ZAL DE KONING AFTREDEN? DE EEMlANDEü VLIEGTUIG STORT IN DE WAALHAVEN 4000 Eelaogrijkste Nieuws Licht PESSIMISME k,T TOESTEL IS LUYCX Vrijdag 4 December 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 134 Baldwin heeft nog geen enkele verklaring afgelegd TE WESTMINSTER Het Is niet mogelijk vast te stel len of mevrouw Simpson zich in haar woning te Londen bevindt. Onrust in de dominions De sportvlieger van der Leeuw omgekomen AFGEGLEDEN MAISON VALK BLOEIPERIODE IN ZWEDEN EXEMPLAREN op andere pagina's W eerverwachting 4 uur 16 min. STOFFEN- en MODEHUIS ONGEREGELDHEDEN IN FRANSCHE KAMER AMEPSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. and iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 KENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 Binnenl an POSTre: PRIJS DER ADVERTENTIE!] van regels f 1.05 met inbegrip van een uew.,snumn*r -elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel* 50 cent, elke rege! meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 r In parlementaire kringen acht men een compromis uitgesloten r EONDEN, 3 December. (Reuter«A.N.P.) In het Lagerhuis heeft ministerpresident Baldwin op de vraag van den leider der Labour, oppositie, Attlee, of hij een verklaring had af te leggen omtrent een constitueele moeilijkheid, geantwoord: „Ik heb vandaag geen enkele verklaring af te leggen. Ofschoon er op het oogenblik geen fconstitutioneele moeilijkheden, van welken aard ook, bestaan, is de toestand zoodanig, dat het niet gewenscht is, dat mij in dit sta. ilium vragen worden gesteld." Men meent te weten, dat koning Edward hedenmiddag een be. Boek aan zijn moeder. Koningin Mary, heeft gebracht. Koning Edward is vanavond te Londen teruggekeerd. Tegen 20.30 kwam hij bij Buckingham Palace aan. De Koning had een ionderhoud van 20 minuten met zijn broeder, den hertog van lYork, die wat eerder in het paleis was gekomen. Ministerpresident Baldwin heeft zich te 21.15 uur naar Bucking. Ham Palace begeven. Hij werd onmiddellijk tot den koning toege» laten. Ofschoon de door den Koning genomen beslissing eerst Maan, Hag a.s. bekend zal worden gemaakt meent men toch te weten, dat een aftreden, wanneer zich geen buitengewone omstandigheden doordoen, onvermijdelijk is. De leden der Koninklijke Familie hebben voor het oogenblik alle openbare afspraken afgezegd. Het staat thans wel vast, dat vandaag haar bagage weggehaald is. Een cordon politie bewaakt den ingang van haar woning, maar men acht het mogelijk, dat zij reeds uit Londen vertrokken is. De indruk in de Dominions Het Zuid-Afrikaansche publiek heeft de geruchten omtrent de huwelijksplan nen van den koning kalm ontvangen. Algemeen hoopt men, dat de koning spoedig ccn oplossing zal weten te vin- den. De geheele pers, ook de Afrikaansch- schrijvende, behandelt de kwestie waar dig en met reserve. De beurs van Johannesburg opende hedenochtend nerveus in verband met de geruchten. De meeste waarden daal den aanzienlijk, doch later herstelden zij zich, aangezien een officieele beves tiging uitbleef. De te Johannesburg verschijnende bladen leverden geen commentaar. Het Australisch bondskabinet is ern stig verontrust over den toestand, die ten aanzien van den koning is ont staan. Het kabinet heeft nog geenerlei beslissing genomen met betrekking tot het verzoek van Baldwin, zijn houding te bepalen. Men gelooft evenwel, dat het Australische kabinet zal besluiten het standpunt van het Britsche kabinet te steunen. Snelle oplossing Reuter meldt nog, dat het onderhoud tusschen Baldwin en den Koning 50 minuten geduurd heeft. Van Bucking ham Palace is Baldwin naar het Lager huis gegaan. De hertogen van Glouces ter en Kent hebben in het begin van den avond een lang onderhoud gehad met den Hertog van York in diens