WEINIG NIEUWS VAN DE FRONTEN HET CRYSTAL PALACE IN BRAND 4000 TAXI-DIENST j 1830 TEL. 1850 1093 AUTOMATISCH HULP Nic. Bovée LUYGX Dinsdag 1 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 131 Aanval der regeeringstroepen in Asturië mislukt VERWOESTINGEN IN ALICANTE STAKERS ONTSLAGEN GEEN VERDRAG MET ITALIË LICHTING ONDER DE WAPENEN GEHOUDEN Japansch-Duitsch verdrag en onze Oost Collectief contract GEEN BRITSCHE STAP TE BERLIJN van Engeland uit nummer bestaat uit 3 bladen EXEMPLAREN Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 Nieuws Reusachtige vlammenzee verwoest het bekende gebouw EEN DER TORENS IS REEDS INGESTORT 4 uur 19 min. STOFFEN- en MODEHUIS OPERATIES IN ETHIOPIE AMERSFOOKTSÖH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een uew snummer week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. TVfT A M I elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertenticn voorde Binnenland trance per posr per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 1 #1 JZylL/I 11 I l I f T/|-(^ helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels (POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer lOcent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 1.05 Regeeringsluchtmacht heeft een Fransch vliegtuig beschoten IN 't gistermiddag door den ver. dedigingsraad uitgegeven com. muniqué wordt o.a. medegedeeld, 'dat de vijand in den sector Po. zuelo een krachtigen tegenaanval heeft gedaan, gesteund door twee escadrons gevechtswagens. Na een strijd van verscheidene uren moest de vijand met zware ver. liezen terugtrekken. Vijf tanks, waarvan twee van Duitsch maak» sel, vielen in onze handen, aldus het communiqué, dat tenslotte nog meldt, dat de regeeringstroe. tien in den sector Casa del Campo op verschillende punten hun posi» ties hebben kunnen verbeteren. Van het overige deel van het front valt, afgezien van artillerie, 'duels, niets te vermelden. Faiiio Sevilla de rechtsche zender deelt mede, dat volgens mededeeling van het hoofdkwartier der rechtschen Zondag een dag van overwinningen was. Het weer maakte mogelijk, dat de colonne, welke den rechtervleugel van het leger van generaal Varela uitmaakt, tol den aanval overging. De vijand bood weerstand, doch werd tenslotte terugge slagen. In dezen strijd sneuvelden 600 man en velen werden gekwetst. Een groote hoeveelheid oorlogsmateriaal viel in handen der rechtschen. De internationale kolonne van de re- gee ring stroepen viel den rechtervleugel van de witten voor Madrid aan, doch werd door het artillerievuur teruggedre ven. De nationalisten maakten zich. meester van een huis, van zes verdie pingen. dat tot een fort was omge bouwd. Aan den rand van het Casa del Campo viel eco afdeeling Pussen aan, doch zij werd door de rechtschen terug geslagen. De luchtmacht trad niet nader in actie. Bij het bombardement van de kust werden te Andujar in de provincie Jean .vijf vliegtuigen op het vliegveld der re geeringsluchtmacht vernield. Insluiting van Madrid Radio-Sevilla heeft medegedeeld, dat de aanvallen, die de regeerings- troepen in Asturië op de verbin dingslinies der rechtschen hebben ondernomen, op een mislukking zijn uitgeloopen. De aanvallers verloren in totaal 1000 man. Aan het front van Madrid is de aanval, die de rechtsche troepen hebben ondernomen, volgens den radiozender tot een waar strategisch 9ucces geworden. Thans blijft ten Oosten van Madrid nog slechts een halven cii'kel open, die het den re- geeringsgezinden mogelijk maakt te vluchten. Alle wijken in het Noorden van Madrid, welke thans bedreigd worden, worden als oor logsobjoctieven beschouwd Daar de barometer stijgt, kan men den aan val van Zondag beschouwen als het eerste hoofdstuk van een nieu we phase in de operaties, die moet eindigen met do totale inneming van Madrid. Verwoestingen in f Alicante De civiele gouverneur van Alicante heeft aan een correspondent van Mavas verklaard, dat het bombardement in den nacht van Zaterdag op Zondag een doode en zeven gewonden heeft ge- eischt. Hij deelde verder mede, dat de vliegtuigen meer dan 100 bommen heb ben geworpen. Twee watervliegtuigen, die aan den aanval deelnamen, vulden