Vrees voor de Russen JAPANSCHE KANONNEN bulderen in Sjanghai DE EEMLANDEü 1936 - 8 SEPTEMBER - 1937 BELCHITE IN linksch bezit Succes uiterst gering TERRORISME in Palestina VRACHTAUTO IN DE LEK GEREDEN ABONNEMENTSPRIJS pex maanden voor Amersioort 1.95: per maano C.65; per A week met g r a t i verzekering tegen ongelukken) i 0.15. Dinsdag 7 September 1937 Uitgave: VAL1IHQFF Co. Bureau: Arnhemschepoor'wnl 36e Jaargang No. 59 Het conflict in Oost-Azië JAPAN IS OP ZIJN HOEDE GROOT AANTAL DOODEN Beroering in Marokko Dit nummer bestaat uit 2 bladen Licht op 8 uur 4 min. De ruggegraat van elk reclame-plan COURANTENRECLAME AMEPSFQORTSCH DAGBLAD jBinneniano .rancc pei pos' per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers J 0.05 •POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIES an l~rc&cls 11,03 met mbc8nP va» cen ^cw.,snummr c|kc rcgc| mecr f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent elke rege' meer 10 cent. driemaal plaatsen 1.Eewijsnummer extra f 0.05 Het treft veiligheidsmaatregelen tegen een mogelijk ingrijpen der Sovjet-Unie Zware regens aan het front bij Kalgan NAAR het D.N.B. uit Tientsin meldt, schijnt aan het front bij Kalgan, in verband met de aan houdende zware regens een stil stand in de krijgsoperaties te zijn ingetreden. Ten Zuid-Westen van Tientsin duren de schermutselin gen voort. In de door de Japan neezen bezette gebieden doen on geregelde troepen zich weer gel den, zoodat de Japansche posten ten koste van de aan het front staande troepen moeten worden verstrekt. Van Peiping aangeko men reizigers melden, dat zij in N.O.-richting verdere sterke Ja pansche troepentransporten heb ben waargenomen. De sterkte de zer transporten doet vermoeden, dat men hier te doen heeft met voorbereidende veiligheidsmaatre gelen tegen een mogelijk ingrijpen der Sovjet-Russen in het Chi- neesch-Japansehe geschil. De vraag wat Sovjet-Rusland zal doen, staat in alle kringen steeds meer in het middenpunt der aan dacht. Hetzelfde persbureau meldt uit Pei ping, dat de aanval van de Japansche ruiterij op de sterke Chineesche strijd krachten bij Mentoekoe tot gevolg heeft gehad, dat de Chineezen naar het Zui den zijn teruggetrokken. Japansche bombardementstöestellen achtervolgen zonder ophouden de Chineezen. Havas meldt uit Tokio: Volgens een bericht uit Sjanghai was het offensief, dat gisterochtend tegen de 6tad is begon nen, voornamelijk gericht op de buurt, waarin de gemeentelijke gebouwen zijn gelegen. Vqprts wordt gemeld, dat bij het bombardement van de artillerie en de luchtmacht de versterkingen aan den Lingping Road bijna geheel ver nield zijn. Naar verder nog vernomen wordt, is Zaterdag in verband met het olfensief van Maandag op onbekende punten van de kust nog cen Japansche afdeeling aan land gezet. Van het front in Xoord-China wordt gemeld, dat de Japanneezen gister morgen in het gebied van den spoor weg Tientsin-Poekau een offensief heb ben ontketend tegen de Chineesche strijdkrachten, die te Masjang zijn sa mengetrokken. Brifsch schip door blokkade getroffen De Britsche mailboot Taiöhan is het eerste schip, dat door de Japansche blokkade is getroffen. Na twee keer door Japansche torpedojagers te zijn aangehouden, is de Taishan, die op weg was naar Kanton, naar Hong kong teruggekeerd. De kapitein wei gert de reis onder deze omstandighe den voort te zetten. Naar te Hongkong verder vernomen wordt, hebben afdeelingen, die door de Japansche torpedojagers aan land ge zet zijn, het buiten Hongkong gelegen Chineesche radiostation met het obser vatorium bezet. Naar Havas uit Sjanghai 6eint, is het 5uist, dat medewerkers van de redac tie van het biad China Press, o. w. Franc Ma, wegens verdacht optreden gearresteerd