GEEN SCHEPEN NAAR HET VERRE OOSTEN Afwachtende WEKELIJKSCHE RECLAME A. H. DOUZE Zwitserland beducht voor zijn veiligheid „B O VO" houding van Engeland Ook Roermond krijgt garnizoen Vernieuwing var Volkenbond is noodzakelijk Na den val van Teruel EEN BRITSCH vrachtschip gestrand Licht op Voor Bleyle Kleeding De verkiezingen in Roemenië ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS QFR AOVERTENTIEN vaa 1-4 "ücl' 1 105 mct !nhcCriP van ccn bewijsnummer. Donderdag 23 December 1937 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 151 Vanaf heden onze bekende a f 1.00 30 cent ELECTRISCHE MODELSLAGERIJ „DE BERG" Steun aan kleine tuinders Groote brand tijdens première-avond GROOTE SCHADE DOOR NOODWEER IN NED. INDIE Dit nummer bestaat uit 3 bladen Droevig einde van Russisch Prins GEVOLGEN VAN boycot-actie TAXIDIENST BINNEN- en BUITENLANB Passagiers verzekerd Tel. 1093-1830 BERICHT W eerverwachting 4 uur 18 min. AMERSFGGRTSCH DAGBLAD week met Jratli verzekering tcjen ongelukken) f 0.15 TYf^ F F MT A N I lET"^ elke regel meer f 0.25. Llefdadigheids-advcrtcnticn voor do Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 1 #1 1 M yl I /**^r helft van den prijs. - Kleine Advericntiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 ccnt- cIkc rcöcl meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Zorg der Amerikaansche marine beperkt tot den wensch, de vloot in goede conditie te brengen Toestand bij Hongkong niet direct verontrustend LONDEN. 23 Dec. (Reuter.) Het Brit sche kabinet heeft Woensdag vier en een half uur vergaderd- Het heeft den geheelen toestand in het Verre Oosten besproken Het verluidt, dat het kabinet van mee ning was dat het niet noodzakelijk is de zeestrijdkrachten in dat gebied in belang rijke mate te versterken. Men gelooft dat slagschepen en groote kruisers slechts der waarts zullen worden gezonden ingeval aan een biizondere noodzaak het hoofd zou moeten worden geboden. De ministers schijnen niet verontrust te ziin over de directe vooruitzichten van Hongkong. Hoewel het noodig werd ge oordeeld Japan een nota te zenden over het incident in de territoriale wateren van Hongkong, schijnt er voor het oogenblik niets op te wijzen, dat Japan voornemens zou zijn weloverwogen dat gebied te schenden. Naar Havas bericht zou de minister president volmacht "hebben gekregen de ontwikkeling van den toestand te vol gen en zoo noodig de noodzakelijke be slissingen te nemen. De voornaamste le- 'den van het kabinet zullen gedurende <de feestdagen in Engeland blijven, zoo dat het gemakkelijk zal zijn, indien zich een incident zou voordoen, een beperk ten kabinetsraad bijeen te roepen, i Het antwoord van Tokio op het En- gelsohe protest met betrekking tot de incidenten op de Jangtse wordt ieder oogenblik verwachten zal van zeer veel •belang zijn voor de waardeering van de 'Japansche houding, Het feit dat Tokio een meer concilian- te houding zou aannemen, zou een der ©lementen kunnen vormen, die er de Engelsche ministers toe zouden kunnen brengen te volharden in "hun afwachten de houdig. Een ander element wordt ge vormd door de houding der Vereenigde Staten. Indien zich echter een nieuw en ernstig incident zou voordoen, zou de Engelsche regeering handelen, onafhan ikelijk van hetgeen Washington zou kunnen doen. 