|Aan den arbeid! V erordeningen vo or het bezette gebied Oproep aan de bevolking van Nederland De Duitsche luchtmacht beheerscht de lucht ITALIË EN DE OORLOG DE EEMLANDER De snelheid der Duitsche pantsertroepen De „Rex" is niet aangehouden LOSSE NUMMERS 5 CENT abonnementsprijs jcr 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Maandag 20 Mei 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 311 i Doelbewust Verhouding reichs- marken en guldens In geval van loyale samenwerking met de Duitsche overheden zullen de openbare besturen op hun post worden gelaten Beschuldigingen ongegrond DE PRIJS VAN ONS BLAD <iS Persstemmen over den Duitschen opmarsch in België en Noord-Frankrijk MAILBOOT „ROMA" TE GIBRALTAR ERSFÖORTSCïi DAGBLAD week (met gratis verzekering tegeD ongelukken) f 015 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER AOVERIENIIEN van 14 regels i 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer* elke regel rnscr f 0.25. Licfdadigheids-advertentiën voor de hellt van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra 0.05 ZWARE schokken heeft ons volk de laatste da- :en iri'irazend snel tempo doorge- naaktj Na de bezetting van vrij- el geheel Nederland door Duit- sche troepen is een totaal nieuwe toestand ontstaan. Doch met be- onderenswaardige veerkracht is et Nederlandsche volk weer aan en arbeid getogen. Aan den ar- beid voor hel herstel van eigen land. De berichten, welke uit offi- cieele -bronnen komen, geven te j kennen, dat de toegebrachte ma- terieele schade niet zoo groot is als,velen tot dusverre vreesden. Gelukkig heeft ook een groot deel e van onze weermacht weinig of 't geen verliezen geleden. De lange lijsten f van troepenonderdeelen, 1 die vrijwel gaaf uit den strijd zijn I gekomen, wijzen hierop. Met hen, die verwanten op het veld van eer —verloren hebben, rouwt gansch ons volk. Troost en hulp zullen geboden worden, waar zulks maar j noodig is. De eendracht des volks staat hiervoor borg. Wij zijn als —Nederlanders, als volk door den _loop der gebeurtenissen geplaatst voor de taak om den wederop- ~bouw van ons land krachtig in neigen hand te nemen. Doelbewust moeten wij dus aan den wederop bouw werken. Wie talmt bij het iil aanvatten van deze vaderlandsche "en forsche taak, doet land en volk ïtschade. Wij moeten werken, wij zullen werken en wij willen wer ken. Hooge nationale belangen 5 zijn ermede gemoeid. Dit blijve voortdurend in ieders gemoed, in ieders verstand gegrift. Dan zal het mogelijk zijn om den eerbied (voor Nederland's werkkracht en at Nederland's geestkracht alom ter wereld in stand te houden. Wie de, ""feitelijke zoowel als zedelijke, be- BEWAREN Tabel voor omrekening De Burgemeester van Amsterdam heeft onderstaande tabel vqpr de omre kening van Duitsche Reichsmarken in Nederlandsche guldens ter kennis van de burgerij gebracht: Voor Rijks, in marken Guldens Voor in Rijks- guldens marken R.M Rpf. Gld. Cts 1 0.5 2 1.5 3 2 4 2.5 5 3.5 6 4 7 O 4.5 O 9 6 10 6.5 11 7.5 12 8 13 8.5 14 9.5 15 10 16 10.5 17 11.5 18 12 19 125 20 13.5 30 20 40 26.5 50 33.5 60 40 70 46.5 80 53.5 90 60 1 66 5 o 1 33.5 3 2 4 2 66.5 5 (- 3 i 33.5 O 7 4 4 665 8 5 33.5 9 6 10 6 66 5 20 13 33.5 30 20 40 26 66.5 50 33 33 5 60 40 70 46 66.5 80 53 33.5 90 60 100 66 66.5 Gld. Cts R.M. Rpf. 0.5 1 1 o 2 3 3 5 4 6 5 6 8 9 7 8 11 12 9 14 10 15 11 17 12 18 13 20 14 21 15 23 16 24 17» 26 18 27 19 29 20 30 30 45 40 GO 50 75 j 60 DO 70 1 05 80 1 20! 