BOMMENREGEN OP NANKING Ook Poekau en Kanton bestookt STORM OVER DE N.S.B. 4000 Aardschokken in Ned. Indië Woensdag 22 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 72 Tientallen Japansche vliegtuigen zaaien dood en verderf in de Chineesche hoofdstad AFWEERGESCHUT IN ACTIE Vooral bewoonde gebieden getroffen LAATSTE GANG van Masaryk mm* PROF. AALBERSE WEDER KAMER-VOORZITTER Professor Valckenier Kips bevindt zich onder hen, die zich van Mussert afwenden wegens gebrek of gemis aan vertrouwen in zijn leiding MICROFOON IN Ds. VAN DUYL's KAMER Professor VALCKENIER KIPS verlaat N.S.B. DE VECHTPARTIJ TE TUNIS Dit nummer bestaat uit 2 bladen BERICHT LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND Weer ver wachting Licht op 7 uur 29 min. Hongarije's positie in het Donaubekken Het universeele reclamemiddel COURANTENRECLAME AMER SFOORTSÖH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS I** 3 ragden voor Amersfoort 1.95; per maand C.65; per PRIJS QFR ADVERTENTIEN 1 "8«ls 1L05 inbegrip ran een neiv,snumnv week met gratis veraekenng tegen ongelukken) f 0.15. TYP? F? E NT T A NTYF^TV elke regel meer f 0.25 LiefdadigherJs-advertent.cn voor de Binnenland iranco per post per 3 maanden Z85. Afzonderlijke nummers f 0.05 UL/ livAJ 1 I 1 ,LA. helft van den prijs. - Kleine Advertentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummer extra f 0.05 NANKING, 22 September. (Reuter). De Japansche vliegtuigen hebben Nanking vanochtend aan een verschrikke lijk bombardement onderworpen, dat om 10 uur 35 aanving er tegen het middaguur eindigde. Loeiende sirenes kondigden om 10 uur 10 vanochtend het begin van den Japanschen luchtaan val aan. De bevolking snelde inderhaast naar de schuilplaatsen Zij maakte daarbij nog gebruik van alle beschikbare vervoer middelen. De straten waren overvol, zoodat het verkeer geheel in de war was. Na het eerste signaal werd een tweede alarmsein gegeven om 10 uur 35, toen dertien Chineesche gevechtsvlieg tuigen boven de stad verschenen en met de Japansche toestel len slag leverden; 30 tot 40 Japansche vliegtuigen hebben een regen van bommen neergelaten boven het Zuidelijk deel van de binnenstad, terwijl een tweede Japansche escadrille Pcckau heeft gebombardeerd, dat op den anderen oever van de Jangtsc is gelegen. De Chineezen beweren vier Japansche vliegtuigen te hebben omlaag geschoten. Een door de Chineesche luchtafweerbatterijen afgeschoten granaat is bij het verblijf van den ambassadeur der Vereenigde Staten tot ontploffing gekomen. Er werden beschadigingen aan gericht aan de muren van de portierswoning. Kanton werd vandaag eveneens tweemaal uit de lucht aan gevallen en wel tusschen 3 uur en 7 uur 10 vanochtend. Tal van Chineesche burgers zijn gedood. Chineesche toestellen maak ten het den Japannee- zen lastig NADER seint Havas uit Nanking, dat de Japan sche bommenwerpers van verre naderden. Aan den he mel stond een stralende zon. Na eenige minuten van ont zettende angst zag de bevol king, dat het vliegtuig van den escadrille-commandant een rookwolk uitliet. Dit was voor alle vliegers een teeken hun bommen te laten vallen op het Zuidelijk deel van de stad. De afweerbattcrijen wa ren onafgebroken in actie. Een groot aantal dezer Ja pansche vliegtuigen was des ochtends van de basis te Sjanghai vertrokken. Chinee sche jachttoestellen hadden het hun den geheelen weg tot Nanking moeilijk gemaakt. Er zijn veel bommen neergeko men op de bewoonde gebie den. Ernstige verliezen der Chineesche luchtmacht Volgens