Lagerhuis debat HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN GESPLITST Amerikaansche vloot blijft in de Stille Zuidzee LEYTAX 4000 DE EEMLANDER TEL. 3086 LEUSDERWEG 242 Britsche Labour- oppositie eischt stemming Vrijwilligers, MET MAANDAGOCHTENDBLAD Woensdag 8 Mei 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 308 Een groote vraag Mr. dr. A. A. van Rhijn benoemd tot minister van Landbouw en Visscherij Minister Steenberghe blijft belast Minister Koht in Engeland Slagvloot der Ver. Staten blijft voor onbe- paalden tijd vóór „verdere oefeningen" in de wateren van Hawaii VOOR BINNEN- EN BUITENLAND NEDERLANDSCHE FINANCIEELE VOORZORG EXEMPLAREN die niet behoeven op te komen Doodelijk ongeluk van bekend Amerikaansch journalist in Engeland Licht op: 8 uur 16 min. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS •er 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week (met gratis verzekering tegeD ongelukken) f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 I POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS OER ADVERTENT ItN van 1—4 regels t 1.U5 met inbegrip van een bewijsnummer, - elke regel niver t 0.25. Lietdadigheids-advertcnticn voor de helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 CHAMBERLAIN had gisteren niet zijn beau jour. De door hem uitgesproken apo logie klonk noch overtuigd, noch overtuigend. De reactie in het Lager huis was dan ook geenszins bevredi gend voor de Britsche regeering, al behoeft dit nog niet te beteekenen. dat zij op korten termijn haar ontslag aanvrage zal indienen. Chamberlain gaf te kennen, dat het Britsche ex- peditieleger niet was opgewassen tegen de Duitsche troepen en dat de Britsche vloot gefaald had in haar taak. Deze taak was om het den Duitschers onmogelijk te maken vol doende troepen, vivres en materieel naar Noorwegen te verschepen. Reeds eerder had Chamberlain verklaard, dat de in Noorwegen opereerende Duitsche luchtmacht, mede door het bezit van goede vliegvelden, superieur was aan de macht, die de Royal Air Force boven en nabij Noorwegen kon inzetten. Wie dit alles voor oogen houdt, begrijpt, dat Chamberlain gis teren in het Lagerhuis een heel moei lijke en zeer ondankbare taak te ver- Vullen had. LJ ET behoeft dan ook geen ver- -*■ wondering te wekken, dat de oppositie het den grijzen Eersten Minister niet gemakkelijk heeft ge- taaakt. Constructieve critiek vermocht de oppositie echter niet te geven. Het js deze factor het gemis aan op bouwende critiek die de Lager huisdebatten van gisteren tamelijk on vruchtbaar deed zijn. Wel chargeer den mannen als Attlee, Sinclair en anderen op felle wijze tegen de re geering, doch tot het overnemen van een deel der iegeeiingsverantwoorde- lijkheid of tot het aanduiden van bruikbare oorlogsplannen kwamen zij gisteren niet. Wellicht brengen de debatten en de stemming van heden nieuwe geluiden voort in het Lager huis. - Wf AT de Geallieerden en ook Chamberlain op dit oogen- blik in de eerste plaats van noode hebben, is herstel van prestige. De Noorsche veldtocht is uitgeloopen op een groot prestige-verlies voor Lon den en Parijs. De Britsche pers wordt niet moe om dit in alle toonaarden en in velerlei termen te schrijven. Maar de vraag, waar en hoe dit verlies goed te maken, beantwoordt ook de Brit sche pers niet. En toch is het vinden van een antwoord op deze vraag van het allergrootste belang voor de Ge- j allieerden. Of dit antwoord op voor Londen en Parijs bevredigende wijze te geven of te vinden is. zal het ver dere verloop van den oorlog moeten uitmaken. Deze oorlog is, als iedere oorlog, een machts- en krachtsmeting, die noch door redevoeringen, nóch door dagbladgeschrijf, nóch door pro- pagandaberichten kan worden be slecht. Van wezenlijke beteekenis voor de uiteindelijke beslissing in dien het onverhoopt zoo ver moet komen zijn de sterkteverhoudingen op militair, oeconomisch en financieel terrein, alsmede de manier, waarop iedere partij de te harer beschikking staande krachten en hulpmiddelen weet te benutten. Het kennen en kun nen der belligerenten zullen den uit slag bepalen. Aangezien het ondoenlijk is om reeds thans een verantwoord eindoordeel te geven over dit kennen en kunnen der drie oorlogvoerende mogendheden, is het ook niet moge lijk om ten aanzien van den uiteinde- lijken afloop van den huidigen oorlog een verantwoorde prognose te geven Tot dusverre hebben de geallieerden de Lagerhuiszitting van gisteren bevestigde dit onomstootelijk wei- ^Kftnig gelukkig geboerd. Of dit ook in de toekomst zoo zal blijven, gaat nog in nevelen schuil. 