VERLICHTINGEN BRANDEN PROEF SPANNING IN CHINA Felle strijd ontbrand 4000 EXEMPLAREN De controle op interventie Belangrijkste Nieuws „LevehetBruids- paar" Sabel voor Prins Bernhard Licht op LUYCX Vrijdag 18 December 1936 Uitgave: VALKHQFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 146 Dit nummer bestaat uit 3 bladen Het geschenk der schooljeugd MAISON VALK Tsjang Kai Tsjek nog in leven? op andere pagina's Rust aan front bij Madrid Feeërieke aanblik Ontsteking van een vreugdevuur Op het Juliana-monument te den Haag 4 uur 15 min. STOFFEN- en MODEHUIS AMER5FOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 maanden voor Amersioort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS flFR AflVFRTFNTIFN ^an 1—4 regels l 1.05 met inbegrip van een uw,,snummei wcck met gratis verzekenn? teeen ongelukken) 1 0.15. TVE* "E* T? lVf T K elke regel meer f 0.25 Licfdadigheids-advcrtenticn voor dt Binnemand iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 E 3 B 1/ 8 P I I 1 I /T i[^/ helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f O.Of Nanking's strafexpeditie tegen Tsjang Hsoe Liang Medewerking heeft alle verwachting overtroffen 's GRAVEXHAGE, 17 Dec. Men deelt ons mede: Met groole geestdrift is door heel het land de inzameling onder de Nederland sche schooljeugd gehouden. In ver scheiden scholen heeft om 10 uur de bel eeluid, waarna de leerlingen langs een rollecte-bus hebben gedefileerd. De leerlingen van de Nederland- sche scholen te Antwerpen, Brussel en Montreux zijn bij deze hulde niet achter gebleven en de algemeene medewerking van personeelen, school- en gemeentebesturen heeft iedere verwachting overtroffen. Het comité wil thans reeds langs dezen weg allen dank zeggen, die, op welke wijze dan ook, hielpen om het groote plan volkomen te doen slagen De kamerheer van Prinses Juliana, baron Baud. deelde namens H K H aan den voorzitter van het comité in een schrijven mede. dat de Prinses bijzondei erkentelijk was voor de bloemenhulde haar namens de Nederlandsche school jeugd op het uur der inzameling door enkele comité-leden aangeboden. Buitenlandsch Weeroverzicht Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te De Bilt Ilc diepe depressiegcnlrum, dat giste ren nog ver in het Westen lag, ie thans de Faroer gepasseerd en trekt langs de Noorsche kust naar de Pool- zee af. Aan de achterzijde stijgt de lucht druk snel; secundaire depressies liggen nog over Engeland en voor de kust van Spanje, daaiachter komt, na de groote. warmte, die thans tot ver naar hei Oosten is doorgedrongen, een af sluiting in zicht nu;t polaire winden, en opklaring. Op den Oceaan stijgt de luchtdruk sterk. Het gebied van hoo- geliichtdruk boven het continent neemt nog steeds in beteekénis toe. Volgens de vliegtuigwaarncmiiigen in Duitsch- land en de opgaven der bergstations is de temperatuur der atmospheer bo ven CentraaI-Europa gestegen tot zo- niersche warmte. In liet Schwarzwald viel veel regen. Ook in do Alpen sleeg de tempera tuur en nadert do milisotherm tot 2.7)0 ni. Ook danr viel veel regen of sneeuw. Het karakter van liet weer blijft aanvankelijk nog stormachtig, zacht en snel wisselend inct later afkoeling en opklaring. t DAMESHOEDEN LANGESTRAAT 75 VELOURSHOEDEN DE GROOTE MODE Tsjang Hsoe Liang uit Sianfoe vertrok ken is naar Tai Yoean Foe. waar hot inmiddels is geland. Tai Yoean Foe is de hoofdstad van Sjansi, dat nuast Sjensi ligt. In liet vliegtuig zaten vijf personen, wier identiteit niet bekend is. Men spreekt echter druk over de moge lijkheid, dat Tsjang Kai Tsjek een der inzittenden zou kunnen zijn. Voorts wordt bekend, dat Tsjang Hsoe Liang uit Loyang getelefoneerd heeft, dat Tsjang Kai fsjek nog steeds onge deerd Is. