iBRITSCH EN FRANSCH DOEL NIET GELIJK Rijksbureau voor tabak en tabaksproducten De binnenlandsche crisis in Frankrijk VERORDENING VOOR ONDERNEMINGEN DE EEMLANDER Misrekening der Regeling voor Tegengestelde opvattingen De oorlog ter zee Verklaring van over de N.S.B. JOH. B0TÏ1NGA Verboden arbeid stop te zetten LOSSE NUMMERS 5 CENT ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per en Dinsdag 28 Mei 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 318 Engelschen pogen zooveel mogelijk troepen naar Engeland terug te brengen Britten bij Narvik VERDUISTERING OP MALTA Geen contact met Indië het tabaksbedrijf Krachtige actie tegen anti-nationale, defaitistische, alarmeerende en tendentieuze uitlatingen Prins Willem van Pruisen aan wonden bezweken den opperbevelhebber Geen bewijs van verraad Huur- en pachttermijnen op tijd betalen! SUPINATOR „Gibraltar behoort aan Spanje" ME AMERSFÖORTSCH DAGBLAD 3week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 fO(i POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERIENIIEN van 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Llefdadigbeids-advertcntiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 veUB la;H BERLIJN, 27 Mei. (D.N.B.). set Het frontbericht van het D.N.B. uidt als volgt: De algemeene in- RS'lruk op grond van het heden uit- ?n Jegeven legerbericht is, dat de lag der beslissing voor de in het i <i Jelgisch-Fransche gebied opgeslo- en tegenstanders onverbiddelijk pile laderbij komt. Bij de laatste ge- 'j, 'echten blijkt, dat de Engelschen 'l. nog steeds als voornaamste doel ebben over het Kanaal nog zoo hpifel mogelijk troepen naar Enge- tnd terug te brengen. De wanhopige tegenstand der Engel- :hen, zooals bijvoorbeeld in Calais, lent alleen tot dekking van de insche- A (ngspoginjgen. Het vervoer met sche- t' en binnen het bereik van het Duitsche ".tchtwapen is echter een moeilijke 1 "tak. De uitvoering eischt tijd en brengt i iér zware verliezen. De Franschen 1 kp'èbben minder belang bij het Kanaal. ,nh ij trachten hun troepen steeds nog tot genaanvallen te leiden en hebben ,AND>rtelings?' vooral bun koloniale regi- enten in het. veld gebracht voor door- JN, -aakpogingen. D^zë vruchteloozö aan- ur ;:tllen stortten ->chtör alle in bet Duit- italp.'he vuur ineen. 'n Zeer kenmerkend voor de Duitsche *n ïperioriteit zijn de in het legerbericht toe »rmelde buitengewone successen van 'cs,3'vee Duitsche officieren. Het feit, dat iet in pantserauto een torpedojager in n -and schiet, is in de krijgsgeschiede- t va:is nog niet opgeteeke'nd. Evenals het iddf uitsche afweergeschut^ van het vlieg- n A tig tot den1 pantserwagen en ten slotte Ike t het vijandelijk oorlogschip steeds tt v -ootere en voor dit wapen oorspronke- n; k niet bepaalde deelen heeft gevon- rijwel&i en getroffen. Evenzoo toonen zich icht.Duitsche- pantserauto's in den strijd et de zeestrijdkrachten ook van een ivermoeden kant. Een pendant hiervan vormt de 'JfjVrestatie van een luitenant der pant- rafweercompagnie van een infanterie- giment, onder wiens doelbewuste pOORÏren de aanval van 11 vijandelijke mtserwagens ineenstortte, nadat de f ilft der pantserwagens kapot gescho- iD A'ti en dè rest buiten gevecht gesteld chf as. Het betreft hier de prestatie van kU enkel stuk pantser-afweergeschut. 1 voorbeeld doet de vernietiging ver- ^st roeden, waaraan de vijandelijke pant- lire rstrijdkrachten zich blootstelden, toen irafll'J stieten op de massa der Duitsche :i.nr'.ntserafweerwapens. Uk M S'Mr*"- fóteretening der Britten 'an,i Br Narvik mcn^H eeiii EDERT helft April hebben de Brit ain1' ten steeds weer de z.g. reeds vol- d° »kken inname van Narvik door Geal- nd 'Merde strijdkrachten gemeld. Daardoor ielea|de strijd om Narvik steeds meer tot n prestige-kwestie voor de Engel- den ^en en jn jaatste instantie tot een ge- emi Aiar geworden, dat in Londen niet tij- 7 genoeg is ingezien. Tegen de bui- g Agewoon taaie en dappere Duitsche geóf >eper1, in het gebied van Narvik