HONGERSNOOD TE MADRID DE LEYTAX HORTHY TE WEENEN 4000 voor groote afstanden DÉ ËEMLANDEU Geduchte vloot in aanbouw OOK MILITAIR samengaan? Von Ossietzky naar Zweden? Communistisch gevaar Beroep op de boeren Erkenning van Mandsjoekwo LUYCX Maandag 30 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 130 Ontruiming der stad door niet-strijders noodzakelijk geacht TTFPFT?KTE A f!TTF, Verder hebben de regeeringstroepen nHirillIVIVlEi dp dorpen Ciemp0suel03 Getafo en Vil- Verwikkelingen gevreesd r Amerikaansche kritiek NIEUWE VLUCHT VAN MOLLISON „Strijd tegen misdadigers" Darré richt zich tegen de landjonkers ANTI-SEMIETISCHE RELLETJES bit nummer bestaat uit 3 bladen EXEMPLAREN Tel. 1788 Tel. 1788 Weerverwachthig 4 uur 20 min. STOFFEN- en MODEHUIS Groote brand in een jachthaven ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binneniana .rancc per pos» per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG. 513 PPI IC flFR AflVFRTFNTIFN van 1—4 regels I 1.05 met inbegrip van een uew snummer rniü0 UCn clkc rege, mecf o.25 Liefdadigheids-advertentièn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent, elke régel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 TAE delegatie van Britsche parlementsleden, die ongeveer J-^een week geleden naar Madrid is vertrokken, om zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de gebeurtenissen in de Spaansche hoofdstad, heeft door bemiddeling van den Brit» schen zaakgelastigde te Madrid een dringenden oproep om hulp naar Londen gezonden. De neutrale mogendheden wor» den aangespoord onmiddellijk te helpen. De delegatie, welke uit zes personen bestaat, verklaart, dat in de Spaansche hoofdstad reeds hongersnood heerscht en dat het uitbreken van besmettelijke ziekten onvermijdelijk schijnt, zoodat het evacueeren van alle vrouwen, kinderen en non» combattanten dringend noodzakelijk wordt geacht. a jv nip PPflNTPW laverde aangevallen. Zij bezetten nieu- Uil/ r JAUJN Juli we stellingen, de rechtschen leden zwa re verliezen. Hei bombardement van Madrid door de opstandelingen eischt9 nog enkele slachtoffers. In verband met een artikel van den woordvoerder van den Troskistischci» arbeidersbond te Barcelona, heeft de consul der Sovjet-Unie te Barcelona hevig geprotesteerd tegen de berichten, welke door deze partij zijn gelanceerd en volgens welke de Sovjet-Unie de binnen- en buitenlandsche politiek van Spanje zou leiden. Van het front in Aragon wordt ge meld, dat een aanval der nationalisten bij Huesca werd afgeslagen. Nabij Ca- soe voerden de regeeringstroepen en kele verkenningen uit, waarbij de rechtschen terug werden gedreven. Een groote hoeveelheid Remington-geweren en munitie viel de regeeringstroepen in handen. f [Valencia's beroep op den J Volkenbond gekritiseerd X"\ MTRENT den strijd aan de verschillende fronten aan het einde der afgeloopen week berei* ken ons verschillende berichten, jvaaruit blijkt, dat de gevechtsactie vrij beperkt is geweest als uit* vloeisel van bet voortdurend on* 'gunstige weer, een omstandigheid, waarvan blijkbaar vooral de re* geeringstroepen profiteeren. Be* langrijke wijzigingen in de posi* ties der tegenover elkaar staande legers zijn dan ook niet ingetre* 'den. Aandacht verdient inmiddels het bericht, volgens hetwelk de zoon van 'den Spaanschen minister-president. Largo Caballero, door de nationalisten is terechtgesteld. Volgens de Times zouden door de militietroepen te Valen cia talrijke priesters en nonnen zijn doodgeschoten. De stap van de regeering-Caballero. 