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG Huwelijkspenning, geslagen door de N.V. „Koninklijke-Begeer" te Voor schoten. Voorzijde: portretten door den beeldhouwer Toon Dupuis, keer zijde: stadhuis en St. Jacobskerk door den medailleur Jac J. van Goor. Naar uit Nanking wordt ge» meld heeft generaal Ho Ying Tsjing, die tot commandant is aangesteld van de strafexpeditie tegen Tsjang Hsoe Liang, zevens tien legerdivisies gemobiliseerd en tien legervliegtuigen naar Sianfoe gedirigeerd. Te Nanking deelt men officieel mede, dat Tsjiang Ting Wen, een der autoriteiten, die tegelijk met Tsjang Kai Tsjek werd gear» resteerd, uit Sianfoe heeft getele» grafeerd, dat hi j in vrijheid is ge» steld en per vliegtuig naar Nan* king zou komen met een persoon» lijke boodschap van Tsjang Kai Tsjek. De strafexpeditie tegen Tsjang Hsoe Liang, waartoe de regeering van Nanking heeft besloten, wordt door de Japansche dagbladen opge vat als een aanwijzing, dat de cen trale regeering de hoop op de vei ligheid van haar generalissimus heeft opgegeven, of tot het inzicht is gekomen, dat het niet mogelijk zal zijn hem te redden, indien hij nog in leven is. Een der Japansche bladen meldt, dat het besluit van Nanking het gevolg is van: het bericht van den Britschen advi seur Donald waarin de dood van Tsjang Kai Tsjek wordt bevestigd; de omstandigheid, dat een compromis met Tsjang Hsoe Liang onmogelijk was; de voltooiing van de omsingelende beweging der lojale troepen tegen die van Tsjang Hsoe Liang; verder uitstel der actie zou de samen werking van Tsjang Hsoe Liang met de communisten bevorderen. Reeds zijn doeltreffende maatregelen genomen om een financieele ontwrich-1 ting te voorkomen. Het optreden van sommige autoritei ten van Nanking, die met de Sovjets sympathiseeren, is de kop ingedrukt. Tsjang Hsoe Liang be: reid tot een compromis? Maarschalk Tsjang Hsoe Liang heeft bekend gemaakt, dat hij generaal Tsjang Tin Won, wiens benoeming tot bevelhebber over de operaties tegen de communisten in het Noordwesten een der oorzaken is geweest van den op stand, in vrijheid zou stollen cn naar Nanking zou sturen. De generaal is daar echter nog niet aangekomen. De Australische raadsman, Donald, is niet uit Loyang teruggekeerd, maar weer naar Sianfoe vertrokken. Te Sjanghai wordt bericht ont vangen, dat talrijke escadrilles vluchten zouden maken boven Sian foe, terwijl de omsingeling door de legers van Nanking nauwer zou worden aangehaald rondom de stad. Waarnemers hier hebben den in druk, dat Tsjang I-Isoe Liang be reid is tot een compromis. Tsjang Kai Tsjek in vrijheid? Te Nanking is eenige opwinding ont staan bij het ontvangen van het be richt, dat het particuliere vliegtuig van CARL VON OSSIETZKY BERLIJN, 17 Dec. (Reuter). Carl von Ossietzky bevindt zich in een zie kenhuis in een voorstad van Berlijn, waarheen hij Maandag is overgebracht uit het Westend-ziekenhuis. Een vriend van von Ossietzky deelde j den correspondent van Reuter mede, 'lat hij niet in gevaar verkeert en ook I niet gedwongen is het bed te houden, maar dat hij toch waarschijnlijk niet in staat zal zijn naar Oslo te komen om den Nobelprijs in ontvangst te nemen. LORD BROWNLOW TE LONDEN LONDEN, 17 Dec. (Havas). - Lord Brownlow, die lord-in-waiting is ge weest van koning Edward VIII en die mrs. Simpson begeleid heeft naar Can nes, is te Londen aangekomen na een bezoek aan den hertog van Windsor te Enzesfeld in Oostenrijk. STADSNIEUWS Spaansche regeering aanvaardt in beginsel; Franco»regeering heeft nog niet geant? woord Begrootingc-zitting van den gemeen teraad. (Tweede blad, pag. 2). Cultuurfilm van Hotelplan. (Tweede blad, pag. 1). Oranjelentoonstolling van Fléhite. (Tweede blad, pag. 1). H. M. de Koningin inspecteert met een Harer hofdames de proefveriichting van het paleis enkele veranderingen