CARTAGENA BESTOOKT 4000 Concentratie onderwijs Stickling's leven gespaard DÉ EEMLANDÉÜ SOVJET-UNIE verheerlijkt Twee vijanden Een accoord in zicht? De moord te Merkelbeek e LUYCX Vrijdag 27 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 128 De burgeroorlog in Spanje Marine-arsenaal en schepen in de haven beschadigd ACTIVITEIT DER VLIEGTUIGEN VELE DOODEN IN AMERIKA ZOEKT GIJ G. BROUWER Van provocatie is tenslotte afgezien Personenauto door goederentrein gegrepen EXEMPLAREN MAISON VALK t AARDIGE t 4 uur 23 min. STOFFEN- en MODEHUIS AHERSF00RI5CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maand 0.65; per week 'met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PPIJC npD AQVFRTFNTIEN van 1-"4 r€*e,s 11.05 met inbegrip van een oew.,snummci elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën .KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cènt, elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Autoriteiten van Bilbao staan het vertrek uit de stad niet toe Beid? partijen melden kleine successen TENERIFFE, 27 November. (Havas). De radioclub deelt mede, dat de luchtmacht der rechtschen met succes Cartagena heeft gebombardeerd. Het maris nesarsenaal en verscheidene sches pen in de haven werden ernstig beschadigd. Een aantal schepen vluchtte en werd door kruisers van de nationalisten achtervolgd. Uit Talavera wordt gemeld, dat de voornaamste actie aan het front voor Madrid gisterochtend plaats had juist voor Cuatro Cas minos. Een afdeeling rechtschen maakte zich meester van de huis zen langs het Toroplein, dat den weg naar Sierra beheerscht. De artillerie van de rechtschen zet het bombardement van de wijk Arguelles voort. De vijandes lijke batterijen, welke achter het nationale paleis waren opgesteld, werden tot zwijgen gebracht. Een aantal overloopers van de regeeringstroepen meldde zich bij rde rechtschen. Een van hen deels 'de mede, dat de Russische genes raai Kleber werd vervangen door een ander generaal, ook een Rus. De verdedigingsraad van Madrid 'deelt mede, dat de rechtschen in de universiteitswijk gisteren herhaalde aanvallen hebben gedaan, gesteund door twee escadrons pantserwagens. Drie bataillons van het Marokkaansche vreemdelingenlegioen gingen met on gehoorde kracht tot den aanval over, doch zij werden met groote verliezen teruggeslagen. Twee tanks van Itali- aansch en van Duilsch fabricaat wer den buitgemaakt. Bii Carabanchel ble ven de regeeringstroepen oprukken. In een onverwachten aanval ten Zuid-Westen van Toledo werden den vijand zware verliezen toegebracht. Een groot aantal gevangenen, die deel uitmaken van het vreemdelingenlegi oen, zijn Italianen. De jachtvliegtuig- afdeeling van de regeering was zeer actief. Alle pogingen van de recht schen, om Madrid te bombardeeren, leden schipbreuk en twee Junker-toe- stellen van de rechtschen werden om laag geschoten. Uit Saint Jean de Luz wordt gemeld, 'dat bevestigd wordt, dat de autoritei- en van Bilbao weigeren toe te stemmen in het vertrek van menschen, die de stad willen verlaten. Een Engelsch en een Amerikaansch oorlogsschip, die belast waren met het opnemen van vluchte lingen, ziin zonder passagiers te Saint 'Jean de Luz teruggekeerd. Rechfsche troepen bes legerd De Diario de Lisboa verneemt van geloofwaardige zijde, dat de .Spaansche nationalisten besloten hebben hun vooruitgeschoven stellingen in Madrid op te geven en oen andere takfiek te gaan volgen. Zij willen de verbin dingswegen naar Madrid doorsnijden en hierbij beginnen met den weg naar [Valencia. ITet