JAPANSCHE OPMARSCH VASTGELOOPEN lustige nach AUTONOOM BEWIND IN SJANSI JAPANSCHE PARADE in Sjanghai DRAMA IN DE LUCHT DE EEMLANDEU van Prins Bernhard OUD-PREMIER Poullet t tfoorBleyle Kleeding Gasverstikking Licht op Vrijdag 3 December 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 134 LUCHTGEVECHTEN BIJ NANKING DELBOS BEGINT ZIJN RONDREIS De nieuwe salaris- voorstellen in Ned. Indlë Fransche en Duitsche jeugd BLOKKADE DER KUST Talrijke arrestaties te Belgrado Dit nummer bestaat uit 3 bladen GRANDI BIJ EDEN Tasji Lama overleden 4 uur 18 min. AMEKSFOGM5CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 rc*cls 1 105 mc' inbc£rip van ccn bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadighcfds-advcrtenticn voor do helft van den prijs. - Kleine Adverientiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 [Tijdens de „overwinningsparade" te Sjanghai is een handgranaat geworpen naar de Japan- sche troepen Aantal personen gewond HASKAU. 3 December. (D.N.B.) Vol gens berichten uit Chineesche bron zou de Japansche opmarsch in het gebied tus schen Sjanghai en Nanking hier en daar zijn vastgeloopen. Het gerucht gaat. dat de Chineesche troepen Kwangteh zouden hebben heroverd. Ook de opmarsch langs de Jangtse zou in de nabijheid van Kiangjin tijdelijk door twee Chineesche divisies zijn opgehouden. Een bevestiging van deze berichten is nog niet verkregen Verder wordt vernomen, dat de Japan neezen nabij Kiangjin de barricade voor de scheepvaart verschillende malen met dynamiet hebben doen springen. Tevens zijn zij begonnen met de opruiming van het achter deze barricade liggende mijnen veld. De Chineesche pers bericht, dat Ja pansche vliegtuigen gisteren opnieuw Sjautsjan hebben gebombardeerd. Ze venhonderd personen zijn om het leven gekomen, zeshonderd werden gewond, van wie vijfhonderd ernstig. Het blad Takoengpau deelt mede, dat dn de provincie Soeijoean de Mongool- schie cavalerie van prins Teh Wang zien gereed maakt het Ordosplateau bij de Gele Rivier aan te vallen. In dp provincie Sjensi hebben de Chi neesche troepen verscheidene plaatsen heroverd; zij rukken thans op naar Joetse Taikoe. Gisteren hebben Japansche vliegtui gen aanvallen gedaan op Nanking. Bij den eersten aanval werd een Japansch vliegtuig door de luchtdoelartillerie om laag geschoten, bij den tweeden aan- vqfS'ielen de Chineesche jachtvliegtui gen de Japansche toestellen aan. Van de drie Japansche machines werden twee "omlaag geschoten. Vanochtend elf uur begon te Sjanghai de overwinnings-parade van het Japansche leger in de in ternationale nederzetting, waarte gen generaal-majoor Smollett, de opperbevelhebber van de Britsche troepen te Sjanghai had geprotes teerd. De Japansche troepen werden voorafgegaan door een Britschen bereden politie-sergeant en vier Sikhs. Op Nankingroad werd een hand granaat naar de paradeerende troe pen geworpen uit een Chineeschen winkel. De Japansche soldaten ver braken onmiddellijk de gelederen en verspreidden zich in alle richtingen. De man, die de granaat geworpen had werd onmiddellijk door een Chineesch politieman doodgescho ten. Een Britsch en een Chineesch po litieman, alsmede een Japansch sol daat, werden licht gekwetst, terwijl twee Japansche soldaten ernstig ge- ,wond werden. Later deed zich nog een incident voor Een vreemdeling rukte het papierer vlaggetje uit de hand van een Japan- 6chen toeschouwer en verscheurde het De man werd door Japansche burgen achtervolgd en door de politie van d<? nederzetting in een Chineeschen win- wel, waarheen hij