's-GRAVENHAGE, 8 Mei De Regeeringspersdienst meldt: Reeds sedert eenigen tijd is gebleken, dat tengevolge van den oor logstoestand de bemoeiingen van het huidige departement van Eco nomische Zaken in die mate in omvang toenemen, dat het nauwelijks mogelijk is, dat het beheer van dit departement door één verantwoor delijk bewindsman blijft gevoerd. Hoewel de fungeerende minister van Economische Zaken in be ginsel een voorstander is van den toestand zooals die thans bestaat, en dan ook hij zijn optreden in 1937 de leiding van het vereenigd departement op zich genomen heeft, nadat dit in de onmiddellijk voorafgaande jaren gesplitst was geweest in een departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en een departement van Land- bouwien Visscherij, is hij van oordeel een meening welke door het kabinet wordt gedeeld dat op dit oogenblik die toestand niet kan worden gehandhaafd en dat, om alle betrokken belangen ook in de toekomst behoorlijk tot hun recht te doen komen, een splitsing van de werkzaamheden als onvermijdelijk moet worden beschouwd. met Handel, Nijverheid en Scheepvaart DIJ Koninklijk Besluit van heden is daarom opnieuw ingesteld een ministerie van Landbouw en Visscherij, terwijl tegelijkertijd voor het bestaande departement de naam wordt hersteld van ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, Tot minister van Landbouw en Visscherij is benoemd mr. dr. A. A. van R h ij n, thans secretaris-gene- ZWEDEN BOUWT LICHTE OORLOGS- SCHEPEN. STOCKHOLM, 8 Mei (Havas) De Zweedsche regeering heeft een hedrag van 117 millioen kronen bestemd voor den bouw van lichte oorlogsschepen. Mr. dr. A. A. van Rliijn. de nieuw benoemde minister van Landbouw en Visscherij. raal van het Departement van Eco nomische Zaken. De nieuwe minis ter heeft in zijn voornoemde func tie en als voorzitter van het college van regeeringscommissarissen voor Landbouwcrisis-aangelegenheden, reeds eenige jaren den huidigen be windsman geadviseerd, zoorlat een heid van behandeling der economi sche vraagstukken mag worden ver wacht,. Omtrent het terrein, dat ieder der beide departementen zal omvatten, zullen dezer dagen nadere mededee- lingen worden gedaan. Levensbeschrijving van minister van Rhijn DE nieuwbenoemde minister is in 1892 te Groningen geboren. Zijn vader was hoogleeraar in de theologie aan de universiteit aldaar. Minister Van Rhijn studeerde aan de Groningsche universi teit rechtswetenschappen. Zijn candi- daats- en doctoraal examen geschiedde cum-laude. Aan de universiteit te Utrecht studeerde hii later staatswe tenschappen. De heer Van Rhijn begon zijn loop baan in 1918 als plaatsvervangend secre taris bij het scheidsgerecht voor spoor wegpersoneel. Het volgend jaar werd hij benoemd tot economisch adviseur van de Federatie van Werkgeversorganisa ties in het Boekdrukkershedrijf. In 1928 werd de heer Van Rhijn benoemd tot re ferendaris bij het departement van So ciale Zaken, afdeeling Volksgezondheid. Twee jaar later werd hij benoemd tot administrateur, daarbij belast met het ontwerpen van de bedrijfsradenwet. Ter gelegenheid van het totstandkomen van deze wet werd de heer Van Rhijn be noemd tot ridder in de orde van den Ne- derlandschen Leeuw. In verband met de splitsing van het departement van Economische Zaken en Arbeid in de departemen ten van Economische Zaken en So ciale Zaken werd de heer van Rhijn in 1932 benoemd tot secretaris-gene raal van het departement van Eco nomische Zaken. Gedurende de ja ren 19351937, toen het departement van Economische Zaken was ge splitst in het departement van Han del, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij, was de