hun benzine- en munitievoorraad aan bij een Duitsch vrachtschip, dat in volle zee, tusschen Santa Pola en Guardamar voor anker lag. In Alicante is de aange- richte schade aanzienlijk. De getroffen objectieven zijn niet van militairen aard, doch particuliere woningen. In den loop van den dag hebben talrijke gezinnen een toevlucht op het open veld gezocht. Fransch vliegtuig beschoten De Paris Midi publiceert een telegram Uit Oran, waarin wordt medegedeeld, dat een vliegtuig van de Air France boven de wateren van Alicante op on geveer 20 K.M. van deze stad door een vliegtuig van de luchtmacht der regee ring werd achtervolgd, dat twee scho ten uit zijn mitrailleur op het postvlieg tuig afgaf, waardoor een vleugel werd beschadigd. Het Fransche vliegtuig daalde te Alicante, waar ae post en de drie passa giers overstapten in eqn ander vlieg tuig. dat uit Oran was gekomen. Bij zijn landing verklaarde de be stuurder van het Spaansche vliegtuig, dat hij niet op het toestel van de Air France had geschoten. FIJSSEL, 30 Nov. (Havas-A.N.P.) De directies van twee belangrijke fabrieken in de omgeving van Rijssel, waar sedert eenige weken gestaakt wordt, hebben een gedeelte hunner arbeiders ontsla gen. Bij deze fabrieken werken onder scheidenlijk 800 en 1200 arbeiders. In een aan hen gericht schrijven wor den de stakers ervan beschuldigd, het contract, waardoor zij verbonden waren, te hebben geschonden. De fabriek had hen gewaarschuwd, dat „zij de gerech telijke gevolgen van hun contractbreuk zouden moeten dragen." Verklaring van Eden inzake Duitsch» Japansche verdrag LONDEN, 30 Nov. (Reuter-A.N.P.) In het lagerhuis heeft Eden in antwoord op een desbetreffende vraag geant woord, dat de tekst van het Duitsch- Japansche verdrag kort voor de publi catie aan de Britsche ambassadeurs te Berlijn en Tokio is medegedeeld. Bij het doen van deze mededeeling heeft de Duitsche minister van buitenlandsche zaken den Brilschen ambassadeur de verzekering gegeven, dat tusschen Duitschland en Japan geen militair of ander bondgenootschap van welken aard ook is gesloten, terwijl de Japan sche minister van buitenlandsche zaken verklaarde, dat er geen geheim verdrag bestaat. Ik heb, aldus verklaarde Eden verder, geen enkel bericht dat Ita lië met Japan een soortgelijk ver drag heeft gesloten ontvangen. Wat het Britsche standpunt betreft, het Lagerhuis weet, dat de Britsche re geering uitdrukkelijk iedere neiging om de wereld in twee kampen te verdee- len, inzonderheid wegens ideologische motieven, afkeurt. De politiek der Brit sche regeering blijft er op gericht, de vriendschappelijke betrekkingen tus schen alle landen zooveel als in haar vermogen ligt te bevorderen. ROME, 30 Nov. (Havas-A.N.P.) Het staatsblad publiceert een decreet, krachtens hetwelk alle soldalen van de lichting 1914, die bij de luchtmacht die nen, nog voor onbepaalden tijd onder de wapenen zullen worden gehouden. Deze lichting, die in 1935 is opgekomen, had deze maand den dienst zullen ver laten. MOLLISON TE KHARTOEM KHARTOEM, 30 Nov. (Reuter-A.N.P.) De Britsche vlieger Mollison, die wil trachten het record LondenKaapstad te verbeteren, is hier om 16.45 uur (G.M.T.) geland. Hij hoopt nog heden nacht weder te kunnen starten". ROOSEVELT IN BUENOS AIRES BUENOS AIRES, 30 Nov. (D.N B.-A. N.P.) President Roosevelt is hedenmid dag aan boord van den kruiser Indiana polis hier aangekomen. Hij werd in de haven o.a. ontvangen door president Justo en den minister van buitenland sche zaken, Savedra Lamas. Een groote menigte publick bracht Roosevelt een geestdriftige hulde. Pre sident Justo vergezelde Roosevelt door de feestelijk versierde straten der stad naar de ambassade der Vereenigde Sta ten. VOLKENBONDSRAAD OP 7 DECEMBER? Volgens inlichtingen, verkregen in Engelsche diplomatieke kringen zou de meest waarschijnlijke datum voor de bijeenkomst van den Volkenbondsraad de zevende December zijn. De plaats van bijeenkomst is nog niet vastgesteld. Ter gelegenheid van het bezoek van Prinses Juliana en Prins Bomhard te Eindhoven was ook Huize „de Laak", het woonhuis van Dr. A. F. Philips, feestelijk verlicht. Gevelverlichting met kwiklicht en