DE LEYTAX DE EEMLANDEU TSJANG KA! SJEK IN VRIJHEID GESTELD CENTRUM VAN MADRID GEBOMBARDEERD STAAT VAN BELEG WORDT WEER OPGEHEVEN voor groote afstanden 4000 BRITTANNIË TEGEN DEN LÜYCX Maandag 28 December 1936 Uitgave: VALKHCFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 152 Tsjang Soe Liang plengt tranen van berouw en betuigt zijn loyaliteit KRIJGSLIST DER RECHTSCHEN BRAND IN METRO Tel. 1788 Tel. 1788 Organisator van de rijksweer overleden HET GENTLEMENS AGREEMENT EXEMPLAREN [rijkste Nieuws op 4 uur 21 min. STOFFEN- en MODEHUIS VERBOUWINGS OPRUIMING vrij willigersstroom AMER SFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe' maanden voor Amersioorl 1.95 per maanj 0.65; per week met g r a 11 verzekerin? tegen ongelukken) t 0.15. Binnenrand ranct pei oos per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers I 0.05 POSTREfC-NlNG 47910 TELEFOON iNTERC. 513 PRI IC nPR AP.VFRTFNTIFN i regcis A 1.0b met inbegrip van een c.ew snumM rmjö UEH AÜVtnitWIICH ^ci meer 0^5 Licldadigheids.advertentièn voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regela 50 cent, elke rege' meer 10 cent, driemaal plaatsen i 1.Bewijsnummer extra f 0.05 TWT AARSCHALK Tsjang Kai Sjek is in vrijheid gesteld. De generalissimus is reeds te Loyang aangekomen. Hij was bij zijn aankomst in gezelschap van T. V. Soeng en van mevr. Tsjang Kai Sjek De eerste daad van Tsjang Kai Sjek was zijn bevel de vijandelijkheden te staken en de onts ruiming van Sjcn Si door de regeeringstroepen. Een uur na Tsjang Kai Sjek kwam ook Tsjoeg Sjoe Liang op het vliegveld aan, waaruit men de gevolgtrekking maakt dat Tsjang Sjoe Liang waarbor gen voor zijn persoonlijke veiligheid heeft verkregen. Verscheidene vliegtui gen waren liet toestel van den bevrijden generallisrnus tegemoet gevlogen. On geveer 10.000 belangstellenden en .500 vooraanstaande personen waren Ier begroeting aanwezig. In geheel China worden betoogingen van blijdschap gehouden over de bevrijding van Tsjang Kai Sjek. Uit Nanking wordt gemeld, dat Tsjang Kai Sjek een aantal officieele persoonlijkheden heeft ontvangen. Hij was Jileek, doch ongedeerd. Hij ver klaarde dat toen Tsjang Soe Liang hem 12 dezer gevangen nam. deze hein zes eischen voorlegde, welke onmiddellijk moesten worden ingewilligd. Tsjang Kai Sjek antwoordde, dat aangezien geen persoonlijke dictatuur in China bestaat, hij zich tot niets kon verhin den en bovendien weigerde hij onder de gegeven omstandigheden besprekin gen te voeren. Tsjang Kai Tsjck Tsjang Sjoe Liang is rouwmoedig Tsjang Sjoe Liang nam toen een min der starre houding aan en erkende zijn fout. Zelfs vergoot hij enkele tranen, toen hij in het dagboek van den opper bevelhebber las hoe deze over hem dacht. Dc volgende dagen werd Tsjang Sjoe Liang niet bij Tsjang Kai Sjek toegelaten, totdat deze eindelijk van zijn berouw overtuigd was en er in toe stemde hem te ontvangen. Hierna u or den de besprekingen gevoerd, welke eindigden met de onvoorwaardelijke in vrijheidstelling van Tsjang Kai Sjek. Tsjang Sjoe Liang richtte oen schrij ven aan Tsjang Kai Tsjek, waarin hij zegt: „Ik ben een ruwe en onopgevoede boer en daarom heb ik deze misdaad begaan. Als boetvaardige hen ik u thans naar Nanking gevolgd, teneinde mijn straf voor mijn misdaad af te wachten. Ik zal zelfs den dood aan vaarden, indien deze nuttig is voor mijn land. Laat geen gevoel van vriendschap u ervan af houden mij te behandelen als ik verdien." Vermoedelijk zal Tsjang Kai Sjek binnenkort een verklaring publiceeren waarin hij wijst op de loyaliteit van Tsjang Sjoe Liang en Jang Iloe Tsjeng, den pacificatie-commissaris van Sjonsi en waarin hij aantoont, dat hun daden niet moeten worden beschouwd als op stand of muiterij. Ook