'Aflossing van troepen te Hongkong Het troepentransportschip „Dunera" is gisteren van Southampton vertrokken voor een reis naar Malta. Britsch-Indié en Hongkong. Het schip zal het tweede bataljon Royal Scots van Bombay naar Hongkong brengen om het tweede batal jon Royal Welsh af te lossen, overeen komstig het programma voor de jaren 1937—19388. President Roosevelt heeft vice-ad- miraal Leahy, den opperbevelhebber der Amerikaansche vloot, ontvangen I en zich gedurende een half uur met hem onderhouden, f In vele bladen verschijnen nog steeds berichten, dat men op een of andere wijze in de wateren van het Verre Oosten een vlootschouw zou willen houden, doch van betrouw bare zijde verneemt Reuter, dat de zorg der Amerikaansche marine thans beperkt is tot den wensch de vloot in goede conditie te brengen, opdat zij aan elk beroep dat in de toekomst op haar gedaan zou kun nen worden, het hoofd zal kunnen bieden. De minister van marine heeft tegen gesproken, dat het in de bedoeling zou liggen nieuwe bases in te richten in Zuid-Californië en Arizona. Doordat het vliegen boven deze streek verboden is tijdens bombardementsoefeningen, had den zekere dagbladen daaruit de on juiste conclusie getrokken, dat de mari ne voornemens zou zijn defensiebases aan te leggen. Aanleiding tot deze ge ruchten gaf een aJpansch flottielje, dat aan het visschen was buiten de Mexi- caansche kusten. Het zwaartepunt der krijgsverrichtin aan het front WoehoeHangtsjau liet volgens het D N B. thans in de om geving van Hangtsjau. De Chinezen hebben daar, naar beweerd wordt, 100.000 man samengetrokken en aanvai len gedaan op de Japansche stellingen ten Noorden en Noordoosten van Hangt sjau De Japanners zijn thans voorne mens een tegenaanval op de stad te doen. De Britsche kruiser Capetown is de opening in de versperring in de Jangtse bij Kiangjin gepasseerd. Het schip wordt vanmiddag twee uur te Woesoeng ver wacht. Overwegingen inzake een vlootdemonstratie Het besluit van de Britsche regeering voorloopig de vloot in het Verre Oosten nog niet te versterken heeft invloed ge had op hen, die een onmiddellijk optre den van de Amerikaansche vloot wenschten. De verontwaardiging in Amerika over het Panay-incident is niet verminderd en in verantwoordelijke kringen wordt overwogen de vloot te zenden naar het Zuiden van den Stillen Oceaan tus6chen Hawai en Singapore, doch men is van meening, dat men dit niet kan doen zonder medewerking van Groot-Britfannië. dat een belangrijk deel van zijn Europeesche vloot zou moeten zenden. Bovendien is men in marine kringen van oordeel, dat de vloot de be schikking moet hebben over de goede basis, zooals Saigoen en Singapore, wel ke dicht bij het operatie-terrein zijn ge legen. Het is derhalve mogelijk, dat tusschen Londen en Washington onderhandelin gen zullen worden gevoerd over een ge meenschappelijk front tegen eventueele aanvallen van Japan, in het bijzonder wanneer Tokio geen volledige voldoe ning schenkt aan de eischen van Enge land en de Vereenigde Staten. Gemeenteraad heeft besloten het kazerneterrein gratis af te staan ROERMOND, 23 Dec. Naar wij vernemen, is in beginsel besloten dat te Roermond een bataljon infan terie. groot vierhonderd man. als mede de regimentsstaf, bestaande uit tien man, in garnizoen zullen komen. De gemeenteraad van Roermond heeft, in een Woensdagavond gehouden besloten zitting, het besluit genomen aan deze vestiging zijn goedkeuring te verleenen en den grond voor de kazerne en het kazerne-terrein gratis ter be schikking van het rijk te stellen. Maandag zal de raad in openbare vergadering, ter nadere behandeling van dit punt, bijeenkomen. Over de plaats waar de kazerne zal komen, duren de besprekingen voort. VIJF DOODEN BIJ EEN BRAND ROME, 23 Dec. (D.N.B.) Bij een brand in Caiwano, een voorstad van Na pels, zijn een vrouw en vier kinderen om het leven gekomen. 2 pond Kerstrollade 1 ons leverkaas ALS LUNCHPAKKET 1 ons Haagsche Leverworst 1 ons Tongworst 1 blik Leverpastel UTRECHTSCHEWEG 64 Telefoon 1085. Zwitserland herziet zijn positie na het uittreden van Duitsch- land en Italië „Sanctiesysteem voortaan onuitvoerbaar" BERN, 23 Dec. (Havas). In ant woord op een radicale interpellatie be treffende Zwitserland en den Volken bond heeft de president der Bondsrepu bliek, Motta, voor den nationalen raacl uit naam van den bondsraad oen ver klaring afgelegd, waarin onder meer wordt opgemerkt: „Wat wij niet meer over het hoofd kunnen