Het Duitsche offensief Grootste aanvalsslag van alle tijden loopt zuiver als een uurwerk 4000 DE EEMLANDER De toestand in Parijs BERICHT Reynaud in den Senaat Italië's keuze niet twijfelachtig De gevechten in Frankrijk LOSSE NUMMERS 5 CENT Woensdag 22 Mei 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 313 De vijandelijke macht is gespleten, en nu is het doel de afgesneden deelen te overmeesteren De terugkeer van Eupen en Malmedy De gevangenneming van Giraud MIL. LUCHTVAART ONDERSCHEIDEN De moderne pantserslag biedt een strijd beeld, zooals het tot dusverre nog niet is voorgekomen Economische moeilijk heden in Denemarken Duitsche luchtmacht bij Narvik in actie DE PRIJS VAN ONS BLAD EXEMPLAREN 1S4 I AMERSFÖORTSCfl DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3cr 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS OER AUVERTENIitN vdn 14 regels t 1.05 mei inbegrip van een bewijsnummer, - elke regel m*er f 0.25. Liefdadigheids-advcrtentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 's-GRAVENHAGE, 21 Mei. OP de op 21 Mei gehouden, persconferentie, gaf Haupt- mann Frank eenige nadere toelich tingen op de huidige oorlogssitua tie. Het Duitsche offensief loopt, zuiver als een uurwerk. Het doel: De vijandelijke macht te splijten, is gelukt en het doel is nu de afgesneden deelen te over meesteren. Men dient te beden ken, dat hierbij strijd gevoerd moest worden tegen het puikje van de Fransche strijdkrachten. De slag welke thans woedt, is van uiterst groote beteekenis en ook in omvang grooter dan eenige veldslag, welke ooit in den oorlog in Polen woedde. Men zal zich, zoo vervolgde Haupt- mann Frank, erover verwonderen, hoe het mogelijk is dat het Duitsche leger dergelijke prestaties kan uitvoeren. Hiervoor nu zijn verschillende rede nen aan te voeren en wel in de allereer ste plaats dat voor het Duitsche leger de leiding in één hand. dien van den Führer is. Hij is steeds in en met den strijd en hij kan zich volledig in het hart van den soldaat inleven. Hij is de ziel van den strijd. Verder komt een flink deel op reke ning van de opleiding en scholing van .het Duitsche leger. Met de grootste zorg is dit opgebouwd en omgewerkt van vredesleger tot oorlogsleger. In Polen zag men waartoe deze macht in staat is; men ziet it thans ook in België en Frankrijk. De Britsche generaal Ironside oor deelde eenigen tijd geleden de Duitsche legerleiding te jong. het materiaal niet bijster goed. De Duitsche leger-leider heeft thans antwoord gegevenin daden. Ten slotte is er de moreele zijde van de kwestie. De Franschen en Engelschen hebben zich in den vorigen oorlog goede solda ten getoond. Nu is de vraag naar vo ren gekomen: zouden zij die reputatie thans* handhaven. Het Bis echter duidelijk gebleken dat het moreel van den Duitschen soldaat sterker is en wel omdat hij, weet waar voor hij vecht, om het bestaan en de grootheid van zijn land. De Franschen en Engelschen weten niet waarvoor zij strijden. Men heeft in het buitenland in de laatste jaren veel over Duitschland ge sproken. En daaruit bleek, dat men de Duitsche idee niet begreep. Thans is dit veranderd. Althans men begrijpt dat die idee slechts juist en ■waar kan zijn om tot zulke groote pres taties te leiden. De Duitsche opmarsch in de Fransche pers PARIJS, 21 Mei (D.N.B.). De Fran sche ochtendbladen geven onomwonden toe, dat de Duitsche troepen ten noor den van Saini Quentin bij Rethel en Montmedy krachtig