Luchtmacht tegen vloot bij Noorsche kust Een Duitsch vliegtuig neergestort op huizenblok Britsch oordeel over militaire situatie Het Italiaansche kabinet beraadslaagt in Engelsche kuststad Fransch leger bericht DE EEMLANDER De 500 ste M gedemonteerd WEDEN Woensdag 1 Mei 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a Volgens Duitsch legerbericht zijn twee Britsche kruisers, een torpedojager en vele transportschepen getr of f en SPANNING IN HET MIDDELLANDSCHE ZEE-GEBIED HET FORT HEGRE BIJ DRONTHEIM HOUDT STAND v Q (atNA 4 Ni Ridders der Militaire Willems Orde geëerd VIJF DOODEN, NEGENTIG GEWONDEN Kon. onderscheidingen uitgereikt BRITSCH-IERSCHE BESPREKINGEN "X EXEMPL MET MAANDAGOCHTENDBLAD cronq Yunnan v <TE! NKJCn ■VANGER i^eLL M£ RAKER. OQOnruEtH^r—r-+ J jrOBUEM 'HA, MS HAM! HI? 1ST I AMU HI LQKKEHÏ PDAL OOM BAS VADHEIM eycoin r%LAEBOAL lBORGUNDc ILLEHAMME) 'EIDFJOBD \000A (KONG SANGER VÖ TO DOEN dalen r 'SARPS*èOPC IIhalden I rtEUNÓEH' \RV!K. ■fe7 AVANCE i SANDNES xRAOERCl BYGLANOSy FJORD - E6EPSUMI qrim^TAO FLEKKEfDnj&TS EAfiSunnatZ ]J</k(STIAMAHO MANuBtr Amhe/ hoven 'Venlo Weert Loermond 'ichimmert ro Hulsberg 1 kenbu/y 'jec^u,re I r, !\wiiiem 1 P- C£J'i*lJ're \hdcn ■nisorde. inschikte ons LONDEN, 1 Mei. (Reuter.) Van gezaghebbende zijde te Londen wórdt vernomen, dat de maatregelen, welke de Britsche regeering in de Mvddel- landsche Zee heeft voorgenomen, zui ver voorzorgen zijn en van defensieven aard. Het verluidt, dat de Britsche re geering oprecht hoopt, dat zij slechts van tijdelijken aard zullen blijken te zijn. In ieder geval zijn zij slechts ge nomen als gevolg van de noodzakelijk- 70LGENS hét Duitsche legerbericht van hedenochtend gaat de v opmarsch der Duitsche troepen in Midden-Noorwegen voort, maar bepaalde plaatsen worden daarin niet genoemd. Het Duitsche legerbericht meldt voorts, dat in het hooggebergte van Midden-Noor- wegen bij Lillehammer en bij Fagernes Noorsche troepen ten getale van eenige duizenden manschappen zich hebben overgegeven. De Duitsche luchtmacht heeft volgens Duitsche berichten bij Namsos een Britsche kruiser tot zinken gebracht cn een zware kruiser ernstig beschadigd. Voorts zijn een torpedojager en vijf transportschepen tot zinken gebracht. Volgens een mededeeling van den Britschen radio-omroep zijn er volgens de laatste te Londen ontvangen berichten in de laatste 48 uur door de Duitsche troepen in het Österdal en het Gudbrandsdal geen vorderingen gemaakt. Havas meldt uit Stockholm, dat op het vlieg veld van Hartvick elf groote Duitsche bommenwerpers zijn vernie tigd. In het fort Hegre bij Drontheim houdt de Noorsche bezetting nog steeds stand; zij heeft contact met de Geallieerde troepen. LONDEN, 1 Mei (Reuter). De militaire correspondent van het Britsche persbureau Reuter schreef gisteravond: „Een critiek stadium is bereikt in de Geallieer de worsteling iri Noorwegen, wan neer blijkt, dat de Duitsche bewe ring over inneming van Dombaas en het Zweedsche bericht dat Storen is gevallen, juist zijn. Dit zou beteekenen, dat de Duitschers de eenige twee spoorlijnen, die uit Oslo naar het Noorden loopen, in handen hebben, cn dat zij de verbinding tot stand hebben gebracht met hun troe pen in Drontheim, dat de Geallieerden wilden isoleeren en innemen. Wat zelfs nog belangrijker is, het zou beteekenen, dat het Westelijk deel van Noorwegen, waar de Geallieerden aan land zijn ge gaan, geïsoleerd is door "de Duitsche linies, die van het Noorden naar het Zuiden, van Oslo naar Drontheim loo pen-, en dat zij hedreigd worden door een oprukken in Noordelijke richting langs de Westkust uit Bergen. Het opperbevel der Duitsche weer macht maakt bekend: „In Noorwegen gaat de Duitsche opmarsch verder. Bij Drontheim werd gisteren nog gevochten. Gebleken is, dat Noorsche troepen ten Noord-Westen van Lillehammer in cron- ter getale de wapens hebben neergelegd dan gisteren werd gemeld. Het betreft de rest van de tweede Noorsche divisie, welke met 200 officieren en 3500 man van verschillende recrimenten, zoomede veertig Britten, werd gevangen geno men. Aan buit ziin binnengebracht ze ven kanonnen. 