zien, is de omstandigheid, dat de Volkenbond van 1937 ï.og slechts wei nig gelijkt op het beeld, dat wij daar van in 1920 voor oogen hadden. Ons statuut is bevestigd door art. 435 van het verdrag van Versailles, en is nader bepaald in dc verklaringen van Londen van 13 Februari 1920. Wij konden aan nemen, dat dit statuut bevredigend was. Thans staan wij voor de dringende noodzakelijkheid te onderzoeken of dit statuut geheel beantwoordt aan de eischen van onze veiligheid. Meer dan eens in den loop der laatste jaren moest twijfel in ons opkomen. Zoolang al onze naburen lid waren van den Volkenbond, was het wettig en natuurlijk, dat wij vertrouwen bleven gevoelen. Zelfs de uittreding van Duitschland kon geen onmiddelijke ongerustheid wekken, aan gezien de mogelijkheid van zijn terug keer niet geheel uitgesloten leek. Het uittreden van een tweede onzer groote naburen dwingt ons dit ernstige probleem weer ter hand te nemen. De meening van den bonds raad is, dat de bondsrepubliek er van nu af aan zonder aarzelen naar moet streven te doen hooren, dat haar neutraliteit niet beperkt kan worden tot een gedifferentieerde, maar dat zij een totale neutraliteit zal zijn, in overeenstemming met de Volgens generaal Miaja het begin van de victorie der regeeringstroepen Besprekingen over rechten van oorlogvoerenden MADRID, 23 Dec. (Havas). De cor respondent van Havas is door den lei der van het centrale leger, generaal Miaja ontvangen, die verklaarde: „Te ruel is, naar men kan zeggen, de eerste en belangrijkste stap van ons leger op den weg naar de definitieve overwin ning. De bedreiging, welke de stellin gen, die de vijand te Teruel bezette, voor de provincie Levant beteekende, heeft zwaar gedrukt op alle bedoelingen, welke onze generale staf bij de operaties kon hebben. Thans is niet alleen het ge vaar opgeheven, maar de verovering van dit gebied vormt thans voor den vijand een bedreiging, welke in haar gevolgen ernstig kan zijn." Een Spaansch vliegtuig is in het de partement Aude neergekomen. Het vliegtuig liep aanzienlijke schade op. In het toestel bevonden zich vier Spaansche passagiers en zes uit Parijs afkomstige kisten, waarop stond „London Victoria" Volgens verklaringen der passagiers, die ongedeerd zijn, waren deze kisten be stemd voor de bank van Spanje* Het front bij Teruel, zooals dit liep vóór de regeeringstroepen in de stad binnendrongen Gisteren is te Londen de sub-commis sie van de niet-inrnengingscommissie bijeengekomen, teneinde te spreken over het zenden van commissies van onderzoek naar Spanje en het eventueel toekennen van de rechten van oorlog voerenden. Het communiqué, dat over deze ver gadering is uitgegeven, zegt o.m.. dat de subcommissie tot overeenstemming is gekomen over de manier, waarop de nog hangende kwesties betreffende de toe kenning van de rechten van oorlogvoe rende zullen worden behandeld. Men gelooft dat bij de bespreking van de voornaamste punten aanzienlijke vorderingen zijn gemaakt. De commissie zal pas na de feestdagen opnieuw bijeen komen eeuwenoude traditie, de geographic en de geschiedenis des lands. Niemand zou er aan moeten denken te vragen, dat Zwitserland uit den Vol kenbond treedt. De hoogste zin van onze neutraliteit is, dat zij een der kostbaar ste waarborgen vormt van onze onaf hankelijkheid en onze onaantastbaar heid. Zooals de Volkenbond is, kan hij niet meer denken aan economische sancties tegen wien ook. Het sanctie systeem is in het vervolg practisch on uitvoerbaar. Art. 16 is met lamheid ge slagen. De Volkenbond zal, zonder zijn belangstelling voor de collectieve veilig heidsbehoeften te verliezen, zijn heil in andere richtingen moeten zoeken. Wanneer de Volkenbond zijn univer saliteit wil herwinnen, zal hij den moed moeten hebben af te zien van de mate- rieele dwangmiddelen, ten einde te zijn, wat hij in zijn werkelijke wezen is, een groot en weldadig