zijn doorgestooten. Charles Maurice schrijft in de „Petit Parisjen" over een „verwarrenden slag van tanks en vliegtuigen" en Leon Blum verklaart in de „Populaire" dat het front aan de Maas thans geneutra liseerd schijnt en dat thans de gcheele slag gericht is op het hart van Frank rijk. De werkelijkheid waarvoor Frank rijk thans is gesteld, is de zwaarste slag. welke men zich kan indenken. Generaal Du val noemt in de Temps" den toestand ernstig. Door den krach tigen storm, welke nog nooit in de se- schiedpnis is gezien, blijkt volgens Du- val duidelijk, dat het de voortdurende politieke gedachte van Hitler is geweest Frankrijk en Engeland te scheiden, om dan de deelen alleen te vernietigen. De „Ördre" meent, dat dp Fransche militairen te veel hebben gedacht aan den oorlog van 1914. OVEREENKOMSTEN TUSSCHEN DUITSCHLAND EN HONGARIJE BERLIJN, 21 Mei (D.N.B.). Een reeks overeenkomsten tusschen Duitsch land en Hongarije is vandaag onder teekend. Door deze overeenkomsten worden de belangrijkste financieele en economische problemen, die zijn ont staan door het uiteenvallen der vroe gere Tsjecho-Slowaaksche republiek, ge regeld. Een oproep van het „Hei- mattreue Front" EUPEN, 21 Mei (D.N.B.). Ter gele genheid van den terugkeer naar het Rijk, hoeft het „Heimattreue Front" te Eupen en Malmedy een oproep uitge vaardigd tot de bevolking, waarin o.a. gezegd wordt: Tegen onzen wil werden wij, bewo ners van Eupen, Malmedy en St. Vith, voor ruim twintig jaren van ons Duit sche vaderland gescheiden. Onze harten hebben de door Versailles geschapen grens nooit erkend. Onwankelbaar was ons vertrouwen in de overwinning der rechtvaardige zaak. Thans zijn wij als broeders en zusters die elkander weer gevonden hebben, teruggekeerd in het Groot-Duitsche riik. De tijd der dwinge landij. der onderdrukking en van ziele- lijden is definitief voorhij. Met een ge voel van overgroote dankbaarheid ge denken wij den Führer. die onze bevrij der geworden is. De eeheele bitterheid der afgeloopen twintig jaren is afge- loopen. Trotsch op het bewustzijn, thans weer lidr.i. 'en van het groote Duitsche Rijk te zijn. kennen wij nog slechts één gedachte, den Führer in onwankelbare trouw te volgen en het vaderland met al onze krachten te dienen. Deze geschiedde bij zijn aan komst in het stafkwartier BERLIJN, 21 Mei (D.N.B.). Bij de laatste gevechten werd, zooals het Duit sche legerbericht heden meldde, de op perbevelhebber van het verslagen ne gende Fransche leger, generaal Giraud, gevangen genomen. Hierover verneemt het D.N.B., dat de Duitsche troepen het stafkwartier van het negende Fransche leger snel bezet en den geheelen staf gevangen genomen hadden. Tot hun verbazing was de opperbevelhebber niet aanwezig. Het bleek, dat hij krachtens een verordening van den pas benoem den generaal Weygand was afgezet en reeds op weg was naar Parijs. Kort daarop arriveerde echter de nieuwe op perbevelhebber. generaal Giraud, die tot dusver het bevel gevoerd had over het zevende Fransche leger. Bij zijn aan komst in het staf kwartier van het ne gende leger werd hij gevangen geno men. Ridderkruis der Militaire Willemsorde verleend 's-GRAVENHAGE, 21 Mei. - De opperbevelhebber van Land en Zeemacht heeft bij besluit van 18 Mei 1940 kab no. 1 het Ridder kruis der Militaire Willemsorde toegekend aan het wapen der Mi litaire Luchtvaart, voor den be toonden grooten moed en zelfop offering bij de vervulling van zijn oorlogstaak. Zonder