zijn, doch in tegenstelling met berichten uit Japansche bron zijn zij niet terechtgesteld, evenmin als eenig ander Chineesch journalist. Het is niet juist, dat redacteuren van de China Weekly Review zijn gearresteerd of zelfs meer lastig gevallen. Echter zijn in verschillende kringen verschei dene arrestaties verricht wegens het verspreiden van onware berichten of het onderhouden van verdachte betrek kingen met de Japanneezen. Volgens Chineesche berichten hebben de Chineesche troepen gedurende den nacht de landing van Japansche deta chementen ten Noorden van Lioehoe verhinderd. De Japansche marine meldt, dat een Chineesch douanevaartuig door Japan- ache oorlogsschepen in de Zuid-Chinee- iche wateren in beslag is genomen. De kwestie der neu trale zone S'olgens een bericht uit Sjanghai heeft 3e woordvoerder yan de Japansche ambassade te Nanking den door de Brit sche «Fransche en Amerikaanscbe con suis voorgestelden neutralen gordel on doelmatig genoemd Volgens hem zou een neutrale zone aan de Wangpoe bij gelijktijdige terugtrekking der Japanscn schepen de veiligheid der internationale nederzeting nauwelijks verhoogen en de Japansche krijgsverrichtingen be moeilijken. Japan zal een ander voor stel betreffende een neutrale zone doen, Voor de begroot ingscommissie der Kamer heeft de Japansche premier, Konoje. verklaard, dat de zending van Japan is: de stabilisatie van Oost-Azië, maar dat de vervulling \an deze zen ding sterk wordt gehinderd door den communistischen invloed. Onder deze omstandigheden, zoo zeide hij, moet Japan in de eerste plaats de Nanking regeering verplichten haar tegenwoor dige houding jegens Japan te herzien Vervolgens zal Japan den communisti schen invloed in Oost-Azië uit den weg moeten ruimen, teneinde de samenwer king tusschen China. Mandsjoekwo en Japan te verwerkelij'ken. Engelsch petroleumtankschip door rechts in beslag genomen Britsche regeering teekent verzet aan VALENCIA. 7 Sept. (Havas) - Van het Aragoneesche front wordt gemeld, dat de rechtschen die nog weerstand boden in de kerk van Belchite, zich hebben overgegeven. De rechtschen, die verschanst waren in den comman dopost, volgden dit voorbeeld, Belchite is thans geheel in handen der regeeringstroepen. Het Britsche petroleumtankschip Bur lington, dat 5000 ton meet, is ter hoogte van Palermo door een rechtschen krui ser aangehouden en naar Palraa de Mal- lorca opgebracht, aldus meldt Reuter De lading, bestaande uit 7700 ton olie, is verbeurd verklaard en wordt ge lost. Het schip voerde de Engelsche vlag en was, naar men verklaart, door de regeering te Valencia uitgerust. Het was op weg van Batoem naar Cartagena Reuter verneemt, dat de Britsche re geering bij de rechtsche Spaansche autoriteiten heeft geprotesteerd tegen het in beslag nemen van de Burlington Italiaansche kritiek op Rusland De diplomatieke redacteur van het telegraafagentschap Stefani schrijft: Terwijl Italië op het punt stond zon der vooringenomenheid het initiatief tot het houden van een'Middellandscbe Zeeconferentie te bestudeeren, lanceert Moskou een torpedo met het doel ern stig de mogelijkheid van internationale besprekingen te compromitteeren. Te genover deze onhandige provocatie be waart Rome een houding van stand vastigheid en volkomen kalmte, terwijl het de dwaze insinuaties en groteske eischen verwerpt. De plotselinge ma noeuvre van Moskou, welke ten duel heeft verwikkelingen te scheppen bui ten de conferentie en nog voor het be gin der besprekingen, heeft zonder twij fel haar oorsprong in den verwarden binnenlandschen toestand van RuslanI en in de noodzakelijkheid buitenland- sche afleidingen in het leven te roepen in de Middelland6che Zee, evenals het die in het Verre