WERKT! DE EEMLANDER E1 Samenwerking tusschen alle wapens BELANGRIJK BERICHT! Inwisseling van Duitsch bankpapier en Duitsche muntstukken Duitsche persstemmen over den strijd in Frankrijk Steenkoolnood in Frankrijk DISTRIBUTIEBON Amerika en de Europeesche oorlog BERICHT LOSSE NUMMERS 5 CENT ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per tmaand 0.65; per Zaterdag 25 Mei 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 316 Op volle toeren „Alle geallieerde uitbraakpogingen gestrand op de vastberaden houding der Duitsche troepen" Bewegelijke leiding verdient de aandacht Ciano's bezoek aan Albanië BEHANDEL UW SCHOENEN ALS KINDEREN! LEESTEN - SCHOENCREMES VETERS FOURNITUREN SCHOENENMAGAZIJN LANGESTRAAT 56 TELEFOON 3118 „Aan twee eeuwen van militair denken in Frankrijk zijn alle bases onttrokken" week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS QtR AÜVtKltNIItN van 14rc6c,st l-05 mel ^begrip van een bewijsnummer, elke regel m*er f 0.25. Liefdadighcids-advertcntiën voor dc helft van den prijs. Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 1 V 'ENDRACHTIG, 1 schouder aan schou der, heeft het Nederlandsche volk den wederopbouw van het eigen land ter hand genomen. Voor dit grootsche nationale werk zullen wij allen materieele en finan- cieele offers moeten brengen. Wij zullen dit gaarne doen. zoowel uit liefde voor het vaderland als uit eerbied voor de duizenden jonge Nederlanders, die hun leven voor Nederland, voor ons volk gaven. Het brengen van offers moge noodzakelijk en vanzelfsprekend zijn, klemmender nog is de eisch, dat een ieder, die daartoe ook maar eenigszins in staat is, naar beste kunnen en weten aan den arbeid tijgt. Het welzijn van het Nederlandsche volk staat of valt met de mate van arbeidskracht en arbeidsprestatie, die het in de ko mende tijden in staat zal zijn te leveren. Het Nederlandsche volk moet thans toonen, dat het wer ken kan en werken wil. Zoowel voor den particulieren onderne mer als voor de Overheid is het zaak en plicht om de arbeidscapa citeit en den arbeidswil van ons volk dusdanig te ontplooien, te richten en te co-ordineeren, dat een optimaal nuttig resultaat wordt bereikt. Praters of kijkers in welke maatschappelijke func tie of positie ook geplaatst kunnen wij missen als kiespijn Het gaat er om, het Nederland sche productie-apparaat en het maatschappelijk raderwerk spoe dig op volle toeren te doen draaien. Dit is de alles overheer- schende eisch van het oogenblik. Het heil van Nederland, het wel zijn des volks zijn in het geding. Gemurmureer en geleuter zijn uit dsn booze. Wie zijn tijd verdoet met het aanhooren of wat erger is verspreiden van kletspraat jes, schaadt de meest vitale belan gen van ons volk. Er moet geof ferd worden. Welnu, er zal geof ferd worden uit de volheid des harten en, waar mogelijk, uit de volheid der beurzen. Maar vooral, er moet gewerkt worden. Welnu, er zal gewerkt worden, met alle kracht die in ons is. W ij 1 het vaderland en het heil des volks zulks eischen. Frontbericht van het D.N.B. Geestdriftige stemming onder Italiaansche en Albaansche arbeiders TIRANA. 24 Mei. (Stefani). Ciano en de hem begeleidende ministers heb ben vandaag hun bezichtigingstocht voortgezet. Op den weg naar Durazzo brachten zij te Rogozina een bezoek aan een [groot werkterrein van den in aanbouw zljnden spoorweg Elhassen Durazzo,waar zij den maaltijd gebruik ten te midden van duizend Italiaansche ?n Albaansche arbeiders Graaf Ciano richtte een korte toespraak tot hen. «vaarin hij den arbeiders een groet over- Drarht van den Ruce, die hun leven en •verken, zoo zeide hij. van nabij volgt ?n trotsch on hen is. Ciano voegde hier- lan toe: wanneer wij naar Italië teruff- eeeren. zullen wij hem zeggen, dat gij :ijn achting en aanhankelijkheid ver- lient en wij zullen daaraan toevoegen, lat zelfs wanneer gij zeer goede din- fen hebt