liet aanbrengen. Na ongeveer vijf minuten keerde H M. in gezelschap van Haar hofdame in hel paleis terug en werd de verlichting gedoofd. LONDEN, 17 Dec. (Havas). In officieele kringen wordt bekend ge maakt. dat de te Valencia gevestig de Spaansche regeering in principe het contróleplan heeft aanvaard, dat haar door de Britsche regeering uit naam van de niet-inmengings- commissie is voorgelegd. De Spaan sche regeering behoudt zich overi gens het recht voor dit plan te be spreken of zelfs te verwerpen na het te hebben bestudeerd. Voor het oogenblik gaat het slechts om een eenvoudige goedkeuring van het be ginsel. Generaal Franco heeft nog niet geantwoord. Donderdag heerschte aan het Madri- leensche front een volmaakte rust. De sterke druk, dien de nationalisten de laatste dagen hadden uitgeoefend in de sectoren Boadilla del Monle, Pozuela en Humera, heeft, opgehouden. Door den tegenstand der regeeringstroepen zijn de rcehtschen er nog steeds niet in ge slaagd zich op den weg tusschen Madrid cn de Sierra Guadalajara te nestelen. Het schijnt, dat Donderdag de activiteit over het geheele front beperkt is geble ven tot het wisselen van geweerschoten tusschen de loopgraven. H. M. de Koningin neemt de aangebrachte lichtsver» siering in oogen» schouw 's.GRAVENHAGE, 17 Dec. Het wordt des avonds in de stra» ten van de Haagsche binnenstad steeds drukker. Wie overdag geen tijd heeft, gaat in deze laatste dagen voor den aanvang der feestelijkheden des avonds kij» ken, hoe ver men met de versie» ring van de stad gevorderd is, cn wie daarbij een beetje geluk heeft, ziet hier of daar de illuminatie van een der groote gebouwen of zelfs de feestverlichting van een j geheele straat proefbranden.. Op die manier krijgt men alvast een voorproefje van wat ons aanstonds te wachten staat, zoowel aan drukte in de binnenstad als aan schitterende schouwspelen, als de binnenstad en nele buitenwijken zullen schitteren van licht en schier overal de versieringen in den warmen gloed van wit, rood, geel of oranje lichtstralen worden ge zet, Sommige gebouwen maken door hun bijzondere ligging, bijv. aan het water, een feecricken indruk en als bet mogelijk zal zijn, in de komende feestdagen Den Haag eens uit de lucht te bekijken zal de hofstad ongetwijfeld veel weg hebben van een stad uit een Ooslersch sprookje en fonkelen cn schit teren als een zeldzaam juweel. Vanavond omstreeks half negen concentreerde de belangstelling van het publiek zich in de nabijheid van het. Noordeinde tegenover het Koninklijk Paleis, want snel had het gerucht de ronde gedaan, dat- de feestverlichting daar zou proef branden. Inderdaad glansden kort voor negen uur de electrische kaarsen in de als versiering aangebrachte denneboomen op en zette het licht der illuminatie het versierde paleis in een feestelijker! gloed. Ook de kerstklokken die aan de bogen der zuilengalerij ter linker- en rechterzijde van liét paleis zijn aange bracht straalden in het licht en een gemompel van bewondering ging door de menigte. Desondanks was het weinig wach tenden ontgaan, dat uit de zijdeur van den linkervleugel van het pa leis twee in bontmantels gehulde dames naar buiten waren gekomen en in een harer herkende men on middellijk de Koningin, die met een hartelijk gejuich werd begroet Van achter een der zuilen van de galerij nam H.M. de Koningin de verlich ting in oogenschouw. Boven den hoofdingang hingen eenige werk lieden een lichtbak op met de woor den „Leve het Bruidspaar". En nadat de Koningin daar even naar gekeken had gaf Zij den hper Scheeres, die belasl is met de aanleg der illuminatie, eenige aanwijzingen, daarop de heer Scheeres de werklieden Door Prins Bernhard in tegenwoordigheid van Prinses Juliana 'ssGRAVENHAGE, 17 Dec. Op 20 Sept. 1910 werd door wijlen