gewoon licht. In de hoornen oranje gloeilampen-lampions. Een verklaring namens het Ja» pansche ministerie van bui» tcnlandsche zaken Een logenstraffing Uit Tokio meldt ons het A.N.P.: Het agentschap Domei meldt, dat de woordvoerder van het Japansche minis terie van buitenlandsche zaken, in ant woord op desbetreffende vragen, welke hem door buitenlandsche journalisten zijn gesteld, verklaard heeft, dat de reac tie in het buitenland op het door Japan cn Duitschland gesloten verdrag tegen de communistische internationale vrij goed geweest is, maar dat hij zich ver baasd heeft over de bewering welke ver schenen is in de Londensche „Times" van 26 November ƒ.1. De woordvoerder legde er den na druk op, dat er voor deze bewering, welke later door andere buitenland sche bladen is overgenomen, geen en kele grond bestaat. Volgens de „Times", aldus vervolgde de woordvoerder, zou verluiden, dat in do Japansch-Duitsche overeenkomst te gen het communisme een clausule is op- gonomen waarbij de economische in vloedssfeer van beide landen in Neder- landsch Oost-Indië wordt geregeld. De diplomatieke waarnemers zijn van mee ning. dat deze bewering waarschijnlijk is ontstaan uit de vrees, dat Nederland zich bij de Japansch-Duitsche overeen komst zou aansluiten. In dit verband herinnerde de woord voerder aan een onlangs uit Singapore ontvangen bericht, volgens hetwelk de commandant van het NcderlandsPne es kader dat een bezoek bracht aan de En eelsche oorlotrshaven, kapitein ter zee Helfrich. op 16 November ƒ.1. oenige be roering heeft verwekt, door in een ge snrek met journalisten aldaar te wij zen op de onderlinge afhankelijkheid van Singapore en S o e r a h a v a in tijd van oorlog. Zijn verklaring werd echter openlijk veroordeeld door den vloot voogd van Nederlandsch-Indië op 19 No- PARIJS, 1 Dec. (Havas). Gisteren is op het ministerie van openbare werken de collectieve arbeidsovereenkomst in de wegenindustrie onderteekend, waar bij ongeveer 100.00 arbeider betrokken zijn. Bij deze gelegenheid werden door vertegenwoordigers van beide partijen redevoeringen gehouden, waarin gewe zen werd op den geest van samenwer king, die deze overeenkomst mogelijk heeft gemaakt. Beide delegaties werden door den minister gefeliciteerd met het voorbeeld van vruchtbare samenwer king, dat zij aan andere vereenigingen hebben gegeven. INTERPELLATIE VAN LOUIS MARIN PARIJS, 30 Nov. (Havas). Gemeld wordt dat de voorzitter der republikein- sche unie Louis Marin, verzocht heeft de regeering te mogen interpelleeren over den stand der onderhandelingen ten aanzien van het verdrag van Locar no, de Amerikaansche schulden en het Duitsch-Japansche accoord. De tot de minderheid behoorende afgevaardigde Dupont heeft eveneens verzocht te mo gen interpelleeren over de buitenland sche politiek. Zooals men weet zullen de interpella ties Vrijdag a.s. behandeld worden. BRAND AAN BOORD VAN BELGISCH STOOMSCHIP HAVRE, 30 Nov. (Havas-A.N.P.) In de ruimen van het Belgische stoomschip Belgique, geladen met katoen, is brand uitgebroken. De berichten in de pers, volgens wel ke de Britsche regeering voornemens zou zijn nnn Duitschland te verzoeken zijn grieven uiteen te zetten, worden officieel tegengesproken. Reuter vernoemt tevens, dat Berlijn aan de Britsche regeering de verzeke ring heeft gegeven,dat het Duitsch- Japansche verdrag geen enkele gehei me bespreking bevat. MISLUKTE POGING TOT OPSTAND LONDEN, 1 Dec. (Havas). Volgens officieele berichten, welke hier uit Peru zijn ontvangen, heeft de revolution- naire partij op 26 dezer getracht zich van het paleis van den president te Lima meester te maken. Deze poging is echter volkomen mis lukt. Acht leden der partij bevinden zich, in afwachting van hun verban ning, in hechtenis aan boord van een schip. Resultaten van van Zeeland's bezoek aan Londen Belangrijke garantie BRUSSEL, 30 Nov. (Havas.A. N. P.) Bij zijn terugkeer uit Lon» den weigerde van Zeeland iedere verklaring. In welingelichte kringen ver» klaart men, dat België belangrijke grootere toezeggingen van Enge» land heeft verkregen dan na het opzeggen van het Locarno»pact: n.l. de definitieve garantie van automatische Britsche