de vlucht had geno men, bewaakt. Tientallen woedende Ja pansche burgers trokken daarop naai het hoofdbureau van politie en wilder den naam van den man weten. Uit Te Berlijn spreekt hij met minister Von Neurath PARIJS, 3 Dec. (Havas)De minis ter van buitenland6che zaken. Delbos, ïs gisteravond naar Warschau vertrok ken. Hij zal zijn diplomatieke reis van daar voortzetten naar Boekarest. Bel grado en Praag. Delbos wordt vergezeld van den chef van zijn kabinet. Rochat, <en den adjunct-chef Bérard. De Pool- sche ambassadeur is met denzelfden trein vertrokken. De gezanten van Zuid- Slavië en Roemenië deden Delbos uitge leide. Delbos is vanmorgen Berlijn gepas seerd. De Fransche ambassadeur aldaar, Francoit Poncet, voegde zich te Berlijn bij den minister om hem tot Frankfurt a. d. Oder te vergezellen. Ook de rijksmi nister van buitenlandsche zaken, Von Neurath, verscheen op het station en had met Delbos, in tegenwoordigheid van den Franschen ambassadeur, een onderhoud* vrees, dat de man gelyncht zou wor den, heeft de politie hem door een ach terdeur uit den winkel weggeleid D« parade eindigde te twee uur in der. middag. De Japansche woordvoerder te Sjang hai heeft in een persconferentie ver klaard, dat de Japansche parade eei „troepenverplaatsing" was. Tegenspraak inzake Macao In Britsche diplomatieke kringen wordt tegengesproken, dat de regeerins de Portugeesche regeering gevraagd zou hebben gebruik te mogen maken van een vlootbasis te Macao. In som mige berichten werd deze bewering in verband eebracht met de hesprekineen die midden Februari te Lissabon zul len worden gehouden tusschen een Britsche luchtvaartmissie en den Por- tugeeschen creneralen staf Men herin nert er aan, dat deze besprekingen reeds een half jaar geleden zijn vastge steld. Japansche censuur op Chineesche bladen In verhand met de weigering der Chi neesche bladen exemplaren te leveren aan de Japansche censuur heeft de Japansche „speciale dienst" de bladen medegedeeld, dat tegen hen dwang maatregelen zullen worden genomen in geval van niet gehoorzamen aan de Ja pansche hevelen of anti-Japansche propaganda. VERBANNING VAN EEN OUD-PRESIDENT LA PAZ, 3 December. De vroegere president van Bolivia. Saavedra, is gisteren, volgens een mededeeling van het ministerie van binnenlandsche za ken, „in het belang van de openbare orde" verbannen. Staatssecretaris dr. Meissner, die al sinds 1919 in het bureau van den rijks- president werkzaam was, is door rijkskanselier Hitier tot staatsminister benoemd AMSTERDAM, 3 Dec. De particuliere secreta- ris van Z. K. H. Prins Bernhard, Jhr. Mr. C. 1 Dedel, verstrekte ons 1 hedenochtend te 10.10 uur het volgende com- muniqué: 1 „Prins Bernhard heeft i ren rustigen nacht ge- I had". FiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinniinniniinTrmn'iinniiiiiiiiiiniiiininiiiiiiiiniiniiiiïïiiriiiiiiiiiiiiiiR BATAVIA, 3 December. (Aneta). Thans kan definitief worden gemeld, dat de salarisvoorstellen voor burger lijke landsdienaren op morgen, 4 De cember, bij de regeering zullen worden ingediend. De volgende week zal de raad van Nederlandsch-Indië de voor stellen tegelijk met de desbetreffende voorstellen voor militaire landsdiena ren, welke reeds waren ingediend, be handelen. De opzet is den Volksraad den ruimst mogelijken tijd te laten en derhalve de voorstellen in eindvorm zoo snel moge lijk hij dit college in te dienen. De voor behandeling voor den Volksraad be hoeft niet te wachten tot deopeningvan de volgende zitting. Zoodra de voor stellen van de regeering