woning. I.ater op den avond hebben Baldwin, Neville Chamberlain, Malcolm Macdonald in het Lagerhuis een be spreking gevoerd met Tewater en Mas- sev, de hooge commissarissen van Zuid- Afrika en Canada. Even over elf uur gingen Malcolm Macdonald, Tewater en Massey het ministerie der Dominions binnen. De Koning is enkele minuten bij Koningin Mary gebleven. In parlementaire kringen stelt men vanavond de kwestie aldus: de Konine moet kiezen tusschen zijn troon en zijn particulier leven. Allen zijn van mee ning, dat de crisis een snelle oplossine noodzakelijk maakt, zoowel om binnen- landsche redenen als om in het buiten land geen opvattingen te doen ontstaan aangaande organische zwak'e van het récrime. Men hoopt, dat de Koning zal wijken voor de argumenten van Bald win, maar de atmosfeer in de Kamer is vrij pessimistisch. ORANIËNBURG HEROPEND Het Bureau Havas heeft uit particu liere bron vernomen, dat het aantal ge- \angenen. dat zonder voorafgaande ver oordeeling in de concentratiekampen is geïnterneerd, sedert eenigen tijd aan zienlijk is toegenomen. Het is zelfs noodig geweest om eeni ge gesloten kampen te heropenen. Dit zou o.a. het geval zijn met het beken de kamp Oraniënburg nabij Berlijn. In parlementaire kringen is men van oordeel, dat de koning zich eenvoudig voor het volgen, de dilemma geplaatst ziet: afzien Van zijn rechten, of afzien van zijn plannen. Geen enkel compro, mis zal meer mogelijk zijn. Te Westminster toont men zich uiterst pessimistisch. Een compromis is niet mogelijk, daar het gébruik niet toelaat, dat een koning een morganatisch huwelijk sluit. Zijn gemalin moet een koningin rijn, en iedere afwijking van dit principe zou voor het rijk onberekenbare complica ties medebrengen. Sedert het statuut van Wesminster, dat aan de Dominions onafhankelijkheid heef verleend, is de ecnige band. die Engeland nog met de dominions verbindt, de Kroon. Indien aan het prestige der dynastie af breuk- zou worden gedaan, zou dit kunnen lei den tot een verslapping van de banden, die het Britsche Rijk bijeen houden. Van constitutioneel oogpunt bezien is de koning gehouden op punten, welke de kroon betreffen het advies van zijn ministers op te volgen, en het is hem dan ook onmogelijk, als souverein een huwelijk te sluiten tegen het advies van zijn kabinet in. Theoretisch zou de koning een nieuw kabinet kunnen doen vormen, teneinde van dit nieuwe kabi net een ander advies te verkrijgen. Hiertoe zouden nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. Indien een nieuw kabinet zou worden gevormd, zou de koning natuurlijk gehouden zijn, het advies hiervan op te volgen. Toen Attlee in bet Lagerhuis aan Baldwin vroeg, of hij, gezien de span ning, die onder het Britsche volk heerscht, de Kamer de verzekering kon geven, dat hij een verklaring zal af leggen, zoodra het mogelijk zal zijn dit te doen, zeide de minister president: „Al wat Attlee beeft gezegd, heeft zeer zeker mijn aandacht." Op een vraag van Churchill, of Bald win de verzekering wilde geven, dat geen onherroepelijke maatregel zal «or den genomen, voordat in het parlement een formeele verklaring is afgelegd, antwoordde Baldwin: „ik heb niets toe te voegen aan mijn zooeven afgelegde verklaring. Ik zal de vraag, die Chur chill mij gesteld heeft, overwegen" Het is. naar Reuter meent te weten mogelijk, dat een oplossing van de con- stitutioneelft kwestie pas over eenige dagen te verwachten is. en «el omdat de dominions er rechtstreeks hii oei rok ken zijn, en het naar men meent noo dig is, rekening te houden met gedach temvisselingen tusschen hen en Groot- ^rittannië. IN MADRID. Een soldaat der nationalisten verwijdert van een huis den naam van een regee ringsafgevaardigde, naar wien een der straten der Spaan sche hoofdstad genoemd was. "O