een mededeeling van de pers- afdeeling van het derde Japansche es kader, welke te Tokio uit Sjanghai is ontvangen, heeft de Japansche lucht macht gisteren tijdens een aanval op Nanking negentien Chineesche vliegtui gen omlaag gescholen. Op het vliegveld van Nanking werden elf toestellen ver nicht Er zijn drie vliegtuigloodsen in Brand geschoten, twee werden hPseha digd, terwijl twee henzinereservoirs eveneens in brand werden geschoten. De Japansche luchiaan vallen op Kanton Wat de Japansche luchtaanvallen op Kanton betreft, meldt de berichtgever van Reuter, dat hij negen grnote Japan- scire bommenwerpers heeft geleld Het schijnt, dat de Japannppzen hij hun po gingen, om het moreel der Chineezen te ondermijnen, het vprkeer langs den •poorweg KantonHankau onmogelijk ■ouden willen maken. De Britsch-Amerikaan sche stappen bij Japan Ter zake van de stappen der ambas sadeurs van Groot-Brittanniö en de Ver eenigde Staten naar aanleiding van het bombardement op Nanking heeft de woordvoerder van het Japansche mi nisterie van buitenlandsche zaken ver klaard, dat de minister van buitenland sche zaken gisteren de ambassadeurs er van in kennis heeft gesteld, dat de po litiek der Japansche regeering niet ge wijzigd is, d.w.z., dat de Japansche strijdkrachten niet de niet-strijdenden aanvallen en niet voornemens zijn te raken aan de rechten der onderdanen van een derde mogendheid. De waarschuwing van Hasegawa, dat de buitenlanders zich uit Nanking moesten terugtrekken, is gegeven in het belang van de veiligheid dezer buiten landers, De Japansche regeering heeft zich tegenover de ambassadeurs niet uitgelaten over eenige schadevergoe ding, aldus de woordvoerder. Felle gevechten bij Lotien Aan het front bij Lotien woedt een slag. Ofschoon nog weinig bizonderhe- den zijn ontvangen, weet men wel aldus seint Havas uit Sjanghai dat de Chineezen zich in hun stellingen staande houden, ondanks de hevige verliezen, welke hun worden toege bracht. De woordvoerder der Japansche ma rine heeft verklaard, dat de Japansche strijdkrachten tusschen Lotien en Lioe- ho van één tot drie km zijn opgerukt. De belangrijkste vorderingen werden gemaakt te Lanka Tsjiao, een dorp op 4 km ten Noorden van Lotien. Tusschen Lotien en Lioehang hebben de Chineezen zeer sterke verdedigings linies ingericht, doch de Japanneezen zetten er niettemin hun opmarsch voort. Een vreemd gerucht in zake Tsjang Kai Tsjek Volgens een door het Japansche dag blad Asahi uit Sjanghai ontvangen tele gram zou het gerucht in omloop zijn, dat Tsjang Kai Tsjek op 20 September geprobeerd zou hebben zich met een dolk dood te steken. Generaal Tsjien Ta Tsjoen, die tijdig den arm van den maarschalk kon grijpen, zou diens op zet hebben kunnen verijdelen. Deze po ging tot zelfmoord zou zich hebben af gespeeld te Loyang. Omtrent de uitvaart van den presi dent-bevrijder Masaryk wordt nog uit Praag gemeld, dat de lijkstoet drie uur noodig had om den weg van het slot, dwars door de oude stad, af te leggen. De lijkkist werd op het station op een katafalk geplaatst, waarna de troepen er langs defileerden. De trein, die het stoffelijk overschot naar Lany vervoer de, kwam aldaar te ongeveer half zes aan. Na eenige toespraken begaf de stoet, aan het hoofd waarvan de le gionnaires uit Rusland gingen, zich op weg. Behalve de familieleden van Ma saryk, volgden ook Bcnesj met echt- genoote, de geheele regeering. alsmede de voorzitters van do volksvertegen woordiging de lijkkist. De menigte knielde bij het passeeren van den