ontvangen zijn zal de voorzitter een commissie van voorbereiding benoemen, welke onver wijld tot bestudeering der voorstellen zal overgaan. Baldur von Schirach houdt een pleidooi voor toe nadering BERLIJN, 3 December (Havas). In een artikel in „Wille und Macht" be veelt de leider der Duitsche jeugdbewe ging, Baldur von Schirach, toenadering aan tusschen de Fransche en Duitsche jeugd, daar de toenadering der beide vol ken een Europeesche taak van zoo drin gende noodzaak is, dat de jeugd geen oogenblik verloren mag laten gaan om haar te verwezenlijken. Baldur von Schi rach verklaart verder, dat zijn mede strijders in de leiding der nationaal-so- cialistische partij niet minder gunstig staan tegenover deze idee. Chineesche leiders vertrek ken naar Hongkong Amerikanen blijven in Nanking TAIJOEAN, 3 Dec. (Domei). Hier ter stede zijn gisteren 15 vertegenwoordi gers bijeengekomen van de zeven pre fecturen der provincie Sjansi, die be sloten hebben een autonome regeering in deze tot dusver onder het bewind van Nanking 6taande provincie té ves tigen. Naar volgens Domei van gezagheb bende zijde wordt vernomen, zijn 400 Chineesche politieke, militaire en fi- nancieele leiders reeds uit Sjanghai vertrokken naar Hongkong. Officieele kringen in Tokio verklaren, dnt. indien Hongkong gebruikt zou worden als uitgangspunt van nieuwe anti-Japan sche agitatie, een nieuwe kwestie zou ontstaan. Vijftien Amerikanen, meerendeels zendelingen en geneesheeren, hebben de Amerikaansche ambassade ervan in kennis gesteld, dat zij in Nanking zul len blijven, ondanks de mogelijkheid van een Japanschen aanval op deze stad, Franco kondigt maatregelen aan ten aanzien van het republikeinsche Spanje LONDEN, 3 Dec. (Havas). Franco heeft de Britsche regeering een mede deeling toegezonden, waarin hij, naar men meent te weten, het voornemen aan kondigt de 'itust van het republikeinsche Spanje te blokkeeren. In dezelfde nota zou Franco mededeelen, dat hij zijn ma- rinecommandanlen opdracht heeft, ge geven geen rekening met „neutrale zo nes" te houden, indien de omstandighe den dat noodig maken. Franco zou verder het recht opeischen, ieder schip, dat een regeeringshaven wil binnenloopen, aan te houden en aan tp vallen, zoodra het de territoriale wate ren heeft bereikt. Deze mededeeling zou, zii het op min der stelligen toon, bevestigen, wat op 28 November door den omroep te Salaman ca is gezegd, namelijk, dat Franco zich het recht voorbehield alle maatre gelen te nemen, die voor een blokkade in de territoriale wateren noodig zouden ziin. Naar aanleiding van de radiomede- decling hadden de Britsche autoriteiten een stap gedaan bij vee-admiraal Mo reno, commandant van de zeestrijdkrach ten van Palma en hem herinnerd aan het bestaan van neutrale zones. Na de zen stap is de mededeeling van Franco verzonden. De volledige tekst is nog niet te Londen aangekomen, doch zoodra dit het geval zal zijn, zal de Britsche re geering overwegen, of er aanleiding be staat tot het doen van nieuwe stappen Machtsvertoon om indruk te maken op China en de Angelsaksische staten Ook een marsch door de Fransche concessie? SJANGHAI. 