gedaan met spa en houweel, :i| bereid zijt nog meer te doen. „Met iet geweer", zoo onderbraken de arbei- lers den minister, die eindigde- „Ja net het geweer". Een geweldig gejuich oor den Duce begroette de laatste 'oorden van Ciano. BERLIJN, 24 Mei TT ET frontbericht van het D.N.B. luidt als volgt: Bij de beoordee ling van den militairen toestand, zooals deze zich vandaag voordoet in het Noord-Fransch-Belgische ge bied, vallen twee dingen in het bij zonder op: de aanvalsprestatie der infanteriedivisies, die tegen een min stens even sterken tegenstander in het veld geworpen zijn en de bewe gelijke leiding der 6nelle Duitsche troependeelen. In zware gevechten heeft de Duitsche infanterie den zich hardnekkig verwee- renden tegenstander, die vertrouwde op een krachtig versterkte waterhindernis, over de Scheldestelling teruggedrongen en is doorgedrongen in de stad Gent zelf. Na het overwinnen van de Schelde- stealing ten Zuiden van Gent gelukte eerr aanval tot op den Westelijken oever van de Leye. In de sedert den aanvang van het Westelijke offensief verloopen veertien 'lagen heeft de infanterie juist aan den Noordelijken vleugel in gevechten met de voornaamste krachten van den te genstander de superioriteit van de Duit sche opleiding en van den aanvalsgeest zelf boven uitgelezen, numeriek sterkere vijandelijke strijdkrachten bewezen. Hetzelfde kan ook gezegd worden van de gevechten aan de Maas ten Oosten van Sedan, waar het de infanterie ge lukte den tegenstander uit zijn sterke vestingsysteem te werpen, een pautser- werk te bestormen en door dezen aan val op een voor den tegenstander bui tengewoon ongunstig punt de Duitsche positie belangrijk te verbeteren. Nadat allereerst de grensposities van den vijand onder den voet waren gelöo- pen en de doorbraak door de verdere verdedigingslinies van den vijand tot stand was gebracht, moest de strijd met de hoofdkrachten van den tegenstander komen. De infanterie heeft, zooals de laatste dacen toonen. zich ook in deze zware worsteling op schitterende wijze doen kennen De snelle eenheden, die perst in Westelijke richting langs de Somme tot aan het Kanaal oprukten, vervolgens een afweerflank naar het Zuiden vormden, maar bijna tegelijker tijd reeds met sterke strijdkrachten naar het Noorden aanvielen, verdienen om de bewegelijke leiding ook bijzondere aan dacht. Zoo eenvoudig deze tactiek achteraf ook lijkt, vooral wanneer zij tot volle dige successen leidt, zij eisch toch bij zondere aandacht en besluitvaardigheid. Het zonder haperen functioneeren der berichten verbinding heeft, ook hierbij een groote rol gespeeld. De gevechten, die zich aan den binnenkant van den om de vijandelijke legers geslagen ring sedert den koenen opmarsch tot aan de Kanaal kust afspelen, stonden in het tee- ken van samenwerking vol opoffering tusschen de infanterie, de snelle eenhe den en het luchtwapèn. Alleen dank zij het gemeenschappe lijk optreden van alle wapensoorten kon verhinderd worden, dat de tegenstander uitbrak. In de eerste dacen na de om singeling van den vijand was hij nume riek- in de meerderheid en had hij noc niets van zijn cevechtswaarde verloren Ofschoon het luchtwapèn de verhindinars wogen en ravitailleeringswegen tus schen de afzonderlijke eenheden van den vijand terstond fel had aangeval len. kon de vijandelijke leiding nog aanzienlijke strijdkrachten, vooral aan gemotoriseerde en gemechaniseerde eenheden, in het gevecht werpen. Alle uitbraakpogingen zijn gestrand op de vastberaden houding dpr Duitsche troepen. Tntusschen heeft zich daarop de krachtenverhouding ook in den naar het Westen vooruitgeschoven wig tpo gunste van de Duitschers gewijzigd. Door het nazenden van infanteriedivi sies werd een evenwicht in de krac.lv tenverhouding hereikt die plaatselijk reeds in superioriteit is veranderd Door de versterking \an deze snil komt nu de snelle opmarsch