OTTERDAM, 3 December. Om vijf minuten over half vijf •LV is een sportvlicgtuig, dat op het vliegveld Waalhaven wilde landen, bij het dalen afgegleden en in de Waalhaven terecht ge, komen, waar het onmiddellijk zonk. Uit een boordtasch, welke men het eerste vond, maakte men op, dat het hier ging om het Nederlandsche sportvliegtuig P.H. V.D.L., dat vanmiddag om kwart voor vier, komende uit Londen, van Oostende naar Ypenburg startte met den directeur van de N.V. de Erven de Wed. J. van Nellen, den heer M. A. G. van der Leeuw als bestuurder. De heer Van der Leeuw is om het leven gekomen. De machine van ongeveer 100 M. hoogte naar be* neden gevallen en on* middellijk in de diepte ver* dwenen T^v E heer van der Leeuw was vanmiddag te Hastings ge* start en maakte, zooals gemeld, een tusschenlanding te Oostende, waar hij zich telefonisch in ver* binding stelde met het vliegveld Ypenburg, om naar de weerbe* richten te informeeren. Hier deelde men hem mede, dat te Vlissingen vier tot tien K.M. zicht was en een twee tot driehonderd meter hooge bewol* king. Betreffende Waalhaven luidde het bericht, dat het vlieg* veld dicht zat en het slecht weer was. Op Ypenburg zelf was het op dat oogenblik goerl weer en er werd zelfs 'es gegeven. Het. zicht was hier vier tot tien K.M.. de bewolkinc honderd tot tweehonderd meter. Men adviseerde den vlieger binnen te komen langs de kust. omdat hef daar. hoewel de wol ken laag hingen zeer helder was Het duurde niet lang of de vlieger werd dan ook hoven Vlissingen gesignaleerd Op Ypenburg zou men de natrium- obsfnkellichten ontsteken Men ver moedt nu, dat de heer van der Leeuw van zijn voornemen is afgeweken daar het te donker werd en omdat hij; wist. dat er op Waalhaven landingslichten waren Hoe hei ongeluk gebeurde Een schipper van de „Zoutmijn", een ichfer die in de haven gemeerd lag. N van Schellingerhout. stond aan dek en zag uit westelijke richting een klein vliegtuig naderen. Op dat oogenblik hing er bovên het vliegveld een dikke mistbank, terwijl het boven het water goed helder waR Het vliegtuig geraakte in de mist. De heer van der Leeuw bemerkte blijkbaar, dat hij niet zou kunnen landen. Hij heeft toen getracht het vlieg tuig boven Waalhaven te brengen en maakte te dien einde een bocht naar links, om daarna steil naar boven te klimmen. Hierbij gleed het Joestel af en 6tortte van een hoogte van ongeveer honderd meter, ter wijl de motoren nog draaiden, met groot geraas in het water. De ma chine verdween onmiddellijk in de diepte. De schipper, die dit alles in een korte spanne tijds had zien gebeuren, voer onmiddellijk met een roeiboot met eenige menschcn, die van den kant af van het ongeluk getuige waren geweest, naar de plek, waar het toestel was ge zonken. Het water borrelde en kookte nog van de ontstane beroering. De schipper zag hier een donkere overjas en een kijker in foudraal drijven. Hij dacht aanvankelijk, dat het de bestuur der van het vliegtuig was en ging er op af, doch zijn vermoeden bleek niet juist (e zijn en de schipper keerde naar den wal terug Inmiddels waren de politie- hoot nr. 3 en een sleepboot van de „Vol harding" uitgevaren naar de plaats van het ongeluk. Men begon te dreggen en haalde spoedig een benzinetank en een leurtje van het toestel op. waaraan later een monteur van Waalhaven een Waco-vlicptuig herkende. Nu was- de heer van der Leeuw de eenige Nederlandsche sportvlieger, die Waco-toestellen bezat, zoodat het vinden van de deur er terstond op wees. dat men met het toestel van den heer van der Leeuw to doen had. Met een sleepdreg gelukte het omstrepks kwart over vijf het toe stel vast te maken, doch spoedig geraakte het weer los. Een uur daarna slaagde men er opnieuw in een verbinding met het «rak tot stand te brengen, doch