'die om spoedige bijeenroeping van den JVolkenbondsraad heeft verzocht., heeft blijkens Londensche berichten in de kringen der Britsche regeering eenige bezorgdheid gewekt, daar Engeland zich moeilijk tegen een Geneefsche pro cedure kan verzetten, doch men ducht in politieke kringen te Londen, dal van een dergelijke procedure thans eerder nieuwe complicaties dan een op lossing in het Spaansche vraagstuk te wachten ziin. Het Giornale d'Italia noemt het be roep van de regeering te Valencia op 'den Volkenhond een onbeschaamde manoeuvo. waartoe in overleg met Moskou besloten is. Indien men, schrijf! het blad. terzake van dezen burgeroor log, die een binnenlandsche aangele genheid van .Spanje is. zich wil beroe pen op het Volkenbondspact. zou men toch eerst moeten beginnen met een aanklacht tegen Rusland op grond van 'de feiten, die getuigen van zijn noli tieke en mililaire interventie in Spanje en van zijn openlijk oorlogvoeren tegen generaal Franco, die de meerderheid van het Spaansche land vertegenwoor digt. Rusland heeft blijkhaar weer geen under doel dan roode propaganda te maken en onder dekking van die pro paganda een nieuwe militaire actie ten gunste van Madrid in te zetten, terwijl het tevens dat ander doel hoopt te be reiken: de tweedracht te Genève en bui ten Genève te vergrooten. Do diplomatieke redacteur van bet Stefani-agcntschap wijst op de ongun stige ontvangst, die het beroep van de regeering van Valencia op den Vol kenhond alom in Europa gevonden beeft: te Londen vreest men, dat inwil liging van het Spaansche verzoek den toestand slechts kan verergeren. De speciale correspondent van Havas hij het leger der rechtschen 1 deelt mede, dat do rechtsche troe- pen na een hevig artillerievuur een i aanval deden od do Tetouanwijk bij Cuatro Caminos. Een aantal huizen was hier in ware forten ver anderd. O.a- bezetten de rechtschen een huis van zes verdiepingen, dat met 32 mitrailleurs werd verdedigd. 1 De aanvallers konden niet ver door dringen. De juistheid van het vuur der regeeringstroepen doet veron derstellen. dat de artilleristen niet meer dezelfden zijn van vroeger. Aanval afgeslagen Na een hevig voorbereidend artille rievuur zijn de rechtschen in de uni- [versiteits-wijk overgegaan tot den aan bal, welke evenwel werd afgeslagen. Vreeselijke toesiand in de hoofdstad Capt. Mac Namara, een der Britsche par lementsleden, die zich op het oogenblik ir. de Spaansche hoofdstad bevinden, heeft gisteravond, temidden van het gedonder der kanonnen een telefoonge sprek gevoerd met Reuter in Londen. Hij vertelde, hoe hij en nog drie leden der commissie op het nippertje aan den dood ontsnapt waren. Nog geen tien seconden n.l., nadat de genoemde parlementsleden uit het Noorderstation \ertrokken waven, waar zij een bezoek hadden gebracht, kwam, precies op de plaats waar zij hadden gestaan een gra naat neer. Bij een andere gelegenheid viel een granaat op slechts enkele tien tallen meters afstand. Wat de toestanden in Madrid betreft, \ertelde Mac Namara, dal er een groot tekort heerscht aan levensmiddelen en Jat zelfs in het hotel, waar de Britsche parlementsleden logeeren, geen vlcesch of groenten aanwezig zijn. Het voor naamste gerecht op het menu bestaat uit grutterswaren. De toestanden zijn \nor de armen werkelijk vreesclijk en Je stations der ondergrondsche zijn vol vluchtelingen, die daar in rijen liggen te slapen. Koortsachtige activiteit der Russen Orlof, de chef van de zeestrijd krachten der Sovjet-Unie, verklaar de op het sovjet-congres, dat Rus land in verband met het groeiend gevaar voor een imperialistiechen oorlog, vooral van de zijde van Duitschland en Japan, een mach tige vloot