heer van Rhijn secretaris-generaal van beide departementen. ALS secretaris-generaal van het de partement van Economische Zaken was hij tevens voorzitter van het colle ge van regeeringscommissarissen inzake de landbouwcrisispolitiek, voorts voor zitter van de centrale commissie land- bouwcrisiswet en waarnemend regee- ringscommissaris voor de visscherij. In deze functies heeft de heer van Rhijn bijzondere bemoeienissen gehad met landbouw en visscherij. Zoo was hij voorzitter van twee commissies, samen gesteld uit ambtenaren en bedrijfsverte- genwoordigers, die rapport hebben uit gebracht over de mogelijkheid om de landbouwcrisismaatregelen door don landbouw zelf te doen uitvoeren. Ver scheidene malen heeft hij referaten voor landbouworganisaties gehouden. Op sociaal en economisch terrein pu bliceerde de heer Van Rhijn een ge schrift over vrije concurrentie en col lectieve arbeidsovereenkomst, voorts tal van prae-adviezen, o.a. voor de Vereeniging voor het Werkloosheids vraagstuk, artikelen in „De Economist" waarvan hij vast medewerker is, in de economische statistische berichten enz. Verder is de heer van Rhijn lid van de redactie van het Algemeen Weekblad voor Kerk en Christendom. INISTER van Rhijn is reeds jaren f*-®- lid van het dagelijksch bestuur en penningmeester van de Christelijk Historische Unie. Gedurende den tijd, dat de heer van Rhijn in Amsterdam woonde, had hij voor de Christelijk Historische Unie zitting in de provin ciale staten van Noord-Holland. In 1932 werd hij benoemd tot lid der Tweede Kamer in de vacature Snoeck Henkemans. De heer van Rhijn nam deze benoeming niet aan in verband met het pas bekleeden van zijn nieuwe functie als secretaris-generaal van het departement van Economische Zaken. Ook op sociaal terrein heeft de heer van Rhijn veel gewerkt. Zoo was hij eenige jaren voorzitter der scheidsge rechten voor Spoorwegpersoneel. Voorts was hij meermalen leider van de Chris telijke sociale cursussen te Luntcren. Het vorig jaar heeft hij on het congres der internationale Prot. Chr. Vakorga nisaties te Zurich pen referaat gehou den over „Het Christelijk geloof en de nieuwe economische orde", welk refe raat ook in druk is verschenen. De heer van Rhijn is lid van de kerk voogdij der Nederlandsch Hervormde Gemeente te 's-Gravenhace. lid van den raad van beheer der Economische Han dels Hoocreschool te Rotterdam en cura tor van het Economisch Instituut te Rotterdam. De Noorsche mi nister van Buiten- landsche Zaken (midden) tijdens zijn bezoek aan Londen in gezel schap van kolonel Ljungbergden Noorschen minis ter van Defensie (links) en Colban, den Noorschen ge zant bij het En- gelsche Hof NEW YORK, 8 Mei. (Reuter). Te Washington is medegedeeld, dat de slagvloot der Vereenigde Staten, welke aan de manoeuvres in den Stillen Oceaan heeft deel genomen, voor onbepaalden tijd in de wateren van Hawaii zal blijven in plaats van terug te koe ren naar de Vereenigde Staten, zooals was bepaald. Het besluit om de vloot, der Vereenig de Staten voor onbepaalden tijd in de wateren van Hawaii te houden werd genomen op verzoek van den opperbe velhebber der slagvloot, admiraal Richardson. De opgegeven reden was, dat de vloot in staat moet worden ^ge steld „verdere tactische oefeningen" te houden. Verwacht werd, dat vapdaag 25 oorlogschepen van Ilonoloeloe naar California zouden vertrekken. De hoofdmacht der vloot bestaat uit 90 schepen, met inbegrip van de vlieg kampschepen „Saratoga" en „York- town" en elf slagschepen. De minister van Marine, Charles Edison, heeft verklaard, dat hij het Congres in de thans bijeen zijnde zitting fondsen zal vragen om te beginnen met den bouw van een Amerikaansche vloot op de topsterkte, waartoe machtiging is gegeven door het Congres. Dit zou de vloot vergrooten met onge veer V3 tot een totaal van bijna 1.500.000 ton. Edison heeft Dinsdag voor de se naatscommissie van marine verklaard niet te gelooven, dat de Duitschers met hun vliegtuigen in staal zijn de Britsche vloot ernstige schade toe te brengen. Francis Sayre, de Amerikaansche hooge commissaris voor de Phi lippij nen. is uit Tokio