blad bericht verder, dat de regeeringstroepen met 2.000 mitral- leurs de strategische punten, welke de toegangswegen tot Madrid be- heerschen, bezet houden. De recht schen in de universiteitswijk wor den letterlijk belegerd. Zonder levensmiddelen en water bieden zij hardnekkigen tegenstand onder on ophoudelijk vuur van de regee ringstroepen. Gisteren hebben twaalf vliegtuigen van de regeering den geheelen dag door met tusschenpoezen de stellingen van de nationalisten met mitrailleurvuur bestookt. Vrijwilligers van vreem de nationaliteit Te Barcelona is een speciale trein mot 1000 vrijwilligers aangekomen, die dienst zullen nemen bij de internatio nale brigade, welke aan de zijde der regeèringstroepen mede6t rijdt. Italiaansch démenti De Intransigeant publiceert een tele gram van zijn Geneefschen bericht gever, volgens hetwelk diplomatieke kringen beweren, dat de regeering te Rome aan Parijs en Londen heeft doen weten, dat Italië definitief met den Volkenbond zal breken, indien de ver tegenwoordigers van de Spaansche re geering te Valencia worden toegelaten tot de zitting van dc commissie, die op 7 December te Genève bijeen zal komen ter bestudeering van de her vorming van het Volkenbondspact. In diplomatieke kringen tc Genève merkt men naar aanleiding hiervan op, dat Spanje vertegenwoordigd is in den Volkenbondsraad en dat, de ver tegenwoordigers van de regeerinjg te Valencia voor den Volkenhond nog volkomen bevoegd zijn om namens hun land het woord te voeren. In welingelichte kringen te Rome worden echter de berichten, volgens welke de toelating van de gedelegeer den der Spaansche rcgcering tot de eerstvolgende bijeenkomst van den Volkenbond een definitieve breuk tus schen den Rond en Italië zou veroor zaken, fantastisch genoemd. Stalin stelt het tegenwoordige Rusland voor als een paradijs In zijn rede op het buitengewone sovjetcongres heeft de Russische dicta tor Stalin nog verklaard, dat een ken merk van dc nieuwe grondwet is: zijn uiterst consequente democratie. Voor de grondwet bestaan er geen passieve en actieve burgers. Het kent geen rechts- verschil tusschen bezittenden en bezil- loozen, tusschen intellcctueelen en niet- intellectueelen. Alle burgers hebben ge lijke rechten. Slechts persoonlijke be kwaamheden en persoonlijke arbeid be palen hun positie in de maatschappij „Burgerlijke" grondwetten beperken zich gewoonlijk tot het vaststellen van formeele rechten der burgers, zonder zich te bekommeren om de voorwaar den voor de verwezenlijking dezer rech ten. Men spreekt dan van gelijkheid der burgers, doch men vergeet, dat geen waarachtige gelijkheid kan bestaan tus schen werkgevers en werknemers, tus schen landeigenaar en boer. Men spreekt er van vrijheid van het woord, van vrijheid van vergadering en persvrijheid, doch dit zijn slechts holle klanken, wanneer men geen goede ver gaderlokalen, drukkerijen en voldoende papier heeft. Het ontwerp der nieuwe grondwet der Sovjet-Unie proclameert niet eenvoudig rechtsgelijkheid der bur gers, doch garandeert hun ook door wetgevende verankering de feitelijke li quidatie van het uitbuitingsrègiem, de feitelijke bevrijding der staatsburgers van iedere exploitatie. Stalin verklaarde, dat in 1917 de vol ken der Sovjet-Unie dc bourgeoisie heb ben ten val gebracht en de dictatuur van het proletariaat hebben ingesteld. De Sovjet-staat heeft de klasse der groot-grondbezitters geliquideerd en den boeren meer dan 150 millioen hectaren grond gegeven van voormalige landeigenaars. De klasse der kapitalis ten