3 Dec (Reuter). De plek, waar de handgranaat naar de Japansche troepen is geworpen, wordt door Japansche soldaten bewaakt, ter wijl officieren van het Japansche leger en ambtenaren van de ambassade een onderzoek instellen. Van Japansche zij de wordt verklaard, dat de granaat door een Chineesch student werd ge worpen. doch de politie, die het lichaam heeft onderzocht, is van oordeel, dat de man meer op een Koreaan lijkt. De Japansche infanterie trok door de straten als een overwinnend leger Ve len zijn van meening. dat het doel van de parade niet alleen was de Chineezen te overtuigen van de Japansche macht, maar ook om het aanzien van Enge- and en Amerika te schaden, die zich volgens de Japanneezen uit het Verre Oosten dienen terug te trekken. De Japansche woordvoerder verklaar de evenwel, dat het doel was de troepen van Jessfield naar Hongkioe te bren gen. Eerst waren geen vliegtuigen te zien, doch later kruisten acht groote Japan sche bommenwerpers boven de stad. Op bepaalde afstanden reden in de troep auto's met luchtdoel-artillerie mede, doch geen enkele Chineesche machine liet zich zien. Alle Chineesche winkels langs den weg waren gesloten. Ze6 officieren van het Japansche le ger wachtten op het hoofdbureau van politie op het resultaat van het onder zoek inzake den granaatwerper. Op het oogenblik. dat de Japansche troepen voorbij het Grand Monde Thea ter trokken, wierp een Chinees zich van de derde verdieping op straat met den kreet „Leve China". Officieus wordt bekend gemaakt, dat de Japanneezen morgen een tweede pa rade zullen houden, bij welke gelegen heid zij door de Fransche nederzetting zullen trekken. Zij zullen van Hongkioe uit langs den Bund en den Franschen Bund naar Nantau marcheeren. Japansche patrouille- dienst in de internatio nale concessies? De woordvoerder van het Japan sche leger te Sjanghai heeft inzake de incidenten verklaard, dat de contróle op de anti-Japansche agi tatie in de Fransche en de interna tionale concessie niet voldoende is. De woordvoerder zeide te be treuren, dat de anti-Japansche Chineezen voortgaan met deze con cessies als het uitgangspunt van hun actie te gebruiken. De parade van heden, aldus de woordvoerder, was zeer zeker een bf tooging tegen deze anti-Japansch'3 agitatoren. Wanneer aan de onrustige situa tie geen einde komt, zou het Japan sche leger gedwongen worden in de concessies te patrouilleeren om or de en rust te handhaven. Zooals de Japansche opperbevelhebber reeds heeft verklaard, zoo besloot de woordvoerder, kunnen de autoritei ten der concessies zich niet op de neutraliteit beroepen. In de omgeving van de plaats waar de BRUSSEL, 3 Dec. (Belga) Graaf Prosper Poullet, oud-minister presi dent van België, is heden overleden. handgranaat geworpen is,hebben Japan sche soldaten met mitrailleurs post ge vat Niemand mag de huizen hier ver laten, terwijl de troepen versterkt zijn. In de straten confereeren hooge ambte naren van de politie van de internatio nale concessie met Japansche officieren en ambtenaren van de Japansche am bassade. Nader wordt gemeld, dat het begin van de Japansche parade te elf uur in den ochtend werd aangekondigd door vijf bommenwerpers, die boven de stad cir kelden. Te half elf was de politie van de internationale nederzetting begonnen de straten te ontruimen en de winkels langs den weg. welke de parade zou volgen, te sluiten. De politie van de Fransche ne derzetting nam aan de grens van de beide nederzettingen nog strengere maat regelen. Een groot aantal Japansche auto's, met groote Japansche vlaggen versierd, gin gen aan de troepen vooraf. Hierachter volgde de bereden Britsch-Indische poli tie, aan het hoofd van de troepen reed een auto met Japansche officieren, ver volgens een bataljon infanterie in veld- tenue met volledige uitrusting, gevolgd door een colonne infanterie, artillerie en cavalerie ter lengte van twee kilometer. Alleen aan het hoofd van den troep ging een muziekcorps. In