moest bouwen en dit ook heeft gedaan, waarbij de kustver dediging en het marinevliegwezen gecombineerd werden met de oor logsvloot. Indien het aantal schepen van de Russische vloot op 1 Januari 1933 wordt gesteld op 100, dan is het aantal duikbooten eind 1936 met 715 procent gestegen. Het aantal andere kleine oorlogs schepen, die éamen met de duikbooten voor de verdediging van de ku6t zorg dragen, is in dien tijd ongeveer met 300 pet. toegenomen. Het aantal stuk ken verdragend artilleriegeschut. voor de verdediging van de kust is met 75 pc-t. toegenomen. Onder groote geestdrift eindigde hij met de woorden: Wanneer wij den al- gemeenen internationalen toestand be kijken en daarbij rekening houden met alle gebeurtenissen, die zich afspelen in de kapitalistische wereld rondom Rusland, dan moeten wij bouwen; en wij bouwen thans een werkelijke groo te vloot, die schepen van alle klassen omvat en die op het hoogste tech nische peil staat. Litwiriof beweert, dat eén des» betrèffend Duitsch»Japansch verdrag is gesloten Op het achtste Sovjetcongrea hééft Litwinof, volkscommissaris voor buitenlandsche zakén, .ver klaard uit zeer geloofwaardige bronnen te weten, dat Italië aan Japan een soortgelijke overeen komst heeft aangeboden als het DuitschJapansche accoord. Ten aanzien van dit laatste zeide Litwi nof verder, dat een militair bond genootschap tus6chen Duitschland en Japan het resultaat geweest is van 15 maanden onderhandelen tusschen den Japanschcn militai ren attaché te Berlijn en de Duit- sche diplomaten. De Sovjet-Unie, voegde Litwinof hiertoe, wil noch bondgenootschappen, noch blokyorming, maar biedt 6lcchts samenwerking aan in het belang van den vrede. Het Italiaansch-Japan6clie accoord inzake de erkenning van Mandsjoekwo en de verovering van Ethiopië is in of ficieuze kringen te Washington niet gunstig ontvangen, omdat hot, zoo zegt men. twee landen nader tot elkaar brengt, die een imperialistische poli tiek voeren. De Veroenigde Staten kun nen niet onverschillig blijven tegen over deze gebeurtenissen, die indrui- fichen tegen de beginselen van hun po litiek, maar zij zullen hun meening te dezer zake niet officieel kenbaar ma ken. Men i6 algemeen van oordeel, dat het nieuwe accoord niet werkelijk doeltref fend is wegens het economische ver schil tusschen deze landen en ook met Duitschland. Men geeft evenwel /toe, dat er een delicate toestand door wordt geschapen, "jt4 Zijn geneesheer ontraadt het hem zoo nadrukkelijk mogelijk Men meldt uit Berlijn aan de N.R.Ct: In het buitenland wordt beweerd, dat Karl von Ossietzky toestemming zou hebben gekregen Duitschland te verla ten. Volgens onze informaties is zulks alsnog geenszins- het geval. Wèl heeft von Ctesietzky in een gesprek met en kele journalisten, waarbij ook een ver tegenwoordiger van het rijksministerie van propaganda aanwezig was, gezegd, dat hij gaarne naar Zweden zou rei zen. Of hij echter de daartoe noodige toestemming zal verkrijgen, is niet be kend. Von Ossietzky zou hebben verklaard, dat hij den Nobelprijs wenscht te aan vaarden. Hij zou gaarne bij de traditio- neelc verdeeling der prijzen te Stock holm het woord voeren en daarbij niets hatelijks over Duitschland zeggen, maar zijn pacifistische gevoelens evenmin on trouw worden. Hij ziet echter volkomen in, dat een beslissing over zijn reis naar Stockholm niet bij hem, maar bij de bevoegde Duit sche instanties ligt. Dat hij gaarne naar Zweden zou reizen, i* te begrijpen. Hij heeft een zestienjarig dochtertje, dat daar school gaat. De geneesheer, die Von Ossietzky behandelt, is van mee ning, dat de patiënt