125 machinegeweren en 250 bruikbare auto's. In het gebergte bij Lomen tusschen Fagernes en de Sogne- fjord hebben zich nog 1200 man overge geven. Het luchtwapen heeft met succes Britsche zeestrijdkrachten voor Namsos aangevallen. Een voor rle luchtafweer ingerichte kruiser werd door twee rechtstreekse he trpffprs van midden- groot kaliber tot zinken gebracht, een zware kruiser door rechtstreeksclie tref fers van heizelfde kaliher op het ach terschip zwaar beschadigd. Voorts zijn na treffers gezonken een torpedojager en vijf Britsche transportschepen. Vijf an dere schepen hebben zware of zeer zwa re beschadigingen opgèloopen. Bii een Britschen luchtaanval op Sta- vanger werden acht vijandelijke vlieg tuigen door jagers en luchtdoelgeschut, bij een aanval-op het vliegveld Fornehv bij Oslo in den nacht op 30 April één Britsch vliegtuig door luchtdoelartille rie omlaag geschoten. Bii een nieuwen aanval der Rritten op dit vliegveld, in den nacht op 1 Mei. werd geringe mate rieels schade aangericht. Aan het Westelijk front geen bijzon dere gebeurtenissen. Fen Fransch vlieg tuig van het type Potez werd in een luchtgevecht omlaag geschoten." VWERELDS GROOTSTE ZEILSCHIP LIJDT SCHIPBREUX STOCKHOLM. 1 Mei. (Havas) ujet grootste zeilschip ter wereld, een Fst- landsch vaartuig, heeft voor de haven van Kopenhagen schipbreuk geleden. ROME, 1 Mei. (Reuter). On der voorzitterschap van Musso lini is hedenochtend de kabinets raad bijeengekomen. Medegedeeld wordt, dat in het vervolg het ka binet iederen eersten dag van de maand vergaderen zal. In politie ke kringen geloofde men Dinsdag, volgens Reuter, dat de vergade ring zich uitvoerig bezig hield met de diplomatieke en economische onderhandelingen, die thans gaan de zijn tusschen Engeland en de U.S.S.R. en tusschen Zuid-Slavië en de U.S.S.R. en met de voorloo- pige handelsbesprekingen tqs- schen Engeland en Italië. Er is te Rome een commissie in het leven geroepen, welks" een snellen en ordelijken overgang van rle Italiaansche communicatiemiddelen op oorlogsvoet zal moeten verzekeren. De commissie zal zich bezig houden met telefoon-, te legraaf- ei\ radiotelefonische verbindin gen. Het lid van den gröoten fascisti- schen raad. Capoferri, die een be zoek aan Duitschland brengt, heeft voor de arbeiders van de I. G. Far- ben Industrie in Leverkusèn een redevoering uitgesproken. Hij zeide daarin: „Wanneer de Duce ons het bevel zal geven, zullen wij met U opmarcheeren tot de triomf der gerechtigheid en tot de triomf der vrijheid." Over zijn bezoek aan Duitschland ver klaarde hij, dat dit uitdrukking geeft ar de solidariteit der fascistische re volutie met de nationaal-socialistischê revolutie, van den Duitschen met den Italiaanschen arbeider Hij verheugde zich te kunnen vaststellen, dat tus schen de twee bevriende volken een nauwe santen werking bestaat. heid om rekening te houden met iedere mogelijke situatie in de Middellandsche Zee, hoe veraf deze ook moge schijnen. V %IsrzrJSLtf jt uj fynset q U I AT NA KOP PA NO TXySS/L %N Op bijgaande kaart ziet men met witte pijlen de opmarschrichtingen en bewe- gingen der voornaamste Geallieerde en Noorsche tröèpen-eenheden aangege ven, terwijl de zwarte pijlón de bewegingen aanduiden der vóórnaamste Duit sche colonnes, èèn en ander vólgens de in den loop van hedenochtend ontvangen berichten over den strijd in Noorwegen. zal blad Af deelingen van de Nedcrlandsclw weermacht d Alkemadelaan te Den Haag voor de ridders der/v?"'