90 1 35 1 1 50 2 3 3 4 50 4 6 5 7 50 6 9 7 10 50 8 12 9 13 50 10 15 20 30 30 45 •10 60 50 75 60 90 70 105 80 120 90 135 100 150 en 1.50 R.M. teekenis hiervan beseft, zal geen aarzeling kennen, doch doelbe wust en zonder talmen hard aan het werk gaan. Het oog gericht op de toekomst. Gedachtig aan en uit eerbied jegens hen, die voor het vaderland hun leven gaven. i P 14 Mei heeft de vroegere Nederlandsche regeering zich naar Engeland be geven en het Nederlandsche volk aan zijn eigen lot overgelaten. Onder den i invloed der Duitsche wapens en beseffend dat een verdere tegenstand volkomen hopeloos zou zijn, heeft de opperbevelhebber der Nederlandsche troepen te land jöj en ter zee nog denzelfden dag besloten, aan de geheele Nederlandsche vveer- macht het bevel te geven, den strijd te staken en de wapens neer te leggen. Met dit voor een soldaat zwaar besluit heeft de opperbevelhebber der Neder- "i landsche troepen een hooge mate van inzicht in den werkelijken militairen toe l stand 'bewezen. Hij heeft ten volle beseft dat ieder uur der voortzetting van dezen onzinnigen strijd voor zijne troepen en zijn bevolking slechts ontzettende bloedoffers zou brengen en in dit geval steden en dorpen aan een totale vernie ling prijsgegeven waren. Toch zou dit aan het feit van een Duilèche overwinning niet het minste hebben veranderd. Toen de vroegere Nederlandsche regeering door haar conspiraties met Enge land en Frankrijk den strijd tegen Duitschland teweeg gebracht heeft en zoo doende tegen een weermacht, wier kracht door de voorafgaande gebeurtenissen bewezen was, heeft zij van begin af onverantwoordelijk gehandeld. Had de vroe gere regeering niet geluisterd naar Engelsche raadgevingen, maar een werke lijke neutraliteit bewaard, dan zouden alle nu gebrachte offers van goed en f bloed onnoodig geweest zijn. Nu de wapens neergelegd zijn, is de Nederlandsche bevolking in staat, haar f vréedzamen arbeid te hervatten. Ieder wordt verzocht, na deze verschrikkelijke ïi dagen, tot zijn gewone werk terug te keeren. Maar een ieder trede ook op tegen zulke gewetenlooze elementen, die voort- durend door passieven weerstand of door actieve daden, onrust stichten, en daar cioor^nen voortgang van het burgerlijk ieven, de openbare rust en de orde wil len storen. Volgens het bevel van den Führer zal de Duitsche weermacht haar best doen. I om aan ieder het lot der bezetting te vergemakkelijken. Zij zal leven en eigen- domlder hevolking tegen alle vijandelijke aanvallen beschermen en de vredelie ventte elementen zoo ver mogelijk steunen. Daartegenover zal de Duitsche weermacht iedèr vernietigen, die rust en !.- vrede stoort. 17: Mei 1940. f B DE MILITAIRE BEVELHEBBER IN NEDERLAND AMSTERDAM, 17 xMei. De opper bevelhebber van het Duitsche leger en de opperbevelhebber van de legergroep in Nederland hebben een aantal veror deningen uitgegeven, waaraan de hevol king der bezette gebieden van Neder land. België en Luxemburg zich stipt moeten houden. Oproep aan de bevolking van Neder land. Het door de Duitsche troepen bezette Nederlandsche gebied wordt onder het Duitsche militair bestuur geplaatst. De legerbevelhebbers zullen de maat regelen, noodig voor de veiligheid der troepen en voor de bestendiging van rust en orde, uitvaardigen. De troepen zijn gehouden, de bevol king, voorzooverre zij zich