nog geenszins in staat is de reis te ondernemen. Een verblijf in een sanatorium zou heel wat beter voor hem zijn dan de geprojecteerde reis naar Zweden, met alle onvermijdelijke vermoeienissen daarvan. In dit verband prijst Rudolf Hess het Duitsche leger Hij hoopt in recordtijd naar Kaapstad en weer terug te vliegen LONDEN, 30 Nov. (Havas/A.N.P.) Alvorens te vertrekken voor zijn vlucht naar Kaapstad, verklaarde Jim Mollison aan de pers, dat het vliegtuig in goede conditie ver keert; met een beetje geluk hoopt hij over vijf dagen den Britschen mist terug te zien. De naam van het vliegtuig is Mi6s Dorothy. Gis teren te 10.39 passeerde Mollison het vliegveld Le Bourget in de rich ting van Marseille. Mollison en zijn Fran6che metgezel ComiglionMoliner, zijn hedenochtend 3.27 uur greenwichtijd te Cairo aange komen; te 5.25 vertrokken zij weer naar Khartoem* Tet slotzitting van het bocrencongres te Goslar heeft minister Rudolf Hess een réde gehouden, waarin hij het le ger roemde en den nadruk legde op de betcekenis van het accoord met Japan. Hij zeide onder meer: Wij staan aan het begin van een groote krachtsinspanning ter verwezen lijking van het vierjarenplan. Een ne derlaag op liet gebied der voedselvoor ziening zou het bolsjewisme bevorde ren. Duitschland heeft den slag met be trekking tot de voedselvoorziening ge wonnen. De Duitsche arbeider heeft geen hoog loon, maar hij is er trotsch op, dat hij werkt, want hij weet, dat de vruchten van zijn arbeid worden be schcrmd door het leger, welks wapenen worden geschapen door het Duitsche genie. De wereld weet ook, hoe goed die wapens zijn en Duitschland. hoe noo- dig zij zijn, want Duitschland is er zich van bewust, dat de Komintern den Duitschen muur wil breken. Het is den führer dankbaar, omdat hij dit gevaar heeft verminderd door een pact te slui ten met Japan, dat eveneens inziet, hoe verwoestend het werk der Komintern is. De Duitsch-Japansche overeenkomst zal bijdragen tot de verzekering van den vredè. Hess verdedigde Duitschland tegen de beschuldiging, dat het twee dracht tusschen de volken wil bren gen. Wij willen aldus zeide hij de volken vereenigen in den strijd tegen de misdadigers, die hen wil len vergiftigen. Duitschland wil an deren landen niet zijn regeerings- vorm opdringen, maar het weet, dat de Komintern den volken haar politieke denkbeelden wenscht op te leggen. Duitschland zou wen- schen, dat de andere volken zich tegen deze inmengingspogingen ver zotten Dat is geen onverdraagzaam heid: het zich gemeenschappelijk verdedigen tegen het bolsjewisme kan vergeleken worden met b.v. de politiemaatregelen, die de statten tegen do misdadigers treffen. Gelooft men, dat Duitschland met zijn verdediging kan wachten, tot andere volken zich bij die actie willen aanslui ten? Er zijn gelukkig staatslieden, die een voldoend helder oordeel hebben om in te zien, dat zij hun land tegen het bolsjewisme moeten verdedigen. Zij wil len hun volk niet, zooals in 1914, in een chaos laten storten. Rijksminister Goering zeide, dat de boeren al hun energie in dienst van het vierjarenplan moeten stellen. Na eenige woorden aan het Duitsch-Japansche ac- coort te hebben gewijd, sprak hij ovei de beteekenis van de overeenkomst met Oostenrijk. Onze twist met Oostenrijk aldus Goering is vergeten. Wij hopen dat onze betrekkingen met Oos tenrijk steeds nauwer zullen worden. Er is thans geen sprake meer van een „Anschluss", maar van een „Zusani- menschluss", waarbij beide staten hun eigen plaats behouden. Goering over de tenuitvoer» legging van het vier» jarenplan In zijn rede op het boerencongres