de overigens geheel verlaten straten zag men groepen Japansche burgers, die de Japansche troepen toejuichten en met vlaggen zwaaiden. Zij liepen met de troepen mee en bleven op de kruispun ten der wegen staan, waar zij op een teeken van hun leider de troepen toe juichten. Japansche troepen ver laten de concessie Havas seint uit Parijs, dat ten aan zien van de incidenten tijdens de parade van de Japansche troepen op Nankingroad een overeenkomst tot stand is gekomen, volgens welke de Japansche troepen de internationale nederzetting hebben verlaten. De I parade in de Fransche concessie gaat morgen niet door. Mevr. Schmeder staat terecht wegens een aanslag op den vlieginstructeur Lallement Slachtoffer verzoekt jury clement te zijn Ongeveer een jaar geleden heeft zekere mevrouw Irène Schmeder, een Fransch vhegster, nogal wat beroering gewekt, omdat zij tijdens een vlucht met haar instructeur Lallement, voor wlen zij een innige genegenheid had opgevat, dezen met een revolver in den rug schoot. Lal lement wist ondanks zijn verwondingen erin te slagen het toestel veilig aan den grond tc zetten. Mevr. Schmeder han delde in een vlaag van felle jalousie, aangezien Lallement. die geruimen tijd mevr. Schmeder's genegenheden be antwoordde, op zekeren dag haar mee deelde, dat hij van zins was met een jong meisje in het huweliik te treden. Enkele dagen later nam mevr. Schme der op bovengeschetste wijze wraak. Voor het Assizenhof te Parijs is gis teren do behandeling van den moord aanslag begonnen, die zooals tc ver wachten was een geweldige belang stelling trok. Daar beklaagde gisteren tot enkele keeren toe in onmacht viel. werd besloten de zitting, die gewijd was aan het hoopen der getuigen en be klaagde. ta verdagen tot heden. Het be langrijkste feit van den dag van giste ren was, dat het slachtoffer Lallement voor mevr. Schmeder de uiterste cle mentie bepleitte. UITVOERING VAN HET VIERJARENPLAN Goering neemt de leiding van het ministerie van econo mische zaken over BERLIJN, 3 December (D.N.B.) Mi nister-president Goering heeft gisteren de leiding van het minsterie van econo mische zaken overgenomen. Bij deze ge legenheid hield hij een toespraak tot het gezamenlijk personeel, waarin hij verklaarde in de komende zes weken de samenvoeging en samenwerking van alle instanties te willen bereiken, welke noodig zijn voor de tenuitvoerlegging van het vierjaren-plan. Hij herdacht met hartelijke en waardeerende woorden den opofferenden arbeid van den president der Rijksbank, dr. Schacht, in het mi nisterie van economische zaken en leg de er den nadruk op, dat er geen wijzi ging in den koers is gekomen. Wegens verspreiding van bro chures, die tegen de re geering zijn gericht BELGRADO, 3 Dec. (Reuter). De laatste dagen zijn hier talrijke arresta ties verricht in verband met de publica tie van een reeks brochures tegen de regeering. Volgens de politie bevatten sommige van deze pamfletten aantij gingen tegen Prins Paul, den regent. Onder de arrestanten bevinden zich ver scheidene bekende personen uit de in- ^ellectueele wereld. De politie heeft een communiqué gepubliceerd, waarin ge meld wordt, dat alleen zij, die betrokken zijn bij het schrijven, drukken en uitge geven der pamfletten, in arrest gesteld zijn. 70-jarig, alleenwonend inge zetene van Zwolle er aan bezweken ZWOLLE, 3 December. Toen vanmor gen vroeg de knecht van den fruithan delaar A. M. van Doorn zich aan de woning van zijn patroon, in de Bitter- straat vervoegde, kreeg hij, ook na her haald hellen, geen gehoor. Ongerust