te letten op het aantal en hoedanigheid der vliegtuigen van den tegenstander, hebben tot het uiterste, de Neder- landsche vliegtuigbemanningen, zonder de minste aarzeling overal aangevallen, waar zich daartoe de gelegenheid voordeed. Ook het niet-vliegend gedeelte der Militaire Luchtvaart heeft on der de moeilijkst denkbare om standigheden, zoowel op de vlieg velden als daarbuiten, voldaan aan het devies: „Moed, Beleid en Trouw". De Militaire Luchtvaart heeft zich hiermede onsterfelijken roem verworven. Het bovenstaande betreft een der belangrijkste onderdeelen van de luchtverdediging; dit neemt echter geenszins weg, dat ook de andere onderdeelen, met name het personeel der luchtdoelartillerie mitrailleurs en zoeklichten en dat van de luchtwachtdienst, hun taak op uiterst eervolle wijze heb ben volbracht. Verbijsterende indruk in Londen STOCKHOLM, 21 Mei (O.N.B.). Tot Dinsdagavond laat had, naar uit Lon- iden gemeld wordt, noch het officieele Engeland noch de pers of de radio iets ■gemeld over de jongste successen der Duitsche troepen. Toen desondanks ■Dinsdagnamiddag het bericht bekend rwerd over het geweldige opdringen der Duitschers tot aan de kust. van het Ka naal, was de indruk vrijwel verplette rend. Binnen enkele uren ging het be richt over den werkelijken stand der gevechten in Noord-Frankrijk en Beigië als een loopend vuurtje van mond tot •mond DUITSCHE ONDERSCHEIDINGEN BERLIJN. 21 Mei. (D.N.B.) De Füh rer en opperste bevelhebber van de weermacht heeft op voorstel van gene raal veldmaarschalk Goering den ma joor Vetter, den Oberleutnant Kuntze en den Feldwebel Arpke het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. Vele bewoners verlaten ijlings de stad GENEVE. 21 Mei (D.N.B.). Reiziger^, uit Parijs staan nog volkomen onder den indruk van de onbeschrijfelijke pa niekstemming welke in de Fransche hoofdstad heerscht, sedert het bekend worden van de militaire successen der Duitsche troepen aan het Noord-Fran- sche front. De bevolking van Parijs ver keert in een zenuwencrisis, welke nog verscherpt wordt door den stroom van jobstijdingen, welke de uit Noord- Frankrijk komende vluchtelingen mee brengen. De autoriteiten nemen de scherpste maatregelen om elk contact tusschen de burgerbevolking en de vluchtelingen te verhinderen. De paniek poogt men te bestrijden door de scherp ste straffen tegen z.g. verspreiders van valsche geruchten. Op de stations spe len zich tragische tooneelen af van wee- nende vrouwen, die inlichtingen vragen over hun familieleden in Noord-Frank rijk. GENEVE, 21 Mei (Ü.N B.). Nog is in Parijs de werkelijke draagwijdte van den Duitschen opmarsch tot bijna aan de kust van hef Kanaal niet offi cieel bekend gemaakt, doch deze jobs tijding vliegt van mond tot mond, daal de Parijzenaars sedert 10 Mei meer dan ooit tevoren naar buitenlandsche radio uitzendingen luisteren. Het gevolg is, dat honderden en duizenden Parijze naars de hoofdstad ijlings verlaten. Met auto's, rijtuigen en voor zoover mogelijk met den trein, vluchten zij naar het Zuiden en Zuid-Westen van het land. BELGRADO, 21 Mei. (D.N.B.) In de Zuid-Slavische hoofdstad doen geruch ten de ronde over het uitbreken van een revolutionnaire beweging in Parijs en in verscheidene industriesteden. Deze geruchten zijn nog versterkt door de ra diorede van Reynaud. VAN DE FRANSCHE GRENS, 21 Mei. (D.N.B,) In geheel Frankrijk heeft de S.O.S.