POLITIEKE CRISIS IN ENGELAND Koorens veroordeeld tot 15Vfe jaar D •J De Britsche pers dringt aan op kabinetswijziging DE EEMLANDEE Chamberlain's tragiek M1 De motorlogger „Gloria" vergaan Amerikaansche slagvloot in de Zuidzee Onjuist Havas- bericht inzake Nederland MET MAANDAGOCHTENDBLAD Donderdag 9 Mei 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e jaargang No. 309 VA/AT nu? Dit is de vraag, die de v volmaakt onoverzichtelijke po litieke situatie in Engeland beheerscht. Zijn er mannen of groepen, bereid om de regeeringsverantwoordelijkheid over te nemen? En indien zij er al toe bereid zijn, zijn zij dan in staat om tot tevredenheid van Parlement en pers op te treden? Anders gezegd: Zijn er in het Vereenigd Koninkrijk mannen te vinden, die in staat zijn om gegeven de feitelijke omstandighe den, gegeven ook de beschikbare hulpmiddelen met meer succes dan het huidige Kabinet tegen Duitschland op te treden? Het antwoord op deze vraag moet snel gegeven worden, daar politieke onzekerheid en binnen- landsche ontevredenheid steeds ver lammend kunnen werken op de activi teit van een land. dat in oorlog is. Het is dan ook zaak om in de komende dagen met meer dan gewone belang stelling de ontwikkeling der gebeurte nissen in Engeland te volgen. Verscheidene Engelsche bladen meenen, dat Chamberlain moet heengaan Dienstregeling der Spoorwegen Zaterdag weer normaal FINSCH-RUSSISCHE POLEMIEK Een Transatlantische Oceaandienst van de K.L.M. Licht op: 8 uur mm. AMERSFÖORTSCH DAGBLM) ABONNEMENTSPRIJS ier 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 >innenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 STREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER AüVtRTEHIItri van 1—4 regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, ■i i elke regel ru»er f 0.25. Lieidadigheids-advertentiën voor dc helft van den prijs. Kleine Advertcntiên „KEITJES'' bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 3rl Al! 0. r 70. I] is gevraagd aldus Churchill gisteren in het Lagerhuis waarom de Britsche vloot de Duitsche transporten in het Skagerak niet heeft aangetast. Op deze vraag heeft de Eerste Lord der Admiraliteit ongeveer als volgt geant woord: „De ontzaggelijke Duitsche pterkte in de lucht, die gericht kan Worden op de Britsche patrouilleeren- de strijdkrachten, deed deze methode te kostbaar zijn. Belangrijke strijd krachten zouden hebben moeten zijn ingezet om een gestadige patrouille aan de oppervlakte te handhaven en de verliezen, die uit de lucht aan die patrouilles zouden worden toege bracht, zouden ongetwijfeld zeer spoe dig een vlootramp geworden zijn". Churchill erkende hiermede de kwetsbaarheid van de Britsche boven- Watervloot van de lucht uit. Het zijn opmerkelijke en behartenswaardige Woorden, die een fel licht werpen op de zeer groote, misschien zelfs revo- lutionnaire beteekenis, welke het luchtwapen in den huidigen oorlog heeft. Wij releveeren deze woorden van Churchill te dezer plaatse, wijl zij öok voor Nederland van bij zondere beteekenis zijn. Men denke slechts aan de plannen tot versterking onzer Oost-Indische defensie en den voorgenomen bouw van zware oor logsschepen. bestemd voor de Indi sche wateren. In dit verband wijzen Wij ook op het - - - 7 Reuter-telegram, vol gens hetwelk de jongste manoeuvres der Noord-Amerikaansche vloot in de Stille Zuidzee aan het licht zouden hebben gebracht, dat de kwetsbaar heid der vloot ten gevolge van aan vallen uit de lucht zeer groot is. Het is. dunkt ons. van het allergroot ste belang, dat de verantwoordelij ke Nederlandsche marine-autoriteiten eene zeer ernstige studie gaan maken van de verhouding der bovenwater schepen tot vliegtuigen. /^HAMBERLAIN's overwinning in het Lagerhuis was een Pyrrus overwinning. Duidelijk is gebleken, dat een groot aantal conservatieve La gerhuisleden de huidige Britsche re geering zijn zegen niet meer wil geven. Het feit, dat eenige tientallen conservatieve leden tegen de re geering stemden en dat meer dan hon derd partijgenooten van Chamberlain zich van stemming onthielden, spreekt