geworden heeft de jongen de buren ge waarschuwd waarop men gezamenlijk de woning binnendrong. Men vond den 70-jarigen ouden heer dood voor zijn bed in de slaapkamer liggen, terwijl er in huis een doordringende gaslucht hing. Het bleek dat D. gisteravond een kraan van het gasstel in de keuken, na gebruik van het toestel, onvoldoende had dicht gedraaid. Deze nalatigheid heeft hij met den dood moeten bekoo- pen. Het slachtoffer woonde alleen. WEDEROM ARABIEREN VEROORDEELD JERUZALEM, 3 Dec. (Reuter). Gié terochtend heeft de krijgsraad twee sjeiks veroordeeld. Beide veroordeelden zijn broers. De oud6te. Ali Sjeik Ali werd veroordeeld tot zeven jaar gevan genisstraf wegens opruiing, de ander, Mahmoed Sjeik Ali, die vervolgd werd wegens het in bezit hehhen van een revolver, werd wegens zijn geestelijke gesteldheid veroordeeld tot slechts een jaar gevangenis. Niettegenstaande de waakzaamheid van leger en politie toonen de terroris ten in het Noorden van Palestina nog eenige activiteit. De autoriteiten blijven zoeken naar de gewapende henden. In Galilea zijn talrijke personen gear resteerd. die verdacht worden den terro risten onderdak te hebben verleend of levensmiddelen te hebben verstrekt. GANGSTERS WORDEN JONGER WASHINGTON, 3 Dec. (U.D.) Edgar Hoover, een hooggeplaatste politie-auto- riteit, heeft vastgesteld, dat de „vetera nen" in het onderwereldleger van de Amerikaansche misdadigers verrassend snel vervangen worden door jonge „recruten". De statistieken, waarop Hoover deze vaststelling baseerde, toonen aan, dat 18.1 procent van de personen die in de eerste negen maanden van dit jaar wegens alle mogelijke misdaden werden gearresteerd, den leeftijd van 21 jaar nog niet had bereikt; in de overeen komstige periode van het vorige jaar bedroeg dit percentage 17,4. Voorts was 16,6 procent van de in de periode Januari tot September 1937 gearresteerde misda digers 21 tot 24 jaar en 16,8 procent 24 tot 30 jaar oud. Meer dan 50 procent van de Amerikaansche misdadigers bestaat der- halve uit menschen beneden de dertig jaar. LONDEN, 3 December. (Reuter). Grandi heeft gistermiddag op het de partement van buitenlandsche zaken een gedachtemvisseling van één uur gehad met den minister van buiten landsche zaken, Eden. Naar Reuter verneemt heeft Eden bii deze gelegen heid den Italiaanschcn ambassadeur op de hoogte gebracht van verschillen de punten, die zich voorgedaan hehben tijdens de Britsch-Fransche besprekin gen op Maandag en Dinsdag J.l. NEW DELHI, 3 Dec. (Reuter). Naar hier thans wordt vernomen, i6 op 30 November de geestelijke heerscher van Tibet, de Tasji Lama, nabij Jye-Kundo in West-China overleden. Zooals men weet, leefde de Tasji Larna in verband met meening6ver- schillen met wijlen den Dalai Lama in China in ballingschap en bevond hij zich than6 op weg naar Tibèt. JOURNALIST UITGEWEZEN BUENOS AIRES, 3 Dec. (D.N.B.) De Argentijnsche regeering heeft den hoofdcorrespondent van de New York Times voor Zuid-Amerika, John White, in verhand met een officieel protest dér Braziliaansche regeering „wegens ver spreiding van onjuiste berichten over een bevriend nabuurland" uitgewezen. Het uitwijzingsbevel wordt 15 December van kracht. 'T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is.'n Parapluie van SPIEKERMANN Langestraat 31 Telefoon 321 W eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Meest matige Oostelijke tot Noordelijke wind, zwaar be wolkt met tijdelijke opklaring, kans op regenbuien, iets kou der.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1