-roep van Reynaud voor den Se naat. „Het vaderland is in gevaar" en vooral de mededeeling. dat Amiens en Ar ras door de Duitsche troepen bezet zijn, waarlijk het effect van een inslaan den bliksem gehad. De algemeene pa niekstemming heeft daarmede een on- beschrijft ij ken omvang aangenomen. De bevolking is tegelijkertijd ten hoogste verontwaardigd en teleurgesteld, dat de Parijsche pers en het agentschap Havas vooral echter hef ministerie voor de in lichtingen helt eigen publiek verkeer! hebben ineelicht over den kritieken staat van den toosland en over de draag wijdte van den Duitschen opmarsch. Dè Parijsche avondbladen, die uitkwamen met den tekst van de rede van Rey naud in den Senaat en met het korte bericht over de inneming \an Ar'ras door de Duitschers. wekten bij de open bare meening de allergrootste ontstel tenis. Wij verzoeken onzen adver teerders er rekening mede te willen houden, dat voortaan in alle ons ter plaatsing aange boden annonces naam en adres van den inzender dienen voor te komen. Advertentiên onder nummer worden door ons niet meer aan genomen. DIRECTIE AMERSFOORTSCH DAGBLAD „Elke man en elke vrouw moet het groote uur begrijpen" Dank aan Britsche luchtmacht PARIJS, 21 Mei (D.N.B.). - „Het va- derland is in gevaar". Met deze woor den begon Reynaud heden zijn redevoe ring in den Senaat. Vervolgens poogde hij de oorzaken van de Fransche neder laag te verklaren en zeide hij, dat Fransche divisies sleohls in geringen omvang aan de Maas beschikbaar wa ren geweest Daarna vervolgde Rey naud: „Er zijn ongelooflijke fouten ge maakt. De brugge o. r de Maas zijn niet opgeblazen. Ten onrechte heeft men de Maas beschouwd als een geweldige hindernis voor den vijand. Het leger Corap, dat hier ge'streden heeft, heeft uit minder goed opgeleide divisies be staan. De beter getrainde troepen waren in België noodig geweest. Sinds 48 uren, •zoo gaf Reynaud toe, rukt de vijand op en heeft Atrecht en Amiens bezet. On- •ze klassieke opvatting van oorlogvoe ring is tot een nieuwe opvatting over gegaan, als gevolg van aanvallen van gemotoriseerde troepen en van para chute-troepen". Troostend herinnerde Reynaud aan 1914. Wij hebben toen pas na onze aan vankelijke tegenslagen de overhand ge kregen. Elke man en elke vrouw moet het groote uur begrijnen, dat sommige volkeren niet of te laat begrepen heb ben. Twee mannen, die het recht had den op hun lauweren te gaan rusten, Weygand en Petain, hebben zich ter be schikking van het vaderland gesteld. Weygand bevindt zich thans op het slagveld. Ten slotte dankte Reynaud de Britsche luchtmacht, waarbij de sena toren zich van hun zetels verhieven. Het zal zijn verplichtingen nakomen MILAAN, 21 Mei (D.N.B.). In Pa- rijs wil men opzettelijk in het onzekere verkeeren of Italië partij zal kiezen voor de Geallieerden of voor Duitsch land, schrijft Regime Fascista. In Cre mona en in Milaan heeft Ciano echter duidelijk verklaard, dat Italië zijn ver plichtingen zal nakomen en niet zal af zien van zijn rechtvaardige eischen. Het is eenvoudig belachelijk te meenen, dat Italië in de positie van een niet- oorlogvoerenden staat zou kunnen blij ven. Door de gebeurtenissen zelf is deze toestand reeds voorbij. Aan den eenen kant staat Duitschland. dat zich naast Italië geplaatst heeft. Aan den anderen kant staat Engeland, dat Italië verra den heeft en heerschzuchtig in Gibral tar en Suez de sleutels van de Middel- landsche Zee in handen houdt, alsmede Frankrijk, dat Italië steeds vijandig ge zind is geweest. De keuze die het volk van Mussolini doet. kan niet twijfelach tig zijn. SANO MACH AFGETREDEN ALS OPPERBEVELHEBBER DER HLINKAGARDE PRESBURG. 