vreedzaam betoont, onder ajle opzichten te ontzien en haar eigendom te eerbiedigen. In geval van loyale samenwerking met de Duitsche overheden zullen de openbare besturen op hun post gelaten worden. Van het gezond verstand en het inzicht der hevolking verwacht ik, dat zij alle onbezonnen handelingen, eiken aard van sabotage, van lijdzamen of daadwerkelijken weerstand aan de Duitsche weermacht zal nalaten. Alle verordeningen van het Duiteche militair-bestuur zijn 'stipt en onvoor waardelijk te volgen. Het zou de Duit sche weermacht spijten, indien zij zich, gedwongen door vijandelijke handelin gen van onverantwoordelijke elemen- ton der burgerbevolking, tot scherpe maatregelen tegen de gansche burger bevolking moest genoodzaakt, zien. Dat ieder aan zijn arbeid en op zijn post blijve; dan dient hij niet alleen zijn eigen belang, maar de belangen van zijn volk en van zijn vaderland. DE OPPERBEVELHEBBER VAN HET DUITSCHE LEGER AMSTERDAM, 18 Mei. Na een nauwkeurig onderzoek van de zijde der politie en de justitie, waarbij talrijke getuigen werden gehoord, is komen vast te staan, dat de beschuldigingen in dit ver band tegen den arrestant A. F. ge uit, geheel ongegrond zijn. Dientengevolge heeft de arron dissementsrechtbank te Haarlem op 14 Mei j.l. de vervolging tegen A. F, gestaakt en zijn onmiddellij ke invrijheidstelling gelast. Voordien was de onjuistheid van de den anderen verdachten ten laste gelegde feiten reeds ge bleken en waren deze verdachten in vrijheid gesteld. MEXICAANSCHE SCHADELOOS STELLING VOOR SINCLAIR OIL MEXICO, 19 Mei (D N.B.). De Me- xicaanscho ambassadeur in Washing ton heeft aan de Sinclair Oil Cy., 1 mii- lioen dollar uitbetaald als eerste scha deloosstelling voor de onteigende eigen dommen der maatschappij in Mexico. Nadere gegevens over dén strijd in het Westen uit het front- bericht van het d.N.B. BERLIJN, 19 Mei (D.N.B.). Het front bericht van het D.N.B. vermeldde Zaterdag het volgende: Door de capitu latie der Zceuwsche eilanden is de strijd aldaar ten einde gekomen. De zuivering der eilanden zal nog eenigen tijd in beslag nemen, evenals het uit zoeken der gevangenen. Opvallend is, dat de Engelschen zich aan gevangen neming in hoofdzaak door ijlings op de vlucht te slaan, onttrokken hebben. Bij de Nederlandsche troepen, die zich on danks het hopelooze van den strijd, dapper geweerd hebben, heerscht de grootste verbittering over de houding der Engelschen. De eerste militaire hulp der Britten bestond daarin, dat zij 700 man op de eilanden zetten en petroleumtanks ver nielden. Afgezien van de schade, welke zij den Nederlanders hiermede berok kend hebben, hebben zij daarmede te kennen gegeven, dat de toestand hun van hef begin af aan zonder uitzicht toescheen. In Nederland ontwikkelt het le ven zich inmiddels weer normaal. De verhouding tusschen de hevol king en de Duitsche troepen is goed. De Nederlandsche soldaten hebben zich terstond na rle capitu latie ter beschikking gesteld voor het herstel van die deelen des lands die onder de gevechtshandelingen geleden hebben. In het middelpunt van de successen welke de Duitsche weermacht Vrijdag in België heeft behaald, slaat de be zetting van Brussel. Voorwaarde hier van was. dat de doorbraak door de Dvle-stèlling was uitgebreid, en dat de tegenstander gevoelig geslagen was. In rlerdaarl konden de Duitsche troepen zonder strijd Brussel binnenrukken nadat