naar Boulogne en Calais heter fot uitwerking. NOORSCHE KRIJGSGEVANGENEN VRIJGELATEN OSLO. 24 Méi (D.N.B.) De Noorscne krijgsgevangenen zijn bijna allen vrijge laten. binnen veertien dagen zal de laat ste zijn vrijheid hebben herkregen. Het tempo der binnenvaart wordt opgevoerd VAN DE FRANSCH-ZWITSERSCHE GRENS, 24 Mei. (D.N B.) Reetls in de eerste dagen van den slag in het Noor den hebben de Fransche spoorwegen hun verkeer buitengewoon beperkt. Na dat de belangrijke steenkoolmijnen van Noord-Frankrijk door de Duitsche troe penoperaties van het overige Frankrijk waren afgesneden, is dc Fransche in dustrie en ook het spoorwegwezen in de grootste moeilijkheden geraakt, voor al daar de hoop tenminste geringe hoe veelheden steenkool uit Engeland tP krijgen bij den stand van zaken defini tief opgegeven moest worden. De regee ring heeft thans voor het verkeerswe zen een eerste consequentie in deze si tuatie moeten trekken. Zij bestaat in een vergaande verplaatsing van het zwaartepunt op de binnenscheepvaart Er is bevolen, dat in de toekomst de scheepvaart op de rivieren datgene op zich moest nemen, wat de spoorwegen niet meer kunnen presteeren. Het tem po der riviervaart zal opgevoerd wor den en alle beschikbare en nog op eeni- gerlci wijze bruikbare srfiepen moeten in bedrijf worden genomen. Leerlingen van een der Rotterdamsche scholen, die thans weer geopend is, verlaten het gebouw na de ochtend- lessen RIJKSSTUDENTENLEIDER SCHEEL IN TURIJN TURIJN, 24 Mei. (D.N.B.) De Duit sche rijksstudentenleider Scheel is met een delegatie alhier aangekomen voor het bijwonen van de wedstrijden der fascistische studenten. De Duitsche de legatie werd door de voornaamste ver tegenwoordigers van de Italiaansche studentenbonden hartelijk verwelkomd, De studenten hielden hierop in de stra ten der stad groote betoogingen voor den Duce en het verbonden Duitsch- land. SCHOENENVERKOOP UITSLUITEND OP Uil voorraad leverbaar: Denk nu speciaal aan Uw voetverzorging. Onze Pedicuresalons zijn normaal geopend GELIJK reeds is bekend gemaakt zijn in Nederland als wettig be taalmiddel uitsluitend aan te merken: lo. Nederlandsch bankpapier en Nederlandsche muntstukken; 2o. Reichskrditkassenscheine. Voorzoover bankbiljetten van de Duitsche Rijksbank, Renten- bankschéine en Duitsche muntstukken, die niet in betaling mogen worden aangenomen, nog in omloop zijn, worden zij door de Reichs- kreditkasse te Utrecht (Boothstraat 8) tot 10 Juni 1940 ingewisseld tegen Reichskreditkassenscheine, doch zulks uitsluitend in die ge vallen, waarin kan worden aangetoond, dat dit geld door leden van de Duitsche weermacht in betaling is gegeven bij den aankoop van belangrijke (lebenswichtigen) waren. Het kantoor der Reichskreditkasse is geopend: a. V^n Maandag tot en met Vrijdag van S.30 tot 12.30 en van 15 tot 16 uur; b. Des Zaterdag van 8.30 tot 13 uur. BERLIJN, 24 Mei (D.N.B.). Over hot Duitsche legerbericht van Vrijdag schrijven de Duitsche bladen, dat de door dit bericht aangegeven stand van den grooten slag in Frankrijk en België gekenmerkt wordt door een aanzienlij ke inkrimping van het gebied, dat de Engelsche, Fransche en Belgische le gers nog elf.- strijdgebied ter beschik king staat. Het groote succes van de doorbraak der Schelde-stelling en den opmarsch van de Duitsche gepantserde strijdkrachten naar de Kanaalkust wor den met groote opschriften vermeld. De Lokalanzeiger noemt het vermetel en kortzichtig, indien men in de vijan delijke hoofdsteden de geringe verande ringen in het kalcidoscopische beeld van den oorlog, daar de vernietiging van een groote groep der Belgische, En gelsche en Fransche strijdkrachten vol trokken wordt, benut voor een uiter lijke verbetering van de stemming als ware dc oorlog tot stilstand gekomen. Er zal, zoo zegt het blad, weer een ont stellende schrik volgen, want de slag is niet tot stilstand gekomen, hij