boekdeelen. Het gejoel, waarmede de oppositie de leden van het Kabinet vaarwel zeide, sprak eveneens een zeer duidelijke taal. Het Lagerhuis moet toen weinig geleken hebben op het aloude en traditioneele Britsche Parlement. Chamberlain's lot is tragisch te noemen. Hij heeft zich laten verleiden om eene politiek te voeren en te dekken met zijn gezag, die in wezen niet zijn ei^en politiek, doch die van de oppositie binnen en buiten de conservatieve, dat is Chamberlain s partij was. Deze groote, en voor een staatsman wellicht onherstelbare, fout heeft zich thans gewroken. En dupe hiervan is in de eerste plaats Cham berlain zelf. De matheid, waarvan de Britsche premier tijdens de jongste zit ting van het Lagerhuis in houding en woord blijk gaf, is eene indicatie, dat Chamberlain innerlijk onzeker was. Hij sprak niet als een man, die hem aangewreven fouten fel van de hand wees, fel en met overtuiging, doch als iemand, die de hem toegeschreven fouten in wezen erkende en er aan toevoegde: Maar Gij hebt toch kun nen weten, dat die fouten gemaakt, dat die verliezen geleden moesten worden! Het strekt Churchill tot eer, dat hij zich achter zijn Eersten Minis ter heeft geschaard. Churchill heeft gisteren gesproken op eene wijze, die wij niet van hem gewend zijn. Ditmaal geen felle boutades, geen gedurfde op merkingen, doch louter en alleen een ernstig voorgedragen, feitelijk relaas van de Noorsche gebeurtenissen en van den ernst van den huidigen toe stand. Zelfs de gebruikelijke sirenen zang aan het adres van de neutralen was ditmaal hoewel niet achter wege gebleven in gematigde ter men vervat. C^NGELAND bevindt zich in een critieke phase zijner geschiede nis. De jongste Lagerhuiszitting heeft het met pijnlijke duidelijkheid aan den dag gebracht. Op het oogenblik, dat wij deze beschouwing schrijven, is nog niet te zien, hoe de huidige poli tieke crisis zal worden opgelost. Te veel problemen, te veel feiten vooral vertroebelen de oplossing. En het voornaamste feit hiervan is, dat Engeland in een strijd op leven en dood is gewikkeld met een machtigen vijand. Dit feit bemoeilijkt het vinden eener richtige en doeltreffende oplos sing in even sterke mate als het, in Engeland's belang, eene snelle en doeltreffende oplossing wenschelijk doet zijn. Zeven Katwijkers omgekomen KATWIJK AAN ZEE, 9 Mei. De motorlogger „Gloria" KW. 51, die Woensdag 24 April uit de haven van IJmuiden was vertrok ken en waarvan sedert Donderdag 25 April niets meer was vernomen, wordt nu als verloren beschouwd. De predikanten van dc Her vormde Gemeente te Katwijk aan Zee hebben het droevige bericht aan de naaste familieleden van de opvarenden medegedeeld. Het schip behoorde aan den reeder J. Ketting. De bemanning bestond uit zeven Katwijkers, waarvan twee zoons van den ree der, n.l. de 29-jarige D. Ketting, schipper en de 28-jarige J. Ketting, motordrijver, verder de 43-jarige C. Remmelzwaal, stuurman, de 43-jarige T. Duyn, tweede motor drijver, de 60-jarige K. Guyt, ma trooskok (laatstgenoemde laat elf kinderen achter), de matroos N van der Plas, oud 49 jaar, en de 19-jarige lichtmatroos J. v. d. Pias. HERTOG VAN COBURG UIT TOKIO VERTROKKEN TOKIO, 9 Mei. (DNBJ. Gisteren is (ie hertog van Saksen-Coburg-Gotha. uit Tokio vertrokken, om via Siberië naa- Berlijn terug te keeren. LONDEN, 9 Mei. (Reuter). Vroeg in den ochtend heerschte in Downingstreet slechts weinig bedrijvigheid. Na een kort bezoek aan het ministerie van Buitcnland- sche Zaken heeft Lord Halifax zich even na tien uur naar Cham berlain begeven. Men merkte op, De luchtbombardementen op Namsos De uitwerking der hevige bombardementen van de Duit sche luchtmacht op de Noor sche stad Namsos. Rookende puinhoopen duiden de plaais aanwaar de projectielen doel troffen AMSTERDAM, 9 Mei. De rechtbank heeft vandaag vonnis gewezen in de geruchtmakende strafzaak tegen den hofmeester P. L. Koorens te Amsterdam, tegen wien de Officier van Justitie, mr. L. de Blécourt levenslange gevangenisstraf heeft geëischt wegens moord op zijn vrouw, gepleegd op 22 Juni van het vorig jaar in de woning in de Pijnackerstraat te Amsterdam. Dc rechtbank veroor deelde Koorens wegens doodslag, het subsidiair ten laste gelegde, en wegens het verbergen en wegvoeren van het lijk, om het overlijden te verhelen, tot een gevangenisstraf van vijftien jaar en zes maanden. 