zal in de verkla ring worden ontkend, dat de kwes'ie op financieele wijze werd geregeld Ge neraal Tsjiang To .Tun de minister van binnenlandsrhe zaken, die te.geliik me' Tsjang Kai Tsjek gevangen werd geno men, is eveneens in vrijheid gesteld De staat van beleg in Nanking en de overige Chineesche steden zal worden opgeheven. Vermoedelijk zal Tsjang Soe Liang te Nanking blijven en men acht dit een bewijs dat hij geheel verzoend is met Tsjang Kai Tsjek. Voor zijn vertrek uit Sianfoe heef» maarschalk Tsjang Kai Sjek een brief gezonden aan Tsjang Sjoe Liang en Jang Hu Tsjeng, waarin hij o.a. zegt' «Gij werd beïnvloed door Teactionnai- ren, doch zijt hereid uw fout te herstel len. De verantwoordelijkheid van deze greep naar de macht draagt gij en aan gezien ik uw opperbevelhebber Den, treft ook mij blaam." Tenslotte verzoekt Tsjang Kai Tsjek Jang Hu Tsjeng en Tsjang Sjoe Liang zich hij de regeering te melden om ge straft le worden; hij belooft hen tevens te hunnen gunste zijn invloed aan te wenden, omdat zij hun daad oprecht betreuren. IFang Tsjing Wei naar China Uit Den Haag wordt gemeld: Wang Tsjing Wei. de voorzitter van den poli- tieken raad van de Kwo Min Tang en oud-president van den uitvoerenden raad van de Chineesche regeering, heeft voordat hij naar China is vertrokken, het volgende communiqué uitgegeven: „Gedurende de laatste jaren heeft China te kampen gehad met velerlei moeilijkheden van internen aard en aanvallen van huiten, welke ten zeerste het algemeen streven naar eenheid en nationale onafhankelijkheid hebben be lemmerd. Slechts door aanhoudenden intensie- ven arbeid is men er in geslaagd een zekere verbetering op dit gebied te ver krijgen. Op het oogenblik moeten wij allen elkaar plechtig de hand reikten tot na streving van ons gezamenlijk doel. De plotselinge uitgebroken incidenten te Sian echter zijn in strijd met elke Chineesche wet en ondermijnen de tucht in het leger. Zij dreigen den vooruit gang, welke geleidelijk tot ontwikkeling is gekomen te stuiten. De verschillende besluiten en maatre gelen. welke de centrale regeering heeft genomen, toonen duidelijk in welke richting wij onzen arbeid zullen aan wenden. Nu ik zoozeer getroffen ben door het incident te Sian en de centrale regcë- ring mij verzocht heeft om zoo spoedig mogelijk over te komen, heb ik besloten om per boot naar China te vertrekken. Daar zal ik met mijn vrienden en bond- genooten de plannen uitwerken om China door de huidige crisis heen te helpen." REIZEN IN HET DERDE RIJK Van 1 Januari 1937 af zal het voor buitenlandsche reizigers verboden zijn naar Duitschland Duitsch bankpapier mee te nemen. Tot dusver was toege staan maximaal M. 30 mee ie nemen. Aan klein cremunf geld zal elke buiten- landsche reiziger voortaan niet meer dan M. 30 mogen mee nemen, in plaats van vroeger M. 00. KONINGIN MARY ONGESTELD LONDEN. 26 Dcrember (Havas). Koningin Mary liidt aan een ongevaar lijke verkoudheid en moet enkele dagen in huis blijven. HERTOGIN WOISLAWA TEO- UORA ZU MECKLENBURG, die als bruidsmeisje zal fungecren bij hel huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana. OUDE KUNST. De commissaris der Koningin in Noord-Brabant, jhr. mr. dr. A. B. G. M. van Rijckevorsol heeft in het stedelijk museum to Eindhoven de tentoonstelling Oude Kunst officieel geopend. De commis saris (rechts) maakt met burgemees ter Verdijk een rondgang over dc expo sitie. Verscheidene schepen aan, gehouden door beide partijen Slechts geringe gevechten MADRID. 