Oosten in het leven heeft geroepen. Er ie een slechte regee ring, die beslist tegen iedere Europee- sche en wereldsamenwerking is. Zooals de geheele beschaafde wereld weet, ze telt die slechte regering in Moskou. De torpedo, gelanceerd op de Middelland- 6che Zee-conferentie, is een nieuw be wijs van de provoceerende actie, die de Internationale van de wanorde in do wereld ontplooit. Naar Havas meldt, heeft de Roe- meensche regeering besloten de Fransch. Engelsche uitnoodiging, deel te nemen aan de conferentie inzake de Middel- landsche Zee, te aanvaarden. Honderden personen omgekomen op den Amerikaanschen Labor Day NEW YORK, 7 Sept. (Havas!. Op Labor Day zijn in de Vereenigde Staten bij verkeersongevallen en tengevolge van ongelukken op het water 507 personen am bet leven gekomen, Morgen is het een jaar geleden dat het Nederiandsche volk de heugelijke tijding bereikte van de verloving van Prinses Juliana met Prins [Jprnhard van Lippe - Biesterfeld (Foto Zicgler, Den Haag) Chineesche batterijen te Poetoeng nog niet opgespoord Bombardement van Amoy SJANGHAI, 7 Sept. (Reuter) - De nachtelijke stilte werd onder broken door een onregelmatig vu ren, dat tot 4 uur 10 voortduurde en vervolgens overging in een ge regelde kanonnade. Japansche vliegtuigen hebben de Chineesche stellingen te Kiang- wan en Jangtsepoe gebormbar- deerd. Verkenningsvliegtuigen probeerden, nochtans zonder re sultaat, de Chineesche batterijen te Poetoeng op te sporen. Japan sche oorlogsbodems hebben bij het aanbreken van den dag eeni- ge granaten afgeschoten. Amov werd gisteren opnieuw door twee Japansche vliegtuigen gebombar deerd. Deze concentreerden hun actie op de militaire inrichtingen en hebben geen hommen op de stad zelf laten val len. De schade is nog niet vastgeste)^ doch men gelooft, dat zij weinig te be- teekenen heeft. Welingelichte kringen verklaren, dat het eiland Linting, dat gelegen is in de wateren ten Westen van Hongkong, gisteravond door de Japanneezen is bezet. De woordvoerder 'der Japansone ma rine te Sjanghai heeft volgens Havas verklaard, dat de Japansche mariniers en soldaten voortgaan met op te ruk ken in den sector ten Oost -n van Jangtsepoe volgens het plan der leger leiding. Hij beweerde, dat Japansche verkenningsvliegtuigen hebben vastge steld, dat tal van Cbineesche troepen tempels, kerken en ziekenhuizen bezet ten en dat er geen enkele wijziging van beteekenis aan de fronten van Lotien, Pautsjen en Woesoeng is te vermelden. Bombardement van Nantau te verwachten De herhaalde protesten van Japan te gen de gebruikmaking door de Chinee sche troepen van de stadswijk Nantau als basis voor militaire operaties doen vreezen aldus Havas dat de Ja pansche schepen en vliegtuigen dozen sector zullen bombardeeren. Dit vooruitzicht verontrust de bewo ners der Franscbe concessie, welke aan de Zuidzijde aan Nantau grenst. Inderdaad zou de geringste vergissing bij het schieten de concessie direct be dreigen,'terwijl voorts het gevaar be staat, dat de concessie zal worden over weldigd door 500.000 vluchtelingen uit Nantau. Vannacht heeft een bataljon Japan sche troepen Kiangwan aangevallen, waar het op verwoeden tegenstand is ge stuit van de Chineesche troepen. Bij het aanbreken van den dag werd de strijd voortgezet. Het Japansche antwoord aan Engeland Te Tokio is de tekst van het Japan sche antwoord gepubliceerd. Het ver klaart. dat het onderzoek tv nu t -e nog niet bet bewijs heeft geleverd. Jat een Japansch vliegtuig verantwoorJelijk ie voor het incident. Niettemin wor.it het onderzoek ter plaatse voortgezet en geen enkele poging wordt nagakiten om de feiten vast te stellen. De hoop wordt tot uitdrukking ge bracht, dat de Britsche autoriteiten in de