gaat ver der. Het Hamburger Fremdenhlatt herin nert er aan, dat er vandaag pas veer tien dagen verloopen zijn sedert het groote. Duitsche afweeroffensief in het Westen. Hoewel de slag in Noord Frankrijk nog niet is beëindigd, zoo merkt het blad op, grenzen de resulta ten. welke thans reeds zijn vast te stel len, aan hef wonderbaarlijke. Het blad ziet de resultaten voornamelijk als volgt: (1.) Aan twee eeuwen van militair denken in Frankrijk zijn alle bases ont trokken. Duitschland staat in den rug van dien geweldigen verdedigingswap waarmede de Fransche generale 6laf de vruchten van de overwinning van 1919 voor alle tijden beveiligd dacht te heb ben. Frankrijk is gedwongen een open veldslag te leveren tegen den midden n het eigen land staanden vijand. (2.) Tusschen de verbonden legers in Noord-Frankrijk en het overige deel van het Fransche leger is een hechte wig gedreven. (3.) Het bezit van de Kanaalkust. welke in Holland, in een gedeelte van België en in hët gebied van de monding der Somme reeds thans voor de Duit sche weermacht is verzekerd, heeft dep oorlog in een sprookjesachtig korten liid tot voor de Engplsche kust en het Brit- sche rijk gebracht (4.) De omsingelingsslag aan de Ka naalkust, welke slag met doelbewuste juistheid door Duitschland tot een over winnend eind wordt gevoerd, heeft in Parijs en Londen een catastrophaie stemming veroorzaakt. Engeland heeft zijn democratie, resp. zijn staatsorde ten grave gedragen. DEENSCHE VISCHKOTTER AANGEVALLEN ESBJERG. 24 Mei (D.N.B.) Een hier thuis hoorende vischkotter is van daag de haven binncnceloopen met ge heel doorboorde stuurhut. De schipper ertelde, dat hij eerst door een Fran- schen vlieger met vier bommen was aangevallen, die echter als door een wonder, ondanks de geringe hoogte van het vliegtuig, ceen doel troffen. Daarop had de vlieger den kotter zoo onder rna- chineeeweervuur genomen, dat de stuur hut geheel doorboord wérd. Van de be manning werd niemand gewond. De Amerikaansche vloot bij Hawaii TOKIO. 24 Mei (D.Ni). De Ja- pan Times houdt zich bezig met dc positie der Vereenigde Staten tegenover den oorlog in Europa. Het blad vraagt, waarom de Ameri kaansche vloot bij Hawaii wordt vast gehouden voor een onduidelijke taak. Deze vraag beantwoordt het blad met te schrijven, dat Amerika in onzeker heid verkeert over de Japansche be doelingen. In den wereldoorlog heeft Japan toezeggingen gedaan, die het Amerika mogelijk hebben gemaqkt in den oorlog in te grijpen. Het zou thans niet in overeenstemming zijn met de Japansche politiek om eenigerlei waar borgen aan te bieden, ten einde den Vereenigde Staten een deelneming aan den oorlog of een directe of indirecte ondersteuning der oorlogvoerenden mo gelijk te makep. Echter zou, aldus de Japan Times verder, een overeenstem ming met Japan onnoodige spanningen in den Stillen Oceaan kunnen verlich ten. Het verblijf der Amerikaansche vloot in den Stillen Oceaan roept onnoodige onzekerheid op, terwijl rust op den grondslag van wederzijdsch vertrouwen zoo noodzakelijk is. Het blad besluit als volgt: Terwijl een overeenstemming over den status quo van Nederlandsch rnrlie tusschen Japan, Duitschland, Frankrijk. Engeland en Nederland be staat. is het verwonderlijk, dat Amerika alleen niet overtuigd zou blijven. SNEEUW IN MOSKOU MOSKOU, 2\ Mei (D.N.B,). In de aatste dagen is in de centrale gebieden van Eui'opeesch Rusland en in de om geving van Moskou een voor dit jaar getijde ongewone koudegolf ingetreden. Vanmorgen vroeg viel in Moskou een lichte sneeuwval. Wij verzoeken onzen adver teerders er rekening mede te willen houden, dat voortaan in alle ons ter plaatsing aange boden annonces naam en adres van den inzender dienen voor te komen. Advertentiën onder nummer worden door ons niet meer aan genomen. DIRECTIE AMERSFOORTSCH DAGBLAD

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1