hulp in ge» val van een niet geprovoceerden aanval. De clausule „niet geprovo» ceerde aanval" wordt niet als een restrictie beschouwd, want men kan zich niet voorstellen dat Bel gië het initiatief tot een aanval zou nemen. Naar verluidt heeft van Zeeland zelfs de toezegging verkregen, dat de Britsche hulp zonder discussie zal worden ge» zonden. Zoo zou het voldoende zijn dat een mogendheid Belgisch gebied schond om onmiddellijk Britsche troepen te zenden. Het is niet noortig te wijzen op de vol doening, welke in Belgische politieke kringen heerscht over deze Britsche ga rantie. Verder wordt nog verklaard, dat van Zeeland te Londen een zeer gunsli- gen indruk heeft gekregen van de volledige overeenstemming tusschen Frankrijk en F.ngetand ten aanzien van de internationale politiek. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWA ARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG op andere pagina's OMTREK Gemeenteraad van Soest. (Derde blad. pag. 3). Teraardebestelling Ds. B. Batelaan. (Derde blad, pag. 3). T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is'n Pauplüie van SPIEKERMANN Langeslraal 31 Telcloon 321 LONDEN, 30 Nov. (Reuter»A.N.P.) In het bekende Crystal» Palace in Sydenham is vanavond een felle brand uitgebroken. Het enorme dak van het middengedeelte is ingestort. Een groot deel van het Zuidwesten der stad werd door de vlam» men verlicht. Het springen van het glas en het gekraak van binten en spanten hoorde men tot op verscheidene kilometers. In de aangrenzende straten sloegen duizenden toeschouwers den brand gade. De vlammen bereikten nu en dan een hoogte van 150 meter. De vonken vielen in een omtrek van drie kilometer. Ook in het centrum van de stad was de brand zichtbaar. Ondanks het feit, dat niet minder dan 65 motorspuiten een zee van water op de loeiende vlammen wierpen, duurde het toch niet lang, of het geheele kristallen paleis werd tot een laaienden hel. De vlammen sloegen over naar de Iwee torens van het gebouw, waarvan de eene met donderend geweld ineenstortte, terwijl de andere niet lang daarna eveneens dreigde in puin lo vallen, hetgeen een ernstig feit zou zijn, aangezien daardoor vermoedelijk de spoorlijn zou worden geblokkeerd. Toen de brand uitbrak, waren de leden van het orkest juist bezig mei repeteeren, doch zij slaagden er in ongedeerd het gebouw te verlaten Op het terras van het parlementsgebouw sloegen tal van lagerhuisleden den vuurgloed gade. Terwijl de vlammen hoog bleven opschieten, hoopte men toch nog een der twee torens te behouden, hoewel ook deze uiteraard zwaar beschadigd zal worden. Verscheidene brandweerlieden hebben lichte kwetsuren bekomen Honderden gezinnen, die in de omgeving woonden, hebben hun bedreigdo woningen moeien ontruimen. Crystal Palace vóór den brand Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Stormachtige later afnemende N.-YV. tot W. wind, afnemende bewolking, aanvankelijk nog re gen- of hagelbuien en kouder. Hoogste barometerstand 772.0 te Va- lentia. Laagste 7259 te Hernösand. LANGESTRAAT <9 TEL. 190 Van onze voorraad VELLEN maken wij leder model BONTKRAAG op iedere mentel. Nieuwe formule voor de overeenkomst ItaliëJapan ADDIS ABEBA, 30 Nov. (Stcfani). Uit Gore wordt gemeld, dat de benden van Ras Imroo zich voor de Ualiaansche troepen hebben teruggetrokken in de moerassen van Sobat. Zij zouden de grens van Britsch Mongalla zijn gepas seerd en door de gendarmerie van den Soedan zijn ontwapend en geïnterneerd te Mahmoer. Gamhela verwacht thans dc aankomst van de Ttaliaansche troepen. De nota belen van het gebied maken kampen in orde voor epn legering van de Ualiaan sche troepen. Japaris belangen Na nieuwe besprekingen tusschen het Ttaliaansche ministerie van buitenland sche zaken en de Japansche ambassade is pen nieuwe formule opgesteld voor de overeenkomst, teneinde alle gevoelig heden te sparen bij de erkenning van Mandsjoekwo. De erkenning zal meer „de factodan „de jure" geschieden. De nadruk zal vooral gelegd worden op het commerrieele karakter van deze overeenkomst: de Japansche belangen in Oost-Afrika zijn zeer groot.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1