de poging om het toestel te lichten, faalde. Daarop heeft men een bok van het berging- en transportbedrijf der firma Graaf en Koelman gechar terd. teneinde te trachten de machi ne op te halen. Bij de bergingspogingen «aren tegen woordig de beer Tolk, staliónschef der K.L.M. op Waalhaven, en luit. vlieger D L Asjes, instructeur der Nationale Luchtvaartschool te Rotterdam De ge neeskundige dienst had t«ee ambulan ces naar Walahaven gezonden, terwijl doktèr Horn van den Bosch uit Rotter dam voor de eerste hulp aamvêzig was. DAMESHOEDEN LANGESTRAAT 75 OOK VOOR OUDERE DAMES ZIJN WIJ RUIM GESORTEERD Dit nummer bestaat uit 2 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DACELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Met den heer van der Leeuw is een onzer meec-t bekende sportvliegers heengegaan, die ook internationaal een grooto reputatie genoot. Hij was gedele geerde voor Nederland in het interna tionaal scheidsgerecht van do Federa tion Aeronautique Internationale (F.A. I.) to Darijs en van de commissie voor luchttoerisme van deze organisatie. Voorts bekleedde hij de functie van vice-voorzitter van den raad van beheer der Nationale Luchtvaartschool. De heer van der Leeuw was eigenaar van twee Waco-tocstellen, de P.H.- M.A.G., een Waco U.I.C. landvliegtuig, 1 motorige tweedekker voor vier perso nen en de P.H.-V.D L., een Waco C.U.C. landvliegtuig, eveneens een eenmotori- ge tweedekker voor vier personen. De heer M. A. G. van der Leeuw was een broeder van Dr. J. J. van der Leeuw, die, naar men zich herinneren zal. op 2S Augustus 1931 op zijn retour vlucht naar Afrika in Noord-Rhodesia met zijn toestel „De Goedo IIoop" is neergestort en daarbij eveneens om het leven is gekomen. Do heer M. A. G. van der Leeuw be reikte den leeftijd van 42 jaar. Hij be haalde ongeveer acht jaar geleden zijn vliegbrevet. In 1933 vloog hij met zijn echtgenooto naar Oost.-Afrika en voorts maakte hij tal van tochten door Euro pa. Verscheidene keeren per jaar ging hij naar Londen en dit was ook dezer dagen het geval. In de vliegwereld nam hij een voor aanstaande plaats in. Behalve de reeds genoemdo functies was hij ook vice-voorzitter van de Rot- terdamsche Aeroclub. De ontwikkeling van het vliegwezen had zijn voortduren de belangstelling. De heer van der Leeuw was gedele geerd lid van den raad van beheer der N.V. de Erven Weduwe van Nellen, waarvan hij op 1 Januari 1935 mede oprichter was. Voordien was de onder neming een besloten firma, tot welker directie de heer van der Leeuw even eens behoorde, tezamen met zijn broer, den heer C. H. van der Leeuw en dep heer A. H. J. Canters. ROTTERDAM, 3 December. Om trent het vliegongeluk van den heer van der Leeuw wordt nader gemeld, dat de vlieger, na door de mist gevlo gen te zijn, plotseling het vliegveld achter zich zag liggen en toen heeft willen omkeeren. Bij het draaien van de bocht ver loor het toestel echter zooveel snelheid, dat het is afgegleden. Na verscheidene mislukte pogingen is men er eindelijk om kwart voor twaalf in geslaagd het toestel op te halen. Het stoffelijk overschot van den heer van der Leeuw bevond zich echter blijkens het eerste onderzoek niet in de cabine. In verband rnet de vondst van het deurtje vermoedt men, dat de vlieger in den moddor is terecht geko- en. Het bergingswerk ging met de groot ste moeilijkheden gepaard, aangezien de onderdeelen van het toestel steeds hij het ophijschen afbraken. Tegen mid dernacht begon het transport naar het vliegveld. Met den sleepdreg werd voortgegaan met het zoeken naar den vermisten vlieger. Het wrak van het Waco-toestel, dat volkomen vernield en in elkaar ge drukt was, is in den loop van den nacht naar de scheepswerf „Waalha ven" vervoerd, doch door den stand van het water was het niet