te Goslar heeft Goering verklaard, dat Duitschland. hetwelk later 70. wellicht zelfs 80 millioen inwoners zal tellen, te klein is, om al zijn bewoners van eigen bodem te voeden. Het vierjaren plan bedoelt een compromis tusschen landbouw en industrie ter verzekering van de voorziening van levensmiddelen en grondstoffen. Indien men ons wil al- snijden van de rest der wereld aldus Goering zullen wij ons door eigen energie verschaffen, wat men ons niet wil geven. Omdat men Duitschland ko loniën weigert, zal het rubber produ- ceeren, die beter is, dan de koloniale rubber. Maar het vierjarenplan zal slechts in étappes verwezenlijkt kun nen worden. Goering kondigde nieuwe beperkin gen op het gebied der levensmiddelen aan. Het denkbeeld van verhooging der prijzen voor de landbouwproducten zei de hij. was goed voor de regeering- Brüning, maar niet voor die van Adolf Hitler. Duitsche boeren aldus be sloot hij ik vraag u met mij samen te werken, opdat ik niet tegen u zal behoeven op te treden Bij de tenuit voerlegging van mijn plan zal ik voor niets terugwijken. De minister van landbouw, Darré, deed een heftigen aanval op de com munistische landbouwpolitiek, waarte genover hij den „nationaal-socialisti- schen productieslag" stelde. Hij keerde zich tegen de landjonkers, die weige ren den nationaal-socialstischen arbeid pp het gebied der voedselvoorziening te De Hongaarsche rijksregent en Miklas gewagen van hun liefde voor den vrede WEENEN, 30 Nov. (Havas). Dè Hongaarsche rijksregent admiraal Hor- thy is gisterochtend 10 uur te Weencn aangekomen in gezelschap van minis ter-president Daranvi en den minister van buitenlandsche zaken, Kanya. Zij werden op het station verwelkomd door den Oostenrijkschcn bondspresident, Miklas, bondskanselier Schuschnigg, al le andere leden der regeering, den in specteur-generaal van het leger, den chef van den gcneralen staf, den bur gemeester van Weenen en andere auto riteiten. Door de bevlagde straten be gaf het gezelschap zich naar het hotel Imperial, waar de gasten hun intrek hebben genomen. Omstreeks elf uur heeft Horthy een officeel bezoek aan Miklas gebrachi. Waarna deze een tegenbezoek aflegde in het hotel. Vervolgens heeft het Hon gaarsche gezelschap kransen neergelegd bij het gedijkteeken voor den onbeken den soldaat, bij het monument voor de in den zee-oorlog gevallenen en bij het graf van keizer Franz Joseph. Aan het einde van een ter eere van Horthy aangericht diner heeft Miklas, de Oostcnrijksche bonds-president, een rede uitgesproken, waarin hij o.m. zei de: Onze strijd is een gemeenschappelijke strijd voor den vrede, maar voor den werkelijken vrede in Europa, die in laatste instantie slechts gefundeerd kan worden op rechtvaardigheid en slechts verzekerd kan worden door een econo mische en sociale regeling in de streek, waar wij leven, waarbij rekening ge houden moet worden met de natuur lijke levensomstandigheden. In zijn antwoord zeide Horthy o.m.: Ons- uit de protocollen van Rome voort vloeiende 6treven is gebaseerd op de gemeenschappelijkheid van de belangen van vrije, onafhankelijke staten, die tot eenig doel hebben te strijden voor het herstel van een normalen toestand in Midden-Europa en voor het waarbor gen voor hun volken door vreedzame middelen van een plaatsje in de zon. Geon positieve resultaten tc Romo bereikt. De Hongaarsche pers erkent, dat de besprekingen tc Rome geen enkel posi tief resultaat hebben opgeleverd en dat de economische onderhandelingen ten aanzien van de aanpassing van de ac- coorden van Rome aan de Italiaansche devaluatie nog niet geëindigd zijn. Men