vertrokken naar Kobe, om zich aldaar weer in tc schepen naar Manila. I-lij heef! besprekingen gevoerd mei den Japanschen minister van buit.enlands.che zaken, Arita. Bij het aanvaarden van de functie van bevelhebber van de Japanschc vloot in de Chineesche wateren door vice-admiraal Sjigetaro Sjimada. heeft deze verklaard, dal de blokkade van de Chineesche kust zal worden gehand haafd. LONDEN, 8 Mei. (Reuter). De parlementsfractie van de op- positioneele Labour partij heeft besloten een stemming te eischen over de Britsche regeeringspoli- tiek bij de debatten over Noor wegen. De parlementsfractie van de op- positioneele Labourpartij heeft van morgen in het Lagerhuis verga derd om den toestand te bespre ken, welke ontstaan is na de giste ren gehouden debatten over Noor wegen. Tevoren had -het dage!ijk- sche bestuur van de fractie bijna een uurlang de positie besproken. De vergadering in het Lagerhuis werd druk bezocht. De partijleider Attlee had de leiding. WASHINGTON, 8 Mei. Het Britsche persbureau Reuter meldt: De Nederlandsche regeering heeft dr. A. Loudon, den Nederland- schen gezant te Washington, be noemd tot algemeen betaalmeester voor al haar ambtenaren in het buitenland „in geval van nood". Verklaard wordt, dat indien Neder land door eenigen aanval zou worden getroffen, de heer Loudon zou optreden a1- tresorier en de verantwoordelijk heid op zich zou nemen voor de uitbe taling aan Nederlandsche vertegenwoor digers in het buitenland. Er bevinden zich groote Nederland sche credieten in de Vereenigde Staten, welke zouden kunnen worden aange wend voor de betaling van de vertegen woordigers in het buitenland. Bij informatie te bevoegder plaat se te 's-Gravenhage merkte men van Nederlandsche zijde ngar aanlei ding van bovenstaand Reuter-tele- gram het volgende op: ..Vanzelf sprekend neemt een neutrale staat Het Amersioortsch Dagblad is aangesloten bij de Vereeniging voor Publicitoitswaard® (Bureau: Tournooiveld 4, 's-Gravenhage)# welke op aanvraag aan adverteerders volledige, door accountants gecontroleer de, gegevens omtrent de verspreiding van <jns blad verstrekt Dit blad heeft een dapelijk- sche oplaag van s-GRAVENHAGE, 8 Mei. In, aansluiting op de berichten betreffende de intrekking der ver- loven maakt het departement van Defensie bekend, dat de vrijwilli gers van de landstormkorpsen, motordienst en vaartuigendienst, aan wie onbepaald klein verlof is verleend op grond van de omstan digheid, dat zij te goeder trouw meenden niet verplicht tc zijn tot opkomst bij mobilisatie, thans niet behoeven op te komen. LONDEN, 8 Mei (Reuter) De vooraanstaande t Amerikaansche journalist Webb Miller werd van ochtend vroeg dood aangetroffen op de spoorlijn nabij het knooppunt Clap ham bij Londen. Men vermoedt, dat hij uit den trein gevallen is. Miller genoot groote bekendheid als oorlogscorrespondent en als speci ale berichtgever in Europa. Webb Miller Wvorid zich op weg naar huis te Walton aan de Theems, nadat hij gisteren verslag had gemaakt van de debatten in het Lagerhuis. Zijn gezondheid liet niets te wcnschcn over en hij verkeerde ook in een uitsteken den gemoedstoestand Men gelooft, dat hij per ongeluk uit den trein gevallen is. kort na het vertrek van het station Clapham. BRITSCHE KOLENBOOT GEZONKEN BIJ DUINKERKEN DUINKERKEN. 8 Mei (Reuter). Na een ontploffing is de Britsche kolen boot „Brighton" ter hoogte van Duin kerken gezonken. De 34 opvarenden zijn door een reddingsboot in veiligheid ge bracht. Tien man waren gewond. Weerverwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 n.: Tijdelijk helder met kans op nachtvorst, overdag iets war mer. Droog weer, zwakke tol matige N. tol O wind. in een internationaal conflict van dezen omvang, op elk gebied alle voor de hand liggende voorzorgs maatregelen, voor het geval dat, door wiens toedoen dan ook, zijn regeering tijdelijk van het normale verkeer met zijn vertegenwoordi gers in het buitenland verstoken zou geraken. De keus is op de Ver eenigde Staten gevallen als zijnde een neutraal land met vrij beta lingsverkeer."

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1