27 Dcc. (Havas. A.N.P.). De raad voor de vers dediging van Madrid deelde mede: aan het front van de hoofdstad vinden geen gevechten plaats. De regeeringstroepen hebben na een opmarsch in den sector Boadilla del Monte hun stellingen geconso. lideerd. De artillerie en de lucht, macht der rechtschcn bombar, deerden het centrum van Madrid Het telefoongebouw werd door verscheidene bommen getroffen en beschadigd. Eeniqe bommen vielen in de straten. Het aantal slachtoffers onder de burgerbe» volking is aanzienlijk. In kringen der regeeringstroepen js men min of meer verrast door het feit. dat de troepen bij Boadilla ten Westen van de hoofdstad vijf kilomelcr hebben kunnen oprukken. De autoriteiten toonen zich dan ook zeer voorzichtig, omdat deze terug tocht van den vijand een list zou kunnen beteekcncn. Uitgezonden verkenningstroepen hebben geen recntsche troepen ontmoet. De artil lerie der regeering is een bombar dement op de stellingen van den vijand begonnen met de bedoeling een reactie uit te lokken. De gene rale staf acht het niet onwaarschijn lijk. dat de troepen van Franco wil len gebruik maken van een onvoor zichtig oprukken der regeeringstroe pen. men heeft alle maatregelen genomen om een aanval af te slaan. In een officieel communiqué wordt medegedeeld, dat in den sector ten Zui den van de Taag nabij het front van Aragon de regeeringstroepen een uit twintig wagens bestaanden trein der tegenstanders in de lucht hebben doen vliegen. In den sector van Guadalajara te Argecilla had tusschen de artillerie van beide partijen een gevecht plaats In een voor de radio uitgesproken re de heeft generaal Queipo de Llano o.m gezegd, dat een door de schepen der opstandelingen achtervolgd regeerings- schip op de kust is gcloopen en ge strand. Een ander regeeringsschip is nabij Alicante op oen mijn geloopen en met man en muis vergaan. Queipo de Llano voegde hieraan toe, dat drie colonnes van de zuidelijke le gers de dorpen Montoro en Villa del Rev bezet hebben, welke verdedigd wer den door de internationale brigade Deze trok zich terug met achterlating van ruim 300 dooden en veertig vracht a agens. Radio Sevilla herinnert de buiten landei's er aan, dat de noordelijke havens, in het bijzonder Bilbao. Santander, Gyon en Aviles geheel afgesloten zullen worden van ieder verkeer, zoodra de termijn, die vooi de evacuatie gesteld is. afgeloopen ia. De regcering-Burgos zal dan ook niet, zoo wordt hieraan toegevoegd, verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor incidenten, die veroor zaakt worden door in die wateren gelegde mijnen. Van de zijde dor rechtechen wordt medegedeeld, dat de kruiper Ccrvera op S0 mijl van Santander een schip heeft aangehouden, dat op weg was van Bil bao naar Engeland. De nationaliteit van het schip is niet bekend. Naar ver luidt zou het schip tot zinken zijn ge bracht, nadat de bemanning door den kruiser aan boord was genomen. Officieel wordt medegedeeld, dat het Duitsche schip Palos van de Oldcn- burg-Portugeeschc Scbs*pvnaj't-MiJ. hui len de Spaansche wateren is aangehou den door oorlogsbodems van de regee ring en naar Bilbao is gebracht. Het schip bevond zich op weg van Ham burg via Rotterdam naar Spaansche havens. Dc lading bestaat niot uit oor logsmateriaal. De noodige maatregelen zijn genomen om de vrijlating van het schip te ver krijgen. Kostbare tunnel in Berlijn weer bedreigd BERLIJN. 27 Dcc. (D.N.B.