21 Mei (D.N.B.). Staatspresident Tiso heeft een verzoek om ontslag an Sano Mach aanvaard en in zijn plaats Franz Galan, den plaatsvervangenden secretaris generaal der Volkspartij, benoemd tot opperbe velhebber van de Hlinkagarde. VERLAGING DISCONTO DEENSCHE BANK KOPENHAGEN, 21 Mei (D.N.B.), - De Deensche Nationale Bank zal per 22 Mei haar disconto met één procent tot 4pet. verlagen. Het disconto vóór he leenineen zal eveneens met één procpnt tot 5 pet, en 5J4 pet. worden verlaagd BERLIJN, 21 Mei (D.N.B.). Ter aanvulling van het heden uitgege ven bericht van het oppercomman do der Duitsche weermacht, dat de vernietiging meldde van het negen de Fransche leger en de zegevieren de achtervolging van den ijlings wijkenden vijand tot aan de ku^t van het Kanaal, wordt aan het D. N.B. van bevoegde militaire zijde nog de volgende mededeeling ge daan: In het legerbericht van 19 Mei wer den de Fransche steden Le Cateau en St. Quentin als zoojuist bezet gemeld. Acht en veertig uur later had de over Noord-Frankrijk binnengedrongen Duit sche stormvloed reeds-- de overige 130 K M. van St. Quentin tot aan de Fran sche Kanaalkust ten Noorden van Ab beville afgelegd. De draaikolken van den stormvloed zullen waarschijnlijk de than6 van het binnenland van Frank rijk afgesneden, nog ten Noorden van de Somme en in België strijdende vij andelijke legers zonder mankeeren bin nen hun vernietigend bereik trekken. Duitsche pantserstrijdkrachten hebben in het Zuiden van het genoemde gebied een ijzeren grendel dichtgeschoven in den vorm van een machtigen wig, die zeer snel verbreed wordt en tot Arras en vandaag reeds daar voorbij loopt. Uit het Oosten, dus uit België, is de Duitsche troep den wijkenden vijand dicht op de hielen gebleven en heeft hem opnieuw zware slagen toegebracht. De Fransche strijdkrachten in het gebied van Valenciennes trachten voortdurend door tegenaanvallen lucht te krijgen. Er is echter reeds een tweeden, soortgelijken wig tus schen hen gedreven, welke hen in hoofdzaak in twee groepen heeft gespleten. Welk een verwarring hierbij in de ge lederen van den tegenstander moet heer- schen, blijkt het duidelijkst uit het bij na onwaarschijnlijk klinkende bericht, dat de opperbevelhebber van het Fran sche negende leger, Giraud, en zijn staf daarbij in gevangenschap zijn geraakt. Beweerd wordt, dat Giraud het slacht offer is geworden van het eigen Fran sche legerbericht, dat, zooals gebruike lijk, de successen en posities der Duit sche troepen verheimelijkt. Deze tharie aan den gang zijnde grootste aanvals slag van alle tijden treft in hoofdzaak de massa van het Belgische leger en een groot percentage van het Fransche leger. Reeds thans maakt het Duitsche luchtwapen door zijn herhaalde effec tieve aanvallen de Engelsche vluchtpo ging in de Kanaalhavens tot een onder neming met twijfelachtig resultaat. De Negen wetsontwerpen in het Folketing ingediend KOPENHAGEN. 