Prins Hendrik op het Juliana van Stolbergplcin het „Julianamonu» ment" onthuld, dat uiting zou geven aan de dankbaarheid voor het geluk, dat het Nederlandsche Volk geschonken werd op 30 April 1909, toen de Prinses ge» boren werd. In verband met het feit, dat dit monument het eenige is, ge» wijd aan Prinses Juliana, zal op den dag der aanteekening des na» middags omstreeks 4 uur een vreugdevuur bij dit monument worden ontstoken, als symbool van de blijdschap van het Neder» landsche volk over het a.s. huwe» lijk der Kroonprinses. Pil vreugdevuur zal «orden ontsto ken door 7 P II Prins Bernhard. in bij- ziin van H.K.H. Prinses Juliana. Het vuur zal blijven branden tot aan het einde van den dag dor huwelijks voltrekking. In verband met deze plechtigheid vernemen wij nog. dal bij de feestelijke ontsteking van dit vreugdevuur tegen woordig zullen zijn een a-tal autoritei ten, die 26 jaar geleden bij de oprich ting van dit monument een belangrijke rol hebben vervuld, voorls het gemeen tebestuur en de leden van den Hang- schen gemeenteraad, tal van hooge mi litaire en civiele autoriteiten, de leden van het wijk cn van de niiiirtcomité's van het Bezuidenhoutkwartier De plechtigheid zal worden opgeluis terd door muziek van de Kon. Militaire Kapel, onder leiding van kapitein Wal- tlter Boer. Pr voorzitter van het wijkcomité, tr M C Bongaerts. zal het Vorstelijk Paar verwelkomen en Z.D.I1 jltnoodi- geti tot de ontsteking van net vreugde vuur over te gaan. Engelsch geschenk voor het Prinselijk Paar Naar wij vernemen zal de British Women's Club Vrijdag ten Palci-e een geschenk voor het Prinselijk Paar doet. bezorgen Hel is een Engelsch por'.elet- neii vaas (Stafford-shire-ptirceicin) waarin een bounuct van 10 o/c cn gele rozen, eveneens uil Staffordshire- porceleni vervaardigd, zullen prijitcn. Zaterdag 19 December a.s. te 11.30 uur zullen in het Rosarium op het .To zet Israels plein te Den Ilaag, aan weerszijden van het monument ter ge dachtenis aan wijlen H. M. de Koningin-Moeder door een aantal kin deren van de schoolkindertuinen, twee L/.NGESTRAAT 49 TEL. 190 VERBOUWINGS OPRUIMING Gebreide dames- cn Kinder-Handschoonon Spotgoedkoop, 's-GRAVEXTIAGE. 17 December. Hedenmiddag le half vier heeft de commandant van het veldleger, luit.-généraal Jhr. \V. Röeli, aan Z D.H. Print- Bernhard ten paleize Noordeinde den 6abol overhandigd, die aan Z D M. ter gelegenheid van zijn benoeming tot kapitein (rit meester) a ia 6uitc bij de Kon. Landmacht door het veldleger is geschonken en die door de firma van Wielik is vervaardigd. Generaal Röell was hij deze aanbie ding vergezeld door ranggenooten van den Prins uit de verschillende onder- deelen van het veldleger en wel door kapitein Tibo van de infanterie (briga de grenadiers en jagers), ritmeester Lutour van de cavalerie (3e half regi ment huzaren), kapitein de Ruytcr van Stevcninck van de aitillerio (2e regi ment veldartillerie) en kapitein Span jaard Speekman van de inspectie der genie. herinneringsboomen worden geplant, bij gelegenheid van hel huwelijksfeest van H.K.1I. Prinses Juliana en Z.D.ll. Prins Bernhard. Als boomsoort is hiervoor gekozen de zuilvormige eik,, die den vorm heeft van den Italiaanschen populier en zeer oud kan worden, De wethouder van Onderwijs prof. ir. C. L. van der Bilt heeft zich bereid verklaard hierbij een inleidend woord te spreken. De toren van de Groote Kerk in Den Haag baadde eenige oogenblikken in een zee van licht. Weerverwachting Medegedeeld door het K.N M I te De Bilt. Aanvankelijk stormachtige lot krachtige Z. tol Z.-W., later ruimende en afnemende wind, 77waar bewolkt tol betrokken, later opklarend, waarschijnlijk enkele regenbuien, aanvankelijk zacht, later kouder.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1