-A.N.P.) In den in aanbouw zijnde tunnel voor de Noord-Zuid-snelverbinding onder het Potsdamsche plein is hedenavond door nog niet bekende oorzaak brand uitgebroken. Na drie uur ingespannen arbeid is do brandweer er in geslaagd, dc brand meester te worden. Havas deelt nog mede, dat de brand weer met houweelen de straat heeft opengehakt. Vlammen van drie meter hoog sloegen uit de gaten omhoog en dikke rookwolken dreven boven de huizen. Met fakkels en electrische toort sen daalden de brandweerlieden af in de gangen om het vuur te bestrijden Door middel van luidsprekers werden hun orders gegeven. Bevestigd wordt, dat geen slachtoffers in de gangen zijn gevonden. Om kwart over tien gaf de brandweer nog steeds water. Het vuur heeft het houtwerk van de tunnel vernield en het bluschwater, dat de grond heeft door drenkt. maakt het voortzetten van don arbeid niet gemakkelijk. Verwacht wordt, dat het verkeer enkele woken zal worden omgelegd. Uit vrees voor instorten zijn het Palace-hotel en het Warenhuis Wert- heim ontruimd. Te middernacht scheen de brand weer erin geslaagd het vuur te over meesteren. Het vuur scheen zich over een lengte van 150 meter te hebben uitgebreid. Bij den vuur haard was de hitte zoo groot, dat de koperen straalpijpen van de brand weer smolten. Door deze hitte be staat gevaar, dat de benzine-opslag plaatsen in de nabijheid zullen ont ploffen. Het is moeilijk te zeggen hoe groot de aangerichte schade is. Het staat thans wel vast, dat geen slachtoffers te be treuren zijn. doch op een afstand van 150 tot 200 meter van den vuurhaard moet het werk worden stopgezet en ver moedelijk zal voor een groot deel het werk opnieuw moeten worden gedaan. Het ongeluk van heden gebeurde oji een afstand van ongeveer 500 meter van de plek waar in het voorjaar de instor ting plaats had. Hieruit blijkt wel hoe moeilijk het werk in het zand onder Berlijn is. Tenslotte wordt nog gemeld, dat de tunnel welke heden in brand geraakte ten koste van rrroote moeite en met de beste hulpmiddelen tot stand is ge bracht onder den Potsdamcrnlatz. een van de drukste pleinen van Berlijn. PASSAGIERS VERZEKERD Generaal Hans von Seeckt, een bekende figuur uit den wereldoorlog BERLIJN, 27 Dec. Havas-A.N.P.) - Generaal Hans von Seeckt is vanmid dag in den leeftijd van 70 Jaar overle den. Hij was de organisator van de rijks- weer. het beroepsleger van 1U0.00U man, dat Duitschland bij het verdrag van Versailles was toegestaan. Gedurende den wereldoorlog was de toenmalige kolonel von Seeckt, chef van den staf van het elfde leger, dat aan het Oostelijk front opereerde. Ver volgens werd von Seeckt chef van den staf van do leger van Mnckenscn en leidcd hij dc operaties in Servië, vervol gens in Gaïicië en Roemenië. Einde 1917 vyftrd hij chef wfci den staf van 't Turk- sche leger. In 1019 maakte lui deel uit van de Duitsche delegatie op de vredes conferentie van Versailles. De republikeinsche Duitsche regee ring droeg hem in 1920 op de Reichs- wehr fe organiseeren. In 1926 verliet hij den dienst wegens een incident mof de regeering. Hij had namelijk een zoon van kroonprins Wilhelm toegestaan dienst fe nemen bij de rijksweer. Van 1930 tol 1932 was hij afgevaardig de van de Deutsche Volkspartci in den Rijksdag. Generaal von Seeckt genoot een goe- de reputatie als militair schrijver en zijn werken spelen nog een groote rol in de organisatie van het huidige Duit sche leger. HEVIGE AARDSCHOK TOKIO, 27 Doc. IA.N.P.) Even over negenen vanmorgen hoeft een hevige aardschok in Nijima, prefec tuur Tokio, veel schade aangericht. Verscheiden huizen stortten in, ter wijl zich ook aardverschuivingen voordeden. Bijzonderheden ontbre ken, doordat dc verbindingen met het getroffen gebied verbroken zijn Volgens deskundigen was deze aardschok, die zijn middelpunt in den sullen Oceaan had, een der he vigste in de Japansche geschiedenis. Wederzijdsehe verzekeringen tusschen Italië en Engeland Binnenkort zal een „gentlemeii6 agreement" worden gesloten tus schen Italië en Engeland Het zal een aantal wederkeerige verzeke ringen bevatten inzake het handha ven van den vrede, de vrije toegang tot en het verkeer op de Middel- landsche Zee. Het zal te Rome worden ondertee kend, zoodra de laatste hand aan de redactie zal zijn gelegd. Men