werd onteigend, de banken, fabrie ken, spoorwegen e. d., werden tot, socia listisch eigendom verklaard en aan het hoofd dezer bedrijven werden de besro elementen der arbeidersklasse ge plaatst. Dit, alles zijn geen beloften, maar daden. Verschillende sprekers gaven op den tweeden congresdag hun bereidheid ie kennen op ieder gewenscht oogenhlik hun leven in de waagschaal te stellen voor de bescherming der Sovjet-Unie (Bij Stalin's rede moge worden aan- geteekend, dat tal vsui feiten nagenoeg dagelijks aantoonen, dat de vrijheid en gelijkheid in het sovjetpararlijs slechts in de verbeelding van den dictator en diens geestverwanten bestaan. Red.) Slachtoffers van Thanks» givingday NE W.YORK, 27 November. (Reuter). Op Thanksgiving» day, welke gisteren in de Vereenigde Staten werd ge» vierd, zijn 109 personen om het leven gekomen, meest door verkeersongevallen. WATERAFVOER Door de aanhoudende regen der laatste weken wordt menige tuin op laaggelegen grond onbegaanbaar. Dit is onprettig voor den tuinbezittcr, maar nog veel onprettiger voor de bewoonsters van den tuin, de plan ten. Al zijn er dan ook enkele die gaarne een vochtige standplaats wen- schen in dezen tijd van 't jaar is voor vrijwel alle planten overmatig vocht zeer schadelijk. We zullen dan ook al het mogelijke moeten docn; om onzen tuin een droge ligging te geven. Daarvoor moeten we allereerst zor gen voor een goeden afvoer van het water dat wij kwijt willen. Soms is het mogelijk, dat we afvoeren naar een vijver of sloot, die in open ver binding staat met water, dat door bemaling op peil wordt gehouden. Soms ook zal het noodig zijn, in een laag gedeelte van den tuin een af voerput aan te brengen, vanwaar het water door rioleering wordt afgevoerd. Om de paden in den tuin goed be gaanbaar te houden zorgen we, dat de padkanten vooral goed schoon zijn, opdat het water spoedig kan af vloeien. Daarvoor moet het pad eeni- ge tonrondte bezitten, ongeveer 2 Ms c.M. per meter. Bij lage gedeelten van een pad, waar altijd water blijft staan kunnen we tijdelijke zijgreppel tjes graven, opdat het water in den ondergrond van 't gazon of tusschen de beplanting kan wegzakken. In la ge gedeelten van den tuin kunnen we ook draineering aanbrengen. We graven dan smalle greppels ter breed te van 20 c.M. en ter diepte van on geveer 60 c.M., die we half vullen met puin of grove koolasch en ver volgens weer afdekken met aarde. Waar dit noodig is, brengen we meer dere draineeringsleuven aan op een ondcrlingen afstand van 10 tot 15 M. Inplaats van puin of koolasch kunnen we ook draineerbuisjes gebruiken, die we dan op dezelfde diepte, liefst om geven met koolasch, in de grond leg gen. Een dergelijke draineering moet echter ook uitmonden op een goede waterafvoer. Waar geen behoorlijke afvoer te maken is, trachten we het water zoo spoedig mogelijk in den ondergrond kwijt te raken. We gra ven dan in de laagste gedeelten tij delijke greppels, waarin het water dan moet wegzakken. Waar greppels zijn, zullen we deze natuurlijk aller eerst goed schoonmaken en zoonoodig uitdiepen. Ook pioeten slooten en vij vers zoonoodig worden schoonge maakt en uitgebaggerd, opdat niets een snellen afvoer van het water in den weg kan slaan. Vaste planten voor border ol snijbloe men, Rotsplanten voor rand of rots- tuin, Erica's (gekweekte heldesoorten) bloeiend van Jan. tot Dec. Heesters, Rozen- of Vruchtboomen. Klimplanten bloeiend van Jan. tot Nov. Klimplanten besdragend, groen blij vend of bladverliezend. Aanleg of verandering van Sier-, Rots- of