organisme voor vreedzame samenwerking. Afstand van dwangmiddelen zal voor hem geen oor zaak van verzwakking zijn, maar een reden tot vernieuwing. De irriteerende besprekingen zullen verdwijnen uit zijn raadsvergaderingen. De bondsraad twijfelt er geen oogen blik aan of mogendheden als Groot- Brittannië en Frankrijk, gesteund door den hechten wil van andere staten en ik denk vooral aan Nederland, aan België, aan rle Scandinavische landen, aan Oostenrijk en aan vele andere zullen er voor waken, dat deze Volken bond ooit vervalt in de noodlottige en onvergeeflijke dwaling de dienaar te willen zijn van deze of gene ideologie en aldus zijn natuur, zijn bestaansredenen, zijn doeleinden en zijn strekkingen te veranderen. Zwitserland zal er, morgen zoowel als gisteren, een bescheiden rol in spelen, welke echter niet van beteekeni6 ont bloot zal zijn." 's-GRAVENHAGE, 23 Dec. De minister van Economische zaken de heer Steenberghe, heeft vanochtend in de Tweede Kamer medegedeeld, dat hij voornemens is een steun regeling voor kleine tuinders in te voeren, in den geest van de steun regeling ten behoeve der kleine boe- BOEKAREST, 23 Dec. In het groot ste variété-theater van Boedapest, het Vox-Erforia-theater, is tijdens de pre mière van een revue brand uitgebroken. De brand was op het tooneel ontstaan, doch deelde zich direct mede aan de zaal, waarin zich 3500 toeschouwers be vonden, en sloeg vervolgens over naar de belendende perceelen, van welke drie in de asc.h worden gelegd, evenals het theater zelf. Onder de toeschouwers brak een paniek uit. Tal van personen werden gewond, waarvan verscheidene ernstig; twee slachtoffers zijn overleden. Rotsblok neergestort op Italiaansch dorpje FORLI, 23 Dec. (Stefani) Een geweldig rotsblok is plotseling uit een berg losgeraakt en neergestort- op het plaatsje Cusercoli di Civitella. Drie arbeidershuizen werden bedol ven, er vielen meer dan twintig slachtoffers. Tot dusverre zijn negen lijken en een gewonde uit de puin- hoopen geborgen* Op 1 K.M. ten Noorden van Egmond aan Zee - Later vlot gesleept EGMOND AAN ZEE, 23 December. Vanochtend half tien is tengevolge van den misken Engelsch vracht schip, éeh kilometer ten Noor den van Egmond aan Zee gestrand. Het schip is, blijkens nader bericht, de kolenboot „Gates head", op weg van Newcastle naar Amsterdam. Eenige sleepbooten van het bureau Wijsmuller zijn ter assistentie vertrokken. De roeireddingboot van de N.Z.H.R.M. die te Egmond gestationneerd is en de motorredclingboot „Neeltje Jacoba" van IJmuiden hebben hun diensten aange boden. Er bestond geen gevaar voor de opva renden, zoodat de bemanning niet van boord behoefde te gaan. Twee 6leepbooten van de firma Wijs muller hebben een verbinding met de „Gateshead" tot stand gebracht en toet schip om ongeveer 12 uur vlot gesleept. Het schip wordt ongeveet1 één uur te IJmuiden verwacht en zal de reis naar Amsterdam voortzetten, waar bet onge veer vijf uur zal aankomen. Honderden padivelden over stroomd. Aardstortingen op vele plaatsen PADANG, 23 December. (Aneta). Alahanpandjangk en omgeving i6 geteisterd door een zwaren, lang aanhoudenden regen, gepaard gaan de met sterke windstooten. Doordat de rivier buiten haar oevers trad, zijn honderden padivelden. welke reeds met rijpe padi stonden, over stroomd. Een groote hoeveelheid padi is verloren gegaan. Op vele plaatsen hadden aardstortingen plaats. De bevolking heeft over het algemeen veel schade geleden. De groote weg van Marapalam naar fort van de Capellen is op verscheiden© plaatsen door aard stortingen voor het verkeer ge-< stremd. HELSINKI, 23 Dec. Prins Alexander Lopoetsjin Demidof, hoofd van een der oudste aristocratische families van het Russische keizerrijk, is op 63-jarigen leeftijd onder droevige omstandigheden om het leven gekomen. Bij het besturen van een arreslee is hij daaronder te recht gekomen, toen