stoet. Achter de vensters der wonin gen brandden kaarsen. De ingang van het kerkhof werd met schijnwerpers verlicht. Boven de groeve werd een electrische verlichting aangebracht in den vorm van een kruis. Na een kor ten lijkdienst en het zingen van het volkslied verdween de kist, bestrooid met rozen, langzaam in de groeve. HU*#6 WOESOFNG NANKING ^SJANGHAI Een kaartje van China, waarop de ste den Nanking en Kanton, die door de Japansche vliegtuigen zijn gebombar deerd. staan aangegeven MENADO, 22 Sept. (Aneta-A.N.P.) - Gisteren omstreeks 17.45 uur is hier een hevige aardschok geconstateerd, welke circa veertig seconden aanhield. De richting was Noord-Zuid. Het meteorologisch observatorium te Batavia registreerde gisteren een ma tige beving te 17.14 J.T. op een afstand van 2.100 K.M. De richting was Oost- Noord-Oost. 's-GRAVENHAGE22 Septem- ber. Bij Koninklijk Besluit van 22 September 1937 is tot voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal voor het tijdvak der tegenwoordige zitting benoemd Mr. P. J. M. Aalberse, Mini6tsr van Staat, lid van die Kamer. HET DUIKBOOT-INCIDENT Havas meldt uit Bayonne, dat de commandant der nationalistische troe pen te Irun, Troncoso, die betrokken is geweest bij het incident met de Spaan- sche duikboot C 2, te Bayonne in ar rest i6 gesteld IN verband met het vertrek van Ds. G. van Duyl uit de N.S.B. weet het Utrechtsch Dagblad nog het volgende mede te deelen: „Het is waarlijk geen wonder, dat de heer Van Duyl achteraf betreurde ge lijk hij in zijne verklaring te kennen gaf den brief, hem Zondag tijdens 'n on derhoud door de heeren Mussert en Farwerck ter teekening voorgelegd, met zijne handteekening bekrachtigd te hebben. Immerskort na deze onder- teekening is den heer Van Duyl gebleken dat vele ge sprekken, door hem gevoerd in zijn werkkamer op het Algemeen Hoofdkwartier aan de Maliebaan te Utrecht, afgeluisterd zijn via een in die kamer verborgen opge- stelden microfoon. De gesprekken, waar het om gaat, werden gevoerd met of in tegenwoor digheid van den inmiddels geroyeerden heer Van der Goes van Naters en den heer Valckenier Kip6, die eergisteren eveneens op staanden voel ontheven is van de hem tot dien dag opgedragen werkzaamheden ten hoofd- kwartiere van de N.S.B. en ook als lid dezer beweging is geroyeerd. De hier bedoelde gesprekken hebben naar de mcening van de leiding der N.S.B. een inslag gehad van critiek op haar faits et gestes. Dit achtte zij niet toelaat baar, zoodat zij besloot, den heer van der Goes van Naters te royeeren, omdat zooals de heer Mussert gisteren in een interview aan een verslaggever van een hier te lande verschijnend blad mede deelde de heer Van der Goes bijgedragen zou hebben tot de ondermijning van de nationaal- sociaiistische beweging in Neder land. Den lieer Van Duyl bleef een royement ondermeer bespaard, wijl hij eene zeer geziene figuur in N SB. kringen is en de leiding vreesde, dat te straf optre den jegens hem de beweging al te veel nadeel zou kunnen berokkenen Of en in hoeverre de populariteit van Ds van Duyl mede als een gevaar voor haar zelf door de leiding werd beschouwd, is niet met zekerheid te zeggen. In de omgeving van Ds. van Duyl bestaat \J AAR het U. D. verneemt, is gis- teren uit Lochem het navolgende telegram verzonden: MUSSERT Maliebaan 35 Utrecht Wegens gemis aan vertrouwen in Uw leiding treed ik uit de N.S.B. (w.g.) Professor VALCKENIER KIPS. Verder verneemt genoemd blad nog. dat het heengaan van prof. Valckenier Kips geheel los van het