21 Mei. (D.N.B.) In het Folketing zijn vandaag door de re geering negen wetsontwerpen ingediend die uitgewerkt zijn ten behoeve van de opheffing van zekere economische moei lijkheden en ter vermeerdering van de werkgelegenheid Minister Stauning legde er den nadruk op, dat in de eerste plaats een inflatie moest worden verme den en de werkloosheid moest worden bestreden. Alle streven is derhalve op een nieuwe regeling van de geldende loonbepalingen in verhouding tot het indexcijfer voor de kosten van levens onderhoud en op het vastleggen der goederenprijzen geconcentreerd. Ter be vordering van de werkgelegenheid is een arheidsverdeeling, voorzien en heeft men plannen voor een reeks financieele maatregelen, o.m. het instellen van een crisisfonds van 100 millioen kronen, een limitperen van dividenden en tantièmes waarbij het overschot dan voor het bouwwezen gebruikt zal worden Voor al deze zaken, aldus Stauning tèn slot te, is behalve rust en orde ook samen werking en goede uil noodzakelijk. Het door de regeerine voorbereide wetgeven de werk moet tot de noodzakelijke aan passing aan de verhoudingen dienen. havens en steunpunten aan de Belgisch- Fransche Kanaalkust, evenals de van daar vertrekkende zeetransportèn zijn voortdurend onderworpen aan Duitsche luchtaanvallen, zoodat een vrij afvloeien der Engelsche strijdkrachten, zooals do Engelsche leiding dat wellicht heeft ge dacht, nauwelijks meer mogelijk zal zijn. Duitsche pantserstrijdkrachten en Duitsche vliegers hebben bij de ge vechten der afgeloopen dagen bij zondere prestaties geleverd. De mo- dèrno pantserslog biedt een strijd- beeld, zooals het tot dusverre nog niet is voorgekomen. Zoodra de verkenningsafdeeling of de vliegers, de noodzakelijke bases voor een ingrijpen hebben opgeleverd, rollen honderden gepantserde voertuigen met een snelheid van 30. 40 of 50 K.M. per uur dwars door het terrein naar voren. Aan de spits, of in de voorste groep van deze waarlijk moderne cavalerie be vindt zich de divisiecomniandant zelf voor de onmiddellijke leiding van zijn organen. De Engelsche Reuterdienst be weert, dat in dit gebied een groote wir war van duizenden Engelsche, Fran sche en Duitsche gevechtswagens be staat. Hij vergeet echter daaraan toe te voegen, dat de meerderheid der gealli eerde voertuigen aangeschoten of ver pletterd op dit slagveld ligt, terwijl de Duitsche moderne pantserwagens onop houdelijk voorwaarts rollen. Met succes tegen de Brit sche vloot opgetreden BERLIJN, 21 Mei (D.N.B Het op- perbevel van de weermacht maakt be kend: Bij Narvik heeft het luchtwapen op den 20en Mei krachtig in den strijd te land ingegrepen en de eigen troepen ontlast. De aanval in hctXzeegebied voor Narvik tegen aldaar opereerende dee len van de Britsche vloot leverde groote successen op. Een slagschip, waarschijn lijk van de „Resolution" klasse, kreeg twee zware homtreffers ter hoogte van den voorst ?n toren, een zware kruiser kreeg een bom treffer van zwaar kaliber tusschen gevechtsmast en voorsten schoorsteen. Op beide oorlogsbodems werden de uitwerking der explosies en het. uitbreken van brand waargenomen. Met. groote waarschijnlijkheid valt aan (e nemen, dal minstens de zware krui ser moest wortlen opgegeven. Boven dien werden nog twee oorlogsschepen en drie koopvaardijschepen door bomtref- fers beschadigd. Wij vestigen er de aan dacht op, dat de prijs van losse nummers van het Amersfoortsch Dagblad vijf cent bedraagt. Het Amersioortsch Dagblad is aangesloten bij de Vereeniging voor Publidteitswaarde (Bureau: Tournooiveld 4, 's-Gravenhage), welke op aanvraag aan adverteerders volledige, door accountants gecontroleer de, gegevens omtrent de verspreiding van •sns blad verstrekt. Dit blad heeft een dagelijk- sche oplaag van

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1