deze kantelde. Di rect daarop is hij vervoerd naar het ziekenhuis te Viborg, waar hij echter spoedig na aankomst overleed. Prins Alexander, die eens eigenaar was van het rijkste grondbezit in Rus land, heeft zijn leven in groote armoede geëindigd. Hij was kort geleden zelfs nog een gewoon daglooner. Vóór de re volutie in Rusland was hij een van de drie of vier prinsen, die den titel van ..Doorluchtige Hoogheid" mochten voe ren. Hij stond bekend om zijn goede renstal, en heeft dienst gedaan in het keizerlijk regimpnt kurassiers te paard. Prins Alexander laat een vrouw en vijf zoons achter, van wie een werk zaam is in de Vereenigde Staten. BATAVIA, 23 Dec. (Aneta). De voor zitter van de Chineesche Handelsver- eeniging Tjung See Gan, is gisteravond gearresteerd, in verband met een actie tot boycot van Japansche goederen. Hij ontkende betrokken te zijn bij molesta ties van Chineesche handelaren, die nog Japansche goederen verhandelden. Een lid van de Chineesche handelsvereni ging bevestigde tegenover de politie het bestaan van een boycot-actie, onder lei ding van Tjung See Gan, waarbij hem 400 boete was opgelegd wegens het verkoopen van Japansche goederen. Op de kwitantie stond, dat die bijdrage be stemd was voor het Chineesche Roode Kruis-fonds* OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR ZIJ, die zich met ingang van 1 Januari a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. Medegedeeld door het K.N.M.I. le De Bilt. Zwakke tot matige Z. tot W. wind. aanvankelijk betrokken, i later tijdelijk opklarend, weinig of geen regen, ict6 zachter over dag. Regeering-Tatarcscu in moeilijk heden door ongunstigen uitslag Geen veertig procent der stemmen behaald BOEKAREST, 23 Dec. (Havas). De nederlaag der regeering Tatarescu bij de Maandag gehouden verkiezingen wordt bevestigd, hoewel dc regeering nog niet het resultaat dezer verkiezin gen heeft bekend gemaakt. Weliswaar heeft de regeeringspartij een grooter stemmencijfer behaald, dan eenige an dere partij, doch zij heeft niet de 40 pin cent der stemmen bereikt, welke haar de mogelijkheid zouden hebben gegeven over ten minste 70 procent der zetels in de nieuwe kamer te beschikken. Het schijnt, dat de regeeringspartij niet meer dan 38 procent der stemmen heeft behaald. Pas Maandag zal dc consequentie, welke de regeeringspartij uit deze ver kiezingen trekt, bekend worden, doch het is wel duidelijk, dat de regeering- Tatarescu voor onoverkomelijke moei lijkheden is geplaatst. Officieel wordt het late bekend worden ven den verkie zingsuitslag toegeschreven aan de lang zame tellingsmethode. Gisteren zijn voorts 113 senatoren ge kozen door de burgers, die ouder zijn dan veertig jaar. 28 en 29 December a.s. zullen nog 72 senatoren worden gekozen (een per departement) door de gemeen teraden, terwijl 20 anderen zullen wor den aangewezen door dc bcroepskamers en de universiteiten. Verder telt dc Roe- meensche senaat nog veertig sepatoren van rechtswege, n.l. de kroonprins, ker kelijke hoogwaardigheidsbekleders en sommige militaire en politieke perso nen. Wanneer men het gemiddelde van de verkiezingsuitslagen voor de kamer neemt, welke in de verschillende bladen gepubliceerd worden, dan komt men tot het volgende resultaat: Van de 4.500.000 kiezers hebben 2.800.000 hun stem uitgebracht. Hiervan kreeg het regeeringskartel 38 pet. Dit kartel krijgt vermoedelijk 110 zetels, waarvan de liberale partij 100. De na tionale boerenpartij behaalde 22 pet. en 84 zetels, de partij „alles voor het va derland" 17,2 pet. en 66 zetels, de natio nale Christenpartij 33 zetels, dc onaf hankelijk liberalen 15 zetels, de Hon- gaarsche minderheid 15 zetels, de radi cale boerenpartij 7 zetels, de agrariërs 5 zetels, de Joodsche partij 4 zetels en de volkspartij en do sociaal-democraten vermoedelijk elk drie zetels.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1