schni1ereeren» moest de tegenstander vele der ;Alen sterkere strijdkrachten inzetten, sriicn mneer hij ook maar hoop op eeniger- gijsjc successen wilde hebben, jjrl? Daaruit vloeide de noodzakelijkheid pen, ?ort van grootere troepentransporten, sies ''-5 weer een overeenkomstige nazen- ien 1 ng van voorraden eischte. Ter he- :en iliging van de ach ter waar tsche ver n Duidingen moesten noemenswaardige Suidtfjslen der Britsche strijdkrachten ter kousi'! in den strijd gebracht worden. I nip'' armeda zijn zij blootgesteld aan de •ijl! invallen van het Duitsche luchtwa- vesda 2. opera eno?i Het doel der Engelschen om in Narvik vasten voet te krijgen, heeft ,3). "lus tot nu toe geen succes, maar (lippn eer nadeelige gevolgen voor de En- dan 'elschen- Practisch liggen de din- van en a'dus, dat daar in het hooge epen.borden belangrijke zeo- en land- clpekr trijdkrachten gebonden zijn en $ch ^voelige verliezen lijden. De Duitsche pers over de situatie iie. D* J Maandq ingsniij n civreET speciale bericht van Zondag i, ;chfl over den val van Calais, de helang- i denste Fr'ansche Kanaalhaven, die, naar Tever- legerbericht van heden bevestigt, na zien i' "\iC2 n met feilen strijd in Duitsche handen viel en voorte de diepe inbreuk op de in Artois en Vlaanderen ingesloten legers der Westelijke mogendheden, staan op den voorgrond van de geheele Duitsche avond pers. De meeste bladen wijzen vooral op de -historische beteekenis van Calais, en schrijven, dat de Duitsche troepen hier op den oudsten, historischen grond staan. Over den weg van Dover naar Calais liep in vredestijd de stroom van Engelsche bezoekers van het vasteland. Het begrip Dover—Calais i6 sedert het samengaan van Engeland en Frankrijk in de Entente Cordiale zelfs symbolisch geworden voor datgene, wat de Weste lijke mogendheden in deze wereld ver tegenwoordigen. DoverCalais heette de groote ver sperring in den Wereldoorlog. Niet ver van Dover ligt Hastings, waar Willem de Veroveraar in 1066, dus negen eeuwen geleden, landde om van het vasteland af de grondslagen te leggen voor de Engelsche staatsleiding, aldus de Deutsche Allgemeine Zeitung. Gedurende volle twee eeuwen, van 1347 tot 1558, wapperde in Dover de vlag van een Engeland, dat er zich op toezette, zijn door bloed gedrenkte in- terventiepolitiek op het Europeesche vasteland te voeren schrijft het Ham burger Fremdenblatt. Ook uit het Zuiden wordt de Duitsche wig steeds meer het omsloten gebied ingedreven. Uit de richting van Lens stooten de Duitsche troepen thans in het van industriesteden en -installaties wemelende mijngebied, waar de massa'6 der Fransche troepen der verslagen le gers hun lot tegemoet zien. De voor den vijand kanslooze slag woedt verder, zoo schrijft de Berliner Boeraenzeitung. TSJOENGKING WEER GEBOMBARDEERD TSJOENGKING, 27 Mei. (D.N.B.) Heden heeft wederom een reeks Japan- sche bommenwerpers Tsjoengking aan gevallen. Naar medegedeeld wordt is slechts schade van geen belang aange richt. ROME, 27 Mei. (D.N.B.). Uit Malta wordt aan Stefani gemeld, dat de gou verneur van het eiland bevolen heeft algeheele verduistering toe te passen van 23 uur tot 05 uur. Wie in ©trijrt han delt met deze voorzichtigheidsmaatre gelen tegen valschermtroepen, zoo wordt in de verordening gezegd, loopt gevaar doodgeschoten te worden. De Romeinsche bladen berichten uit Ankara, dat de Fransche vlooteenheden. welke tot dusver in Syrische havens waren gestationneerd. thans het anker hebben uitgeworpen op de reede van Cyprus. En dus geen gelegenheid om telegrammen of post te verzenden DAT de wensch dikwijls de vader van de gedachte is, bemerkt men thans op Koloniën, waar velen zich ver voegen met telegrammen voor Indië, in de door hoop gestimuleerde gedachte dat er reeds een telegrafisch contact met Indië is. of dat dit anders wel spoedig tot stand zal komen, aldus schrijft het Vaderland. Voorloopig moeten al deze menschen teleurgesteld worden met de mededee- ling: de mogelijkheid, familie of vrien den in Indie eenig teeken van leven te geven, is er thans niet. Men kan op Ko loniën slechts een lijst aanleggen van de namen van hen. die, als de radio- telegrafische verbinding zou worden hersteld, daarvan gebruik zouden wil len maken. Maar men tast omtrent de kans van verwezenlijking nog volko men in het duister. Het lijkt echter gewensÊht hierop nog eens de aandacht te vestigen. 