Fruittulnen enz. enz. KWEEKERIJ HORSE WEIDE Schuschnigg duidt als zoodanig zoowel het bolsjewisme als het nationaabsocialisme aan WEENEN, 27 Nov. (Havas). Gister avond heeft hondskanselier Schuschnigg te Klagenfurt een rede gehouden, waar in hij het communisme en het natio- naal-socialisme de twee vijanden van de Oostenrijksche politiek noemde. Hij zeide o.a.: „De eerste plaats onder onze vijanden neemt het communisme in. Deze bewe ging moet nauwkeurig worden gadege slagen. Drie elementen verhinderen het communisme vasten voet in Oostenrijk te krijgen: de vaderlandsliefde, het reli gieus gevoel en het hoogc intelleclueele peil van de bevolking. Wij zien in het communisme het meest kenmerkende en het meest gevaarlijke kentecken van onzen tijd. Onze tweede vijand is het nationaal- socialisme. Wij zijn niet anti-Duitsch, rloch wij zijn zoowel vandaag als giste ren de onverzettelijke pioniers van de Oostenrijksche onafhankelijkheid. De overeenkomst van 11 Juli bevat geen enkele dubbelzinnigheid. Wij volgen de door Dollfuss aangegeven lijn. Wij zul len geen jota aan het program van Dollfuss veranderen. Dit weet men in Oostenrijk, men weet het ook in Duitschland." De bondskanselier noemde vervolgens als derden vijand van Oo^lenriik het défaitisme. Hij verklaarde, dat Oosten rijk vooruitgaat. BRITSCH—ITALIAANSCH CLEARING- VERDRAG LONDEN. 27 Nov. (Havas) Het la gerhuis heeft zonder oppositie het BritschItaliaansche clearingverdrag van 11 November geratificeerd. WERE1.DGEREUREV Duitschlands inter ventie te Moskou leidt tot succes DEN Duitscher Stickling, die in Rus land wegens contra-revolution- naire handelingen ter dood werd veroordeeld, is de executie bespaard ge bleven. De machthebbers te Moskou, blijkbaar inziende, dat het oogenblik thans minder geschikt is om Duitsch land al te zeer te provocecrcn, hebben Stickling gratie verleend: de doodstraf is veranderd in gevangenisstraf. Of de Duitschc regeering te Moskou heeft ge dreigd de diplomatieke betrekkingen met Rusland af te breken, indien Stick ling zou worden terechtgesteld, is niet met zekerheid bekend geworden, maar wel mag men aannemen, dat de Duit schc interventie bij de Russische rcgce ring een zeer nadrukkelijk karakter heeft gedragen. Met betrekking tot den persoon van Stickling zijn ecnige bijzonderheden be kend geworden, die wij den lezers niet willen onthouden. Stickling is zijn loop baan als mijnwerker begonnen. Hij heeft aan den wereldoorlog deelgenomen en ging in den tijd, die op den oorlog volg de. door voor Marxist Om de prestaties van het bolsjewisme tc leeren kennen, ging hij als Marxis tisch arbeider naar Sovjet-Rusland. Eerst was hij in dienst hij een Duitschc, daarna bij een Russische firma. Met groote verwachtingen was Stickling naar de Sovjet-Unie gegaan, maar de deceptie, volgde spoedig. Hij stak niet onder stoelen of banken, dat hij deerlijk was teleurgesteld en dit onder meer haalde hem den haat der Sovjet-autori teiten op den hals. Wanneer men op de desbetreffende Duitsche berichten mag af gaan, werd Stickling op een on- menschelijke wijze gefolterd en werden hem tal van bekentenissen afgeperst, die de grondslagen voor zijn veroordee ling vormden. Van Duitsche zijde wordt er in dit verband op gewezen, dat het geval-Stickling voor den zooveclslcri keer aantoont, dat ook Duitsche Mar xisten niet aan den haat der Sovjet- machthebbers ontkomen en dat hun in het sovjet paradijs hetzelfde lot wacht als alle Duitschers, van welke richting ook. Tevens geeft men van Duitsche zijde te