- der groepen ekt voorbij. r LONDEN, 1 Mei. (Reuter). Officieel wordt medegedeeld, dat gisteren aan de Oostkust van Engefand een Duitsch vliegtuig is neer gestort. Het communiqué van het ministerie van luchtvaart en het ministerie van binnenlandsche veiligheid lüïd't: „Gisteravond laat zijn vijandelijke vliegtuigen op verscheidene punten de Oostkust gena derd. Luchtdoelgeschut kwam in actie en te Clacton-on-Sea, een kuststad in Essex is een vijandelijk vliegtuig neergestort en in brand geraakt. In de buurt staande huizen werden beschadigd. Vijf perso nen zijn gedood en negentig gewond, van wie 49 in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Het is mogelijk, dat er nog meer lijken onder het puin liggen. Van de vijf tot nu toe geborgen lijken, zijn vier van Duitschers. In het geheel zijn ongeveer 50 huizen beschadigd." TVT ADER werd gemeld, dat een heele rij huizen werd be schadigd. Volgens een ooggetuige heeft de bommenwerper zes of zeven huizen geraakt en heeft hij daarna vlam gevat Alle vijf inzit tenden van het vliegtuig zijn om het leven gekomen. \- men. Dit huis is geheel ingestort en het lijk van rt.e vrouw werri onder het puin aangetroffen Het schijnt een bejaarde vrouw te zijn geweest. Een lid van den gemeenteraad van ClaCton heeft gezegd, dat hoewel een ontzettend ongeluk de geheele stad diep har^t geschokt, toch beweren is, dat h' LONDEN, 1 Mei] (Reuter.) De eer ste ontmoeting tuaichen de Britsche en Ierschc ministers ter bespreking van handelsprohlemcn.i welke heide landen raken, is gistermiddag geschied in het departement voor a° Doininiofefr- 'r.èil officieele mededeelinar daaromtrent zegt: ..Eden heeft de verpachHng gepre- t he/'Sideerd. Een algimeejg- bcspirking i thverd gehouden over A handelsbetrek- k hcimeel i.er u i i//delingen tusschen het v'erecnicd Konink- de legaten paraat is en dat het voor ig /vreslik e,, JferidiStl .Oi er werd overeonge- DEN HELDER, 1 Mei. Op het5 fort Oostoever te Den Melder had vanm morgen een eenvoudige plechtigheid^ plaats, ter gelegenheid van de de monteering van de 500ste mijn. Voor de entourage van een aantal ge demonteerde mijnen van verschillende nationaliteiten stond hier om elf uur het burger- en marin*<tersoneèl van den mij- ncndemontagéd* cn opgesteld, onder leiding van luit: /.cc eerste klas se j. N. Sluyter, c^ter. 'en demontage- dienst. Vergezeld ssende marineert mandant, schout 1. Jolles kapitein ter zee P. dienst en den ka pi' ter zee J. Varke vrijwilligers. arriveerde te 1l.»\\_'n het gebouw Plant, rineslaf. Vice perseersten Woensdag v. die een rede hiel?» r'> dagelijks per tel, het een bijzonder y mens den opperhevt' MET JEUGDLEES- zeemacht, modedeèli#», Koninklijke Besluit, wttLi r,.nil.j jesteit de Koningin IM uur! uftge- nendemonteu'rs bec\ vvdags 10—12 cn door ccn twcci.il iCiWWöh, vpbi>cn 'SZa- yerleencn. ngen tc De vict-adïi. lezing van hel'® voor" :hcs-s nste- waarbij de luiicna'!1"* klasse J. N..SIuyter benoemd-wordt tot ridder in dc orde van Ornnje-Nns- sati, het versiersel le dragen met de/ zwaarden, en waarbij aan den Có/m- mnndeur "bffvhot mijnenmogazn^j te Veere II. A. Mmoinvde aan d^c orde vetrbon'deïi cer^ Ned;lle ie„ z,|Ver wordt vcrlecmraberdenklë De minister van D<^rt heeft m:j op gedragen, aldus ver\.n£do'de vice-admi- raal den schriïtelijken gelukwensch van Zijne Excellentie hierbij tegelijker tijd uit te reiken, ter.vijl ik namens den opperbevelhebber van tand- en zeemacht en namens mijzelf onze oprechte wen- sehen uitspreek, bat de beide gedccorecr den hun welverdiende Koninklijke on derscheiding nog lang mogen dragen in het vol vermogen, om hun plicht ten or zichte van Koningin en Vaderland te bli ven vervullen. De beide geridderden, wien de adn raai persoonlijk dc eereteekenen óp 'Wst spelde, werden hierna door do r /-«r> ,4i/L-"xrrj //ine-autoriteiten 's-GRAVENbtAu^; .c.n9\- Gedurende