's-GRAVENHAGE. 27 Mei. Het de partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt het volgende be kend: 1. Er wordt ingesteld een rijksbu reau voor tabak en tabaksproducten. Het adres van dit bureau zal zoo spoe dig mogelijk worden bekend gemaakt. 2. Onder tabaksbedrijven worden in de navolgende bepalingen verstaan be drijven. die tabak of tabaksproducten verhandelen, opslaan, bewerken, ver werken of vervaardigen, met uitzonde ring van die, welke tabaksproducten in het kein verkoopen. 3. De tabaksbedrijven zijn verplicht aan het rijksbureau voornoemd alle in lichtingen te verstrekken, die in ver band met een goede uitvoering dezer bepalingen noodig worden geacht. 4. Het is aan tabaksbedrijven verbo den onbewerkte tabak en tabaksproduc- PARIJS, 27 Mei. (D.N.B.). De prefect van Belfort heeft in een officieele waarschuwing alle hoteleigenaars en bezitters van café's en zaken er opmerkzaam op gemaakt, dat zij voor alle „defaitistische, alarmeerende of tendentieuze uitlatingen", die in hun lokalen worden uitgesproken, verantwoordelijk worden gesteld. Naar het Fransche ministerie der pos terijen mededeelt, liggen op het oogen- blik in de hoofdstad en in andere de partementen rond een millioen postzen- dingen aan inwoners der geëvacueerde gebieden, die thans niet besteld kunnen worden. De zuiveringsactie onder de leden der Franslhe politie wordt voortgezet. De minister van binnenlandsche zaken heeft den president der Fransche repu bliek een decreet doen toekomen, waar bij acht politiecommissarissen van hun functie worden ontheven. De vierde Parijsche strafkamer heeft, naar de Paris Soir meldt, verscheidene vonnissen geveld wegens z.g. anti-Fran- sche uitlatingen. Een Griek en een Ara bier werden elk tot drie maanden ge vangenisstraf veroordeeld. Volgens den Petit Parisien veroordeelde het gerecht in Mans een 19-jarigen kapper wegens „anti-nationale uitlatingen" tot twee iaar gevangenisstraf. een tweede Franschman werd tot 2 jaar en 10.000 francs boete veroordeeld. Zes Arabieren zijn veroordeeld wegen© het verlaten van hun werkplaats. Zij kregen gevan genisstraffen tusschen zes maanden en twee jaar. Het Zweedsche blad Folkets Dag blad houdt zich bezig met de binnen landsche crisis in Frankrijk. Het blad schrijft o.a.: „Bij het reorganisatiepro ces, dat zich thans in Frankrijk af speelt. voltrekt zich een innerlijke uit eenzetting van werkelijk ernstigen aard. Onder bescherming der autoriteit van Petain en Weygand is Reynaud overge gaan tot een radicale zuiveringsactie. Het conflict zou zich niet beperken tot een meeningsverschil op het gebied der verdedigingspolitiek. hoewel dat reed9 ernstig genoeg is. Er is ook een vraag stuk van tegengestelde opvattingen be treffende de toekomstige oorlogvoering van Frankrijk, zoowel in buitenlandsch- politiek als militair-politiek opzicht. Uit het ontslag van Daladier als minis ter van oorlog trekt het Zweedsche blad de conclusie, dat er ongetwijfeld een tegenstelling bestaat tusschen Reynaud en zijn minister van buitenlandsche za ken Daladier. BERLIJN, 27 Mei (D.N.B.). De oud- ste zoon van den vroegeren Duitschen kroonprins, prin6 Willem van Pruisen, werd 13 Mei 1940 aan het front zwaar gewond en is gisteren vroeg in een veld hospitaal gestorven. De bijzetting zal waarschijnlnk overmorgen in Potsdam plaatsvinden. Prins Willem van Prui sen wa6 ober-leutnont en aanvoerder van een compagnie in een infanterie- regiment. Reeds in 1939 werd hij onder scheiden met het IJzeren Kruis eerste en tweede klasse. In het burgerlijke le ven was hij heereboer. Prins Willem is enkele jaren geleden getrouwd. ten te vericoopen, af te leveren, te be werken, te verwerken, te doen bewer ken of te doen verwerken zonder schrif telijke vergunning van het rijksbureau. 