verstaan, dat, hoewel Stickling Mar xist was, do Duitsche regeering zich zijn lot heeft aangetrokken, want voor het nationaal-socialistische Duitschland, zoo wordt er nog aan toegevoegd, doet het er niet toe, welke levensopvatting de Duitsche volksgenoot in het buiten land vroeger beeft gehuldigd. De zorgen der Duitsche rcgcering strekken zich dit wordt de consequentie geacht van het zooeven aangeduide stand punt uit tot eiken Duitscher in het buitenland, wien onrecht geschiedt: hot wordt een cerekwestie voor de Duitsche natie genoemd, geen enkel lid der Duit sche volksgemeenschap ooit in den steek te laten. Rovendien beschouwt men het te Berliin als een niet te loochenen feit. dat de Russische rech ters niet den ingenieur Stickling, maar den Duitscher in hem hebben willen treffen, zoodat er voor de Duitsche re geering alleszins aanleiding was het voor den ter dood veroordeelde en de interventie leidde inderdaad tot een surces op te nomen. Trouwens, een reeks nieuwp arresta ties van Duitschers is voor Rorliin het allerduidelijkste bewijs, dat da Russi- srhe machthebbers het op hot oogenhlik vooral voorzien hrhben op vertegen woordigers van het nationaal-socialis- fisrhp Duitschland TTit berichten, die Engolsrhe bladen nuhliceerep, zou nog afgeleid kunnen worden, dat Stiekling's leven aan een 7iiden draadie heeft gehangen. Dinsdag i 1 moot er ron sneciale kahinefezitting in het Kremlin zijn gebonden, die door Er verluidt, dat Praag cn Ber* lijn het wéldra eens zullen worden LONDEN, 27 Nov. (Havas). De Mor ning Post mankt melding van het ge rucht. dat Duitschland en Tsjccho-Slo- wakije binnenkort dc geschillen, welke tusschen beide staten bestaan, zullen regelen en een niet-aanvalsverdrag zul len sluiten. De anti-Tsjechische propaganda, welke te Berlijn wordt gevoerd, zou al leen ten doel hebben de regeering te Praag Ie beinvlocden om gunstiger voorwaarden voor Duitschland te ver krijgen. Het blad schrijft verder, dat het twijfelachtig is, of ook territoriale regelingen zullen worden getroffen, doch vermoedelijk zal Tsjccho-Slowa- kije wel concessies doen ten gunste van de Duitsche minderheden en misschien ook van de Hongaarsrhe minderheden. Een nieuwe „troef" in de huitenland- sche politiek zal Duitschland weldra noodig hebben, zoo besluit dc Morning Post, 'wegens het fiasco van hèt Duitsch-Japansche verdrag. den Russischen dictator Stalin wérd uitgeschreven, téneinde van gedachten té wisselen ovér den toestand, in het le ven geroepen dóór de térdoodveioordce- ling van Stickling. De Sóvjct-rnachtheb bers waren het onderling geenszins eens of Stickling al dan niet gratie zou moe ten worden verleend. Er was een groep die begenadiging bepleitte ambtena ren van het departemént van buiten land sche zaken en gematigden, die verontrust waren door Bérlijns felle reactie en een groep, die meende, dat de executie niet achterwege mocht blij ven. De voorstanders der terechtstelling werden gerecrutecrrl uit de kringen der radicale communisten, die vnn oordeel waren, dat het de wensoh van hot Rus sische volk was, dat do „fascistische hond" Stickling tegen den muur werd geplaatst; zij wezen daarbij op de hon derden telegrammen van plaatselijke communistische pariijgroepen uit dé Sovjet-Unie, (lie Sicklings' dood eisch- ten. Zij drongen er, hoe Duitschland hierop ook mocht reagéeren, op nan. dat Stnlin een voorhepld zou stellen, ten einde het contra-rcvolutionnaire terro risme in de Sovjet-Unie uit te roeien. Inmiddels behielden, naar de feiten uitwezen, dc gematigden