de vijand verder teruggeworpen was. De verwoede gevechten om Meche- len en Leuven, die stevig in Duitsche handen zijn, hebben den vijand zware verliezen bezorgd, terwijl aan Duitsche zijde de verliezen in verhouding tot de reusachtige successen als betrek kelijk gering kunnen worden be schouwd. Het legerbericht van Zaterdag licht den sluier over den doorbraak van de Fransche grensvestingen ten Westen van de Maas op. Heele pantsercorpsen zijn daar gebruikt en bereikten zonder tegenstand de Sambre en Oise. Ook op dezen vleugel handhaven de Duitsche troepen het tempo van den opmarscli in België. Tal van namen uit den vo- rigen oorlog worden weer genoemd, doch trekken aanzienlijk sneller voor bij dan in den strijd van 1914191S. De snelheid, waarmede de Duitsche pantsertroepon optrekken, heeft alge meen verrassing gewekt. Daar zij in veel grooter aantal aanwezig waren dan die van den vijand en veel moder ner waren, was elke tegenstand nutte loos. Nog opmerkelijker echter dan de opmarscli der gemotoriseerde eenheden, is het feit. dat de Duitsche infanterie de aansluiting op de vooruitstormende spits niet verloren heeft. Waar de pant serwagens doorbraken, daar volgden vlak er achter de Duitsche infanteris ten. Het Duitsche luchtwapen hpheerscht reeds na enkele gevechtsdagen bijna volledig het luchtruim. De grnote supe rioriteit der Duitsche bommenwerpers maakte het mogelijk de Fransrh-Bril sche steunpunten te vernielen, die ten deele waren \ooruitgeschoven tot in het Belgische voorterrein. De snelle Duitsche iagers schoten dagelijks tien tallen vijandelijke vliegtuigen neer Reeds thans blijkt, dat Frankrijk en Engeland niets gelijkwaardigs tegen over het Duitsche luchtwapen Kunnen plaatsen. Wi.i vesti-cn er de aan dacht op, dat de prijs van losse nummers van het Am^rsfoortsch Dagblad vijf cent bedraagt. Groot TWEE EN Ef N HAUVE GULDEN r- Iffyif W-kDJNT '.V'.. - '.U'W isr^ -gaf De nieuwe zilverbons van f 1.— en t2.S0 welke in omloop zijn gebracht LANG VASTGEHOUDEN BERLIJN, 19 Mei. (D.N.B.) Hit- Ier heeft Zaterdag de geloofsbrieven van den Italiaanschen ambassadeur, Dino Alfieri, in het hoofdkwartier van den Fuehrer in ontvangst ge nomen. De rijksminister van bui- tenlandsche zaken, von Ribbentrop, heeft Zaterdag in een Duitsche stad in het Westen den nieuwen Italiaan schen ambassadeur Dino Alfieri, ontvangen. In aansluiting daarop vond in kleinen kring een noenmaal plaats bij den rijksminister van bui- tenlandsche zaken. De Giornale d'Italia meldt, dat de ka pitein van de Italiaansche mailboot „Roma", welke Vrijdag in New York is aangekomen, verklaard jieeft, dat de Engelschen zijn schip in Gibraltar heb ben aangehouden en dertig uur lang in de haven hebben vastgehouden zonder een reden voor dien maatregel op te geven. De met de controle belaste Brit sche officieren rukten de matrassen uit de hutten van het personeel en zelfs de voering uit hun kleeding. Bovendien hebben de Engelschen talrijke tonnen olie in beslag genomen. Het blad Regime Fascista schrijft: Italië volgt de Duitsche overwinnin gen met de grootste vieugrle* Duitsch land is de bondgenoot van Italië. Voor het fascisme is dit woord heilig en daar om is het lot van Italië verbonden aan dat van Duitschland, evenals hpf nafio- naaI-socialistische Duitschland sedert dn donkpre dagen der sancties aan de zijde van Italië stond. De Duitsche overwinning is ook op