'De Rechtbank overwoog, dat de stee-k in de hartstreek den dood had veroor zaakt en dat de vrouw nog niet was overleden toen zij den steek ontving. Van het primair ten laste gelegde, namelijk den moord, werd K, vrijgesproken. Bij de uitspraak waren vele belangstellenden aanwezig. De publieke tribune, zoowel als "de gereserveerde plaatsen waren geheel bezet. SAN FRANCISCO, 9 Mei. (Reuter). Het besluit om de vloot der Vereenigde Staten in de wateren van Hawaii te houden is. naar in geloofwaardige kringen wordt verklaard, het gevolg van „haar falen om de daar bestaande defensieproblemen uit te werken". Er wordt verder gezegd, dat de vloot werd aangevallen en door vliegtuigen van den „invaller theoretisch beschadigd werd. Cordell Huil, de minister van buiten- landsche zaken, heeft in de persconfe rentie te Washington nauwkeurig ge formuleerde vragen moeten beantwoor den over het houden van de vloot der Vereenigde Staten in de wateren van Hawaii. Zijn antwoorden hebben duide lijk gemaakt, dat deze stap niets uit staande heeft met de politiek van zijn departement. Huil zeide openlijk niets te hebben ge weten van bedoelden stap aleer het mi nisterie van marine hem er van in ken nis had gesteld, dat admiraal Richard son het besluit had genomen, dat de vloot in de wateren van Hawaii eenige dagen langer zou blijven tot voortzet ting van de jongste manoeuvres. HET FBANSCHE LEGERBERICHT PARIJS. 9 Mei (Havas). Het Fransche legerbericht van den ochtend van den negenden Mei vermeldt: „In de streek ten Oosten van de Moezel wer den verscheiden vijandelijke patrouilles door het vuur van onze infanterie en artillerie afgeslagen." LJ ET Fransche persbureau Havas 4 4 meldde gisteravond het volgende: „Tijdens een persconferentie in Was hington heeft de Amerikaansche minis ter van buitenlandsche zaken, Cordell Huil, 'er op gewezen, dat diplomatieke rapporten uit Den Haag de toeneming van de politieke spanning tusschen Ne derland en Duitschland bevestigen. Do officieeie telegrafische verbindingen tus schen Den Haag en Washington blijven nog zonder stagnatie in werking". Enkele uren later, aldus meldt het A.N.P., is hier te lande van officieeie zijde uit Washington vernomen, dat bovenstaand Ha- vas-bericht onjuist is. De staats secretaris heeft n.l., in antwoord op een vraag, aan de vertegen woordigers van de pers slechts ge zegd, dat op het staatsdeparte- rnent te Washington sedert 7 Mei ontvangen berichten wezen op een zekere toeneming van spanning in Nederland. Het verdient de aandacht, dat de heer Huil met geen woord ge- •wag heeft gemaakt van Duitsch land. Het is uitermate te betreuren en tp laken, dat een buitenlandsch persbureau zich niet ontziet om door apertelijk val- sche herichtgeving de in Europa toch waarlijk al genoeg verwarde situatie nog meer te vertroebelen. Dit Havas-be- richt gelukkig snol en doeltreffend achterhaald door de waakzaamheid der Nederlandsche autoriteiten bewijst opnieuw, hoezeer men de hpnehtgevine der oorlogvoerende persbureaux mot zeer groote scepsis moet beoordeelen. (Red. A.D.) DEENSCHE HANDELSDELEGATIE NAAR BERLIJN KOPENHAGEN. 9 Mei. (DNB.). Ken Deensche delegatie, welke het tweede deel van de Duitsch-Deensche economi sche onderhandelingen tp Berlijn zal voeren, is naar Berlijn vertrokken. T NGAANDE Zaterdag 11 •L Mei 1940 wordt de normale dienstregeling voor het per sonenvervoer op alle lijnen der Nederlandsche Spoorwe gen hersteld. Alle treinen op genomen in de normale dienst regeling van 15 October 1939 zullen dus weer rijden. De electrische en dieseltreinen zullen weer op de oude sa menstelling worden gebracht. Alleen de stoomtreinen zullen de eerstvolgende dagen nog met een kleiner aantal rijtui gen loopen. De voor Vrijdag 10 Mei aangekondigde uitbreiding van den treinenloop komt hier mede te vervallen. HELSINKI, 9 Mei. (Finsch Tel.