het tijdvak van Vrijdag 3 Mei a.s. tot en met Donderdag 23 Mei a.s. geeft de met „19" genummerde bon der Rijksdistributiekaart recht op het koopen um één kilo gram suiker. Het Duitsche vliegtuig verscheen ho ven de stad, kor» nadat, op ernigen af stand luchtdoelgeschut was gehoord. Het cirkelde meer dan een half uur bo ven de stad. naar het schiint om een terrein te zoeken voor een landing. Het is binnen 200 meter van de zee veron gelukt. Er was een ontploffing. Dp hran- rlenrle benzinetanks en het gpvaar voor ontploffende kogels heeft het onmoge lijk gemaakt in de eerste minuten na ihet ongeluk het vliegtuig te nadoren. Men vreesde terstond, dat bij het ongeluk vele personen om het leven waren gekomen. Den geheelen nacht hebben reddingploegen met groote inspanning gewerkt om slachtof fers te kunnen bevrijden uit het puin. De mannen werkten bij het licht van fakkels. Een rij huizen werd verwoest, terwijl twee straten ernstige schade opliepen. Een groot blok nieuwe flatwoningen, welke alle bewoond waren, is zwaar be schadigd. De plaats, waar het Duitsche vliegtuig te Clacton-on-Sea is neergestort, bood vanochtend eCn troosteloos beeld. Het wtak van het vliegtuig is tot diep in den grond gedrongen. Van de huizen zijn nog eenige stukken muur over gebleven. Tot 500 Meter in den omtrek zijn de ruiten vernield en de kozijnen verwrongen. Een vijftigtal personèn onderzoèkt met het personeel der brandweer het puin. Men gelooft, dat het vijfde lijk dat van èen vrouw is. Volgens een ooggetuige moet zij te bed hebben gelegen in het huis, waarop het vliegtuig is neérgeko- |stan groot belan? is een goe. lichten iuv!\tbescherrr«isrsdicnst te^ ben. De ramp heeft zich voorgedaan bij een der drukste kruispunten. Het ter rein is afgezet. De schade wordt op 100.000 ponrl sterling geraamd. Op 500 meier van de plaats van Het ongeluk is een parachute gevonden/ Oak zijn vier revolvers gevonden. Tot ver in den omtrek ligsren brokker steen. De brand weer is nog steeds niet de nablussching bezig. Het Amersiöortsch Dagblad is aangesloten bij de Vereeniging voor Publicifeitswaarde (Bureau: Tournooiveld 4, 's-Gravenhage), welke op aanvraag aan adverteerders volledige, door accountants gecontroleer de, gegevens omtrent de verspreiding van •jns blad verstrekt. Dit blad heeft een dagelijk- sche oplaag van Komen dat in de eerstvolgende dogen verdere besprekingen gevoerd zouden worden." PARIJS, 30 April. (Havas):; Het legerbericht van hedenavond luidt: „De gebruikelijke actiy^eit van ver- kênningspatrpuilles; 4 te' patrouilles maakten eenige *en- Twee Ito^vtüi 'vijandelijke irikaan- it's, de alsook VCompa- J/crslag- ge ine- ondcr- r. Mus- 'ens liet naav Jfit, was >cox/. censuur/ 'Jio viijgogcy as den Anic/ i idee te go »ed dev q fisteil x>r ir.- jkwar- plaatselijke aanvallen detachementenVvafrlen afgeslagen." Voor wat de g/ebeurtenissen in Noor wegen betreft, wjorrlt verwezen naar het communiqué vatjj het Britsche ministe rie van oorlog. «•ei V. !t.C >4 l jaajadl ld' ojiau Sum ld Ver.lnd.C.Q iö 15.92 3.37 13.40 zeidie: morggw Dm- 1.88 9.6=1 42.5=) 3rh- Wai-Sumatra ld «J2H ?1 Z.-Preanee» ld rOJÏ <30 BUITENLAND Int.Rubb L.v^ 33/i 35^ b bxdividend GELDKOERS 1 Mei Prolongatie 3 Particul disconto 2 Daggeld: OMREKENINGSKOERSEN 30 April l Mei Londen b.63J£ n.5S Berlijn U.75.60 U.75.60 Parjje 3.76 .73 Brnasel (Belga* 3l.73i^ .<1.69 Zwitserland 42.23 .2.23^ Kopenhagen -.— Stockholm 44.6C 4.90 Oslo NewYork (cable) Ï.8&H l-WX Rome AMER5FÜ0RT5CH DAGR ABONNEMENTSPRIJS peT maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DEK ADVERfENIItN van>—tntKisti i elke regel m»er helft van den prijs. Kleine Advertentiën „I 50 cent, elke 'regel meer 10 cent, driemaal plau 1940 DE GEVA RE\ Korte plechtiqhcid te Den Helder

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1