verwacht echter, dal de tot stand geko men sfeer van hartelijkheid spoedig gunstige resultaten voor Hongarije zul afwerpen. Japan houdt zich van den domme SJANGHAI, 30 Nov. (Havas). De secretaris der Italiaansche ambassade heeft op een desbetreffende vraag ge antwoord. dat de ambassade niet in kennis is gecteld van een erkenning van Mandsjoekwo door Italië. Volgens de Chinecsche bladen heeft het ministerie van buitenlandsche za ken den Italiaansrhen ambassadeur uit- genoodigd naar Nanking te komen om een uiteenzetting te geven van de hou ding van Italië. In de omgeving van den Japanschon minister van buitenlandsche zaken wei gert men volgens Domer commentaar te leveren op de berichten, volgens wel ke de Italiaansche regeermg officieel mededeeling zou hebben gedaan van den aanvang van onderhandelingen met Japan. In diplomatieke kringen zegt men intusschen, dat onderhandelingen zijn gevoerd, die van louter commer- cieelen aard waren en in het geheel geen politek karakter droegen. Een erkenning van Mandsjoekwo door Italië raakt Japan in het geheel niet, zij moet beschouwd worden als een zui ver Italiaansch-Mandsjoekwosehe kwes tie, die bij de Japansch-Daliaanschc be sprekingen niet opgeworpen kan zijn. De studenten van de universiteit van Lemberg hebben een anti-semietisrhe demonstratie gehouden ter gelegenheid van den verjaardag van den dood van een nationalistisch student, die gedood was in een gevecht met Joden. De poli tie hoeft den optocht ontbonden. De studenten vielen Joodsche voorbijgan gers aan en plunderden een aantal winkels. Te Wilna hebben de Joodsche winke liers hun zaken gesloten als protest te gen de jongste anti-semietische demon straties. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUB LICITEIT S WA A RDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD erkennen en tegen zekere „leeghoofdige Keieerden", waarbij hij er op wees, dat in bepaalde streken rachitis onder de boerenbevolking wordt vastgesteld Hij legde den nadruk op de beteekenis van lichamelijke opvoeding der boerenbe volking. op andere pagina's STADSNIEUWS De bóuw van het Sportfondsenbad. (Tweede Blad, pag. 1). Bijeenkomst van wetsgetrouwe Zionis ten. (Tweede Blad, pag. 1). Leekenspelavónd van dé A.J.C. (Twèedé Bind, pag. 1). Wat de afdeélingen bespraken. (Tweede Blad. pag. 2). SPORT De voetbal-, hockey- en korfbahved- st rijden. (Derde Blad, pag. 1). Het A.H.B.S.C.-tournoói. (Derde Blad, pag. 1). E.M.M.A. wint den wisselbeker. (Derde Blad, pag. 2). 'T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is'n Parapluie van SPIEKERMANN Langeslraal 31 Telefoon 321 Medegedeeld door het K.N.M.l. te De Bilt. Matige tot krachtige, later afnemende, Westelijke tot Noord-Westelijke wind, neve lig tot zwaar bewolkt, waar schijnlijk nog regen, later hagelbuien, iets kouder. Hoogste barometerstand: 771.2 te Toulouse. Laagste barometerstand: 728.1 te Ona. LANGESTRAAT <9 TEL. 190 Keurigs jabots en toeden, ook In kleuren. Eenvoudige luxe CEINTUURS. Ongeveer zeventig roei» en zeilbooten prooi der vlammen Te Kopenhagen heeft een zware brand gewoed in een jachthaven, waar het vuur in de talrijke, voor den winter op. gelegde, zeilbooten rijkelijk voedsel vond De vlammen grepen met razende snelheid om zich heen. Ongeveer 70 roei- en zeilbooten, o.a. de „Itita 5" van den Deenschcn koning, werden een prooi van het vuur. Vooral de Deen- sche studentenroeivereeniging «erd zwaar getroffen, daar in het afgebrande clubhuis ook eenige booten lagen dn pas dit jaar voor de Olympische Spele» aangekocht waren.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1