de overhand, zoodat, men er tenslotte van afzag, Duitschland door een executie op een gpvanrlijke cn uitdagende wijze te prik kelen. Ongeluk op een onbewaakten overweg te Akkrum Bestuurder ernstig gewond AKKRUM, 27 Nov. lit den afgeloo- pen nacht te ongeveer één uur is op den onbewaakten overweg te Akkrum aan de spoorlijn LeeuwardenZwolle een personenauto onder een .goederen trein geraakt met het gevolg, dat de bestuurder van de auto. de ongeveer 24-jarige J. C. uit Leeuwarden, uit den wagen werd geslingerd en zeer ernstig werd gewond. Dc auto werd met den trein meege sleurd en kwam in stukken en brokken langs dén spoorlijn terecht. Door een der te Akkrum gevestigde geneesheeren. die de eerste hulp ver leende, is het slachtoffer naar het zie kenhuis te Leeuwarden vervoerd. Gearresteerde huishoudster legt een bekentenis af BRUNSSUM, 27 Nov. Hedenmorgen heeft vrouw J. M. V. van Hélden, die ge» arresteerd was in verband met den Zondag gepleegden dubbelen moord te Merkel» beek, een volledige bekente» nis afgelegd. De vrouw was gisteren naar Maastricht overgebracht. Zij deelde mede den moord uit wraak gepleegd te hebben. Zij heeft hierbij gebruik ge» maakt van een scheermes en een centrifugaabsleutel. HUWELIJKSGESCHENK VAN HET CORPS DIPLOMATIQUE 's-GRAVENHAGE. 27 November. Het corps diplomatique is naar wij vernemen voornemens aan Prinses Jnliana ep Prins Bcrnhard ter aelepen beid van hun huwelijk een cesrhenk aan te bieden, bestaande uit een -il \eren fruitschaal en twee zilveren can delabrcs. Dit Beschenk wordt vervaardigd in de labrièken van Begeer van Kèmpen en Vos, te Voorscholen. DREIGENDE STAKING IN MAN CHESTER LONDEN, 27 November (D.N.B.) Ne gentig-duizend arbeiders in de textiel industrie van Manchester hebben met overweldigende stemmen meerderheid besloten op 10 December in staking te gaan. om te verkrijgen, dat de inonknr tingen .welke sedert 1902 wedden toege- gast, teniet worden gedaan. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBL1C1TEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG DAMESHOEDEN J LANGESTRAAT 75 t SPORTHOEDJES op andere pagina's STADSNIEUWS Pluimveetentoonstélling in de Markt hal geopend. (Tweede blad pag. 1) Verslag ontwerp gemeente-begrooting 1937. (Tweede blad pag. 1) T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is.'n Parapluie van SPIEKERMANN Langestraal 31 Telefoon 321 Weerverwachting Medegedeeld door het K.N-M.I. tc Dc Bilt. Zwakke tot matige wind, uit Oostelijke richtingen, nevelig tot zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst. Hoogste barometerstand 772.4 te Reval. Laagste 750.8 te Jan Mayen. L/.NGESTRAAT 49 TEL. 190 Verrast Uw vrouw met St. Nlcolaas met een aardige VOS. Wij hebben nog mooie exemplarOn en niet duur. Staatscommissie met haar rapport gereed gekomen 's»GRAVENHAGE, 27 No. vember. Naar de regee» ringspersdienst meldt, is de Staatscommissie inzake het Lager Onderwijs met haar arbeid ongeveer gereed. Zij heeft haar voorste'len belichaamd in een ontwerp van wet met daarbij hehno» rende memorie van toeiieh» ting, waaromtrent volledige overeenstemming is verkre» gen cn die als bijlagen van het verslag aan de regeering zullen worden aangeboden. OPRICHTING HESERVEKORPS BATAVIA. 27 Nov. (Aneta) De oprichting van het reservekorps van oud-militairen te Batavia is geheel vol tooid. Dit corps bestaat uit 1 compag nie-commandant. 1 sergeant-majoor, 2 sectiecommandanten en heeft een sterkte van zes brigades, in totaal 118 leden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1