5. Het rijksbureau kan aan bepaalde of aan alle tabaksbedrijven geheele of gedeeltelijke dispensatie verleenen voor een bepaalden termijn of tot wederop- zeggens toe. 6. Onmiddellijk ingaande wordt, tot een nader te bepalen tijdstip, van de verbodsbepaling, vermeld in lid 4, dis pensatie verleend voor zoover betreft verkoop en aflevering van tabakspro ducten en verwerking van onbewerkte tabak, met dien verstande, dat de ver kochte, afgeleverde en gefabriceerde hoeveelheden per week niet meer mo gen bedragen dan gemiddeld per wevk door het betreffende bedrijf aan eiken afzonderlijken afnemer in het jaar 1939 i© verkocht of afgeleverd of door hel betreffend bedrijf in het jaar 1939 ge middeld per week is vervaardigd. 7. Aan een vergunning als bedoeld in lid 4 kunnen door het rijksbureau voorwaarden en beperkingen worden verbonden. 8. Vergunningen als bedoeld in lid 4 kunnen slechts worden verleend aan tabaksbedrijven, welke bij het rijks bureau zijn ingeschreven. 9. Tabaksbedrijven kunnen het rijks bureau schriftelijk verzoeken ingeschre ven te worden. Het rijksbureau kan aan' de inschrijving voorwaarden verbin den. Het is bevoegd inschrijvingen van bedrijven, die naar zijn oordeel niet als tabaksbedrijven kunnen worden be schouwd, te weigeren. Het is eveneens bevoegd ingeschrevenen te sdiorsen of te schrappen. 10. Niet tijdige of onvolledige inzen ding van gevraagde opgaven, alsmede het doen van opgaven in strijd met de waarheid, kan onmiddellijke vervallen verklaring der dispensaties, genoemd in lid 5 en 6, met zich brengen. De ver vallenverklaring geschiedt door het rijksbureau. 11. Bij de afgifte van vergunningen, bedoeld in lid 4, wordt door het rijks bureau een consentgeld geheven, dat niet meer zal mogen bedragen dan procent van de netto-waarde der be trokken goederen. Het rijksbureau is bevoegd van de betaling, al dan niet on der door hem te stellen voorwaarden, geheele of gedeeltelijke dispensatie te verleenen, met dien verstande, dat het minimum-consentgeld 0.25 bedraagt. 12. Voorzoover de kosten aan de uit voering dezer regeling verbonden niet door consentgelden worden gedekt, zul len zij volgens door het rijksbureau te stellen regelen worden omgeslagen over de ingeschreven tabaksbedrijven. 13. Het rijksbureau is bevoegd na dere regelen te stellen ter bevordering eener goede uitvoering dezer bepalin gen. in het bijzonder met betrekking tot de aflevering, bewerking en verwer king van onbewerkte tabak, alsmede met betrekking tot de aflevering van tabaksproducten. BERLIJN, 27 Mei. (D.N.B.). Het opperbevel dor Duitsche weermacht deelt mede: „Bij een aanval op de nog in vijandelijk bezit zijnde Ka naalhaven Ostende is het aan een onzer snelle booten gelukt een Brit sche tropedojager met een torpedo te vernietigen Bovendien werd door onze snelle booten voor Den Helder een vijandelijke onderzeeboot tot zinken gebracht." ECONOMISCHE CONFERENTIE DER BALKAN-ENTENTE ATHENE. 27 Mei. (D.N.B.). Don derdag vertrekt een Grieksche delega tie onder leiding van prof. Zolotas naar Belgrado, waar zij zal deelnemen aan de vergadering van den economischen raad der Balkan-Entente. 's-GRAVENHAGE, 27 Mei. Het hoofdkwartier van de N.S.B. deelt ons mede: Bij een onder houd, dat mr. A. J. van Vessem. leider van de nationaal-socialisti- sche fractie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, op Dinsdag 21 Mei j.l. te 's-Gravenhage in het hoofdkwartier van den gcncralen staf heeft gehad met den opper bevelhebber van land- en zee macht generaal H. G. Winkelman over de geruchten, die in omloop worden gebracht over verraad, dat door de N.S.B. zou zijn ge pleegd, en waardoor de capitulatie van het Nederlandsche leger zou zijn veroorzaakt, welk onderhoud plaats vond in tegenwoordigheid van den chef van den generalen staf, generaal-majoor H. F. M. ba ron van Voorst tot Voorst, heeft de opperbevelhebber uitdrukke lijk verklaard, dat hij geen enkel bewijs had, dat eenig verraad van de zijde der N.S.B. zou zijn gepleegd, en heeft de opperbevelhebber gewezen op de in zijn radio-rede van Dinsdag 14 Mei genoemde oorzaken der capitulatie: Het ontbreken van materiaal, dat tegenover de gewel dige technische middelen van den tegenstander kon worden gesteld. 