toekomst er toe zullen medewerken te voren mede te deelen, wanneer zij voornemens zijn de gevaarlijke zone te betreden. Arabieren dienen protesten in JERUZALEM, 7 Sept. (Reuter). In de Christemvijk van Safad is gisteren een Arabisch koopman doodgeschoten. Ilij was reeds verscheidene malen door terroristen bedreigd, omdat hij vleesch aan de Joden leverde. Het totaal aantal dooden is hiermede gestegen tot veertien, namelijk elf Ara bieren en drie Joden. Het Arabische hooge comité heeft bij de regeering van Palestina een protest ingediend tegen de bloedige gebeurte nissen van de laatste week en de scherpste maatregelen tegen de provo cateurs geëischt. Voorts werd een pro test ingediend tegen het voortduren der Joodschc immigratie. RABAT, 7 Sept. (Havas) Gister middag hebben tegelijkertijd in ver scheidene steden van Marokko de koop lieden hun winkels gesloten. Groote vergaderingen werden gehouden in de moskeeën op het uur van het gebed. Het grootst was de toeloop in Oejda, Rabat en Fez. Te Fez hielden sprekers na de gebe den redevoeringen, waarin zij den kooplieden verzochten hun winkels te sluiten tot het invrijheidstellen van de veroordeelde raddraaiers van Meknes. Geen enkel ernstic incident wordt ge meld. behalve uit Rabat en Oejda, waar eenige Joden door de menigte niet 6tee- nen werden bekogeld. ARRESTATIE VAN EEN OUD-MINISTER BELGRADO. 7 Sept. (Havas). Gis teren is de afgevaardigde en oud-mi nister van eeredien6t Jantitsj gearres teerd. Hij heeft een heftige campagne tegen het concordaat gevoerd. Hoogste barometerstand 768.6 te Zü- rich. Laagste barometerstand 734.2 to Jan Maycn. Droevig ongeval in de ge meente Tienhoven (Z.H.) Twee personen verdronken AMEIDE, (Z.-H.) 7 Sept. Van- morgen te kwart voor tien is in de gemeente Tienhoven, nabij Ameide, een vrachtauto van den bestel dienst „Reederij op de Lek bij het passeeren van een andere auto, in de Lek gereden. De vrachtauto ge raakte direct geheel onder water. Van alle kanten werd hulp gebo den, zoodat men er reeds na vijf minuten in slaagde, een van de in zittenden, den ongeveer 39-jarige G. de Bie uit Ameide, naar boven te brengen. Kunstmatige ademha ling mocht echter reeds niet meer haten. De heer do Bie was gehuwd en vader van vier kinderen. Een half uur later eerst slaagde men er in den 18-jarigen inzittenden J. de Groot uit Nieuwpoort boven te bren gen. Kunstmatige ademhaling had ook bij dit slachtoffer geen resul taat. Vanmiddag om half een wist men nog niet met zekerheid of zich wellicht nog een derde persoon in den wagen bevindt. Bij de firma, welker eigendom de auto is, wordt 'hiernaar geinfop meerd. De burgemeester van de gemeente Tienhoven, de heer C. W. Luyendijk, was dadelijk ter plaatse. Samen met dr. L. A. Donker leidde hij de hulp- verleening. De vrachtauto, welke grootendeels met fruit was geladen, was op weg naar de veiling te Rotterdam. Men stelt thans pogingen in hef werk de auto te lichten. DE SAMENZWERING IN ARGENTINIË BUENOS AIRES, 7 Sept. (Havas). De vroegere luitenant Raoul Benavides. een broer van den vroegeren secretaris van president Irigoyen, alsmede Pedro Unsua Dorrego, zijn gearresteerd, be schuldigd deelgenomen te hebben aam het complot, dat gesmeed was tegen den president der republiek en de mi- nieters. MINDER WERKLOOZEN IN ENGELAND LONDEN, 7 Sept. (Reuter). Het aan tal werkloozen bedroeg op 23 Augustus '.358.621, d. i. 20.838 minder dan op 26„ Juli. STAKINGSACTIE IN NOORWEGEN OSLO, 7 Sept. (D. N. B.) Er i6 een groote staking uitgebroken in de elec- tro-chemi6che nijverheid. Het betreft een loongeschil. dat zich uitstrekt tot het geheele land. Er wordt'iri slechts enkele ondernemingen gewerkt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1