wacht nog op het antwoord van Londen, doch het definitieve ontwerp bevindt zich reeds sedert drie dagen in handen der onder handelaars. Het bestaat uit vier of vijf paragrafen, waarvan die aangaande de status quo de meest delicate vormt. De aanvankelijk gekoesterde idee der pariteit werd spoedig opgegeven en ver vangen door de soepeler status quo. Deze zou niet slechts betrekking heb ben op de tonnages, die op liet oogen blik een marge van 100 tot 150 'lui zend ton ten gunste der Britsche vloot aanwijzen, doch ook op de. marine basis. De onder handen zijnde werken zouden in elk geval worden voortgezet, aan Engelsche zijde die te Haifa, aan Italiaansche zijde die in de Dodccanc sus. Deze nauwkeurige omschrijvingen zouden echter niet in de overeenkomst genoemd worden. De overeenkomst zou in haar korten vorm de waarde heb ben ccner verbintenis in principe tus schen mannen' van eer Haar waarde is dus hoofdzakelijk psychologisch en zij zou er dus aanzienlijk toe bijdragen de reeds zeer verbeterde atmosfeer te ontspannen Het „gentlemens agree ment" is tegen geen enkele mogend heid gericht. De beide onderteekenaars erkennen wederkcerig de verkregen po sitie en verplichten zich te werken aan de handhaving van den vrede De we gen naar Engelsch-Tndië voor (.root Brittannië on die naar Oost Afrika voor Italië worden wederkcerig gegaran dcerd. Dit nummer bestaat uit 2 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG op andere pagina's BINNENLAND Ilet Vorstelijk huwelijk. (Eerste Blad. pag. 2). De Kerstrede van Ir. Albarda i Eerste Blad. pag. 2). STADSNIEUWS Kerstrede S.D.A.P. (Tweede Blad pag. 1). Uitslaande brand in de Kromme- s tra at. (Tweede Blad pag. 1). SPORT Handbaltournooi van A.A.V. (Tweede Blad pag. 3). A.M.Il.C. verliest van Laren met 1—2. (Tweede Blad pag. 3). Amersf. Boys wint van Holland met 1—2. (Tweede Blad pag. 3). Weerverwachting Zwakke tot matige Zuid-Oos telijke tot Zuidelijke wind. ne velig tot zwaar bewolkt of be trokken. waarschijnlijk weinig of geen neerslag, lichte vorst tot om het vriespunt. L/NGESTRAAT 49 TEU 190 Dat is: Uw voordeel doen in al onze nfdeolingon. De Britsche regeering heeft haar ambassadeurs te Berlijn, Rome, Moskou en Lissabon opgedragen, bij de respectieve regeeringen aan te dringen op samenwerking bij het nemen van maatregelen tot het doen ophouden van den toevloed van buitenlandsche vrijwilli. gers naar Spanje. Dc Spaansche toestand wordt overheerscht, zoo bericht Havas, door de belangrijke zendingen Duitsche soldaten naar generaal Franco, die men schat op 30.000 man. Het werd onmogelijk geacht le wach ten op resultaten van het werk der niet-inmengings-commissie om een eind te maken aan het zenden van vrijwilli gers naar Spanje. Daarom nam Frank rijk hot initiatief en kreeg de Fran- sclie ambassadeur te Londen opdracht Eden nadrukkelijk te wijzen op het ge vaar van de Duitsche troepenzendingen en om voor te stellen gezamenlijk Ber lin's aandacht op dit punt te vestigen. Na een onderhoud tusschen Eden en Corhin werd besloten de resultaten van de jongste plenaire zitting der niet-in- mengingscommissie af te wachten, om ccn besfuit te nemen. Aangezien echter dc zitting der niet-inmengingscommis- sie geen hoop op een spoedige beëindi ging der vrijwil ligerszendingen recht vaardigde. besloten Parijs en Londen het Franschc voorstel uit te voeren en, teneinde aan den stap een algemeen karakter te geven, ook te Rome. Mos kou en Lissabon stappen te doen. De Belgische kamer heeft het wets ontwerp tegen recruteering van vrij willigers voor luiiteulandsclip legers met 63 tegen 39 stemmen aangeomen. Een-en-vijf tig afgevaardigden onthiel den zich van stemming.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1