feit staat, dat de zoon van Professor Valckenier Kips. die aan het Hoofdkwartier der N.S.B. in de afdeeling van Ds. van Duyl als diens secretaris verbonden was. eveneens geroyeerd is. echter de meening, dat ook deze factor kan hebben bijdragen tot diens heen gaan. Niet te ontkennen valt evenwel, dat de „persoonlijke redenen", waar D3 van Duyl in de door hem geteekende verklaring van spreekt, mede een factor van beteekenis zijn geweest, die tot zijn vertrek uit de N.S.B. leidde. Er is nog zeer veel in deze affaire dat opklaring behoeft, al dus de zegsman van het U.D. „In principe accoord DE heer Van der Goes van Naters aldus de heer Mussert in bo venvermeld interview \va6 wel door eenige personen voorgedragen voor de functie van hoofd van de afdeeling „Nationaal Socialistische Vorming" maar bij de leiding der N.S.B. bestond in de verste verte niet het voornemen om over een benoeming van Jhr. van der Goes zelfs maar te denken. Nadrukkelijk verklaarde de heer Van der Goes met wien het U.D. gisteravond een onderhoud mocht hebben dat deze mededeeling des hee ren Mussert niet conform dc feiten is. De vorige week toch zeide Ir. Mussert, aldus de heer Van der Goes, toen Mr. Pont hem de voordracht tot deze benoeming voorlegde: In principe accoord. Maar laat mij nog even over de zaak mijn gedachten laten gaan. Geenszins vervolgde de heer van der Goes heb ik de Natio naai Socialistische Beweging on dermijnd. Wat betreft mijne hou ding jegens hare tegenwoordige leiding, hierover wil ik op het oogenblik geene nadere mededee lingen doen. Het nationaal-socia lisme blijft in mij een warm en overtuigd voorstander houden." FRANSCH CONSUL VASTGEHOUDEN BAYONNE. 22 Sept. (Havas). Vol gens zekere te Bayonne ontvangen be richten zou de consul-generaal van Frankrijk te Malaga gistermiddag door de rechtschc autoriteiten gedwongen zijn geworden in huis te blijven. Ernstige aanval op anti fascistische elementen TUNIS, 22 September (Stofani) Van de incidenten, die zich tijdens het verblijf der Italiaansoho schoolachepen in de haven van Tunis hebben voorge daan, geeft het Italiaansche nieuws bureau de volgende lezing: Nadat duistere elementen getracht hadden onder de Italiaansche kadet- ten en zeelieden anti-fascistische pam fletten te verspreiden, ontstond een gevecht, in den loop waarvan de uitge weken communist Giuseppe Brosciani op een groep ongewapende zeelieden schoot en een drietal hunner verwond de. De zeelieden verweerden zich en bij de verwarring, die toen ontstond, werd Bresciani, die voortdurend met zijn re volver vuurde, gedood door een kogel uit zijn eigen wapen. Drie gewonde zeelieden werden in het ziekenhuis te Tunis opgenomen. Hun toestand is be vredigend. Havas meldt nader uit Tunis: Er worden thans de volgende bijzon derheden medegedeeld over de inciden ten, welke zich te Tunis hebben voor gedaan ter gelegenheid van het ver blijf aldaar van de Italiaansche zeil schepen Americo, Vespucci en Colombo in den middag van Maandag 20 Sep tember: Tegen half zes kwamen ongeveer zes tig Italiaansche zeelieden in kleine groepjes aan, die werden aangevoerd door cadetten van de Koninklijke Ma rine, die hen aanspoorden met den kreet „Avanti." Zij drongen de lbkalen binnen van de Italiaansche liga voor menschenrechten. van de Italiaansche volksvereeniging en van de Garibaldi club, waar zich, zooals gewoonlijk op dat uur, anti-fascisten uit Tunis be vonden. De penningmeester dezer ver- eenigingen, Miceli, was eveneens aan wezig. De zeelieden vernielden den in