elk politiek, sociaal en militair gebied een overwinning van pen totalitair bewind tegen het bewind van plutocratische pai lementsaanhangers Duitschland zwijgt en handelt, terwijl het zich schaart rondom zijn FuehrPr De Duit sche overwinning is de overwinning van een volk. dal zijn bevrijding wil Italië "treeft eveneens naar zijn vrijheid door tczen dezelfde vijanden te strijden. De Lavoro Fascista meent, dat de Duifself^rs eensdepls hun krachtpn ron- centreerèri in den opmarsch naar Pa rijs. en anderdeels zich snel trachten meester te maken van de Belgische kust teneinde vandaar den aanval te ontke tenen. welkp Engeland moet neerslaan De Giornale d'Italia merkt op. dat de vermaarde Maeinot-linie, die dertig mil liarrl francs gekost heeft en waaraan 15" iaar gewerkt is. nu al, als gevolg van den Duitschen opmarsch naar Parijs, als gepasseerd beschouwd kan worden. In dit geweldige verdedigingswerk, zoo merkt het blad op. bevindt zich het kost baarste oorlogsmateriaal van hot Fran sche leger, vooral artillerie. Welnu, dat materiaal is ter plaatse onbruikbaar want terwijl de geweldige kanonnen van de Mnginot-linie zich naar het Oosten richten, naderen de Duitschers hen uit het Westen en dreigen zij de linie lii den rug te nemen. De Europeesche oorlog en het Verre Oosten SJANGHAI, 19 Mei. (D.N.B.) - Naar verluidt heeft de chef van het Ameri- kaansche eskader in Azië besprekingen gevoerd met de commandanten van de Europeesche troepen in Midden-China* Deze hebben zich, in het kader van'hun. bevoegdheid, bereid verklaard, den hul digen v.reedzamen status rjuo tusschen hun troepen in het geval van een ver dere uitbreiding der vijandelijkheden in. Europa te handhaven. Dergelijke afspra ken zijn ook gpmaakt voor de Europee sche tmepen in Noord-China. De sterk" ste eenheid der Italiaansche troepen in China staat in Sjanghai, waar Italiaan sche mariniers in den Italiaanschen ver- dedigingssector dei internationale con" cessie staan. De Italiaansche militairen, die in de Fransche concessie van Siang- hai wonen, maken zich gereed om naar een ander stadsdeel te vertrekken. Commentaar van de „Stampa" MILAAN. 19 Mei (DN.BJ. - Het Tu- rijnsche blad „Stampa" legt den nadruk op het bericht dat het uit de Vereenig- de Staten terugkeerende Italiaansche schip „Rex" niet door rlp Engelschen in Gibraltar is aangehouden, om gecontro leerd te worden. Het Briteche contróle- eschip groette de „Rex" en liet het schip ongehinderd passeeren De „Stampa" is van meening, dat En geland door het buitengewoon scherpe optreden van Italië tegen de onrecht matige economische blokkade, voorzich tiger is geworden t.a.v. dit land en dat Engeland, door zijn moeilijke posilie al les poogt tp vermijden a at onaange name gevolgen voor Engeland in de Middpllandsche Zee tengevolge zou kun nen hebben. DE DUITSCHE BELANGEN IN NEDER- LANDSCH-INDIE BERN. 19 Mei (D.N.B) - Officieel verluidt, dat de Bondsraad (hans ook de bescherming der Duitsche belangen in Nederlandsc.h-Indië op zich heeft ge nomen. LUCHTAANVAL OP HAMBURG AFGESLAGEN HAMBURG. 19 Mei. (D.N.B.) De bladen melden dat vannacht een vijan delijke luchtaanval op Hamburg met succes is afgeslagen. De vijand kon slechts drie hommen uitwerpen, die gelukkig slechts lichte sehadp aan richtten. Niemand werd getroffen F.en vijandelijk vliegtuig werd neerge haald.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1