-ag.). In antwoord op beschuldigingen, welke het Sovjet-Russische dagblad Prawda jegens Finland heeft geuit, inhoudende, dat Finland dc vredesvoorwaarden niet zou hebben nagekomen door uit de fa brieken in het aan Rusland afgestane gebied machines te hebben weggehaald of vernield, wijst het Finsche Teiegraaf- agentc-chap er op. dat het geoorloofd is machines weg te halen uit fabrieken in bedreigde streken tijdens de vijandelijk heden ten einde elders in het land fa brieken te herstellen, welke geleden hebben onder de bombardementen van den vijand. Nadat het vredesverdrag ge- teekend was, is geen enkele machine meer uit de fabrieken verwijderd. dat Chamberlain vanochtend niet zijn dagelijksche wandeling in het park gemaakt heeft. De algemeene opvatting der Engelsche ochtendbladen is, dat een grondige re constructie der regeering voor een inten sievere voortzetting van den oorlog on vermijdelijk lijkt. Een deel van de bla den, vooral die van Labour en de liberale pers, verklaart, dat Chamberlain het ver trouwen van het land verloren heeft. Ver scheidene bladen geven te kennen, dat het belangriikstc punt, dat door de Noor sche gebeurtenisse.i naar voren is ge bracht, dat van de luchtmacht is. Do Daily Express schrijft: „Wij hebben vlieg tuigen en steeds meer vliegtuigen noo- dig". De Times schrijft: „De gebeurtenissen der afgeloopen weken moeten op zich zelf niet als een onherstelbare ramp be schouwd worden, maar zij geven een langzaam en bijna onmerkbaar toene men der openbare ontevredenheid aan. Er is geen spoor van paniek of wankel moedigheid tp. vinden. Ieder vijandelijk succes is een nieuwe prikkel tot vastbera denheid en er is een toenemende min achting voor optimistische redevoeringen en radiotoespraken. Het staat vast, dat de eisch voor een ministerie op brecdOre basis met kracht gesteld wordt". De Daily Telegraph zegt: „Wat het de bat als geheel betreft, moot worden toe* gegeven, dat de regeering ten aanzien van de Noorsche kwestie zich op geloof waardige wijze verdedigd heeft. Haar antwoorden op alle belangrijke critiek' waren rechtuit cn volledig. Indien intus- sclien het land zich werkelijk voor don strijd wil schrapzctten is het van hot grootste belang, dat het een volledig ver trouwen in zijn leiders heeft. Daartoe is het dringend noodig. dat Chamberlain1 zonder verwijl tot een reorganisatie van zijn kabinet overgaat". Volgens de Daily Herald heeft het par lement den premier weggezonden cn is Chamberlain moreel en politiek versla gen zonder hoop op herstel. Het land wil, aldus dit linksehe blad, dat Chamberlain verdwijnt, opdat do oorlog kan worden voortgezet met de kracht en het realis me, die voor de overwinning noodig zijn. De Daily Mail zegt, dat de regeering on herstelbaar gehavend uit het. debat is gekomen en het volk diep teleurgesteld heeft. Volgens de News Chronicle (heeft meni in toonaangevende kringen geen ver trouwen meer in de regeering van Cham berlain. Proefvluchten Amsterdam Paramaribo in Augustus 's-GRAVENHAGE, 9 Mei. Reeds eerder heeft de heer Ples- man, directeur der K.L.M., mee gedeeld, dat het in het voornemen lag om in de tweede helft van dit jaar een drie- of viertal proef vluchten te maken over den At- Iantischen Oceaan tusschen Am sterdam en Paramaribo. Thans kan worden gemeld, dat, als de internationale toestand het tenminste toelaat, in Augustus a.s. met deze proefvluchten een aan vang zal worden gemaakt. - Er zullen met deze vluchten geen pas sagiers worden vervoerd, doch alleen post. Voor deze proefvluchten zullen de toe stellen worden gebruikt, die thans den dienst AmsterdamLissabon vliegen en reeds voor het transatlantische verkeer zijn ingericht. Weer verwachting geldig van hedenavond tot mor genavond ongeveer 19 uur: Helder tot half hewolkt, droog weer. Langs de Waddeneilanden cn in Noord-Holland weinig ver andering in temperatuur, in het overige gedeeltp van het land vry warm. Zwakke tot matige N. tot O. wind.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1