's-GRAVENHAGE, 27 Mei. De de- parlementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Vis- scherij brengen onder de algemeene aandacht, dat verschuldigde huur. en pachttermijnen van woningen, boerde rijen en landerijen, behoudens ingeval van volstrekt en aantoonbaar onver mogen of van geheel vergaan van het gehuurde of gepachte, stipt op tijd be- hooren te worden voldaan. Onverlet blijft het recht van huurders en pach ters om op grond van gedeeltelijk ver gaan of van aanzienlijk mindere landbouwbedrijfsopbrengsten (remis- sierecht) vermindering van huur of pacht aan den bevoegden rechter te verzoeken. Zolen ALLEEN BIJ LANGESTRAAT 28 Behandeling door kundig Chiropodist Volgens afspraak PEDICUREN 90 ct. Groote voorraad TENNISRACKETS BURGOS, 27 Mei. (D.N.B.). Afge- loopen Vrijdag is alhier een spontane betooging tegen Engeland gehouden, waaraan het grootste deel der bevol king deelnam. Voor aan den optocht, welke door de straten van do stad trok. werd een geweldige transparant gedragen met het opschrift „Gibraltar behoort aan Spanje". Incidenten deden zich niet voor. Naar verluidt zijn ook in andere steden van Spanje betoogingen gehouden. Onder het opschrift „Pacifisme en neutraliteit" publiceert het officieele Madrileensche Maandagsblad een arti kel, waarin de neutraliteit van Spanje met de volgende woorden wordt geken merkt: Onze neutraliteit is de manne lijke houding van een volk. dat na een heroieken wapenstrijd zijn huiselijke aangelegenheden in orde brengt. De door Franco bevolen neutraliteit ver schilt zeer van pacifisme. Pacifisme is de uitdrukking der lafheid, de lepra der volkeren. Spanje is een volk van krijgslieden, wien de vrede slechts bevalt op den dag, dat hun stoffelijk overschot onder de aarde rust zoekt. Spanje is het dui delijke voorbeeld van een natie, die door oorlog haar redding zoekt en vindt. God geve ons niet vrede, maar roem". Zonder vergunning mag de arbeidsduur ook niet verminderd worden 's-GRAVENHAGE, 27 Mei. De opperbevelhebber van Land en Zeemacht heeft de volgende verordening afgekondigd. Artikel 1 Het is na 27 Mei verboden: a. Den arbeid in een onderne ming blijvend of tijdelijk stop te zetten; of den arbeidsduur te vermin deren tot minder dan 36 uur; of b. gedurende een tijdvak van dertig achtereenvolgende dagen 25 of meer arbeiders in een onder neming, al of niet tegelijkertijd te ontslaan, zonder hiertoe vooraf schriftelijke vergunning te hebben verkregen van of namens den directeur-generaal van den arbeid. Aan deze vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden. Artikel 2 1. Het verzoek om vergunning moet worden gericht aan het districtshoofd der arbeidsinspectie en bevat de rede nen voor het verzoek en vermeldt het aantal en de soort van arbeiders, die door voldoening aan het verzoek geheel of gedeeltelijk buiten werk zullen ko men. 2. Op het verzoek wordt zoo spoedig mogelijk beslist. Artikel 3 Het hoofd of de bestuurder van de onderneming, die in het tijdvak van 1(1 tot 28 Mei 1940, hetzij den arbeid in de onderneming heeft doen stopzetten: hetzij 25 of meer arbeidskrachten in zijn onderneming al of niet tegelijker- lijd heeft onfslagen, geeft daarvan kennis aan het dis trictshoofd van de arbeidsinspectie voor 3 Juni 1940, schriftelijk. Hij vermeldt daarbij de redenen van het gedane ont slag of van het stopzetten van den ar beid. en het aantal en de soort van arbeiders, die als gevolg van het stop zetten van den arbeid of het ontslag buiten werk zijn gekomen. Artikel 4 Deze verordening treedt in werking met ingang van 28 Mei 1940,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1