderling, vertrouwen ter voorberei ding van den weg naar den vrede" den inspecteur van den vrij willigen landstorm opgedragen, ter voorberei ding \an een eventueele uitvoering van art. 35 der i ienstplichtwet. voortaan on der contróle van den minister van jus titie zullen komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1