mogelijk ter plaatse de overblijfselen van den bok op den wal te brengen. Het voor nemen is nu, het wrak op een zolder-, schuit te plaatsen en het daarmede naar een lager gedeelte van den oever te transporteeren. Vandaar zullen de resten van hét toestel dan per vracht auto naar het vliegveld Waalhaven worden vervoerd. Het is bij nauwkeuriger onderzoek gebleken, dat het lijk van den vlieger zich in de verwoeste cabine bevond. Het zal moeten worden uitgezaagd, waarna het stoffelijk overschot door den geneeskundigen dienst naar het ziekenhuis aan den Coolsingel zal wor den overgebracht. STOCKHOLM, 3 Dec. (A.N.P.) Naar uit het zoo juist uitgegeven rapport van den bond van Zweed- sche industrieélen blijkt, maakt Zweden op het oogenblik een onge kende economische en industrieele bloeiperiode door. De productie is op het oogerïblik 30 procent hooger dan in 1929. Het ministerie van sociale zaken pu bliceert een overzicht van de werkge legenheid, waaruit blijkt, dat 70 per cent van de werkgevers, die 77 procent van het totaal aantal ingeschreven werknemers in dienst hebben, het be drijfsleven zeer goed of goed noemen Het aantal steuntrekkende wèrkloo- zen is nu ongeveer 50 procent lager dan êen jaar geleden. Het totale bedrag aan uitbetaalde loonen is gêstègen met 8.2 prfceent. AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG STADSNIEUWS Opruimingen en uitverkoopen. (Tweéde blad, pag. 1). Opbrengst collecte voor het vorstelijk huwelijkscadeau. (Tweede blad, pag. 1). T MOOISTE WA1 MEN GEVEN KAN is. 'n Parapluie van SPIEKERMANN Langestradi 31 Telefoon 321 Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst. Stormachtige tot krachtige, la ter afnemende N.-W. tot W. wind, zwaar bewolkt, met tijde lijke opklaring, regen of hagel buien, aanvankelijk kouder. Hoogste barometerstand 707.4 te Tou louse. Laagste 727.0 te Kinn. Stormwaarschuwlngsdienst Geseind hedenmorgen te 7.45 uur aan alle posten: „Weest op uw hoede". LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Weet U niots te geven? Een mooie coupon Wollen ol Zijden Stof is toch altijd welkom. Deurwaarders moeten de afgevaardigden scheiden PARIJS, 3 Dccemfjcr (Havas/A.N.P.). In de zitting van de kamer hebben he den ecnige incidenten plaats gehad. De leden Henriot (rechts) en Vaillant Cou turier (communist) wisselden felle woorden en de sbcialist Pierre BI och en de rechtsche afgevaardigde Barbot werden bijna handgemeen. De deur waarders van de kamer konden hen nog tijdig scheidon. Het debat over de perswetten zal morgen voortgezet en Dinsdag worden beëindigd. In den namiddag zal het debat over buitenlandsche zaken be ginnen, dat Zaterdag zal worden voort gezet. HOTELSTAKING TE OSLO OSLO, 3 Dec. (Reuter). Hedenoch tend is het personeel van de hotels en restaurants in staking gegaan. In een massavergadering was besloten de sta king geen 24 uur meer uit te stellen, hoewel de leiders een dusdanige over eenkomst hadden gesloten. De vrees bestaat, dat de grootere hótels en restaurants zullen moeten sluiten. ROOSEVELT TEVREDEN BUENOS AIRES, 4 Dec. (Ilavas) Aan boord van de Indianapolis heeft Roosevelt zijn meening inzake de resul taten van de Pan-Amerikaansche con ferentie zeide hij: „Het is een succes". Mij voegde hieraan toe, dat de Ameri- kaansche landen een politiek van goe de nabuurschap volgen ten aanzien van de Yoreenigdc Staten. Tijdens een receptie, welke te zijner eer te Montevideo werd gehouden, ver klaarde Roosevelt, dat de staten van de nieuwe wereld gelukkig floor sterke gidsen worden geleid, die hun taak ver vullen overeenkomstig de theorie der democratie. Het is noodzakelijk, dat de landen een nauw contact bewaren, want zii hebben gelijke moeilijkheden op te lossen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1