ventaris en doodden Miceli met een schot in het hart. Drie Italiaansche zee lieden werden gewond, van wie twee door kogels. Door het dolle heen vluchtten de aanvallers. Verscheidenen hunner liepen verwondingen op, toen zij van het balkon sprongen. De politie arriveerde onmiddellijk ter plaatse doch de mariniers vluchtten naar hun sche pen. waar zij een schuilplaats vonden. Volgens door den correspondent van Havas ingewonnen inlichtingen was de aanval beraamd tegen de anti-fascisti sche elementen. Om te trachten den aanval te rechtvaardigen, vertelde men dat de Italiaansche cadetten en zeclie den sinds hun aankomst te Tunis had den bloot gestaan aan de uitdagingen van anti-fascistische elementen, die pamfletten hadden uitgedeeld, waarin het Italiaansche regiem gesmaad werd. Tijdens het onderzoek werd evenwel geen enkel vlugschrift van dezen aard aangetroffen en de Italianen hebben ter zake geen enkel protest laten hoo- ren vóór het oogenblik. dat zich het drama heeft afgespeeld. Men heeft voorts vastgesteld, dat dc anti-fascisti sche vereenigingen geen enkel vlug schrift van dezen aard hebben doen verspreiden. Men beweerde voorts, dat de Italiaansche zeelieden en cadetten in een hinderlaag waren gelokt Het onderzoek heeft de onjuistheid dezer beweringen uitgewezen Kr werd slechts één revolver aangetroffen bij het lijk van het slachtoffer, dat ge.cn enkel spoor van een worstelinig ver toont. Twee door koereis gewonde zee lieden en een derde persoon, die op de vlucht werd gewond, worden beschul digd van moord en medeplichtigheid aan moord. ZWAAR GEWONDEN BIJ SPOORWEGONGELUK WEISSENFELD. 22 Sept. (D.N B.) - Vanmorgen is een personentrein bij hei binnenrijden van het station Weis-en- feld op een locomotief gestooten Zee reizigers werden zwaar gewond naai het ziekenhuis vervoerd. Ruim twintig liepen lichte verwondingen op Over de oorzaak van het ongeluk is nog niet6 bekend HF.T AASTAL BETALENDE ABONNi'S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER GEREGELDE CON TROLE VAN HET BUREAU VOOR PU BLICITEITSW AARDE TOURNOOtVF.LD 4 DEN HAAG Dit blad heefteen dagclijk- sche oplaag van EXEMPLAREN ZIJ, die zich met ingang van 1 October a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. PASSAGIERS VERZEKERD op amdere pagina's STADSNIEUWS Jubileum Handelsschool. (Tweede Blad, pag. 1). Volkeuniversiteit. (Tweede Blad, pag. 1). BINNENLAND Millioenennota. (Tweede Blad, pag. 2). Zwakke tot matige Zuidelijke tot Oostelijke wind, in het Noorden licht tot half bewolkt met weinig of geen regen, in het Zuiden toenemende bewol king met mogelijk eenige regen, iets warmer overdag. Hoogste barometerstand 765.3 te Breslau. Langste barometerstand 749.2 te Thorshavn. GEXÊVE, 22 September (D.X.B.). Do besprekingen, welke de Hongaarsche minister van huitcnlanr'sclic zaken, Kanva, heeft gevoerd met den Roe- meenschen minister van buitenland- »chc zaken, Antonescoe en met den Joecro-Slavischen gedelegeerd 3 Poeritsj, hebben gisteren voorloopig haar beslag gekregen. De Hongaarsche minister zal Genève Donderdag Aorlatcn. Hat valt te be twijfelen of hij nog een onderhoud kan hebben met de vertegenwoordigers van Tsjecho-Slowakiie, die door de begrafe nis van Masaryk int dusver verhinderd waren. Da onderhandelingen hebben ten doel in h<?t Donaubekken een be slissing te verkrijgen op den grondslag van Hongarije's rechtsgelijkheid, als mede sommige geschilpunten tusschen Hongarije en zijn nabuurstatcn te regelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1